33.1 C
Бургас
вторник, юли 16, 2024
Дървени въглища Mr PERДървени въглища за скара на дървени въглища darveni vaglishta mr per banner webp compress

ЦИВИЛНИ ОТРЯДИ НА ГРАНИЦАТА

Home ЦИВИЛНИ ОТРЯДИ НА ГРАНИЦАТА

ЦИВИЛНИ ОТРЯДИ ЗА ПАЗЕНЕ НА ГРАНИЦАТА ОТ НЕЗАКОННО ПРЕМИНАВАЩИ МИГРАНТИ

ГРАНИЦАТА УСТАВ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР ПРИНЦИПИ, ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този УСТАВ урежда принципите, функциите, дейностите, управлението и устройството на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР. Чл. 2. Дейността на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението. Чл. 3. Дейността се осъществява въз основа на следните принципи:
 1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
 2. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
 3. публичност и отчетност;
 4. политически неутралитет;
 5. обективност и безпристрастност;
 6. защита на информацията и източниците за нейното придобиване;
 7. защита на доброволците при и по повод изпълнението на служебните им задължения;
 8. взаимодействие с медиите, обществените организации, ЮЛ и гражданите , организации от чужбина и такива регистрирани в страни, членки на ЕС , както и международни такива, също с органите на държавната власт, органите на местното самоуправление.
- Върху дейността на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР се осъществява граждански, обществен и административен контрол от предвидените в действащото законодателство органи. Чл. 4. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са морално длъжни да оказват съдействие на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР , които са задължени да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон функции. Чл. 5. Доброволците при изпълнение на моралните си задължения са физически неприкосновени и се ползват с особената закрила на обществото и обществените организации. Чл. 6. ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР извършват следните основни дейности:
 1. оперативно-издирвателна;
Оперативно-издирвателната дейност има за цел: - разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления и други нарушения, свързани с националната сигурност и обществения ред; - установяване самоличността на лица, подготвящи, извършващи или извършили престъпна дейност; - издирване на лица, които се укриват от привличане към наказателна отговорност или са се отклонили от изтърпяване на наказание по дела от общ характер, както и издирване на безследно изчезнали лица; - издирване на вещи, които са предмет или средство за извършване на престъпление или могат да послужат за доказателство; - изготвяне и съхраняване на веществени доказателствени средства и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт.
 1. Охранителна : Охранителната дейност е дейност по опазване на обществения ред в Република България.Дейността се осъществява от доброволци, записани в ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР съобразно заръченията им чрез:
- патрулно-постова дейност; - наблюдение на държавната граница; - осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия; - конвоиране и съпровождане на лица , извършвали или извършващи или за който има достатъчнмо данни , че са извършили престъпление за предаване на органите МВР или ДАНС; - задържане и обезвреждане на извършители на престъпления;
 1. разследване на престъпления и установяване на извършителите им за предаване на органите на МВР на събраните данни и лица , както и на медии и обществени организации.
Дейността по разследване на престъпления се осъществява от доброволци, съгласно устава. - При осъществяване на своите функции доброволците , натварени със събиране и съхраняване на доказателства вземат решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по случая, като се ръководят от устава и законите на РБългария. - Писмените указания и разпореждания , определения, решния или присъди на полицейските служители, разследващите органи, прокурора или съда са задължителни за добрволците. - След събиране на доказателствата , същите се предоставят на компетентните органи, медиите и обществаните организации.
 1. информационна;
Информационната дейност е дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, използване и предоставяне на информация на обществото, медиите, обществените организации, МВР, на държавни органи, организации, юридически лица и граждани. - За осъществяване на дейността се осигуряват функционирането и развитието на комуникационни и информационни системи и взаимодействието с национални и международни информационни системи . Информационната дейност в в ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР е обща и специализирана. - Общата информационна дейност е свързана с информационно обезпечаване на МВР, органите на досъдебното и съдебното производство, на държавни органи, на органи на местното самоуправление, на юридически и на физически лица, медиите и обществените организации. - Специализираната информационна дейност се осъществява от структури и служители на МВР, които имат експертни и аналитични функции, и се основава на резултатите от изпълнението на основните дейности на МВР. - Информационната дейност се основава на информация, станала известна на в ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР при осъществяване на фунциите им. - Информационната дейност се основава и на информация, изготвена и предоставена от ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР , други държавни органи, медиите, организации, юридически лица и граждани. - Информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна, станала известна на в ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР се предоставя първо на държавните органи. - Забранява се събирането на информация за гражданите единствено по расов признак или по етнически произход, за политически, религиозни и философски убеждения, за членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и относно здравето или сексуалния им живот. Позволява се предоставянето на информация на държавни органи, организации, юридически лица и граждани от ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР извън посочения в устава ред. ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР изготвят и разработват информационни и аналитични документи и продукти, във връзка с извършени или извършващи се престъпления, които се предоставят на:
 1. министър-преседателя, председателя на НС, комисиите към НС , омбудсмана, министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
 2. структурите на МВР;
 3. медиите.
 4. обществените организации
- В структурата на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР се изграждат информационни архиви за събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, изготвяне и предоставяне на информация. - Информационните фондове се изграждат, експлоатират, контролират и закриват при условия и по ред, определени по целесъобразност. - За изпълнение на дейностите си ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР могат да обработват лични данни, получени от други органи, граждани, в медиите или обществени организации за целите за защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. Тези данни се препредават само с разрешение на председателя на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР. - Обработването на лични данни се осъществява при условията и по реда на този закон и на Закона за защита на личните данни. - Данните се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт или решение на Комисията за защита на личните данни. - Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни е председателя на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР.
 1. контролна;
Контролна дейност се осъществява от органите на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР в случаите: - проверки на за наличие на нелегални или нерегистрирани лица съгласно българското законодателство; - гранични проверки; - Контрол на линията на държавната граница и граничните знаци за недопускане на нехлуване, изместване или други действия по отношение на държавната граница; - проверки и провеждане на интервюта на чужденци и граждани на Европейския съюз, граждани на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, граждани на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, пребиваващи в Република България; - изискване на информация и документи при данни , че лицето е извършило престъпление.
 1. превантивна;
Превантивната дейност е дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и други правонарушения, която се осъществява чрез индивидуална и обща превенция. Дейността се осъществява чрез: - разработване и осъществяване на комплекс от мероприятия за установяване и отстраняване на причините и условията за извършване на престъпления и други правонарушения в кризисните райони; - извършване на съблюдаване на действията на лица, за които има достатъчно основание да се предположи, че ще извършат престъпни или други противоправни действия, които застрашават обществения ред или правата и свободите на гражданите; - разработване и осъществяване на мероприятия за установяване на лица, замислили или подготвящи престъпления или други правонарушения, и вземане на мерки за разубеждаването им; - осъществяване на мероприятия за преустановяване на изпълнителното деяние, предотвратяване настъпването на престъпните му последици и ограничаване на техните размери. (2) За осигуряване на непрекъснато и ефективно осъществяване на основните дейности на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР се организират и осъществяват спомагателни дейности. УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО Чл. 7 ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР се ръководи от председател, който:
 1. провежда държавната политика по превенцията, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на националната сигурност, защитата на правата и свободите на гражданите, граничния контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарната безопасност и защитата на населението чрез разработване на политики, планиране на дейности и контролиране на изпълнението им;
 2. определя стратегически приоритети, програми, цели и задачи, свързани с дейността на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР;
 3. представлява ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР;
 4. осъществява международното сътрудничество с други международни организации или подобни организации в чужбина или в страните , членки на ЕС;
 5. предлага проекта на бюджет на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР и отчита изпълнението му;
 6. управлява доброволците, и създава и закрива звена, извън тези, създадени с устава;
 7. координира борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на българския народ.
 8. издава правилници, наредби, инструкции и заповеди, задължителни за доброволците;
 9. планира, организира и контролира основните дейности на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР .
 10. организира и контролира взаимодействието с структурите на МВР, досъдебното и съдебното производство, медиите, обществените организации, ЮЛ и гражданите при извършване на основните дейности;
 11. осъществява взаимодействие с други държавни органи и организации, както и със съответните структури с полицейски правомощия на други държави и с международни, чуждестранни органи и организации , или такива регистрирани в други държави членки на ЕС при изпълнение на основните дейности;
 12. изпълнява и други функции, определени с устава.
Чл. 8 Председател на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР е Петър Константинов Низамов с ЕГН 8509110..... – български гражданин, българин по призход. Чл. 9. Основни структури на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР са:
 1. ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР в гр. София в кризистните участъци с висока концентрация на престъпления срещу личността . ж.к. „Овча купел“ , ул. „мария Луиза“, „пиротска“ и района около джамията и „Лъвов мост“, ж.к. „Модерно предградие“, ж.к. „Надежда“ и ж.к. „Люлин“
 2. ГРАНИЧНИ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР
 3. СЕЛСКИ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БИТОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ СОБСТВЕНОСТТА И ЛИЧНОСТТА.
 4. ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ, СРЕЩУ НАРОДНОТО ЗДРАВЕ , РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ , ВКЛЮЧВАЩО ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР В РАЙОНИТЕ ОКОЛО УЧИЛИЩАТА НА РБЪЛГАРИЯ.
Правомощия на ДОБРОВОЛЦИТЕ Чл. 10. (1) За осъществяване на общата превенция на правонарушенията ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР разработват и осъществяват комплекс от мероприятия за установяване и отстраняване на причините и условията за тяхното извършване. (2) За осъществяване на индивидуалната превенция на правонарушенията ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР извършват действия по отношение на лица, за които има достатъчно основание да се предположи, че ще извършат престъпни или други противоправни действия, които застрашават обществения ред. (3) За предотвратяване на замислени или подготвени престъпления ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР разработват и осъществяват мероприятия за установяване на лицата, замислили или подготвящи престъпления, и тяхното разубеждаване. (4) За пресичане на престъпления ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР осъществяват мероприятия за преустановяване на изпълнителното деяние, предотвратяване настъпването на престъпните му последици и ограничаване на техните размери, като се действа след сигнализиране към МВР и без такова при непосредствено извършвано пред добровилец престъпление , за запазване на обстановката , ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ и извършителя. Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение или застрашават живота или здравето му, както и когато са в услуга на извършителя на престъплението. Доброволците предупреждават устно лицето, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред. - При установяване на условия и причини за извършването на престъпления и други нарушения на обществения ред доброволците вземат мерки за отстраняването им. Чл.11. Доброволците предотвратяват, пресичат, разкриват и разследват престъпления. Чл. 12. (1) Доброволците могат да задържат лице с цел предаване на органите на МВР:
 1. за което има данни, че е извършило престъпление или върши престъпление, заловено на сцената на престъплението или близо до нея;
 2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на доброволец да изпълни моралното си задължение;
 3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;
 4. което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт;
(2) В случаите на задържане , веднага се сигнализира на органите на МВР или на спешен телефон 112, както до пристигането на полицейските служители , да запазят обстановката на престъплението, да дадат полагаемата помощ на пострадалото лице и да запазят здравето и живота на извършителя на престъплението за да бъде съден. При извършване на задържане доброволците вземат мерки за осигуряване на личната си безопасност. - Мерките се изразяват в извършване на проверка на лицето за наличие на опасни за живота и здравето предмети или вещи и готовност на проверяващия полицейски орган във всеки момент да въздейства върху задържаните лица с предупреждение, сила, помощни средства или оръжие. Забранява се присвояване на каквито и да било предмети и ценности от извършителя при задържане. Кражба и грабеж е най-тежко провинение съгласно нашия устав и основание да прекратяване на отношението между провинилия се доброволец и ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР Чл. 13. Доброволците извършват обиск на лице:
 1. за което съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети;
 2. заварено на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са свързани с престъплението или нарушението;
 3. Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания.
Намерените вещи се предават на органите на МВР при пристигането им ,също и на досъдебното и съдебното производство. Чл.14 При извършвенето на всичките си дейности доброволците имат неоспоримото право да извършват обществен контрол върху служителите , на които са сигнализирали, на тези, които са дошли на място, и на тези, които по закон са задължени да правоохраняват или да правораздават в конкректните случаи. В това число ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ПО УСТАВ И ИМАТ МОРАЛНОТО И ЗАКОНОВОТО ПРАВО ДА ПРАВЯТ ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ НА ВСИЧКИ ТЕХНИ ДЕЙСТВИЯ , ДЕЙСТВИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ИЗИСКАНОТО СЪДЕЙСТВИЕ, КАКТО И НА МЕСТАТА В КРИЗИСТНИТЕ РАЙОНИ И ЛИЦАТА , ЗА КОИТО ИМА ДАННИ , ЧЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. Чл. 15. (1) При изпълнение на служебните си задължения ДОБРОВОЛЦИТЕ могат да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо при:
 1. противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане на полицейски служител;
 2. задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган;
 3. спрямо лице извършило престъпление при неговото задържане за предаване на органите на властта и предотвратяване на възможността за извършване на друго престъпление, ако няма друг начин за неговото задържане и ако при това задържане не е допуснато превишаване на необходимите и законосъобразни мерки.
- Необходимите мерки за задържане на лице, извършило престъпление, се превишават тогава, когато има явно несъответствие между характера и степента на обществената опасност на извършеното от задържаното лице престъпление и обстоятелствата по задържането, както и когато на лицето без необходимост се причинява явно прекомерна вреда.
 1. при неизбежна отбрана - за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.
- Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответствува на характера и опасността на нападението. - Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.
 1. нападения срещу граждани и полицейски органи;
 2. групови нарушения на обществения ред;
 3. нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства;
Помощни средства са: белезници, усмирителни ризи, палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета , халосни патрони, , светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие. Употребата на физическа сила и помощни средства се извършва единствено в хипотезита на чл. 12 ( неизбежна отбрана), чл. 12а (задържане на престъпник за предаване на органите на властта и чл. 13 (крайна необходимост) от НК Чл. 16. (1) Физическа сила и помощни средства се използват след предупреждение с изключение на случаите на внезапно нападение . (2) Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на правонарушителя. (3) В случаите доброволците използват само абсолютно необходимата сила. (4) При използването на физическа сила и помощни средства доброволците вземат всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени. (5) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната му цел. (6) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени. Чл. 17. Планирането и контролът на използването на физическа сила, помощни средства от доброволците в случаите включва мерки за постигане на законната цел при минимален риск за живота и здравето на гражданите. Чл. 18. Доброволците наблюдават, установяват и контролират обекти и лица, за които има данни, че подготвят, извършват или са извършили престъпления, включително в случаите на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни групи или организации. Чл. 19. (1) За осъществяване на граничен контрол доброволците:
 1. извършват самостоятелно проверки в залените местности близост до граничната ивица на зелената граница - лица , които очевидно са преминали незаконно границата.
 2. задържат извършители на нарушения и престъпления спрямо държавната граница.
 3. приемат, придружават и предават нарушители на държавната граница на гранична полиция.
 4. поставят и използват технически средства за наблюдение и заснемане, резултатите от които могат да се използват само за предотвратяване и разкриване на престъпления или нарушения, включително за предотвратяване и разкриване на незаконно преминаване на държавната граница, на престъпления или нарушения на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове, насочени срещу паспортно-визовия режим, или на заплахи за сигурността на доброволците;
Доброволците, извършващи граничен контрол, осъществяват дейността си в сътрудничество и взаимодействие с гранична полиция. Чл. 20. При осъществяване на дейността си по регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването в Република България доброволците: - съблюдават за корупционни схеми за даване на убежище или право на пребиваване, разкриват извършителите или участниците в организираната престъпна група , докладват на председателя , който е длъжен да предостави информацията на компетентните органи, медиите, общетвените организации, ЮЛ и гражданите. Чл. 21. При изпълнение на своите правомощия доброволците са длъжни да не унижават честта и достойнството на гражданите и да зачитат техните права и законни интереси. Подготовка, инструктаж и клетва Чл. 22. Преди получаване на функции, съгласно устава, всеки доброволец минава инструктаж при председателя , подписва устава и дава клетва за вярост към делото и спазване на закона и устава. - Редът за планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на професионалното обучение се определя от председателя. Възнаграждения Чл. 23 Доброволците извършват дейността си безплатно и без възнаграждение. Работно време Чл. 24 Дейността на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР е доброволна дейност, законово право и морално задължение, за това смените, организацията и дейностите на отделните доброволци се определят от тях самите по предварително одобрен план създаден въз основа на техни изявления от председателя в свободните от работа дни. Всеки може да постъпи като доброволец след инструктаж, приемане на устава и клетва, както и да напусне по свое желание , когато реши. Отличия и награди Чл. 25. Доброволците могат да бъдат награждавани с отличия и награди за постигнати високи резултати, за конкретен съществен принос при изпълнение на моралните си задължения или за продължителна служба в ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР. - Отличията са:
 1. писмена похвала;
 2. почетен медал на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР;
 3. почетно отличие на ГРАЖДАНСКИТЕ ПАТРУЛИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ/ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР "За доблест и заслуга";
 4. повишавене в звание .
 5. похвала в медиите.
ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ Чл. 26. Доброволците, които са нарушили устава, се наказват с предвидените в този раздел дисциплинарни наказания. Дисциплинарните нарушения са:
 1. неизпълнение на разпоредбите на този устав, законите на РБългария и на издадените подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на председателя и на преките ръководители;
 2. неизпълнение на моралните задължения;
 3. неспазване на уставните правомощия;
- Дисциплинарната отговорност е лична. Чл. 27 Дисциплинарните наказания са:
 1. мъмрене;
 2. предупреждение за изключване от патрулите;
 3. порицание;
 4. изключване от патрулите
ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА  ГРАНИЦАТА    ГРАНИЦАТА ГРАНИЦАТА

НАЙ-ГЛЕДАНИТЕ ВИДЕА

ПОСЛЕДНО ВИДЕО

ПОЛИЦИЯТА В БУРГАС ЦЯЛА ГОДИНА МЪЛЧИ ЗА МУТРЕНСКИЯ БОЙ НА БАНДАТА...

Днес се навършва точно 1 година, откакто ние от Юстиция предадохме запис С МУТРЕНСКО СБИВАНЕ на една от покровителстваните от в Първо Районно...