ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 27.12.2000 Г. ПО Н. Д. № 1/2000 Г., ОСНК – ОТНОСНО РЕЖИМА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

180
0

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 27.12.2000 Г. ПО Н. Д. № 1/2000 Г., ОСНК – ОТНОСНО РЕЖИМА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

 

 

Докладвано от съдията Л.М

 

 

 

Председателят на ВКС на основание чл. 84, т. 2 от Закона за съдебната власт е предложил Общото събрание на наказателната колегия да издаде тълкувателно решение по въпроса:

 

Създава ли разпоредбата на чл. 411, ал. 1, т. 4 НПК особен облекчен режим за прекратяване на полицейското производство или и в този случай е приложим изцяло редът по чл. 237 НПК за прекратяване на наказателното производство след завършване на предварителното производство.

 

Общото събрание на наказателната колегия на ВКС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Правната уредба на НПК, в сила от 01.01.2000 г. /ДВ, бр. 70/1999 г./, като отчита тежестта на престъплението, местоизвършването му, особеностите свързани с личността на извършителите урежда два вида дела, по които се провежда наказателно досъдебно производство по общия ред. Това са делата, по които се провежда предварително производство и такива, по които се провежда полицейско производство. Законодателят е отдал различно значение на двете категории дела, намерило израз в различните правила за провеждане на досъдебното и съдебното производство. Идеята му е дела, които не представляват фактическа или правна сложност, с по-ниска степен на обществена опасност и подсъдни на районния съд като първа инстанция да бъдат разгледани при по-облекчена процедура и в по-кратки срокове. Този принцип за бързина на правораздаването се изразява в опростяване на процедурата за провеждане на досъдебното производство, съкращаване на сроковете за разглеждане на делата в съда и за обжалване на постановените съдебни актове и в съкращаване на процедурата по прекратяването им.

 

Нормите, които уреждат полицейското наказателно производство в двете му форми – чл. 408б НПК имат характер на специални по отношение на общите норми на досъдебното производство и затова във всички случаи, когато даден въпрос е уреден в раздел III, глава 20, озаглавена “Особени производства” следва да намери приложение особената правна норма, а не общата норма, уреждаща същия въпрос в досъдебното производство. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 414 НПК, която препраща към общите правила и правилата за предварителното производство, само доколкото няма специална уредба в този раздел.

 

Въпросът за съдебния контрол върху постановлението за прекратяване на досъдебното производство е уреден по различен начин при двата вида дела. Общата норма на чл. 237 НПК определя реда, по който се прекратява наказателното производство след приключване на предварителното производство – съставяне на постановление от прокурора, изпращането му заедно с материалите по делото на непосредствено по-горестоящия прокурор за произнасяне и изпращане на делото заедно с постановление на съответния нему въззивен съд за окончателно произнасяне по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване. Този сложен фактически състав за произнасяне по чл. 237 НПК, включващ от една страна йерархически контрол върху постановлението на първоинстанционния прокурор за прекратяване на предварителното производство и едва след това съдебен контрол от страна на въззивния съд е изоставен при полицейските наказателни производства. Специалната норма на чл. 411, ал. 1, т. 4 НПК урежда друг ред за прекратяването им, който е в пълно съответствие с изискването за ограничаване на процесуалния формализъм при делата, по които не се провежда предварително производство. При тях след получаване на материалите от разследването прокурорът съставя постановление за прекратяване на производството и го изпраща на съответния районен съд, за да се произнесе по законосъобразността и обосноваността на прекратяването.

 

Като препраща директно към съответния съд, без да изисква произнасяне от по-горестоящия прокурор, законодателят несъмнено има предвид реализиране на контрола от страна на съда чрез упражняване на правомощията му така, както са уредени в чл. 237, ал. 6-9 НПК. Решаващият съд, който се произнася по полицейските производства е районният съд. Той разглежда делото по същество и има функционалната компетентност да извърши проверка, свързана с правилността на прекратяването му. Да се приеме противното би означавало районният съд да се лиши от едно законово правомощие, а от друга страна да се припишат правомощия на въззивния прокурор и съответния на него въззивен съд, каквито те нямат. Препращащият характер на чл. 411, ал. 1, т. 4 НПК “за произнасяне по реда на чл. 237 НПК” следва да се тълкува в смисъл на препращане към процедурата по чл. 237, ал. 6-9 НПК.

 

Този извод следва от систематическото, граматическо и логическо тълкуване на чл. 411, ал. 1, т. 4 НПК. Нормата не следва да се тълкува разширително. Ако идеята на законодател, е била във всички случаи на прекратяване на наказателното производство след завършване на досъдебното производство да се прилага общата разпоредба на чл. 237 НПК, той би задължил прокурора да изпрати делото с постановлението си на по-горестоящия прокурор, а не да предоставя функции на съда, несвързани с дейността му по разглеждане на делата. Неоправдано е при едно ускорено и опростено производство, делото да се изпраща на съда, който няма решаващи функции само за да го препрати на въззивния прокурор, след като различните по степен прокурори могат да кореспондират помежду си. Очевидно целта на законодателя не е била такава и на районния съд са предоставени контролни функции върху действията на органите на разследването и прокурора с възможността да се произнася по обосноваността и законосъобразността на прекратяването на полицейското производство.

 

 

 

 

Тълкувателно решение № 1 от 27. 12. 2000 г. По н. Д. № 1/2000 г. Тълкувателно решение № 1 от 27. 12. 2000 г. По н. Д. № 1/2000 г. , оснк - относно режима за прекратяване на полицейското производство 1 деца даниела1 scaled тълкувателно решение № 1 от 27. 12. 2000 г. По н. Д. № 1/2000 г. Тълкувателно решение № 1 от 27. 12. 2000 г. По н. Д. № 1/2000 г. , оснк - относно режима за прекратяване на полицейското производство петър низамов тълкувателно решение № 1 от 27. 12. 2000 г. По н. Д. № 1/2000 г.

 

 

 

Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 25.06.2002 Г. ПО Н. Д. № 1/2002 Г., ОСНК НА ВКС – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 152, ЧЛ. 152А И ЧЛ. 152Б НПК ОТМ. на ВС
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 27.12.2000 Г. ПО Н. Д. № 1/2000 Г., ОСНК – ОТНОСНО РЕЖИМА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО ПРОИЗВОДСТВО на ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !