ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 35 ОТ 06.11.1990 Г. ПО Н. Д. № 26/1990 Г., ОСНК НА ВС

178
0

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 35 ОТ 06.11.1990 Г. ПО Н. Д. № 26/1990 Г., ОСНК НА ВС

 

 

 

 

 

Публикувано: Постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела – 1953 – 1990 г., СЮБ, 1992 г., стр. 397

 

 

 

ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 23, АЛ. 1, ИЗР. 3 НПК

 

Чл. 23

 

 

 

Министърът на правосъдието е предложил да се издаде тълкувателно решение, с което да се отговори на въпросите:

 

1. Какъв е критерият за определяне на делата с фактическа или правна сложност по смисъла на чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК?

 

2. Кой трябва да прецени наличието на условията по чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК и да определи съдебния състав за разглеждане на делото?

 

3. Второинстанционният съд или съдът по прегледа на надзора може ли да отменява съдебният акт, ако делото не е било разгледано от съдебен състав по чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК?

 

4. Необходимо ли е повторението на всички съдопроизводствени действия, когато разглеждането на делото е започнало от съдебен състав от един съдия и двама съдебни заседатели и в хода на процеса е възникнала причина за промяна на този състав от трима съдии и четирима съдебни заседатели.

 

Върховният съд, ОСНК, за да се произнесе, съобрази следното:

 

1. Съгласно чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК първоинстанционният съд разглежда наказателните дела в състав от един съдия и двама съдебни заседатели. С изменението на чл. 23, ал. 1 НПК (ДВ, бр. 31 от 1990 г.) се предвиди разширение на съдебния състав, разглеждащ делото по същество от трима съдии и четирима съдебни заседатели:

 

а) когато обвинението е за престъпление, за което се предвижда наказание над 15 години лишаване от свобода:

 

б) делата представляват фактическа или правна сложност;

 

В съдебната практика възникват затруднения в случаите, когато следва да се прецени кога конкретното дело представлява фактическа или правна сложност. Признаците на фактическа или правна сложност не са посочени в закона. Законодателят е предоставил възможността на съда да прецени наличието на тези признаци с оглед всички данни и обстоятелства по конкретното дело.

 

ОСНК намира, че фактическата сложност ще е налице, когато делото съдържа значителен по обем фактически материал, многообразие на инкриминираната дейност, броя на подсъдимите и други обстоятелства, които налагат разглеждане на делото в разширен съдебен състав за правилно установяване на фактите и разкриване на обективната истина.

 

Правната сложност е свързана с точното спазване и правилното прилагане на материалния и процесуалния закон. С оглед на тези изисквания правна сложност ще е налице, когато има многообразие на обвиненията, усложнени форми на съучастническа дейност, квалифициращи белези на деянието и др.

 

Двете предпоставки за разглеждане на делата от разширен състав са дадени алтернативно в текста на закона. Това означава, че при наличието на която и да е от тях делото може да се разгледа от трима съдии и четирима съдебни заседатели.

 

2. Преценката за наличието на обстоятелствата, които обосновават фактическата или правна сложност на делата, следва да бъде направена от съдията-докладчик, на когото делото е възложено от председателя на съда. За да се произнесе дали са налице всички условия за разглеждане на делото в съдебно заседание, посочени в чл. 241, ал. 2 НПК, съдията-докладчик проучва делото и затова той има най-пълна и непосредствена представа за характера на доказателствения материал и повдигнатите обвинения, което му дава възможност обосновано да прецени дали са налице признаците, очертаващи делото като такова с фактическа или правна сложност. Щом като съдията-докладчик се произнася по въпроса за фактическата или правна сложност по делото, той решава и свързания с него втори въпрос за състава на съда, компетентен да го разгледа, а председателят на съда определя съдиите, които ще бъдат включени в разширения съдебен състав.

 

В подкрепа на изложеното за компетентността на съдията-докладчик са измененията, направени в § 30-35 от Закона за изменение на НПК (ДВ, бр. 31 от 1990 г.) съгласно които на него се възлагат всички подготвителни действия за разглеждане на делото до даване ход в съдебно заседание. При така установената компетентност на съдията-докладчик е неправилно въпросите по чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК да бъдат пререшавани от съдебен състав. Това не може да стори председателят на съда, който макар и да разполага с общоорганизационни и административно-ръководни (функции) правомощия, посочени в чл. 23, т. 2 и от Закона за устройство на съдилищата (ЗУС)(*) и чл. 31, т. 3 ЗУС, не може да се позове на тях, за да реши по конкретно дело процесуални въпроси по чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК освен в случаите, когато е докладчик по делото.

 

3. Всички процесуални действия и актове на съда подлежат на второинстанционна или надзорна проверка. И тъй като действията по определяне на фактическата или правната сложност на съдебния състав са свързани с прилагане на процесуалните правила на чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК при проверка на законосъобразността и правилността на съдебния акт второинстанционният или надзорният съд проверяват и тяхната законосъобразност. В случаите когато втората инстанция прецени, че делото е с фактическа или правна сложност, но присъдата е постановена от тричленен вместо от предвидения в чл. 23, ал. 1, изречение второ НПК разширен състав констатираното процесуално нарушение само по себе си не може да бъде абсолютно основание, приравнено по последици към посочените в чл. 330, ал. 2 НПК за отмяна на присъдата. Това е така, защото се касае за преценка на второинстанционния и надзорния съд по конкретно дело. При това положение допуснатото нарушение ще бъде съществено и следователно основание за отмяна на присъдата само когато е довело до основанията за отменяване или изменяване по чл. 328, т. 1, 3, 4 и 5 НПК.

 

4. Съгласно чл. 17 НПК съдебните актове се основават на доказателствени материали, събрани лично, проверени и преценени от целия съдебен състав освен в случаите, когато законът предвижда друго (участие на запасни съдии и съдебни заседатели). Изхождайки от принципа на непосредствеността, НПК утвърждава изискването за неизменност на съдебния състав при осъществяване на процесуалните действия за събиране и проверка на доказателствата и постановяване на съдебния акт (чл. 257 НПК). Тъй като законът за изменение на НПК не предвижда възможност за продължаване на делото и за постановяване на присъда и в състав различен от този, който е започнал процеса, следва изводът, че в случаите, когато основанията за увеличаване на съдебния състав по чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК настъпят в хода на процеса, поради изменение в закона разглеждането на делото от новия съдебен състав трябва да почне отначало с повтаряне на всички съдопроизводствени действия, за да могат членовете на новия съдебен състав да участват в събирането и проверката на доказателствата по делото.

 

По изложените съображения и на основание чл. 51, ал. 1 ЗУС, Върховният съд, ОСНК

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

1. Кога делото е с фактическа или правна сложност по смисъла на чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК се решава за всеки конкретен случай на основата на събрания доказателствен материал и предявени обвинения, които да обосновават извода за необходимостта делото да се разгледа от разширен състав с оглед разкриване на обективната истина, правилното установяване на фактите, обезпечаване на процесуалните гаранции и приложение на материалния закон.

 

Признаците, които определят делата с фактическа или правна сложност се извеждат от фактическия състав или предявени обвинения по конкретното дело. За да се разгледа делото от разширен състав, не е необходимо да са налице кумулативно двете предпоставки, след като в закона са дадени алтернативно.

 

2. Съдията-докладчик, на когото делото е възложено за проучване и произнасяне по реда на чл. 241, ал. 2 НПК, преценява дали делото е с фактическа или правна сложност, като се произнася и за съдебния състав по чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК, а председателят на съда определя съдиите за разширения съдебен състав.

 

3. Второинстанционният или надзорният съд проверяват законността на съдебния състав по чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК, но могат да отменят присъдата само ако допуснатото процесуално нарушение относно състава на съда е довело до основанията по чл. 328, т. 1, 3, 4 и 5 НПК за отменяване или изменяване на присъдата.

 

4. Когато разглеждането на делото е започнало от съдебен състав от един съдия и двама съдебни заседатели и в хода на процеса поради изменение в закона е възникнала причина за увеличаване на съдебния състав, посочен в чл. 23, ал. 1, изречение трето НПК, всички съдопроизводствени действия се повтарят отначало от новия състав.

 

——————-

 

(*) Виж ЗУС от 1976 г.

 

 

 

 

Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. , оснк на вс 1 деца даниела1 scaled тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. , оснк на вс daco 1042844 тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. , оснк на вс daco 1042844 тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. , оснк на вс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. Тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 35 от 06. 11. 1990 г. По н. Д. № 26/1990 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 23.12.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ОСНК НА ВС
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 36 ОТ 06.11.1990 Г. ПО Н. Д. № 27/1990 Г., ОСНК НА ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !