Home Политология Международни отношения

Международни отношения

Моите научни статии по Международни отношения!

Международни отношения са съвкупност от икономическиполитическиправнидипломатически и други връзки между държавите и системите от държави, между основните социални слоеве, класи, между основните социални, политически сили, организации и обществени движения, действащи на международната сцена, т.е. това са взаимоотношенията между народите.

Много често, когато се говори конкретно за специалността „Международни отношения“ в България, се имат предвид най-вече политическите, идеологическите, дипломатическите, културните и икономическите взаимоотношения между отделните субекти от международната система. Икономическите връзки се изучават основно от друга специалност с международен приоритет – МИО. Основен фокус на Международните икономически отношения (МИО) са националните икономики на държавите. Първата катедра по Международни отношения е създадена във ВИИ „Карл Маркс“, днес УНСС.

Международните икономически отношенияМИО (по-рядко като международна икономика на английскиinternational economics) са икономическите отношения между държавите, регионалните организации, транснационалните корпорации и други субекти на световната икономика. Включват валутно-финансови, търговски, производствени, трудови и други отношения. Водеща форма на международните икономически отношения са валутно-финансовите отношения[1].

В съвременния свят са актуални глобализацията и регионализацията на международните икономически отношения. Доминираща роля в установяването на световен икономически ред играят транснационалният капитал и международните институции, среди които се открояват Световната банка и Международният валутен фонд (МВФ). В резултат на международното разделение на труда са се образували световни центрове на икономическо и технологично развитие (Северноамерикански, Западноевропейски и Азиатско-Тихоокеански). Сред актуалните проблеми на международните икономически отношения са проблемите по създаване на зони за свободна търговия, международни транспортни коридори и интернет-икономика.

Съществуват следните форми на МИО:

  • международна специализация на производството и научно-техническите дейности;
  • обмен на научно-техническа информация;
  • международна кооперация на производството;
  • международна търговия;
  • информационни, валутно-финансови и кредитни връзки между страните;
  • движение на капитали и работна сила;
  • дейност на международните икономически организации.