ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 58 ОТ 18.12.1986 Г. ПО Н. Д. № 36/1986 Г., ОСНК НА ВС

219
0
1. Кое лице може да бъде субект на престъплението по чл. 225б НК. 2. Какво следва да се разбира под думите “извършена работа” и “оказана услуга” по смисъла на чл. 225б, ал. 1 НК. 3. В какво може да се изрази облагата. 4. Кога е налице маловажен случай по чл. 225б, ал. 3 НК. 5. Когато липсва предметът на престъплението по чл. 225б НК, следва ли да се присъжда в полза на държавата паричната му равностойност.

 

(Изм. с ТР № 33/1990 г. на ОСНК)

 

 

 

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 225б НК.

 

Чл. 225б НК

 

 

 

Председателят на ВС на Р.Б е предложил на ОСНК да издаде тълкувателно решение по въпросите:

 

1. Кое лице може да бъде субект на престъплението по чл. 225б НК.

 

2. Какво следва да се разбира под думите “извършена работа” и “оказана услуга” по смисъла на чл. 225б, ал. 1 НК.

 

3. В какво може да се изрази облагата.

 

4. Кога е налице маловажен случай по чл. 225б, ал. 3 НК.

 

5. Когато липсва предметът на престъплението по чл. 225б НК, следва ли да се присъжда в полза на държавата паричната му равностойност.

 

В предложението се изтъква, че по тези въпроси в съдебната практика съществуват различия.

 

Върховният съд, ОСНК, за да се произнесе, взе предвид:

 

1. В чл. 225б, ал. 1 НК субектът на престъплението е определен с думата “който”. От това следва да се направи извод, че извършител на престъплението може да бъде всяко наказателно отговорно лице. Това са преди всичко работниците и служителите в предприятията, в кооперациите и обществените организации и в учрежденията, които нямат качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. “а” и “б” НК, когато за извършена от тях работа или услуга при изпълнение на служебните си задължения получат имотна облага, която не им се следва, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление. Такива са тези, които работят в сферата на търговията и услугите, в строителството и транспорта и в другите стопански дейности, като например работници по топлофициране на жилища, автомобилни, телефонни, радиотелевизионни и други техници, бръснари, фризьори, шивачи, продавачи, медицински работници, адвокати и други.

 

Субект на престъплението може да бъде и длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. “а” и “б” НК, когато за извършена работа или услуга получи имотна облага, не в това си качество и деянието не осъществява признаците на друго по-тежко престъпление, включително и подкуп по чл. 301 – 303 НК.

 

Частно лице също може да бъде субект на престъплението по чл. 225б НК, когато извършва работа или услуга, за която има определени цени независимо от това, дали има или няма разрешение да упражнява такава дейност. Такива са лицата, които упражняват частна занаятчийска, търговска, проектантска или друга стопанска дейност или извършват различни видове услуги.

 

2. Изразите “извършена работа” и “оказана услуга”, употребени в чл. 225б, ал. 1 НК имат еднакво съдържание за изпълнителното деяние. Оказване на услуга по същество представлява извършване на конкретно определена работа. Както при извършване на работа, така и при оказване на услуга, деецът полага труд и постига трудов резултат, който има определена стойност и се заплаща. Когато деецът при изпълнение на задълженията си получи за извършената от него работа или услуга освен следващото му се възнаграждение и друга имотна облага, която не му се следва, осъществява обективния състав на престъплението по чл. 225б НК.

 

3. Имотната облага представлява предметът на престъплението по чл. 225б НК. Тя е това, с което се облагодетелствува деецът за извършената от него работа или оказаната услуга извън следващото му се възнаграждение по утвърдените цени на дребно. Същата трябва да има имуществен характер и да нему се следва. По вид може да бъде различна и да се изрази в получаване напари, вещи, ценности, животни, продукти, в извършване на работа или услуга, оценяема в пари. Облага, която няма имуществен характер, не може да бъде предмет на престъплението.

 

4. Съгласно чл. 424, ал. 1 НК за деянието по чл. 225б, ал. 3 НК, което е маловажен случай по ал. 1 НК, предвиденото в закона наказание се налага по административен ред. Критерият за разграничаване на обикновения от маловажния случай по чл. 225б НК е посочен в разпоредбата на чл. 93, т. 9 НК, която се прилага за всички видове престъпления. При преценката дали случаят е маловажен или не следва да се има предвид не само паричната равностойност на получената облага и липсата или незначителността на вредните последици, но и другите смекчаващи обстоятелства, при които е извършено деянието. По-ниската степен на обществената опасност на деянието в сравнение с обикновения случай може да даде основание за разграничаването му от престъплението и приемане, че е маловажен случай по ал. 3 на чл. 225б НК – административно нарушение.

 

5. Съгласно чл. 225б, ал. 4 НК предметът на престъплението се отнема в полза на държавата. В закона не е предвидено присъждане равностойността на предмета в случаите, когато липсва, както това е предвидено в случаите по чл. 233, ал. 4 НК, чл. 250, ал. 4 НК и други.

 

Предмет на престъплението по чл. 225б НК е имуществена облага, придобита от престъплението. Съгласно чл. 53, ал. 2, б. “б” НК придобитото чрез престъпление се отнема в полза на държавата, ако не подлежи на връщане или възстановяване. Когато придобитото липсва или е отчуждено, тогава неговата равностойност се присъжда на държавата. Тази разпоредба е обща и важи за всички престъпления. От това следва, че когато придобитото от престъплението по чл. 225б НК липсва, неговата парична равностойност следва да се присъди в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 2, б. “б” НК.

 

По изложените съображения и на основание чл. 52 от Закона за устройство на съдилищата ВС на Р.Б, ОСНК

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

1. Субект на престъплението по член 225б НК са:

 

а) работник или служител в предприятие, учреждение, кооперативна или обществена организация, който няма качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. “а” и “б” НК, когато за извършена от него работа или услуга получи неследваща му се имотна облага и извършеното не съставлява по-тежко престъпление;

 

б) длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. “а” и “б” НК, когато за извършена работа или услуга получи не следваща му се имотна облага и деянието не съставлява по-тежко престъпление, включително и подкуп по чл. 301 – 303 НК;

 

в) (Изм. с ТР № 33/1990 г. на ОСНК) гражданин, който за извършена правнорегламентирана работа или услуги, получи по-висока цена от определената за тази дейност, а не по държавни цени.

 

2. Изразите “извършена работа” и “оказана услуга”, употребени в чл. 225б, ал. 1 НК, имат еднакво значение за изпълнителното деяние и означават полагане на труд и постигане на конкретен трудов резултат, който се заплаща.

 

3. Имотната облага е предмет на престъплението по чл. 225б НК и трябва да има имуществен характер.

 

4. При разграничаване на престъплението по чл. 225б, ал. 1 НК от нарушението по чл. 225б, ал. 3 НК следва да се има предвид критерият, посочен в чл. 93, т. 9 НК.

 

5. Когато предметът на престъплението по чл. 225б НК липсва, неговата парична равностойност следва да се присъжда в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 2, б. “б” НК.

 

 

 

 

Тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. Тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. , оснк на вс 1 деца даниела1 scaled тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. (изм. С тр № 33/1990 г. На оснк) петър низамов тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. Тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. , оснк на вс daco 1042844 тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. (изм. С тр № 33/1990 г. На оснк) петър низамов тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. Тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. , оснк на вс daco 1042844 тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. (изм. С тр № 33/1990 г. На оснк) петър низамов тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. Тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. , оснк на вс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г. (изм. С тр № 33/1990 г. На оснк) петър низамов тълкувателно решение № 58 от 18. 12. 1986 г. По н. Д. № 36/1986 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 56 ОТ 20.12.1986 Г. ПО Н. Д. № 29/1986 Г., ОСНК НА ВС
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 60 ОТ 19.12.1986 Г. ПО Н. Д. № 50/1986 Г., ОСНК НА ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !