ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 41 ОТ 14.12.1987 Г. ПО Н. Д. № 33/1987 Г., ОСНК НА ВС

138
0

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 41 ОТ 14.12.1987 Г. ПО Н. Д. № 33/1987 Г., ОСНК НА ВС

 

 

 

 

 

Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 309, пор. № 103

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ЛИЦА, ИЗПРАТЕНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА ПО ЛИЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕ ИЛИ НЕДЕКЛАРИРАНЕ ПРИ ВЛИЗАНЕ В СТРАНАТА НА ПОЛУЧЕНАТА ВАЛУТА ИЛИ ЗАКУПЕНИТЕ С НЕЯ СТОКИ

 

Чл. 242 НК

 

Чл. 250 (отм.) НК

 

Чл. 12 ЗСВЦВК

 

Чл. 21 (отм.) ЗСВЦВК

 

 

 

Председателят на ВС на Р.Б е предложил ОСНК да издаде тълкувателно решение по въпроса: извършва ли престъпление по чл. 250 НК (*1) български гражданин, изпратен да работи в чужбина въз основа на личен трудов договор, сключен на основание чл. 4 от Наредбата за условията, при които български граждани могат да се изпращат в чужбина, одобрена с Постановление на Министерския съвет от 11.02.1975 г., който влиза в договорни отношения, работи и оказва услуги на физически или юридически лица в чужбина извън личния си трудов договор срещу чуждестранна валута, но при влизане в страната декларира получената валута или закупените с нея стоки.

 

В предложението се посочва, че по този въпрос в практиката на съдилищата се застъпват две различни становища.

 

Според едното в тези случаи българският гражданин извършва престъпление по чл. 250 НК (*1), защото като сключва сделки с физически или юридически лица в чужбина без предварително разрешение на Министерството на финансите, нарушава чл. 12 от Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол (ЗСВЦВК).

 

Според другото, ако български гражданин наруши задълженията си по наредбата и сключи друг договор извън личния му трудов договор по чл. 4 от тази наредба, без съответно разрешение на Министерство на финансите и получи на срещна престация – чуждестранна валута, не нарушава чл. 12 ЗСВЦВК. В тези случаи може да отговаря дисциплинарно за нарушаване на трудовия договор, но не извършва валутно нарушение или престъпление.

 

ВС на Р.Б, ОСНК, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Наредбата за условията, при които български граждани могат да се изпращат да работят в чужбина, изменена и допълнена с Постановление № 2 от 1983 г. на Министерския съвет, е акт, който урежда правоотношения, свързани с условията и реда за полагане на труд от български граждани, изпратени да работят в чужбина по силата на тази наредба. Същата не е акт на Министерския съвет по приложението на ЗСВЦВК и следователно нарушаването на нейни разпоредби не води до отговорност за валутно нарушение или престъпление.

 

Българският гражданин, ако наруши задълженията си по наредбата и сключи друг договор извън личния му трудов договор по чл. 4 от тази наредба без разрешение на Министерството на финансите и получи насрещна престация – чуждестранна валута, не нарушава и чл. 12 ЗСВЦВК. Така е, защото съгласно чл. 6 ЗСВЦВК министърът на финансите упражнява валутен контрол само в пределите на страната. В тези случаи българският гражданин може да отговаря дисциплинарно за нарушаване задълженията си по трудовия договор, но не извършва валутно нарушение или престъпление. Следователно, местно лице в чужбина може правомерно да придобие чуждестранна валута и други валутни ценности, както и да закупи стоки с получената от сключен частен договор валута, без да е необходимо предварително разрешение на Министерството на финансите.

 

Това лице обаче е задължено при влизане в страната да декларира наличните валута, валутни ценности и стоки, а валутата и валутните ценности да предложи за изкупуване от БНБ или БВТБ съгласно чл. 21 ЗСВЦВК. Недекларирането на валута и валутни ценности и непредлагането им за изкупуване от БНБ или БВТБ представлява не само митническо, но и валутно нарушение или престъпление по чл. 250 НК, защото се нарушава режимът за сделките с валутни ценности и валутният контрол – чл. 21 ЗСВЦВК (*2). В този случай за сроковете и последиците от неспазването им важат разпоредбите на Наредбата за граничен контрол върху валутните ценности.

 

Недекларирането на стоките, които не са валутни ценности, придобити от български гражданин в чужбина, при влизането му в страната е нарушение само на митническия режим и затова той отговаря за извършено митническо нарушение или за престъпление по чл. 242 НК, в зависимост от паричната равностойност на предмета на деянието.

 

По изложените съображения и на основание чл. 51, ал. 2 от Закона за устройство на съдилищата ВС на Р.Б, ОСНК

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

Български гражданин, изпратен на работа в чужбина въз основа на личен трудов договор, сключен на основание чл. 4 от Наредбата за условията, при които български граждани могат да се изпращат и да работят в чужбина(утвърдена с ПМС № 13 от 1975 г., изм. и доп. с ПМС № 2 от 1983 г.), ако работи и оказва услуги на физически или юридически лица в чужбина, извън личния си трудов договор и придобие чуждестранна валута, валутни ценности или закупи с чуждестранна валута стоки без разрешение на Министерството на финансите, не нарушава ЗСВЦВК. Затова деянията му не са валутно нарушение или престъпление по чл. 250 НК (*1).

 

Ако при влизане в страната по време на граничния митнически контрол българският гражданин не декларира в писмената декларация придобитите по този начин чуждестранна валута или валутни ценности, ще носи отговорност за валутно нарушение или престъпление по чл. 250 НК.

 

Когато внесената валута или валутни ценности са декларирани при граничния митнически контрол, но в срок не са предложени на БНБ или БВТБ за изкупуване (*2), също извършва валутно нарушение или престъпление по чл. 250 НК (*1). Български гражданин, който при влизането си в страната в писмената декларация при граничния митнически контрол не декларира внасяните стоки, придобити в чужбина срещу чуждестранна валута, извършва митническо нарушение или престъпление по чл. 242 НК.

 

———————-

 

(*1) Тълкуваната разпоредба на чл. 250 НК е отменена. Виж състояние на НК към ДВ, бр. 10 от 1990 г.

 

(*2) Виж състояние на ЗСВЦВК към ДВ, бр. 92 от 1969 г.

 

 

 

 

Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. , оснк на вс 1 деца даниела1 scaled тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. , оснк на вс daco 1042844 тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. , оснк на вс daco 1042844 тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. , оснк на вс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. Тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 41 от 14. 12. 1987 г. По н. Д. № 33/1987 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 65 ОТ 14.12.1987 Г. ПО Н. Д. № 58/1986 Г., ОСНК НА ВС
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 13 ОТ 28.05.1987 Г. ПО Н. Д. № 5/1987 Г., ОСНК НА ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации.Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“Собственик и администратор на PetarNizamov.com :Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ЕИК/Булстат : 205028308Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here