ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСНК НА ВКС – по приложението на чл. 234 НК

268
0
1. Превозното или преносното средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъпление по чл. 234 НК, не подлежи на отнемане по реда на чл. 53, ал. 1, б. “а” НК.
2. Налагането на обезпечителна мярка по чл. 72 НПК върху превозно или преносно средство, в което са били открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъплението по чл. 234 НК е допустимо само за обезпечаване на наказанието “глоба”.
3. Санкционната част на нормата на чл. 234, ал. 1 НК не предвижда различен вид наказания за двете форми на изпълнителното деяние на престъплението – “държи” и “продава”.
4. Кумулативно предвиденото наказание “глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки” е относимо към изпълнителното деяние “държи”.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСНК НА ВКС

 

Председателят на Върховния касационен съд на Р. Б е направил искане до Общото събрание на Наказателна колегия на Върховния касационен съд за издаване на тълкувателно решение, с което да се уеднакви съдебната практика по приложението на чл. 53, ал. 1, б. “а” НК и чл. 72 НПК в случаите, когато превозното или преносно средство е послужило за извършване на престъпление по чл. 234 НК, като отговори на следните въпроси:

1. Подлежи ли на отнемане по реда на чл. 53, ал. 1, б. “а” НК превозното или преносно средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъпление по чл. 234 НК?

2. Кога е допустимо налагането на обезпечителна мярка по чл. 72 НПК върху превозно или преносно средство, в които са били открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъпление по чл. 234 НК?

3. Санкционната част на нормата на чл. 234, ал. 1 НК предвижда ли различен вид наказания за двете форми на изпълнителното деяние на престъплението “държи” и “продава”?

4. Кумулативно предвиденото наказание “глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки” относимо ли е към изпълнителното деяние “държи”?

Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия /ОСНК/ на Върховния касационен съд /ВКС/, в изпълнение на правомощията си по чл. 124, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ) /ЗСВ/ и на чл. 124 от Конституцията на Р. Б, за да се произнесе, взе предвид следното:

Анализът на съдебните актове, постановени от съдилищата, показва че е налице противоречива практика в приложението на чл. 53, ал. 1, б. “а” НК и чл. 72 НПК, в случаите на престъпление по чл. 234 НК.

Противоречието се дължи на различното тълкуване на понятията “държи” и “средство на престъплението” в чл. 234 НК и чл. 53, ал. 1, б. “а” НК. Констатираната противоречива практика се свежда до две основни становища: Според първото – превозното или преносно средство не е средство на престъплението по чл. 234, ал. 1 НК и не подлежи на отнемане по чл. 53, ал. 1, б. “а” НК и второто – превозното или преносното средство пряко служи като средство за извършване на изпълнителното деяние, поради което подлежи на отнемане по реда на чл. 53, ал. 1, б. “а” НК. Противоречие е налице и при тълкуване на санкционната част на нормата на чл. 234, ал. 1 НК.

Някои съдилища са на становище, че втората кумулативна санкция “глоба” е относима само към изпълнителното деяние “продава” по чл. 234, ал. 1 НК, като аргумент за това е използването на израза “продаваните стоки”. Други считат, че независимо от непрецизната формулировка на закона в санкционната му част, предвиденото наказание “глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки” е относимо и към изпълнителното деяние “държи”.

ПО ПЪРВИЯ ВЪПРОС:

За да се отговори на него, следва да се анализират правните норми на чл. 234 НК и на чл. 53, ал. 1, б. “а” НК и да се изяснят понятията “държане” и “средство на престъплението”.

Обект на престъплението по чл. 234, ал. 1 НК са обществените отношения, свързани с правилното функциониране на финансовата и кредитната система. Това следва от систематичното място на правната норма в Глава VI от НК – Престъпления против стопанството, раздел втори – Престъпления в отделни стопански отрасли. С това деяние се увреждат обществените отношения, свързани с дейността на държавата по установяването и събирането на определен налог от акцизни стоки, изброени в чл. 1 от ЗАкц отм. (ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ) и данъчните складове /ЗАДС/ – алкохол и алкохолни напитки, тютюни и тютюневи изделия, енергийни напитки и електрическата енергия. Съгласно чл. 2 ЗАДС тези стоки подлежат на облагане с акциз /налог/, внасянето на който се доказва чрез залепен върху тях “бандерол” – държавна ценна книга, закупувана от Министерството на финансите. Заплащането на съответния акциз се установява именно чрез поставения върху изделието бандерол, което означава, че дължимата парична сума е постъпила в държавата. За охраняването на държавния интерес свързан с постъпването на приходи от акциза, законодателят е криминализирал освен продажбата и самото държане на акцизни стоки. В този смисъл с криминализирането на деянието по чл. 234 НК държавата защитава своето право да събере определен /еднократен, косвен и специфичен/ данък-акциз, което се удостоверява чрез залепения върху съответната стока бандерол.

Предмет на престъплението по чл. 234, ал. 1 НК са акцизни стоки без бандерол, а изпълнителното деяние се състои от две форми – “продава” или “държи” такива стоки.

Престъплението е на формално извършване и се довършва с осъществяването на фактическата власт върху акцизните стоки без бандерол.

“Държането” като изпълнително деяние по съдържание е трайно състояние на фактическа власт, установена или упражнявана върху определена вещ. Последното се осъществява независимо от мястото, където се намират вещите, без да е необходимо наличието на друга вещ, която да опосредява упражняването на фактическата власт на дееца. Аргумент за това е отпадането на изискването в старата редакция на чл. 234 НК /ДВ, бр. 75/2006 г./ “държането” да е на склад. Това означава, че деянието извършено чрез “държане” на акцизната стока без бандерол, ще бъде осъществено независимо от мястото и начина на съхраняване, пазене и пр. Така например, акцизните стоки без бандерол могат да се държат в жилище, склад, в чанта, в превозно средство и т.н.. Затова, доколкото държането се осъществява чрез въздействие върху предмета на престъпление, превозното или преносното средство, в което е намерена акцизна стока без бандерол, следва да се разглежда единствено като място на упражнената фактическа власт върху нея. Дори тази стока да не се държи в автомобил, а другаде, упражнявайки въздействие върху предмета на престъпление, деецът е постигнал противоправния резултат.

С оглед характеристиката на “държането” като форма на изпълнение, деянието по чл. 234, ал. 1 НК е съставомерно, независимо от мястото, на което деецът упражнява фактическата си власт.

В разпоредбата на чл. 53, ал. 1, б. “а” НК законодателят е посочил, че вещите които принадлежат на виновния и са били предназначени или са послужили за извършване на умишлено престъпление – “средство на престъплението”, се отнемат в полза на държавата, независимо от наказателната отговорност.

Понятието “средство на престъплението” е дефинирано в задължителната съдебната практика, както и в правната доктрина.

С. То решение № 84 от 01.12.1960 г. по н. д. № 78/1960 г. на ОСНК на ВС, “послужили” за извършване на престъплението са вещите, които реално са използвани като средства за извършване на престъплението, а са предназначени за извършване на престъплението вещите, с които деецът е имал намерение да извърши престъплението, но последното не е било извършено, като е спряло във фазата на приготовлението, когато то се наказва или във фазата на опита”.

Това принципно положение е развито и в Постановление № 11/71 г. по н. д. № 8/71 г. на Пленума на ВС на НРБ, който е приел, че вещите, които са послужили или предназначени за извършване на деянието, “когато пряко и непосредствено са използвани като оръдия или средство за осъществяване състава на умишлено престъпление”.

С Тълкувателно решение № 18 от 14.11.1977 г. по н. д. № 13/76 г. ОСНК на ВС е приело, че средствата /оръдията/ за извършване на престъплението са извън обществените отношения, които престъплението охранява и не са елемент на последното.

В наказателноправната наука няма спор, че средството има функционална определеност, то е нещо външно за обекта на посегателство, това са вещите, които деецът използва за осъществяване на престъпната си дейност. Между вещите и изпълнителното деяние трябва да има взаимовръзка.

Изводът, който следва е, че “средство” за извършване на престъплението е само онази вещ, която пряко е свързана с извършване на изпълнителното деяние, а не с други характеристики на престъплението. Така при кражбата по чл. 195, ал. 1, т. 4 пр.1 НК превозното средство, с което се извозва отнетата вещ, пряко служи за осъществяване на престъплението. Такива са случаите, в които са предвидени различни изпълнителни деяния, като “транспортира” по чл. 159а и чл. 159б НК или “транспортира, внася и изнася” по чл. 337 НК, “пренася” по чл. 339б НК и др., при които самото изпълнително деяние се осъществява чрез използване на превозно или преносно средство. В този смисъл с Тълкувателно решение № 24 от 04.05.1986 г. по н. д. № 20/1986 г. ОСНК на ВС е приело, че за извършване на престъплението по чл. 240, ал. 3 НК “плавателният съд, с който се навлиза в териториалните води и се извършва промишлен риболов, е средство за извършване на престъплението. С тези действия се осъществява съставът на престъплението, а те не могат да бъдат извършени без използването на плавателен съд.”

По аналогичен начин стои въпросът за изпълнителното деяние “продава” по чл. 234, ал. 1 НК.Позното или преносно средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, не служи и не е предназначено за извършване на престъплението. Следователно, то не е средство за неговото извършване.

Сравнителноправният анализ на елементите на състава по чл. 234, ал. 1 НК със съставите на други престъпления в Особената част на НК, убедително сочи и на следното:

В обективнатна страна на състава по чл. 234, ал. 1 НК не е предвидено използване на превозно или преносно средство. Изпълнителното деяние е “продава” или “държи”, но не “пренася” или “превозва”, каквито са деянията в съставите по чл. 242, ал. 8 НК, чл. 280, ал. 3 НК, чл. 354, ал. 4 НК – превозване, чл. 354, ал. 4 НК – превозване или пренасяне, чл. 235, ал. 2 НК.

В случаите, в които моторното превозно средство е действително специфично средство на престъплението, отнемането му е изрично предвидено от законодателя в съответната правна норма – чл. 242, ал. 8 НК, чл. 280, ал. 3 НК.

Да се приеме обратното – че превозното или преносно средство като място, на което са открити тези стоки съставлява средство за осъществяване на престъплението, означава да се разшири обхвата на чл. 53, ал. 1, б. “а” НК, и в тези случаи, в които акцизните стоки без бандерол са открити в други обекти.

В заключение ОСНК прие, че превозното или преносно средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъпление по чл. 234 НК, не е средство на престъплението, поради което същото не подлежи на отнемане по реда на чл. 53, ал. 1, б. “а” НК.

ПО ВТОРИЯ ВЪПРОС:

Предвид становището, че превозното или преносно средство не подлежи на отнемане на основание чл. 53, ал. 1, б. “а” НК, по отношение на него не могат да се вземат обезпечителни мерки. Такива могат да се налагат само за обезпечаване на наказанието “глоба”, при условията и реда изяснени в Тълкувателно решение № 2/2012 г. на ОСНК на ВКС.

В този смисъл следва да се приеме, че не е допустимо налагането на обезпечителна мярка по чл. 72 НПК върху превозно или преносно средство, в което са били открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъплението по чл. 234 НК, тъй като това превозно /преносно/ средство не способства пряко и непосредствено за увреждане на фискалните интереси на държавата. То е само място, на което се осъществява “държането”, а не представлява средство за извършване на престъплението.

С оглед на изложеното ОСНК прие, че налагането на обезпечителна мярка по чл. 72 НПК върху превозно или преносно средство, в което са били открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъплението по чл. 234 НК е недопустимо, ако цели да обезпечи отнемане на средството на престъплението по чл. 53, ал. 2, б. “а” НК и допустимо, ако се обезпечава вземането на държавата от предвиденото наказание “глоба”.

ПО ТРЕТИЯ ВЪПРОС:

В разпоредбата на чл. 234, ал. 1 НК са предвидени три кумулативни наказания – лишаване от свобода, глоба и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 НК. Независимо, че престъпният състав предвижда две форми на изпълнително деяние “продава” и “държи”, предвиденото наказание глоба не е обособено според субекта на престъплението или според вида на изпълнителното деяние, което означава, че посочените от законодателя наказания, включително и глобата, се отнасят до всяка една от формите на изпълнителното деяние. Това следва от граматическото тълкуване на правната норма. В диспозицията, на чл. 234, ал. 1 НК след изпълнителното деяние “продава” или “държи”, са посочени трите наказания, без последните да са изрично обособени според вида на изпълнителното деяние. След като законодателят не е разграничил санкциите поотделно за всяко едно от изпълнителните деяния, няма основание да се счита, че наказанието “глоба” е неотносимо по отношение на държането на акцизни стоки без бандерол. Този извод се налага и от факта, че и при двете форми на изпълнително деяние се причиняват вреди на фиска.

Обратното би означавало да се разкъса функционалната връзка между диспозицията и санкцията на наказателноправната норма на чл. 234, ал. 1 НК.

Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 38 от Указ № 88/74 г. за прилагане на ЗНА (ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ), според която “когато материята, която се урежда, не налага друго, правилото на поведение се формулира в един член, а отговорността за нарушаване на различни задължения – общо за всички тях, ако е еднаква”.

От изложеното е видно, че санкционната част на чл. 234, ал. 1 НК не предвижда различен вид наказания за двете форми на изпълнителното деяние на престъплението: “продава” и “държи”.

Санкционната част на нормата на чл. 234, ал. 1 НК предвижда три кумулативни наказания, които се отнасят до всяка от формите на изпълнителното деяние: “продава” и “държи”.

ПО ЧЕТВЪРТИЯ ВЪПРОС:

С оглед на аргументите в предходната точка, посоченото наказание е относимо към изпълнителното деяние “държи”.

Употребените от законодателя изрази “пазарна цена” и “на продаваните стоки”, не следва да се тълкуват, като отнасящи се само до едната форма на изпълнителното деяние, а единствено и само с оглед начина на определяне на конкретния размер на глобата. Обстоятелството, че законодателят не е разграничил с различни наказания двете форми на изпълнителното деяние в отделни разпоредби /две отделни алинеи на чл. 234 НК/, означава, че наказанието “глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки” следва да се налага, както при продажбата, така и при държането на акцизни стоки без бандерол.

Под израза “продаваните стоки” следва да се разбира не конкретно продадените от дееца стоки, а продаваните стоки от същия вид-идентични стоки, които се намират на пазара и се продават с бандерол. Пазарната цена на тези стоки, следва да се вземе предвид при индивидуализацията на наказанието глоба.

Въз основа на изложеното и на основание чл. 124, ал. 1, т. 1 вр. чл. 130 от ЗСВ, Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Превозното или преносното средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъпление по чл. 234 НК, не подлежи на отнемане по реда на чл. 53, ал. 1, б. “а” НК.

2. Налагането на обезпечителна мярка по чл. 72 НПК върху превозно или преносно средство, в което са били открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъплението по чл. 234 НК е допустимо само за обезпечаване на наказанието “глоба”.

3. Санкционната част на нормата на чл. 234, ал. 1 НК не предвижда различен вид наказания за двете форми на изпълнителното деяние на престъплението – “държи” и “продава”.

4. Кумулативно предвиденото наказание “глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки” е относимо към изпълнителното деяние “държи”.

 

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

 

 

 

 

по ТР 2 от 2013 година

 

 

 

Изразяваме особено мнение по първия въпрос от Тълкувателното решение при следните съображения:

 

 

Тезата на малцинството в ОСНК и следващите от нея изводи – че превозното или преносното средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъплението по чл. 234 НК, е с р е д с т в о за извършването на това престъпление, неубедително е изоставена от мнозинството в колегията, въпреки че нашето разбиране е съобразено с цялата досегашна практика на ВКС, а тя от своя страна – с несъмнено превантивната функция на чл. 53 от НК.

Всъщност, няма спор относно възможността превозното или преносното средство поначало да е средство на престъпление, но тази възможност е отречена априори от мнозинството за престъплението по чл. 234 от НК – неочаквано даже за онези деяния, за които е ясно, че извършването им без такова средство е невъзможно.

В основата на отричането на спорната теза стои погрешното, според нас, определяне в случая на превозното или преносното средство единствено като място, където се извършва престъплението по чл. 234 от НК. Не е съобразено, че в такива случаи могат да бъдат открити всички белези на същото като средство за извършване на престъплението, както те са изяснени в теорията и съдебната практика и с които иначе мнозинството е декларирало пълно съгласие.

Посочената от нас грешка е в началото и на една неприемлива логика: превозното или преносното средство е място на държането, но държането не зависи от място, следователно и от това средство. Не приемаме подобна логика, не само защото стъпва върху скрито пренебрегване на безспорни за нас белези на превозното средство като средство за извършване на престъплението по чл. 234 от НК. Логиката на мнозинството е неприемлива и заради превратно използвани аргументи.

Разбира се, че “държане” може да бъде осъществено на всяко място, след като определящо за тази форма на изпълнително деяние е не мястото, а възможността деецът да постъпи с предмета на престъплението както реши, тоест да упражни фактическата си власт върху него.

Нещо повече – разбирано по този начин (като възможност за всякакво, избрано от дееца поведение), “държането” е независимо от мястото и от средствата за неговото осъществяване. Това обаче съвсем не означава, че когато законодателят ги е взел предвид, мястото и средствата могат да бъдат пренебрегвани. Точно това обаче прави мнозинството, като отрича съответното средство, в което са открити акцизни стоки, да е средство за извършване на престъплението по чл. 234 от НК. С поставянето им в превозното или преносно средство, деецът вече е упражнил фактическата си власт върху тези стоки тъкмо по избрания от него начин. Не разбираме защо това да не следва, въпреки промяната в чл. 234 от НК от 2010 година, въпреки съществуването на други престъпни състави, съдържащи признаци за превозване или пренасяне и въпреки липсата в състава на чл. 234 от НК, подобно на други състави, на специална хипотеза за отнемане, предвидено в чл. 53, ал. 1, б. “а” НК. А това са част от аргументите, използвани от мнозинството.

Първият от тях – стесняването на признака “държи на склад” само до “държи” – не позволява приемането на нищо друго, освен че криминализацията е разширена до нейния предел, защото “държането” се включва и във възможните последващи престъпни действия като “продаването”, “предлагането”, “съхраняването”, “транспортирането” и пр., както и че е реално очертан нейният обхват, ограничен неудачно от използването на едно строго специфично, казуистично и усложнено данъчно понятие.

На следващо място, аргументът, че съставът на престъплението по чл. 234 от НК не съдържа признаци за превозване или пренасяне на неговия предмет, означава само, че този предмет може да бъде държан по всякакъв начин.

Предвиждането на специални хипотези в особената част на НК по приложението на чл. 53, ал. 1, б. “а”, изобщо пък не е аргумент за отказа да се прилага общата норма в случаите по чл. 234 НК, защото в неговата уредба липсва такава хипотеза.

За друга част от аргументите на мнозинството смятаме, че не са от особена полза за убедителността на решението – аргументът за обекта на посегателство, още повече, когато се извежда от систематичното място на чл. 234 от НК, вместо от логическото му тълкуване, както и аргументът за “държането” като формално (на просто извършване) престъпление, при положение, че липсата на престъпен резултат в състава няма отношение нито към мястото, нито към средството, за които се спори.

Поради това считаме, че отговорът не е еднозначен, а е въпрос на факти дали и доколко превозното или преносното средство е послужило за извършване на престъплението по чл. 234 от НК и при двете му форми на изпълнителното деяние – “държи” и “продава” акцизни стоки без (съответен) бандерол.

 

 

СЪДИИ:

ПАВЛИНА ПАНОВА

ИВАН НЕДЕВ

ПЛАМЕН ТОМОВ

ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА

ЛИДИЯ СТОЯНОВА

ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА

САША РАДАНОВА

ЮРИЙ КРЪСТЕВ

РУЖЕНА КЕРАНОВА

НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

КАПКА КОСТОВА

ЖАНИНА НАЧЕВА

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

 

 

 

 

Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. , оснк на вкс - по приложението на чл. 234 нк 1 деца даниела1 scaled тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. , оснк на вкс - по приложението на чл. 234 нк daco 1042844 тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. , оснк на вкс - по приложението на чл. 234 нк daco 1042844 тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. , оснк на вкс - по приложението на чл. 234 нк 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. Тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 2 от 18. 12. 2013 г. По тълк. Д. № 2/2013 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСНК НА ВКС – прилагане на чл. 242 – 249 НПК от специализиран съд и прокуратура
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.11.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2013 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 457 НПК
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here