ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 1993 Г. ПО Д. № 1/1993 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

170
0

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 1993 Г. ПО Д. № 1/1993 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

 

 

 

 

На основание чл. 41, ал. 1 от Закон за прокуратурата и чл. 58, т. 1 от Закон за устройство на съдилищата (ЗУС), главният прокурор на Републиката е внесъл предложение до Пленума на ВС да се произнесе по въпроса: наказателноправен или гражданскоправен характер имат нормите на Закон за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти (ЗКПСННИ) (ДВ, бр. 78 от 05.04.1946 г.).

 

Пленумът на ВС, за да се произнесе, съобрази следното:

 

С предложението се иска тълкуване на правни норми, създадени от закон.

 

Според чл. 58, т. 1 от ЗУС Пленумът на ВС съд издава тълкувателни постановления по прилагането на закона. По силата на глава шеста от Конституцията на Р. Б в съдебната власт са включени съдът и прокуратурата. В предложението се изтъква, че съществуват различни становища между тези органи на съдебната власт относно характера на ЗКПСННИ. Според едното становище, изразено в решение на ВС, той има гражданскоправен характер. Предложението е във връзка с правилното упражняване на правомощието, което има прокуратурата по чл. 127, т. 3 от Конституцията за предприемане действия за отмяна на незаконосъобразни актове. Оттук и необходимостта Пленумът на ВС в рамките на правомощията си да обезпечи еднаквото приложение на закона по пътя на тълкуването му съобразно правилата, установени в чл. 46, ал. 1 от ЗНА (ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ). По този начин ВС ще осигури точното и еднакво прилагане на закона, каквито права има по чл. 124 от Конституцията. Поради това предложението е допустимо.

 

Предложението обхваща материалноправната и процесуалноправната страна на закона.

 

На първо място, следва да се изясни какви правоотношения създава и регламентира ЗКПСННИ. Ако се създават и регламентират правоотношения между равнопоставени гражданскоправни субекти, какъвто субект несъмнено може да бъде и държавата, нормите ще имат гражданскоправен характер. Ако със закона се създават отношения, произтичащи по силата на властническата компетенция на държавата, нормите ще имат санкционен, наказателен характер.

 

Основните материалноправни разпоредби на ЗКПСННИ са посочени от чл. 1 до чл. 4. Те не сочат на правоотношения между равнопоставени правни субекти, а изхождат от властническите правомощия на държавата като субект на публичното право, в рамките на което тя може да налага репресивни санкции. Диспозитивната част на тези норми е изградена по един особен, специфичен начин. Тяхната същност е в това, че се въздига в норма предположението, че всички движими и недвижими имоти, пари, акции и пр. на визираните в закона лица са придобити по незаконен начин, чрез извършване на престъпления, чрез нарушаване на служебни задължения, както и чрез спекула, щом не се оправдават от нормалните доходи при добросъвестно упражняване на занятие или използуване на притежаваните имоти и капитали. Според мотивите на закона той е мощно средство за борба срещу недобросъвестните, забогатели по неуловим престъпен начин или чрез спекула лица. Подчертано е, че натрупването на имуществото е резултат на незаконна дейност, макар и конкретно да не е установено престъпление. Тази дейност може да е осъществила някой престъпен състав или спекула, каквито са разясненията, дадени в чл. 2 и чл. 3 от закона. Спекулата е също престъпна дейност с различни престъпни състави, посочени в чл. 30 до чл. 56 от Наредбата-закон за осигуряване на снабдяването и регулиране на цените (ДВ, бр. 110 от 1940 г.). Посочено е, че престъпленията не могат да бъдат нормални методи на стопанска дейност и придобиване на имущество. При наличието на предположението, че по престъпен начин заподозряното лице е придобило имуществото, върху него тежи задължението да го обори, като докаже, че то не е придобито по престъпен начин. Когато не може да се установи кой от имотите е придобит по престъпен начин, конфискува се имот, равняващ се на увеличението на имуществото. Дори когато се установи, че увеличението на имуществото е в конкретни имоти или вещи, но те не съществуват, конфискува се друг, равностоен имот или вещ, макар че заподозреният е установил, че го е придобил по законен начин.

 

Предвидената санкция е конфискация на придобития по незаконен начин имот. По своята правна същност тя е принудително и безвъзмездно отнемане в полза на държавата, произтичащо от властническите й правомощия. Това е наказателна санкция. Според чл. 75, ал. 1 от Конституцията от 1879 г., действуваща по време на приемане на закона, никому не може да се наложи наказание, което не е установено от законите, а по силата на втората алинея на текста конфискуването на имот се забранява. Въпреки тези разпоредби ЗКПСННИ приема по предположение, че е извършено незаконно, престъпно деяние. Виновността се презумира и щом не е оборена се налага наказателна санкция – конфискация. С това е подчертан наказателно-репресивният характер на закона. Към момента на влизане в сила на ЗКПСННИ институтът конфискация изобщо не е познат в гражданското право, в създадени правоотношение между равнопоставени субекти. Това се отнася и за отношенията, в които държавата участвува като равнопоставен субект в гражданския оборот. Тази санкция се прилага само по наказателни дела. Именно като такава тя е прилагана и по други, предхождащи ЗКПСННИ закони (Закон за преследване незаконно обогатените чиновници – ДВ, бр. 13 от 1895 г. и Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобити имоти (ЗОПДНПИ) (ДВ, бр. 18 от 1919 г.). По първия закон няма отделно производство за отнемане и наказание на заподозрения чиновник или служител. Според чл. 3 отговорността се реализира в едно наказателно производство. Законът от 1919 г. също изхожда от предположение за извършени незаконни действия и спекула. Терминологичната разлика по отношение на съдебните актове по ЗОПДНПИ и ЗКПСННИ – решение и присъда, не отнема наказателноправния характер и на двата закона. Що се отнася до разпоредбата на чл. 21 от ЗКПСННИ и неговия аналог – чл. 27 ЗОПДНПИ, в които е посочено, че производството се извършва отделно от главното наказателно производство, то произтича от обстоятелството, че тази категория дела следва да се разглеждат с най-голяма бързина, по опростена процедура. Съществуващото триинстанционно съдопроизводство е пречка за бързото отнемане на имуществата, докато конфискацията цели именно това.

 

Обстоятелството, че в чл. 2, чл. 3 и чл. 4 ЗКПСННИ е предвидена отговорност и за юридическите лица – дружества или сдружения, не променя Наказателен му характер. Тяхната отговорност се обуславя от това, че увеличението на имуществото се дължи на незаконни, престъпни начини на управление на техните органи. Тази отговорност е предвидена и в други закони. В чл. 54 от Наредбата-закон за осигуряване на снабдяването и регулиране на цените (ДВ, бр. 213 от 1945 г.) (НЗОСРЦ) е посочено, че когато нарушението на дружеството или сдружението е извършено от техните органи, наказанието глоба се налага на юридическото лице, а наказанието затвор – на лицата, действували от негово име. Такава разпоредба е и чл. 59 НЗОСРЦ. Наказанието глоба и конфискация се налага на юридическото лице, а наказанието затвор или смърт лично на извършителите.

 

Според чл. 71, т. 1 от Наказателен закон отм. (ДВ, бр. 40 от1896 г.), наказателното преследване се изключва, когато виновният почине. В чл. 5, б. “а” от ЗКПСННИ е предвидена конфискация на придобито по незаконен начин имущество и от наследниците и заветниците. Това също не изключва Наказателен му характер. Такъв извод не е в съгласие с общественополитическата обстановка, при която той е бил приет. В чл. 4, ал. 3 от Наредбата-закон за съдене от народния съд (ДВ, бр. 219 от 1944 г.) е посочено, че смъртта на едно лице, извършило деяние по този закон, настъпила и преди, и след възбуждане на обвинението срещу него, не е пречка да се започне или завърши наказателното преследване и да се издаде присъда. Присъжда се в полза на държавното съкровище целият имот на осъдения или част от него. Наследниците на лицата, посочени в този текст, са длъжни да декларират пред народния обвинител имуществата на починалия. Това задължение имат и третите лица. Имуществото се конфискува с присъда.

 

От горното става ясно, че ЗКПСННИ има материален наказателноправен характер. Правоотношенията, създадени от него, не са между равнопоставени гражданскоправни субекти, а между държавата и лица въз основа на нейните властнически правомощия. Виновността на привлечения заподозрян за извършено незаконно или престъпно деяние, макар и конкретно да не е установена, по силата на приетото от закона предположение се приема за доказана и се санкционира с конфискация на имуществото.

 

Материалноправното отношение обуславя и процесуалния ред за неговото реализиране. Той е регламентиран от чл. 10 до чл. 20 ЗКПСННИ. Според мотивите съдържащите се специални правила се отклоняват от предвидения в Закон за наказателното съдопроизводство (ЗНС) (отм.) ред поради особения характер на издирването. Затова то е опростено наказателно съдопроизводство. Законни поводи за започване на предварително производство са съобщенията на местните ОФ комитети, отправени до прокуратурата чрез околийските комитети, длъжностните лица, които в кръга на службата си узнаят, че някой е придобил имоти чрез спекула или по незаконен начин и накрая всяко частно лице или обществена организация. Съобщенията се правят до съответния прокурор. Предварителното следствие се извършва от съдията-следовател и под надзора на прокурора. Когато има достатъчно данни съдията-следовател обявява лицето за заподозряно и го поканва в двуседмичен срок да декларира всичките си движими и недвижими имоти и вземания, както и имотите, които е прехвърлило през последните двадесет години. Въз основа на събраните данни и извършената проверка съдия-следователят съставя заключително постановление. Следственото конфискационно дело се изпраща на прокурора. Той съставя мотивирано предложение до областния съд. Това е конфискационен акт или предложение за прекратяване на производството. Областният съд разглежда делото по Закон за наказателното съдопроизводство отм. , Съдът постановява присъда, която е окончателна и може да се обжалва по касационен ред. В отклонение от правилата за касационно разглеждане, ако Върховният касационен съд намери оплакванията за основателни, сам разглежда делото при същите данни, освен ако нарушението се състои в неправилно допускане на доказателства.

 

Както материалноправните, така и процесуалните разпоредби имат наказателен характер. Не е възможно по съществуващото законодателство към 8 март 1946 г., когато е приет ЗКПСННИ, едно гражданско правоотношение да се разглежда по реда, предвиден в наказателното съдопроизводство.

 

Поради изложеното на предложението на главния прокурор следва да се отговори, че нормите, съдържащи се в Закон за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти имат наказателен характер.

 

Затова и на основание чл. 58, т. 1 от ЗУС Пленумът на ВС на Р. Б

 

 

 

ПОСТАНОВИ:

 

 

 

Нормите, съдържащи се в Закон за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти имат наказателноправен характер.

 

 

 

Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. , пленум на вс 1 деца даниела1 scaled постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. , пленум на вс петър низамов постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. , пленум на вс daco 1042844 постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. , пленум на вс петър низамов постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. , пленум на вс daco 1042844 постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. , пленум на вс петър низамов постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. , пленум на вс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. Постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г. , пленум на вс петър низамов постановление № 1 от 1993 г. По д. № 1/1993 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 21.01.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2014 Г., ОСНК НА ВКС – разпространение или държане на акцизни стоки без бандерол
Next articleПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.1991 Г. ПО ГР. Д. № 2/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации.Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“Собственик и администратор на PetarNizamov.com :Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ЕИК/Булстат : 205028308Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here