Вероятните наследници на древните македони след гърците, не са северномакедонците, а каракачаните

391
0

Най-вероятните наследници на древните македони на Филип и Александър Велики след гърците, не са северномакедонците, а каракачаните.

Каракачаните и днес използват в говора си множество гръцки думи. Една от теориите е, че те са неасимилирани от гърците потомци на древните македони.
През IV-VII в. славяните се заселват в западната част на Балканите. Тук те заварват две големи племенни групи, които са в близко родство помежду си: на север, в днешна Румъния – даките, а на юг от Дунава – траките.

Каракачаните

По това време древните македони, ако въобще тогава ги е имало, защото към този период вече се губят изворите за македони като отделна общност във Византия, са били малък народ, живеещ около Солун и са елинизирани (гърко-мани) още от времето на Филип и Александър Македонски (4 в. пр. Хр.) .
Езикът им – древно-македонският – безписмен език, използващ гръцката азбука в писмо е бил според Херодот сходен и разбираем за елините, които по това време не се наричат така, защото думата става синоним на ЕЗИЧНИК, а “ромеи”, но говорят на гръцки език в Източната Римска Империя.
За разлика от тях, Даките и траките са вече РОМАНИЗИРАНИ и говорят на простонародно латинско наречие.
Общият корен на нашите траки и даките отвъд Дунава е отново езикът.
Доказателство за това е произходът на съвременния румънски език.
Според изследване, проведено от университета Ка Фоскари във Венеция и италианското министерство на унивеситетите и научните изследвания, речниковият състав на съвременния румънски език съдържа около 90% елементи от латинския език, докато преди създаване на държавата Румъния през 1861 чрез обединението на двете княжество Влашко и Молдова, латинската лексика в писмения език е едва 20%, а останалите 80% са думи, заемки или производни преди всичко от български.
Това доказва три неща!
Първо, силното влияние на латинския език при двете групи траки (поддунавски и даките).
Второ, че древните македони не са траки.
Трето, езиците на българите и румънците са с общ корен и голяма част от думите в български език, въпреки , че притежават славянски окончания, са наследство от тракийския, а не от славянския език. Може би за това в Полша, Русия и Чехия разбират сърбите и хърватите, но нас – не!
Именно заради общия тракийски език, думите в румънския език (наследство от даките) до 1861г. е имат огромно сходство с думите в българския език (наследство от траките).
До средата на 18 век дедите на днешните румънци използват като официален език старобългарския и среднобългарския, а кирилицата – до средата на 19 век, когато по политически причини е въведена видоизменена латиница, въпреки изпитаното българско влияние в румънския език. До обединението на Влашко и Молдова единствената азбука в дунавските княжества е румънската кирилица. Старобългарският език под формата на т.нар. „църковнославянски език“ като литургичен (църковен) език се употребява в Румънската православна църква до началото на 20 век. И сега, в много издания на Румънската православна църква се употребява латиница изписана със старобългарски шрифт.
За разлика от траките и даките, древните македони, не са романизирани, а елинизирани. Има големи спорове дали те са били гърци (елини), но едно е сигурното – те са били гръко-мански народ. Самият Александър е обучен от Аристотел на гръцки, който ползва навсякъде освен при комуникацията си със собствената си войска, с която използва древно-македонски език. Част от елинското езиково семейство, който според Омир и Херодот е бил разбираем за гърците.
След като завлядява Персийската империя, Александър разпространява елинската култура, чиито остатъци се намират и днес даже в Индия и Памир.
В земите насевер от Дунава даките асимилират по-малобройните славяни и така възниква румънският народ.
На юг от голямата река е същото – траките, тогава под властта на Василевса, поглъщат славянските племена и се смесват с господстващия придошъл народ на Аспаруховите българи в Мизия, Влашко и Добруджа и с Куберовите българи на Хан Кубер (брат на Аспарух/Исперих) в Македония и Западна Тракия, образували на българския етнос, а след Покръстването и приемането на общата българска писменост, на българската нация.
Траките, които не са асимилирани и не приели общия език и писменост, през средновековието са наречени власи.
Те живеят разпръснати на родове по високите планини на полуострова. По-компактни групи от тях остават единствено в района на гръцката планина Пинд. Именно оттук по-късно те започват да се разселват по всички балкански страни.
Една част от власите, които вероятно са потомци на елинизирани траки, се казват каракачани. Те и днес използват в говора си множество гръцки думи. Възможно е те да са потомци на древните македони, а не на траките, гръцките думи е възможно да са наследство на елинистичния период по време и след смъртта на Филипи Аександър Македонски.
Романския си език, подобен на този на древните траки и даки (траките насевер от Дунав), запазват само т. нар. куцовласи. Смята се, че каракачаните са няколко хиляди души, а куцовласите – значително по-малко. В голямото си мнозинство те са православни.
Каракачаните и куцовласите съхраняват своята самобитност в продължение на столетия благодарение на номадския си живот. До началото на нашия век тези пастири прекарват времето от Гергьовден (23 април) до Кръстовден (14 септември) в Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, след което се отправят за зимуване на юг, край Бяло море. Тези миграции; се извършват семейно, заедно с жените и децата, в общности от по 50-100 души. В тия групи има бедни и богати, каракачани господари и слуги. Те отглеждат многобройни стада овце и са майстори на различните сирена и кашкавали. Освен това всяко семейство има около десетина коня.
Свободното движение на каракачаните и куцовласите е сериозно възпрепятствано в първите десетилетия на XX-то столетие, когато пред вековните им маршрути се изправят границите и митниците на балканските държави.
След Втората световна война мигрирането е прекратено напълно. В българските земи скитниците са принудени да уседнат по селата и градовете. С редки изключения повечето от тях скъсват с пастирството.
В последно време каракачаните, подкрепяни официално от гръцкото правителство, проявяват все по-голям интерес към своята самобитност. Традиционният им летен панаир край град Сливен, Югоизточна България, е мястото, където може да се види и научи много за техните старинни обичаи, песни, танци, народни носии.
Освен каракачани и куцовласи в страната има и няколко десетки хиляди чисти власи.
Това са селяни, които от XVIII в. нататък се заселват в Османската империя, тъй като данъците и повинностите в нея са по-леки от тези в Румъния. Тези власи са съсредоточени в селищата по южния бряг на Дунав, най-вече в района на град Видин.
Каракачаните вероятните наследници на древните македони след гърците, не са северномакедонците, а каракачаните karakachani3 каракачаните най-вероятните наследници на древните македони на филип и александър велики след гърците, не са северномакедонците, а каракачаните. Каракачаните и днес използват в говора си множество гръцки думи. Една от теориите е, че те са неасимилирани от гърците потомци на древните македони. През iv-vii в. Славяните се заселват в западната част на балканите. Тук те заварват две големи племенни групи, които са в близко родство помежду си: на север, в днешна румъния - даките, а на юг от дунава - траките. Каракачаните по това време древните македони, ако въобще тогава ги е имало, защото към този период вече се губят изворите за македони като отделна общност във византия, са били малък народ, живеещ около солун и са елинизирани (гърко-мани) още от времето на филип и александър македонски (4 в. Пр. Хр. ). Езикът им - древно-македонският - безписмен език, използващ гръцката азбука в писмо е бил според херодот сходен и разбираем за елините, които по това време не се наричат така, защото думата става синоним на езичник, а "ромеи", но говорят на гръцки език в източната римска империя. За разлика от тях, даките и траките са вече романизирани и говорят на простонародно латинско наречие. Общият корен на нашите траки и даките отвъд дунава е отново езикът. Доказателство за това е произходът на съвременния румънски език. Според изследване, проведено от университета ка фоскари във венеция и италианското министерство на унивеситетите и научните изследвания, речниковият състав на съвременния румънски език съдържа около 90% елементи от латинския език, докато преди създаване на държавата румъния през 1861 чрез обединението на двете княжество влашко и молдова, латинската лексика в писмения език е едва 20%, а останалите 80% са думи, заемки или производни преди всичко от български. Това доказва три неща! Първо, силното влияние на латинския език при двете групи траки (поддунавски и даките). Второ, че древните македони не са траки. Трето, езиците на българите и румънците са с общ корен и голяма част от думите в български език, въпреки , че притежават славянски окончания, са наследство от тракийския, а не от славянския език. Може би за това в полша, русия и чехия разбират сърбите и хърватите, но нас - не! Именно заради общия тракийски език, думите в румънския език (наследство от даките) до 1861г. Е имат огромно сходство с думите в българския език (наследство от траките). До средата на 18 век дедите на днешните румънци използват като официален език старобългарския и среднобългарския, а кирилицата – до средата на 19 век, когато по политически причини е въведена видоизменена латиница, въпреки изпитаното българско влияние в румънския език. До обединението на влашко и молдова единствената азбука в дунавските княжества е румънската кирилица. Старобългарският език под формата на т. Нар. „църковнославянски език“ като литургичен (църковен) език се употребява в румънската православна църква до началото на 20 век. И сега, в много издания на румънската православна църква се употребява латиница изписана със старобългарски шрифт. За разлика от траките и даките, древните македони, не са романизирани, а елинизирани. Има големи спорове дали те са били гърци (елини), но едно е сигурното - те са били гръко-мански народ. Самият александър е обучен от аристотел на гръцки, който ползва навсякъде освен при комуникацията си със собствената си войска, с която използва древно-македонски език. Част от елинското езиково семейство, който според омир и херодот е бил разбираем за гърците. След като завлядява персийската империя, александър разпространява елинската култура, чиито остатъци се намират и днес даже в индия и памир. В земите насевер от дунава даките асимилират по-малобройните славяни и така възниква румънският народ. На юг от голямата река е същото - траките, тогава под властта на василевса, поглъщат славянските племена и се смесват с господстващия придошъл народ на аспаруховите българи в мизия, влашко и добруджа и с куберовите българи на хан кубер (брат на аспарух/исперих) в македония и западна тракия, образували на българския етнос, а след покръстването и приемането на общата българска писменост, на българската нация. Траките, които не са асимилирани и не приели общия език и писменост, през средновековието са наречени власи. Те живеят разпръснати на родове по високите планини на полуострова. По-компактни групи от тях остават единствено в района на гръцката планина пинд. Именно оттук по-късно те започват да се разселват по всички балкански страни. Една част от власите, които вероятно са потомци на елинизирани траки, се казват каракачани. Те и днес използват в говора си множество гръцки думи. Възможно е те да са потомци на древните македони, а не на траките, гръцките думи е възможно да са наследство на елинистичния период по време и след смъртта на филипи аександър македонски. Романския си език, подобен на този на древните траки и даки (траките насевер от дунав), запазват само т. Нар. Куцовласи. Смята се, че каракачаните са няколко хиляди души, а куцовласите - значително по-малко. В голямото си мнозинство те са православни. Каракачаните и куцовласите съхраняват своята самобитност в продължение на столетия благодарение на номадския си живот. До началото на нашия век тези пастири прекарват времето от гергьовден (23 април) до кръстовден (14 септември) в стара планина, рила, пирин, родопите, след което се отправят за зимуване на юг, край бяло море. Тези миграции; се извършват семейно, заедно с жените и децата, в общности от по 50-100 души. В тия групи има бедни и богати, каракачани господари и слуги. Те отглеждат многобройни стада овце и са майстори на различните сирена и кашкавали. Освен това всяко семейство има около десетина коня. Свободното движение на каракачаните и куцовласите е сериозно възпрепятствано в първите десетилетия на xx-то столетие, когато пред вековните им маршрути се изправят границите и митниците на балканските държави. След втората световна война мигрирането е прекратено напълно. В българските земи скитниците са принудени да уседнат по селата и градовете. С редки изключения повечето от тях скъсват с пастирството. В последно време каракачаните, подкрепяни официално от гръцкото правителство, проявяват все по-голям интерес към своята самобитност. Традиционният им летен панаир край град сливен, югоизточна българия, е мястото, където може да се види и научи много за техните старинни обичаи, песни, танци, народни носии. Освен каракачани и куцовласи в страната има и няколко десетки хиляди чисти власи. Това са селяни, които от xviii в. Нататък се заселват в османската империя, тъй като данъците и повинностите в нея са по-леки от тези в румъния. Тези власи са съсредоточени в селищата по южния бряг на дунав, най-вече в района на град видин. N. B. Важно е да се отбележи, че това вмро, за което пишем няма нищо общо с комунистическото вмро на каракачанов (агент "иван" - доносник на 6-то управление на държавна сигурност) и неговите  протежета джамбазки и александър сиди. Та точно техните господари от бкп и водещи офицери от дс проведоха кърватата и насилствена македонизация в пиринска македония, изгониха българските бежанци от егейска македония в югославия... Наскоро пък хванатият да кара с огромно количество алокохол в кръвта след запой с леки жени в банско - ангел джамбазки, основа самозван "общобългарски комитет за защита на националния интерес в македония", в който самите членове дискредитират каузата: първо с това, че голяма част от тях са действащи политици, депутати и евро-депутати като безпардонния простак анрей слабаков (вмро), искрен веселинов (вмро), авторът в комунистическия парцал в-к "труд" - кристиян шкварек, редакторът на профанизиращото реалити "фермата" - костадин филипов и др. Водевилни лица. В същото време са пренебрегнати истински борци на каузата като никола григоров от "сите българи заедно", петър низамов (председател на "български юридически комитет" и автор в този сайт) и много други лица ценни за каузата. Така, че този т. Нар. "общобългарски комитет за защита на националния интерес в македония" е нищо повее от поредната пиар платформа на вмро на каракачанов, който въпреки, че стои в сянкаслед изборите за нови председатели, той е собственик на всички имои на вмро и им дърпа конците. Българска работа... Хубава като идея, но българска като изпълнение и вероятно няма да постигне обявените цели, защото реланите им цели са гласове за вмро за следващите избори.   още по темата: македонците имат тракийски (пеонски) произход, а древните македони не са живели в дн. Северна македония лигвистиката на езика доказва, че северните македонци са българи, а не потомци на древните македони видео: солунската акция на вмро 1903г. Северномакедонският език и култура са български, а александър македонски разпространява елинска (гръцка) култура и език турция дължи 20 млрд. Компенсации за имотите на тракийските бежанци, каквито са 80% от населението в бургаска област днешните северни македонци са преки потомци на тракийското племе на пеоните и куберовите българи. Днешните македонци нямат нищо общо с народа на филип и александър велики, който в древността е покорил персийската империя макекомедия: „македонецът“ цар самуил с бил на беласица с василий ii „българоубиец“ от македонската династия в константинопол петър низамов каракачаните Каракачаните вероятните наследници на древните македони след гърците, не са северномакедонците, а каракачаните pd 0b6a1757b0a00e6085bda407b04c6569 df33c00d45e4fb9c117dab19caa0fba2 каракачаните най-вероятните наследници на древните македони на филип и александър велики след гърците, не са северномакедонците, а каракачаните. Каракачаните и днес използват в говора си множество гръцки думи. Една от теориите е, че те са неасимилирани от гърците потомци на древните македони. През iv-vii в. Славяните се заселват в западната част на балканите. Тук те заварват две големи племенни групи, които са в близко родство помежду си: на север, в днешна румъния - даките, а на юг от дунава - траките. Каракачаните по това време древните македони, ако въобще тогава ги е имало, защото към този период вече се губят изворите за македони като отделна общност във византия, са били малък народ, живеещ около солун и са елинизирани (гърко-мани) още от времето на филип и александър македонски (4 в. Пр. Хр. ). Езикът им - древно-македонският - безписмен език, използващ гръцката азбука в писмо е бил според херодот сходен и разбираем за елините, които по това време не се наричат така, защото думата става синоним на езичник, а "ромеи", но говорят на гръцки език в източната римска империя. За разлика от тях, даките и траките са вече романизирани и говорят на простонародно латинско наречие. Общият корен на нашите траки и даките отвъд дунава е отново езикът. Доказателство за това е произходът на съвременния румънски език. Според изследване, проведено от университета ка фоскари във венеция и италианското министерство на унивеситетите и научните изследвания, речниковият състав на съвременния румънски език съдържа около 90% елементи от латинския език, докато преди създаване на държавата румъния през 1861 чрез обединението на двете княжество влашко и молдова, латинската лексика в писмения език е едва 20%, а останалите 80% са думи, заемки или производни преди всичко от български. Това доказва три неща! Първо, силното влияние на латинския език при двете групи траки (поддунавски и даките). Второ, че древните македони не са траки. Трето, езиците на българите и румънците са с общ корен и голяма част от думите в български език, въпреки , че притежават славянски окончания, са наследство от тракийския, а не от славянския език. Може би за това в полша, русия и чехия разбират сърбите и хърватите, но нас - не! Именно заради общия тракийски език, думите в румънския език (наследство от даките) до 1861г. Е имат огромно сходство с думите в българския език (наследство от траките). До средата на 18 век дедите на днешните румънци използват като официален език старобългарския и среднобългарския, а кирилицата – до средата на 19 век, когато по политически причини е въведена видоизменена латиница, въпреки изпитаното българско влияние в румънския език. До обединението на влашко и молдова единствената азбука в дунавските княжества е румънската кирилица. Старобългарският език под формата на т. Нар. „църковнославянски език“ като литургичен (църковен) език се употребява в румънската православна църква до началото на 20 век. И сега, в много издания на румънската православна църква се употребява латиница изписана със старобългарски шрифт. За разлика от траките и даките, древните македони, не са романизирани, а елинизирани. Има големи спорове дали те са били гърци (елини), но едно е сигурното - те са били гръко-мански народ. Самият александър е обучен от аристотел на гръцки, който ползва навсякъде освен при комуникацията си със собствената си войска, с която използва древно-македонски език. Част от елинското езиково семейство, който според омир и херодот е бил разбираем за гърците. След като завлядява персийската империя, александър разпространява елинската култура, чиито остатъци се намират и днес даже в индия и памир. В земите насевер от дунава даките асимилират по-малобройните славяни и така възниква румънският народ. На юг от голямата река е същото - траките, тогава под властта на василевса, поглъщат славянските племена и се смесват с господстващия придошъл народ на аспаруховите българи в мизия, влашко и добруджа и с куберовите българи на хан кубер (брат на аспарух/исперих) в македония и западна тракия, образували на българския етнос, а след покръстването и приемането на общата българска писменост, на българската нация. Траките, които не са асимилирани и не приели общия език и писменост, през средновековието са наречени власи. Те живеят разпръснати на родове по високите планини на полуострова. По-компактни групи от тях остават единствено в района на гръцката планина пинд. Именно оттук по-късно те започват да се разселват по всички балкански страни. Една част от власите, които вероятно са потомци на елинизирани траки, се казват каракачани. Те и днес използват в говора си множество гръцки думи. Възможно е те да са потомци на древните македони, а не на траките, гръцките думи е възможно да са наследство на елинистичния период по време и след смъртта на филипи аександър македонски. Романския си език, подобен на този на древните траки и даки (траките насевер от дунав), запазват само т. Нар. Куцовласи. Смята се, че каракачаните са няколко хиляди души, а куцовласите - значително по-малко. В голямото си мнозинство те са православни. Каракачаните и куцовласите съхраняват своята самобитност в продължение на столетия благодарение на номадския си живот. До началото на нашия век тези пастири прекарват времето от гергьовден (23 април) до кръстовден (14 септември) в стара планина, рила, пирин, родопите, след което се отправят за зимуване на юг, край бяло море. Тези миграции; се извършват семейно, заедно с жените и децата, в общности от по 50-100 души. В тия групи има бедни и богати, каракачани господари и слуги. Те отглеждат многобройни стада овце и са майстори на различните сирена и кашкавали. Освен това всяко семейство има около десетина коня. Свободното движение на каракачаните и куцовласите е сериозно възпрепятствано в първите десетилетия на xx-то столетие, когато пред вековните им маршрути се изправят границите и митниците на балканските държави. След втората световна война мигрирането е прекратено напълно. В българските земи скитниците са принудени да уседнат по селата и градовете. С редки изключения повечето от тях скъсват с пастирството. В последно време каракачаните, подкрепяни официално от гръцкото правителство, проявяват все по-голям интерес към своята самобитност. Традиционният им летен панаир край град сливен, югоизточна българия, е мястото, където може да се види и научи много за техните старинни обичаи, песни, танци, народни носии. Освен каракачани и куцовласи в страната има и няколко десетки хиляди чисти власи. Това са селяни, които от xviii в. Нататък се заселват в османската империя, тъй като данъците и повинностите в нея са по-леки от тези в румъния. Тези власи са съсредоточени в селищата по южния бряг на дунав, най-вече в района на град видин. N. B. Важно е да се отбележи, че това вмро, за което пишем няма нищо общо с комунистическото вмро на каракачанов (агент "иван" - доносник на 6-то управление на държавна сигурност) и неговите  протежета джамбазки и александър сиди. Та точно техните господари от бкп и водещи офицери от дс проведоха кърватата и насилствена македонизация в пиринска македония, изгониха българските бежанци от егейска македония в югославия... Наскоро пък хванатият да кара с огромно количество алокохол в кръвта след запой с леки жени в банско - ангел джамбазки, основа самозван "общобългарски комитет за защита на националния интерес в македония", в който самите членове дискредитират каузата: първо с това, че голяма част от тях са действащи политици, депутати и евро-депутати като безпардонния простак анрей слабаков (вмро), искрен веселинов (вмро), авторът в комунистическия парцал в-к "труд" - кристиян шкварек, редакторът на профанизиращото реалити "фермата" - костадин филипов и др. Водевилни лица. В същото време са пренебрегнати истински борци на каузата като никола григоров от "сите българи заедно", петър низамов (председател на "български юридически комитет" и автор в този сайт) и много други лица ценни за каузата. Така, че този т. Нар. "общобългарски комитет за защита на националния интерес в македония" е нищо повее от поредната пиар платформа на вмро на каракачанов, който въпреки, че стои в сянкаслед изборите за нови председатели, той е собственик на всички имои на вмро и им дърпа конците. Българска работа... Хубава като идея, но българска като изпълнение и вероятно няма да постигне обявените цели, защото реланите им цели са гласове за вмро за следващите избори.   още по темата: македонците имат тракийски (пеонски) произход, а древните македони не са живели в дн. Северна македония лигвистиката на езика доказва, че северните македонци са българи, а не потомци на древните македони видео: солунската акция на вмро 1903г. Северномакедонският език и култура са български, а александър македонски разпространява елинска (гръцка) култура и език турция дължи 20 млрд. Компенсации за имотите на тракийските бежанци, каквито са 80% от населението в бургаска област днешните северни македонци са преки потомци на тракийското племе на пеоните и куберовите българи. Днешните македонци нямат нищо общо с народа на филип и александър велики, който в древността е покорил персийската империя макекомедия: „македонецът“ цар самуил с бил на беласица с василий ii „българоубиец“ от македонската династия в константинопол петър низамов каракачаните

N.B.

Важно е да се отбележи, че това ВМРО, за което пишем няма нищо общо с комунистическото ВМРО на Каракачанов (Агент “Иван” – доносник на 6-то управление на Държавна сигурност) и неговите  протежета Джамбазки и Александър Сиди. Та точно техните господари от БКП и водещи офицери от ДС проведоха кърватата и насилствена македонизация в Пиринска Македония, изгониха българските бежанци от Егейска Македония в Югославия…

Наскоро пък хванатият да кара с огромно количество алокохол в кръвта след запой с леки жени в Банско – Ангел Джамбазки, основа самозван “Общобългарски комитет за защита на националния интерес в Македония”, в който самите членове дискредитират каузата: Първо с това, че голяма част от тях са действащи политици, депутати и евро-депутати като безпардонния простак Анрей Слабаков (ВМРО), Искрен Веселинов (ВМРО), авторът в комунистическия парцал в-к “Труд” – Кристиян Шкварек, редакторът на профанизиращото реалити “Фермата” – Костадин Филипов и др. водевилни лица. В същото време са пренебрегнати истински борци на каузата като Никола Григоров от “Сите българи заедно”, Петър Низамов (Председател на “Български юридически комитет” и автор в този сайт) и много други лица ценни за каузата. Така, че този т.нар. “Общобългарски комитет за защита на националния интерес в Македония” е нищо повее от поредната ПИАР платформа на ВМРО на Каракачанов, който въпреки, че стои в сянкаслед изборите за нови председатели, той е собственик на всички имои на ВМРО и им дърпа конците. Българска работа… Хубава като идея, но българска като изпълнение и вероятно няма да постигне обявените цели, защото реланите им цели са гласове за ВМРО за следващите избори. 

Още по темата:

Previous articleВсеизвестно е ,че днес във Вардарска Македония се извършва див и варварски геноцид над българите в Македония
Next articleПРОФЕСОР ЗАСТАВА ПРЕЗ 1967г. СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИИТЕ НА СССР ЗА МАКЕДОНИЯ ПО ВРЕМЕТО НА КОМУНИЗМА
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here