ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 52 ОТ 16.09.1989 Г. ПО Н. Д. № 42/1989 Г., ОСНК НА ВС

172
0

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 52 ОТ 16.09.1989 Г. ПО Н. Д. № 42/1989 Г., ОСНК НА ВС

 

 

 

 

 

Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 435, пор. № 152

 

 

 

ОТНОСНО ЧЕТЕНЕТО НА ОБЯСНЕНИЯТА НА ЗАПОДОЗРЯН, ДАДЕНИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ

 

Чл. 206 НПК

 

Чл. 277 НПК

 

 

 

Председателят на ВС на Р.Б е предложил да се издаде тълкувателно решение, с което да отговори на въпроса: могат ли да се прочетат по реда на чл. 277, ал. 1 НПК обясненията на заподозрян, дадени на предварителното производство.

 

В предложението се посочва, че на поставения въпрос в практиката на съдилищата се дават противоречиви тълкувания. Някои съдилища не правят разлика между обясненията на подсъдимия, дадени на предварителното производство като заподозрян, и тези като обвиняем и подсъдим. Затова, когато в съдебното заседание констатират, че между обясненията на подсъдимия, дадени на предварителното производство като заподозрян, и тези на съдебното следствие има противоречие, ги прочетат по реда на чл. 277, ал. 1 НПК и ги включат в доказателствата по делото. Ползуват ги при изграждане на основните си изводи за виновност и невинност на подсъдимия. Считат, че ако не се четат обясненията на заподозрения, се обезсмисля тази фигура на предварителното производство.

 

Други съдилища тълкуват чл. 277, ал. 1 НПК, като го свързват счл. 279, ал. 2 НПК, и приемат обратното, че обясненията на заподозрения не могат да се прочетат при противоречие между тях и обясненията на подсъдимия в съдебно заседание. Според това становище обясненията на заподозрения не са обяснения на лице, което е обвинено в конкретно престъпление. Те са предназначени и целят разкриване автора на престъплението и важат само в рамките на предварителното производство.

 

Върховният съд, ОСНК, за да се произнесе по поставения въпрос, взе предвид следното:

 

Съгласно чл. 85, ал. 1 НПК обясненията на заподозрян, дадени на предварителното производство при условията и по реда, предвидени в закона, са доказателствено средство наред с обясненията на обвиняемия. Относно доказателствената сила на обясненията на заподозрения важат същите правила, които са предвидени за обясненията на обвиняемия. Заподозреният притежава определен кръг права, изброени в чл. 206, ал. 1 НПК. Той има право да научи в какво е заподозрян и да дава обяснения. Тези обяснения съгласно чл. 206, ал. 2 НПК имат характер на доказателствено средство, ако са събрани при условията и по реда, предвидени в чл. 87 НПК, чл. 88, ал. 1, 2, 4 и 5 НПК, чл. 89 НПК и чл. 90 НПК. По отношение на заподозрения могат да се вземат и редица мерки на принуда, като принудително довеждане по чл. 157 НПК, задържане и мерки за неотклонение – чл. 204 НПК и чл. 205 НПК.

 

Процесуалната фигура на заподозрения възниква само за кратък период от време, след изтичането на който прераства в процесуална фигура на обвиняем или отпада. Когато на предварителното следствие се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице, заподозряно в извършване на престъпление от общ характер, и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, следователят съставя постановление за привличането му като обвиняем – чл. 207, ал. 1 НПК, и фигурата на заподозрян отпада.

 

Заподозреният е изключен от списъка на участниците в наказателното производство съгласно разпоредбите на глава седма от НПК. Значението на неговите обяснения като доказателствено средство остава в рамките на предварителното производство и се запазва, докато трае тази фаза на наказателния процес. Те са предназначени и целят разкриване автора на престъплението и могат да се използуват само от органите на предварителното производство. От това следва, че обясненията на заподозрения не са доказателствено средство в съдебната фаза на процеса. И тогава, когато има противоречия между обясненията на подсъдимия, и тези, които е дал като заподозрян, последните не могат да бъдат прочетени по реда на чл. 277, ал. 1 НПК и включени в доказателствата по делото.

 

Съгласно чл. 277, ал. 1 НПК прочитат се “обясненията на подсъдимия, дадени по същото дело на предварителното разследване или пред друг състав на съда”. Макар текстът на тази разпоредба да не пояснява кои обяснения на подсъдимия, дадени на предварителното разследване, могат да бъдат прочетени в съдебно заседание, трябва да се приеме, че законът има предвид обясненията, дадени в качеството на обвиняем. В съдебната фаза на наказателния процес не съществува фигурата на заподозрян и обяснения от него не се дават. Това тълкуване по приложението на чл. 277, ал. 1 НПК се обуславя и от изричната разпоредба на чл. 279, ал. 2 НПК, според която по реда на чл. 279, ал. 1, т. 1 НПК могат да бъдат прочетени обясненията, дадени по същото дело от обвиняем, който се разпитва като свидетел на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 НПК. Текстът изключва възможността показанията на такъв свидетел, дадени в съдебно заседание да се съпоставят с обясненията му, които е давал на предварителното производство в качеството си на заподозрян.

 

Становище, че обясненията на заподозрения могат да бъдат прочетени по реда на чл. 277, ал. 1 НПК, основано на недопустимо разширително тълкувание на този текст от кодекса води до ограничаване правото на обвиняемия на защита, предоставено му с чл. 14, ал. 1 НПК.

 

Недопустимостта обясненията на заподозрения да се четат в съдебно заседание произтича преди всичко от самата същност на института, уреден в чл. 202-206 НПК. Този институт е създаден с двояко предна значение: а) да се преодолее следствената практика лицата, уличени в престъпление, да се разпитват на предварителното разследване за престъплението, в което са заподозрени, като свидетели, т.е. без да имат процесуален статут, който би могъл да им осигури право на защита; б) да се осигури правилното решаване на въпроса: следва ли да се повдигне обвинение, когато този въпрос не може да се изясни без разпит на лицето върху престъпната дейност, в която е заподозряно. И в двата случая става дума за задачи, които стоят само пред органите на предварителното производство, а не и пред съда. В съгласие с това предназначение на института той функционира само в рамките на предварителното производство и се поставя в действие не винаги, а по изключение (когато това е необходимо) за кратък период от време, след изтичането на което фигурата на заподозрения отпада.

 

С оглед на посоченото не може да се твърди, че фигурата на заподозрения на предварителното производство се обезсмисля, ако обясненията на заподозрения не могат да се четат при условията и реда на чл. 277, ал. 1 НПК. Тъкмо напротив – именно с тази забрана се осигурява прилагането на института в пълно съответствие с неговото предназначение и в рамките, предвидени в закона.

 

Воден от горните съображения, Върховният съд, ОСНК, на основание чл. 51, ал. 2 от Закона за устройство на съдилищата

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

Обясненията на заподозрян, дадени на предварителното разследване не могат да се прочитат по реда на чл. 277, ал. 1 НПК.

 

 

 

 

 тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г.  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. , оснк на вс 1 деца даниела1 scaled  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. Тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. , оснк на вс петър низамов  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

 тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г.  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. , оснк на вс daco 1042844  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. Тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. , оснк на вс петър низамов  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

 тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г.  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. , оснк на вс daco 1042844  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. Тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. , оснк на вс петър низамов  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

 тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г.  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. , оснк на вс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. Тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г. , оснк на вс петър низамов  тълкувателно решение № 52 от 16. 09. 1989 г. По н. Д. № 42/1989 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 51 ОТ 16.09.1989 Г. ПО Н. Д. № 41/1989 Г., ОСНК НА ВС
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 54 ОТ 16.09.1989 Г. ПО Н. Д. № 49/1989 Г., ОСНК НА ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here