ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 40 ОТ 27.12.1988 Г. ПО Н. Д. № 36/1988 Г., ОСНК НА ВС

123
0

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 40 ОТ 27.12.1988 Г. ПО Н. Д. № 36/1988 Г., ОСНК НА ВС

 

 

 

 

 

Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 245, пор. № 81

 

 

 

КАК СЕ КВАЛИФИЦИРАТ ДЕЯНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗУВАНЕ НА РЕДОВНО ИЗДАДЕНО ПЪЛНОМОЩНО ИЛИ ПИСМО ПОЛУЧАВА СТОКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, УЧРЕЖДЕНИЕТО, КООПЕРАЦИЯТА ИЛИ ОБЩЕСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, А ГИ ИЗПОЛЗУВА ЗА СЕБЕ СИ ИЛИ ГИ ПРЕДАВА НА ДРУГИ ЛИЦА

 

Чл. 201-205 НК

 

Чл. 212 НК

 

Чл. 282 НК

 

 

 

Председателят на ВС на Р.Б е предложил да се издаде тълкувателно решение, с което да се отговори на въпроса: какво престъпление извършва длъжностно лице, което в това си качество чрез редовно издадени пълномощно или писмо получава за нуждите на предприятието, учреждението, кооперацията или обществената организация стоки по цени на едро, които заплаща с лични средства и след това се е разпореждал с тях за свои или на други лица лични нужди.

 

В предложението се посочва, че в съдебната практика се дават различни тълкувания. Една част от съдилищата приемат, че деянията са документна измама по чл. 212, ал. 1 НК, а други – длъжностно присвояване по чл. 201-205 НК.

 

Върховният съд, ОСНК, за да се произнесе, съобрази следното:

 

При документната измама по чл. 212, ал. 1 НК деецът чрез използуването на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ възбужда или поддържа заблуждение у длъжностното лице, което държи общественото имущество, като доказва пред него привидно правно основание за прехвърлянето му. В резултат на това заблуждение оправомощеното заблудено длъжностно лице извършва акт на разпореждане, с който общественото имущество преминава в държане на този, който използува документа без правно основание. По този начин настъпва щета за държавата, кооперацията или обществената организация.

 

Когато длъжностно лице използува редовно издадено му пълномощно да закупува от името и за сметка на предприятието, учреждението, кооперацията или обществената организация обществено имущество, не осъществява престъплението по чл. 212, ал. 1 НК, защото пълномощното и писмото са диспозитивни документи, които са с вярно съдържание и затова не могат да бъдат средство за извършване на документна измама. Те са такова средство, когато са неистински или преправени и когато се използуват удостоверителни документи с невярно съдържание. Липсва и вторият обективен признак на документната измама -общественото имущество да се получава без правно основание. В случая, макар и със свои средства, деецът заплаща равностойността на предадените му стоки и материали по цените на едро, по които се извършват продажби между държавните предприятия, учреждения, кооперации и обществени организации.

 

Върховният съд, ОСНК приема, че в конкретния случай длъжностното лице извършва длъжностно присвояване по чл. 201-205 НК. Това е така, защото с представянето на пълномощното или писмото то се легитимира като длъжностно лице, което има право да сключва договори за покупко-продажби от името и за сметка на предприятието, учреждението, кооперацията или обществената организация. С постигане на съгласието между него и длъжностното лице от предприятието-продавач, договорът за покупко-продажба се счита сключен и съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, правните последици настъпват за страните. Длъжностното лице от предприятието-продавач предава стоките и материалите правомерно, и то на длъжностно лице, което има право да ги получи. Тук има връчване на обществено имущество с определена цел – да се използува за нуждите на предприятието, кооперацията или обществената организация, затова е налице поверяване по смисъла на чл. 201 НК. Редовността на връчването и поверяването при длъжностното присвояване по чл. 201-205 НК, както е указано в тълкувателно решение № 27/1977 г., ОСНК, се преценява от гледна точка правомерността на поведението на длъжностното лице, което предава общественото имущество. От момента на предаването длъжностното лице, което е представило пълномощно или писмо, започва да държи общественото имущество за сметка на предприятието, учреждението, кооперацията или обществената организация, което ги е издало. Ако след това се разпореди с общественото имущество в свой или на други лица личен интерес, то извършва длъжностно присвояване.

 

Когато стоките са заплатени със средствата на предприятието, паричната равностойност на предмета на престъплението ще се равнява на цялата стойностна стоките по цени на дребно. Когато обаче деецът ги е заплатил със свои лични средства, в неговото съзнание няма умисъл, че присвоява цялата стойност на стоките, включително и това, което вече е платил със свои средства. В този случай паричната равностойност на предмета на престъплението ще бъде само разликата между стойността на стоките по цени на дребно и по цени на едро. Тук деецът съзнава, че няма право да закупува за лични нужди обществено имущество, освен по цените на дребно, и че получава разликата в стойността на стоките, без да я е заплатил.

 

Когато деецът използува пълномощно или писмо, издадено за закупуване на стоки за предприятието, учреждението, кооперацията или обществената организация и закупи такива стоки за себе или за друг гражданин, той превишава правата си, затова извършва и престъпление по чл. 282 НК. Това престъпление улеснява присвояването, затова цялото престъпление следва да се квалифицира почл. 202, ал. 1, т. 1 НК. Ако стоките са получени срещу заплащане стойността им по цени на дребно, деецът извършва само престъпление по чл. 282 НК.

 

По тези съображения и на основание чл. 51, ал. 2 от Закона за устройство на съдилищата, Върховният съд, ОСНК

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

Когато длъжностно лице използува редовно издадено му пълномощно или писмо да закупува стоки за предприятие, учреждение, кооперация или обществена организация, към която работи, и закупи стоките за лични нужди, като заплати стойността им с лични средства, но по цени на едро, извършва длъжностно присвояване по чл. 202, ал. 1, т. 1 НК с парична равностойност на предмета на престъплението – разликата между цените на дребно и цените на едро.

 

Ако стоките са заплатени с лични средства по цени на дребно за населението, деецът извършва само престъпление по служба – чл. 282 НК.

 

 

 

 

Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. , оснк на вс 1 деца даниела1 scaled тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. , оснк на вс daco 1042844 тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. , оснк на вс daco 1042844 тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. , оснк на вс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. Тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 40 от 27. 12. 1988 г. По н. Д. № 36/1988 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 54 ОТ 16.09.1989 Г. ПО Н. Д. № 49/1989 Г., ОСНК НА ВС
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 39 ОТ 27.12.1988 Г. ПО Н. Д. № 35/1988 Г., ОСНК НА ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here