ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.04.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2016 Г., ОСНК НА ВКС

243
0
Дървени въглища Mr PERДървени въглища за скара на дървени въглища darveni vaglishta mr per banner webp compress

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.04.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2016 Г., ОСНК НА ВКС

Съдържание :

Докладваното от съдия ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА.

 

Председателят на Върховния касационен съд на Р. Б (ВКС) е сезирал Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) с искане на основание чл. 125, вр. чл. 124, ал. 1, т. 1, пр.1 от ЗСВ (ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ) за приемане на тълкувателно решение, което да даде отговор на следния въпрос:

Следва ли да се приеме за изгубило сила приетото в т. 3 от Тълкувателно решение № 3/12.11.2013 г. по т.д. № 3/2013 г., че “Положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието, освен ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след зачитане на положения труд.”?

Общото събрание на Наказателната колегия, в изпълнение на предвидените в чл. 124 от Конституцията на Р. Б и чл. 124, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ) правомощия, за да се произнесе, взе предвид следното:

С решение на Голям състав на Съда на ЕС (СЕС, Съда) от 08.11.2016 г., постановено по дело С-554/14, са дадени отговори по преюдициално запитване, отправено на основание чл. 267 от ДФЕС (Договора за фунцкиониране на Европейския съюз) (ДФЕС) от Софийски градски съд (България) с акт от 25.11.2014 г., постъпил в Съда на 03.12.2914 г., допълнен на 15.12.2014 г., в рамките на наказателно производство срещу А. О., а именно:

“1) Член 17, параграфи 1 и 2 от Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27.11.2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (ЕС, Съюза), изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26.02.2009 г., трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска такова тълкуване на национална разпоредба, което да оправомощава изпълняващата държава да намали наказанието на осъденото лице поради положен от него труд по време на задържането му в издаващата държава, когато компетентните органи на последната, при спазване на нейното законодателство, не са извършили подобно намаляване на наказанието.

2) Правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че националният съд трябва да вземе предвид всички норми от националното право и да ги тълкува, доколкото е възможно, в съответствие с Рамково решение 2008/909/, изменено с Рамково решение 2009/299/, за да постигне търсения с това решение резултат, като при необходимост по собствена инициатива не приложи тълкуването, дадено от националния съд, действащ като последна инстанция, когато това тълкуване не е съвместимо с правото на Съюза.”

В тази връзка Председателят на ВКС е поискал Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС да се произнесе по дадения отговор на т. 3 от ТР № 3/2013 г., доколкото същият е относим към проблематиката, засегната в цитираното решение на СЕС. Той гласи: “Положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието, освен ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след зачитане на положения труд.”

1.1 За да бъде осъществена тълкувателната дейност, най-напред трябва да се изложат аргументи относно задължителността на постановките по решението на Съда и обвързването им с нормите на националното законодателство, приложими в светлината на правото на ЕС.

Компетентността на СЕС е изключителна, тъй като Договорите (за ЕС и за функциониране на ЕС, съгласно чл. 1, параграф 2 от ДФЕС) възлагат на Съда разглеждането на определени дела, оставяйки разглеждането на други случаи, свързани с прилагането на правото на ЕС, на националните правораздавателни органи. С оглед питането на Председателя на ВКС и източника, предизвикал неговото отправяне, ОСНК на ВКС ще се спре единствено върху производството за преюдициални заключения по тълкуване на правото на ЕС.

СЕС и правораздавателните юрисдикции на държавите-членки не се намират в йерархична зависимост, поради което Договорите уреждат взаимодействието помежду им чрез специално предвиденото производство за преюдициални заключения. Същото представлява специфична форма за сътрудничество между националните и наднационалните юрисдикции, като основната му цел е осигуряване на еднообразно тълкуване и прилагане на общностното право на територията на ЕС. Именно чрез постановените преюдициални заключения Съдът влияе върху развитието на правото на Съюза и респективно върху националните правни системи.

Заключението на Съда по конкретно преюдициално запитване е обвързващо и създава задължение за неговото спазване, защото в обсъжданото производство СЕС не упражнява консултативна, а решаваща функция – постановява заключение, облечено във формата на съдебен акт – решение или определение. Съгласно чл. 91 от Процедурния правилник на Съда (обн. ОВ на ЕС, бр. L 265 от 29.09.2012 г.), съдебното решение има задължителна сила от деня на неговото обявяване, а определението – от деня на неговото връчване.

Обвързващата сила на преюдициалните заключения относно субектите е обяснима и поради друга причина. В рамките на сътрудничеството между Съда и националните юрисдикции, тези, които не разглеждат спор като последна инстанция, могат, а юрисдикциите, които са последна национална инстанция по спора, са длъжни да отправят преюдициално запитване за тълкуване на правото на ЕС, когато установят, че дадена общностна разпоредба е неясна (чл. 267, параграф 2 и 3 от ДФЕС). Следователно, след като отправянето на преюдициално запитване е задължително за национална юрисдикция, чийто акт не подлежи на атакуване, няма как заключението по него, постановено от Съда, да няма обвързващ характер. Приемането на различна теза би поставило под съмнение съществуването на обсъжданото производство като механизъм за осигуряване на еднообразното тълкуване и прилагане на правото на ЕС.

Преюдициалните заключения на Съда са правнообвързващи както за всички останали национални юрисдикции на запитващата държава, така и за субектите на правото на ЕС – държавите-членки, институциите и органите на ЕС и физическите и юридическите лица. И това е така, тъй като предоставеният с едно преюдициално заключение отговор излиза извън рамките на конкретното дело, като дава полезно тълкуване, относимо към всички субекти на правото на ЕС. З. се счита за допустимо национална юрисдикция, която разглежда делото като последна инстанция, да бъде освободена от задължението за отправяне на ново запитване по идентичен въпрос, по който вече е даден отговор от СЕС с преюдициално заключение.

Нормите на правото на ЕС следва да се прилагат от всички по начина, по който ги е тълкувал Съдът. В преюдициалните заключения се отразява постоянната практика на СЕС, несъобразяването с която е нарушение, даващо основание за ангажиране на извъндоговорна отговорност на държави-членки. Казаното е обяснимо, доколкото неспазването на практиката на СЕС от национална юрисдикция, би се превърнало от нарушение на последната в такова, извършено от държавата- членка.

С оглед изложеното, постановките на решение на Съда (Голям състав) от 08.11.2016 г. по дело С-554/14, относими точно към тълкуване на национална норма от българския Върховен съд, задължително следва да намерят приложение.

1.2 Съгласно точка 56 от решението на СЕС от 08.11.16 г., постановено по дело С-554/14, Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета е прието въз основа на бившия трети стълб на Съюза, по-специално на основание чл. 34, параграф 2, б.б) от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Тази разпоредба предвижда от една страна обвързаност на рамковите решения за държавите-членки по отношение на постигането на даден резултат, като оставят на националните органи свобода по отношение на формата, методите и средствата. От друга – изрично разпорежда, че рамковите решения нямат директен ефект.

Съгласно точка 57 от решението, правните последици от актовете на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, приети въз основа на ДЕС преди влизането в сила на Договора от Лисабон (ДФЕС), се запазват, докато не бъдат отменени, обявени за нищожни или изменени в приложение на договорите (чл. 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, приложен към Договорите). Тъй като Рамково решение 2008/909/ПВР не е отменено, обявено за нищожно или изменено, то продължава да поражда правни последици съгласно чл. 34, параграф 2, б.б) от ДЕС.

В този контекст е нужно да се отбележи, че както по време на постановяване на ТР № 3/2013 г. на ОСНК, така и понастоящем, Р. Б не е изпълнила своето задължение да въведе изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета. Това е признато в точка 60 на решението по дело № С-554/14, където е уточнено, че въвеждането в българското право, съгласно чл. 29 от Рамковото решение, е трябвало да стане преди 05.12.2011 г.

Транспонирането на посоченото рамково решение няма как да се осъществи без законодателна намеса на органи извън съдебната власт. Дори и последната да приложи разрешенията по решението на СЕС в конкретния аспект, те не са в състояние да омаловажат допуснатото от Р. Б като държава-членка на ЕС нарушение с очаквани съответни последици. В т. 5 от доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането от държавите-членки на Рамкови решения 2008/909 ПВР, 208/947/ПВР и 2009/829/ПВР относно взаимното признаване на съдебни решения за наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, на решения за пробация и алтернативни санкции и на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане, от 05.02.2014 г., изрично е заявено, че Комисията, както и държавите-членки, ще имат право да започват производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу онези държави-членки, които не са транспонирали или не са транспонирали правилно правото на ЕС.

Все в тази връзка следва да се заяви, че държава-членка носи извъндоговорна отговорност за нетранспониране на конкретна директива, отнасяща се и до рамковите решения, заменени с влизането в сила на Договора от Лисабон с директиви, на базата на разрешението на СЕС, закрепено още в решение от 19.11.1991 г. по съединени дела С-6/90 и С- 9/90, (Francovich and Bonifaci/ Italy, Rec.1991, p.I-5357).

1.3 В съдебната практика на СЕС се приема, че макар рамковите решения да нямат директен ефект, обвързващото им действие поражда в тежест на националните органи, и по-специално на съдебните такива, задължение за съответстващо тълкуване на националното право спрямо правото на ЕС. Т. разрешение е възпроизведено и в точка 58 от решението, постановено по дело С-554/14 (Огнянов).

Решението на Голям състав на СЕС от 16.06.2005 г. по дело C-105/03 (Pupino, Rec.p 1-5285), за първи път утвърждава изискването за тълкуване в рамките на наказателноправното сътрудничество между държавите- членки на ЕС, в съответствие с изискванията, залегнали в тази категория актове на вторичното право. Съгласно точка 43 от същото, “от националния съд се изисква да вземе предвид всички разпоредби на националното законодателство и да ги тълкува, доколкото е възможно, в светлината на формулировката и целта на рамковото решение, за да се постигне резултатът, който се преследва….” (в конкретното дело става въпрос за друго рамково решение, но въпросът е принципен).

Предвид казаното, при спазване примата на правото на ЕС, над националното такова, ОСНК намира, че следва да счете за изгубило сила приетото в т. 3 от ТР № 3/12.11.2013 г. по т.д. № 3/2013 г., че “Положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието, освен ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след зачитане на положения труд”, когато се отнася за трансфер на осъдено лице от държава-членка от ЕС. Съдът на Р. Б като изпълняваща държава не може да намали наказанието на трансферирано от друга държава-членка на ЕС лице поради положен от него труд по време на задържането му в издаващата държава, когато компетентните органи на последната, при спазване на нейното законодателство, не са извършили подобно намаляване на наказанието.

Това е дължимият отговор, изводим от конкретно направеното съответстващо тълкуване на самия СЕС. То води до необходимост и от намеса на ВКС, предвид обстоятелството, залегнало в точка 67 от решението, въз основа на което е образувано настоящото тълкувателно дело: “Изискването за съответстващо тълкуване включва и задължение за националните съдилища, включително тези, действащи като последна инстанция, при необходимост да изменят постоянната съдебна практика, ако тя се основава на тълкуване на националното право, което е несъвместимо с целите на рамковото решение.”

1.4 Рамковите решения са задължителни за държавите-членки на ЕС при отношенията помежду им и с институциите на ЕС и се прилагат на цялата територия на Съюза. Те обаче не могат да наложат задължения за идентично поведение в двустранните или многостранни отношения на отделните държави-членки с държави извън ЕС, освен ако изрично в дадено рамково решение не е предвидено разпростиране на правилата по него и над държави извън Съюза. Само такова разрешение би задължило държавите-членки да съобразяват целите по съответното рамково решение и при взаимоотношенията си с държави, нечленуващи в ЕС. Отделен е въпросът как държави извън ЕС биха допуснали по отношение на себе си и своите граждани приложение на правила в изпълнение на целите по вътрешнообщностни актове, без да са страна по последните.

Член 26, параграф 1 от Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета (Глава III, Заключителни разпоредби) се занимава с отношенията на този акт с други споразумения и договорености. Изрично е записано: “Без да се засяга изпълнението им от страна на държавите-членки и трети държави, както и временното им прилагане в съответствие с чл. 28 от 05 декември 2011 г., настоящото рамково решение заменя съответните разпоредби на следните конвенции, приложими към отношенията между държавите – членки:

– Европейската конвенция за трансфер на осъдени лица (КТОЛ) от 21 март 1983 г. и допълнителния протокол към нея от 18 декември 1997 г…”

Прочитът на цитираната разпоредба довежда до извод, че не следва да се засягат отношенията на държавите-членки на Съюза с държави извън него, тъй като конкретно изброените международни актове, сред които е и КТОЛ, се заменят единствено в отношенията между първите. Следователно в Рамково решение 2008/909/ПВР е предвидено запазване на суверенната регламентация на въпросите, решими с него, между държава-членка на Съюза и държава, нечленуваща в него, и техните граждани. Различно от изложеното разрешение не се разкрива и в самата Конвенция за трансфер на осъдени лица.

В ТР № 3/2013 г. на ОСНК е направен анализ на относимите норми на КТОЛ към чл. 41, ал. 3 от НК, извън случаите на конкретни договорености между Р. Б и друга държава извън ЕС. Същите не са претърпели промяна и остават приложими в отношенията между България като държава-членка на ЕС и държави извън Съюза. В съгласие с посоченото по-горе в този пункт на тълкувателното решение, не се намира основание тълкуванието им да бъде преосмислено при трансфер на осъдени лица от държави извън ЕС.

Въз основа на изложеното, Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд на Р. Б

 

 

РЕШИ:

 

 

Следва да се приеме за изгубило сила приетото в т. 3 от ТР № 3/12.11.2013 г. по т.д. № 3/2013 г., че “Положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието, освен ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след зачитане на положения труд”, само когато се отнася за трансфер на осъдено лице от държава-членка на ЕС.

Съдът на Р. Б като изпълняваща държава не може да намали наказанието на трансферирано от друга държава-членка на ЕС лице поради положен от него труд по време на задържането му в издаващата държава, когато компетентните органи на последната, при спазване на нейното законодателство, не са извършили подобно намаляване на наказанието.

 

 

 

 

Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. , оснк на вкс 1 деца даниела1 scaled тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. , оснк на вкс daco 1042844 тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. , оснк на вкс daco 1042844 тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. , оснк на вкс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. Тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 3 от 12. 04. 2017 г. По тълк. Д. № 3/2016 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Кръгови тренировки-Петър Низамов / Circuit Training Work out -Petar NizamovПетър Низамов кръгови тренировки лого Petar Nizamov workout advertisement banner webp compress
Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 28.09.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСНК НА ВКС – приложението на чл. 78а НК при хулиганство
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 22.12.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2016 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на престъпленията против транспорта и съобщенията
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !