Политическо движение “РОДИНА” и “Български юридически комитет” обединяват усилия за нова България

130
0
Здравейте , благодаря на всички, които проявиха желание да членуват в нашето движение ПП “РОДИНА”. Движението започва дейността си като “Български юридически комитет” – организацията станала известна със множеството съдебните битки, които спечели за връщането на десетки деца при родителите им,след като са били неоснователно отнети от държавата от техните годни, но бедни родител/и.
На първо място искаме да Ви запознаем с учредителната ни декларация , където са изложени основните ни принципи и ценности. Тя е поставена по долу.
Моля, ако приемате основните ни идеали и при желание да бъдете наш член, да ни отговорите с имейл с текст :
1. Съгласен съм и приемам основните принципи и цели на Политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ , с абревиатура „РОДИНА“
Формулирани в учредителната декларация .
 
2. Притежавам избирателни права съгласно българското законодателство.
 
3. Български гражданин съм.
 
4. Не членувам в друга партия
 
5. Не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание „лишаване от свобода“.
 
6. Не съм наборен или кадрови военнослужещ, служител в областта на вътрешната сигурност или обществения ред, следовател, прокурор, съдия, служител в дипломатическата служба, както и лица, за което със специален закон е забранено членуването в партия или участие в инициативен комитет за учредяване на политическа партия, или да бъде член-учредителна политическа партия.
 
Да ни напишете Вашите :
1. име …………., презиме …………., фамилия ………………,
2. ЕГН ………..,
3. постоянен адрес ………………………………….. ( от личната карта) ,
4. номер на лична карта …………..,
5. лична карта издадена на ……………(дата) ,
6. лична карта издадена от МВР – ……………(град).
 
С горното се съгласявате да бъдат събрани, съхранявани и обработвани Вашите лични данни за целите на инициативния комитет за учредяване на политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ , абревиатура „РОДИНА“ и за самата регистрация на политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ , абревиатура „РОДИНА“ . Подробни данни можете да намерите в нашата политика за поверителност, КОЯТО Е НАПИСАНА ПОД ИМЕЙЛА .
Личните ви данни са необходими за да се счете членството Ви за валидно съгласно Закона за политическите партии.
Имаме длъжностното лице по събиране, обработка и съхранението на Вашите лични данни и ние поемаме цялата отговорност за запазването им.
 
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!
 
Декларациите са приложени във файловете към имейла или можете да изтеглите от ТУК :
https://www.dropbox.com/sh/w7gwxuu7brocmxr/AAAjzsqx-SqBPevso5L1TWy6a?dl=0
 
ИЗПРАТЕТЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ :
1. КАТО СЪОБЩЕНИЕ ДО СТРАНИЦАТА ПП РОДИНА на : https://www.facebook.com/PP.RODINA/
или
 
2. До ИМЕЙЛ : [email protected]

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
На
Политическа партия
„РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“
( РОДИНА )

Ние изразявайки волята си на свободни граждани в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии, обединени в инициативен комитет за учредяване на Политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ с абревиатура „РОДИНА“ , приемаме и утвърждаваме тази учредителна декларация.
 
Основните цели на партията са:
 
Най-важната цел на политическата партия е да живеем в чисто и свято Отечество, такова, за каквото е мечтал Васил Левски, като премахнем марионетния характер и корупционния модел на управление на държавата и да запазим суверенитета на България, като постигнем повишаване на авторитета и тежестта на страната в международните отношения .
 
За постигане на целта си сме решени :
 
 
Да създадем условия за достоен живот за всички граждани на Република България;
 
Да осигурим равни права и задължения за всички граждани на Република България ;
 
Да реформираме правоохранителната система и да установим върховенство на закона.
 
Да осигурим качествено и безплатно образoвание и здравеопазване;
 
Да закриляме семейството , майките, бащите и децата.
 
Да осигурим професионална реализация на младите в Република България;
 
Да защитаваме интересите на малкия и средния бизнес,
 
Да се справим с картелите, монополите и спекулата.
 
Да защитаваме приоритетно трудовите права на гражданите.
 
Да увеличим средната работна заплата на населението.
 
Да се справим с безработицата .
 
Да се борим с ширещата се „шуро-баджанащина“ в публичния сектор и обществените поръчки в България.
 
Да създадем условия за развитие на високо-технологични производства с голяма добавена стойност.
 
Да създадем регулации пресичащи износа на природни богатства в необработен вид (без добавена стойност в страната).
 
Да създадем законодателство, което да ревизира сделките и създаде условия за търсене на отговорност на виновните лица от Преходния период в България след 1989г. В частност – източването на държавните предприятия, източването на банките, кредитните милионери, приватизационните сделки, умишлените банкрути, концесионните сделки.
 
Да водим външна политика, отстояваща интересите на Република България на принципа – приятели с всички, но подчинени на никой ! Политика насочена единствено към интереса на българските граждани. Сътрудничество с всички държави по Света – за каквото е изгодно, доколкото е изгодно и докогато е изгодно на българските граждани.
 
Да защитаваме с всички сили правата на българските граждани в чужбина.
 
Да създадем регулации за пресичане възможностите за нерегламентирано прокарване на чужда външна политика в България чрез правителствени и неправителствени организации.
 
Да гарантираме прозрачност и информираност в решенията и дейността на законодателната, изпълнителната и съдебната власт;
 
Да гарантираме достойна пенсия;
 
Да опазваме околната среда и особено – плажовете, горите и планините на България ;
 
Да работим за изграждането на ценностна система, насочена към обединяване и възраждане на християнския морал, традиционното семейство, българския дух, език и култура.
 
Да гарантираме суверенитета на България !
 
Да въведем машинно/електронно гласуване !
 
На повече пряка демокрация !
 
Да въведем законодателство, осигуряващо много по-лесен достъп на гражданите до референдуми.
 
Да спрем бюджетните кражби, свързани с нагласени обществени поръчки, укрити данъци в особено големи размери и контрабандна търговия от фирми и частни лица, избегнали закона чрез корупцията в държавните институции.
 
Да въведем законодателна рамка, която гарантира ясна собственост на медиите и спазването на високи професионални стандарти в медийната среда. Край на политическото финансиране за медии.
 
Да прекратим източването на социалната система.
 
Да осигурим законодателство, което да гарантира реалното обработване на плодородната българска земя, а не както до сега – само с цел източване на субсидии.
 
Да осигурим особена закрила на дребния и средния земевладелец и селски стопанин.
 
Да осигурим законодателство, което да гарантира контролния дял на държавата при управлението и разпореждането с пристанищата, летищата, електро-разпределителните дружества, здравните каси, касите по КСО и всичко, при което водещ е обществения, а не частния интерес.
 
Да възвърнем военната повидност. Въвеждане на задължителна наборна, военна служба за всеки годен пълнолетен от мъжки пол.
 
Да създадем условия за по-голяма раждаемост на пълноценно поколение .
 
Да осигурим безплатни – училище, детска градина, ясла.
 
Да изплатим външния дълг на България и да се освободим от „финансовото робство“.
 
Да се борим с радикалните религиозни или други идеологии и тяхното разпространение.
 
Да запазим териториалната цялост на България.
 
Да работим за разпространение на българската кауза в Северна Македония.
 
Да се осигурим свободата на словото.
 
Да пазим границите на Република България
 
Да създадем силна и боеспособна армия.
 
Преразглеждане и предоговаряне на неизгодните за България клаузи в сключените досега международни договори.
 
Закриване на американските военни бази на територията на България.
 
Строго, безкомпромисно и еднакво прилагане на закона спрямо всички български граждани, независимо от техния етнически произход или тяхното етническо самосъзнание. Недопускане на никакви привилегии, основани на действителна или декларирана принадлежност към каквито и да било малцинствени групи.
 
Държавно субсидиране на културата, с балансирана равнопоставеност между отделните жанрове.
 
Извеждане на прокуратурата от съдебната власт и включването й в изпълнителната власт, за да може да се търси отговорност от правителството за прокурорските действия или бездействия. Възстановяване правомощието на прокуратурата да сезира съдебни процеси за контрол върху законността на сделки, за които има данни, че накърняват държавни или обществени интереси.
 
 

За постигане целите и осъществяване на дейността си партията ще отстоява принципи на:

 
Поставяне интересите на България и гражданите и над личните и партийните!
 
Строг вътрешен контрол !
 
Правова и социална държава !
 
Недопускане отклоняване от поставените цели !
 
 
С настоящата декларация инициативният комитет открива подписка за набиране на членове-учредители на Политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ с абревиатура „РОДИНА“. Всеки гражданин с избирателни права, който отговаря на Закона за политическите партии може да се присъедини към нея чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет.
 
Ние искаме всички българите , включително и тези, живеещи и работещи в чужбина да са парламентарно представени. Ние сме родолюбци за Отчество, демокрация и сме истинска национална алтернатива, така е името ни, накратко “РОДИНА” . Ние нямаме и никога не бихме имали каквото и да било нещо общо с досегашната политическа класа. Ние сме млади хора, обикновени, като всеки от вас, никой не стои зад нас. НО ! Очакваме вие да застанете до нас. Защото ние го правим за всички нас, рискуваме да бъдем елиминирани, затворени или ликвидирани, както е по стар Балкански обичай в “демократична” България на Бойко. Ние търсим членове, включително и за основните постове в нашия проект. Единственото условие е – НИКОГА ДА НЕ СА БИЛИ ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА КЛАСА В БЪЛГАРИЯ ! Да са умни, смели, находчиви, интелигентни, честни, справедливи и силно идеологически-обвързани с каузата – да спасим България. Отчаяно се нуждаем от тесни специалисти от всички области на науката, изкуството и техниката. Без такива кадри не ще успеем да събудим икономиката и да позволим на този отруден и многострадален Народ да печели докато произвежда.
 
Ние смятаме, че над 3 млн. БЪЛГАРИ в чужбина, БЪЛГАРИ-патриоти, БЪЛГАРИ-милеещи на Майка България, трябва да бъдат включени в обществения и най-вече в политическия живот на страната ни. Защото от него зависим всички. Те решавата съдбата ни. Те направиха така, че думата “политика” да се счита за мръсна дума. Защото, те окупираха всичко и си играят на плурализъм пред нас. Защото, те – БСП, ГЕРБ, ДПС, ОП, “сини” и другите са СЪЗДАДЕНИ и НАПРАВЛЯВАНИ от едни и същи лица . Хора от бившата номенклатура и Държавна сигурност, групирани в различни кръгове – Монтерей, Орион и т.н. Те са едни и същи. Те са едно и също. Те са едно. Те имат общ създател, общ началник, обща цел- да ни ограбват.
 
Така са си “постелили”, че, който и да е на власт, всъщност на влат е бившата номенклатура чрез подставените си партии, които те сами съзададоха да имитират демокрация. Парадна демокрация.
 
Те са едни и същи. Вгледайте се в лицата им, в историята им. До един свързани с тоталитарния апарат. Под различни имена, с различни партии, но те са винаги там- едни и същи хора.
 
Същите тези, които вас прокудиха да ходите немили и недраги по чужбина и да изпитвате така тежката и позната на всеки НОСТАЛГИЯ по РОДИНАТА, да чуеш родна реч.
 
Направиха го…. Като източиха предприятията и после ги продадоха за жълти стотинки на себе си чрез подставени лица.
 
Като обезцениха спестяванията ви, които бяхте събирали цял живот за доброто на децата си.
 
Като ограбиха спестяванията ви чрез умишлените банкрути на банките…
 
Като не ви дадоха шанс да се развивате.
 
Като ви обрекоха на безработица, ликвидирайки цялото производство на България.
 
Родолюбци, България не се нуждае от нова система, а от нови хора.
 
България се нуждае от справедливост, защото именно липсата на справдливост ни е изгонила от пределите на нашето Отечество, наред с немотията и живота на съвременен Гаврош, към който ни обричат тези индивиди.
 
България се нуждае от наказуемост и възмездие за погубения просперитет, за обезкървената страна, за опустошената земя, за пустите улици на градовете на Родината и най-вече за загубата на вярата у Българите.
 
Вярата, която винаги е била наша спътница. Която винаги е била национална черта.
 
Вярата в доброто, в победата, в способностите ни…
 
Но това е едно естествено следствие на състоянието на Народа ни, което най образно можем да опишем.
 
Българинът е горд човек, но в момента е в “нок-даун” след 45 години терор и 30 години грабеж !
 
Ние искаме пълна ревизия на прехода.
 
ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ за БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА би следвало да е член номер 1 в Изборния кодекс, когато половин България е на гурбет.
 
Ние искаме да възродим производството , да събудим икономиката на България, извеждайки я от сивия сектор и наказвайки виновниците за този геноцид срещу Българите.
 
В нашата програма можете да намерите…
 
Ако желаете да се присъедините към нас, моля изпратете лично съобщение на страницата чрез синия бутон в дясно. Ние ще ви върнем бланка за членство .
 
Кои сме ние ли? Ние сме млади и смели мъже и жени, които сме твърдо решени да променим системата. Да запазим автентичността на нашата култура, население и история. Да създадем условия, при които българи- тесни специалисти, работещи за западни компании биха се завърнали да работят в България. Това , разбира се можем да очакваме ако имат възможности за развитието в Родината ни. Да привлечем интелигентните млади и образовани лица да останат да живеят в България след завършването на образованието си. Да развием промишлеността, високите технологии, да създадем марки, а не да изнасяме кадри, които са основен ресурс за развитието на робото-строенето, автомобилостроенето и други високо-технологични индустрии.
 
Да забраним изнасянето над определени квоти на суровини, било то природни, човешки или други. Да спрем осребряването на националното богатство. Да стимулираме развитието на преработвателните предприятия, които преференциялно ще могат да закупуват суровини и да ДОБАВЯТ СТОЙНОСТ в България. Износ да се осъществява само на готова продукция, а не на източници в суров вид. Да създадем работа за всички. Да прекратим възможността за съществуването на социални търтеи. На всеки ром ще бъде дадена възможност да работи в селското стопанство. Така ще допринася да построим отново две Българии.
 
ПИТАТЕ СЕ КАК ЩЕ СТАНЕ ТОВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.
 
“Намесата на държавата” или “New Deal” е измислена от Франклийн Рузвелт и представя държавата да премине от позиция на “нощен пазач”, в позиция на “футболен съдия”. Нашите разбирания и програма не влизат в противоречие с нито един от законите на пазарната икономика. Ние сме за одържавяването на пристанищата, летищата, електро-разпределителните дружества, здравните каси, касите по КСО и всичко, при което водещ е обществения, а не частния интерес.
 
Външната политика е насочена към съюз с държавите от Вишеградската четворка (Полша, Чешка република, Словакия, Унгария) и запазване на членството си в ЕС при запазване на суверенитета си на всяка цена. Отношенията с Русия – винаги приятелски. Водене на външна политика :
 
1. Съюз с равностойни, за да ни се чува думата. Единство в съюза за устойчивост и обща отбрана срещу натиск, оказван от Великите сили. Такъв съюз има само при Вишеградската четворка.
 
2. Приятели с всички. Брак с никой.
 
Социална политика :
 
Помощи срещу работа. Прекратяване на помощта при извънбрачно раждане преди 18 годишна възраст. Така няма да могат да ни обвинят в дискриминация, но ще спре практиката на “бебетата-банкомати” и подстрекаването към раждане от родители към техни малолетни деца с цел получаване на социални помощи.
 
Подпомагане на раждаемостта. Включително и осигуряване на безплатно жилище на всяко 5-членно семейство, в което родителите могат да докажат трудов стаж и задължителното образование. Нашата прогхрама за подпомагане на раждаемостта е взаимствана от социалната политика на Чешка република и Република Унгария, в които населението се увеличава с големи темпове основно от етнически чехи и унгарци. Безплатни – училище, детска градина, ясла. Връщане на ученическите бригади. Възвръщане на военната повидност. Въвеждане на задължителна наборна, военна служба за всеки годен пълнолетен от мъжки пол.
 
Повече пряка демокрация. Организиране на референдум с 50 000 подписа, чийто вот да е задължителен и да не може да се атакува от Конституционен съд, нито разисква от Народното събрание. Запазване на парламентарната демокрация във вида на парламентарна република.
 
Лустрация !
 
Приемане на извънреден наказателен “ЗАКОН ЗА СЪДЕНЕ ЗА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ГЕНОЦИДЪТ НАД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЕТНОС от 1989г. до НАШИ ДНИ”
 
Увеличаване на производството и производителността с алтернативни финансови източници.
 
Забрана за вземане на нови заеми от международни институции или банки.
 
Изплащане до стотинка на външния дълг на България и освобождаване от финансовото робство по примера на Унгария, която единствена има НУЛА ДОЛАРА ВЪНШЕН ДЪЛГ.
 
Разследване след законодателни промени за отпадане на давността за престъпленията на прехода- умишлени банкрути на банки, източване на предприятия, фалшива приватизация, престъпно бездействие.
 
Забрана на всички секти. Разрешава се да изповядва само традиционен ислям, православно християнство, католицизъм, протестантство и други миролюбиви източни религии и вярвания. Разтурване на секти като “Свидетели на Йехова”, фанатизираните ислямистки секти от Пазарджик и Асеновград (кадарджии и нурджии).
 
Никакво приемане на мигранти. На всяка цена ! Нашата цел е да върнем българите от чужбина, а не да ги заместваме.
 
Политика за поверителност и защита на лични данни :
 
С даването на лични данни се съгласявате да бъдат събрани, съхранявани и обработвани Вашите лични данни за целите на инициативния комитет за учредяване на политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ , абревиатура „РОДИНА“ и за самата регистрация на политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ , абревиатура „РОДИНА“ и сте информирани за последиците при отказ да се даде съгласие за събиране, съхранение и обработване на всяка от категориите лични данни.
 
Информирани сте, че инициативният комитет определи процедура по оттегляне на съгласието. Тя представлява предоставяне на длъжностното лице по съхранение и обработка на лични данни, определен от инициативния комитет на писмено оттегляне на съгласието за всички операции или за определени операции, или за определени лични данни.
 
Инициативният комитет пое ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на лични данни, които се предоставят за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.
 
Събират се, съхраняват се и се обработват следните лични данни : име, презиме, фамилия, постоянен адрес, настоящ адрес, адрес за кореспонденция, единен граждански номер, номер на лична карта , структурата на МВР , издала личната карта, датата на издаване на личната карта, данни от личната ми карта, пол, възраст, гражданство, подпис .
 
Съгласието си за събиране, съхранение и обработка на горе-описаните лични данни давам свободно , конкретно за целите на за целите на инициативния комитет за учредяване на политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ , абревиатура „РОДИНА“ и за самата регистрация на политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ , абревиатура „РОДИНА“, след като съм бил/а информиран/а за последиците, след като съм бил/а информиран/а , че мога да откажа или да оттегля съгласието си, без това да доведе до вредни последици за нас . Недвусмислено давам съгласието си.
 
Информирани сте за правото си да оттеглите съгласието си по всяко време, като процедурата представлява предоставяне на длъжностното лице по съхранение и обработка на лични данни, определен от инициативния комитет на писмено оттегляне на съгласието за всички операции или за определени операции, или определени лични данни. Информиран/а съм , че оттеглянето на съгласието важи занапред и не може да има обратно действие. Действията по обработване на лични данни, предприети от администратора в съответствие с това съгласие, са законосъобразни.
 
Информиран/а съм, че инициативният комитет определи като длъжностно лице по обработка на лични данни
 
Петър Константинов Низамов
 
Гражданство: Българско
 
Постоянен адрес: гр. Бургас Община: Бургас Област: Бургаска , ул. „Гладстон“ № 18
 
Адрес за кореспонденция: гр. Бургас Община: Бургас Област: Бургаска , ул. „Гладстон“ № 18
 
Тел. : +359 878 999 692
 
Настоящото има силата на писмена декларация.
 
Ссъгласявате се със събирането, обработването и съхранението на личните ми данни за целите на инициативния комитет за учредяване на политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ , абревиатура „РОДИНА , за учредяването и регистрацията политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ , абревиатура „РОДИНА“
 

ПП “РОДИНА”

Политическа партия
Фейсбук : ПП РОДИНА : https://www.facebook.com/PP.RODINA/
Инстаграм : RODINA_Political_Party https://www.instagram.com/rodina_political_party/
Туитър : ПП РОДИНА https://twitter.com/RODINA_politics
https://www.linkedin.com/in/политическа-партия-родина-080472185

YouTube канал : https://www.youtube.com/channel/UC-WykICq5DE9y7v9rSqltGA

 

Среща с Христо Гешов, един истински и смел журналист, който не работи по линията на конюктурата.
Обсъдихме нашия политически проект ПП РОДИНА и взехме решение да работим заедно за една нова България, управлявана в народен интерес.
Както ви информирах скоро, започваме учредяване на политическо движение ПП РОДИНА и г-н Гешов прие да е наш координатор и председател за Север–западна България.
За да ви запоная с моя приятел ще спомена няколко от неговите награди и разследвания.
Той сам разкри далаверата “Топъл обяд за бедните” , след което беше поръчан от местната власт да бъде пребит и беше нападнат от маскирани пред дома си. Това , обаче не госпря да продължи разследванията си за злоупотреби в община Червен бряг.
Помните, че този месец беше арестуван кмета на Червен бряг, председателя на общинскияп съвет и други мастити общинари. Те получиха обвинения в престъпления по служба и бяха отстранени от длъжност.
Това е един цветущ пример как и сам човек, когато има волята и мотивацията , и най-вече- не се отказва пред нищо, може да пребори крадливата ни система и влияе на процесите.
Но, това , когато е сам.
А много добре знаете, че сговорна дружина – планина повдига.

ЗАЩО НИЕ ОТ ПАРТИЯ „РОДИНА“ СМЕ ПРОТИВ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г.

Петър Низамов
Политическо движение "родина" и "български юридически комитет" обединяват усилия за нова българия политическо движение "родина" и "български юридически комитет" обединяват усилия за нова българия 57935954 2396020860421551 2142013899774361600 n политическо движение "родина" и "български юридически комитет" обединяват усилия за нова българия защо ние от партия „родина“ сме против стратегията за детето 2019-2030 г. Петър низамов политическо движение "родина" и "български юридически комитет" обединяват усилия за нова българия

Ето малко биография на Христо Гешов :
“Без да навлизам в каквито и да е подробности, искам да изясня следното :
1. Аз, Христо Гешов, съм студент на Великотърновският университет “Св. Св. Кирил и Методий”.
2. Работя по договор, като разследващ журналист в “ЗОВ НЮЗ” и водя предаването “На прицел”.
3. Бях награден за журналистиката, която правя от СБЖ!
4. Бях единствения български журналист, участник в Международната конференция за свободата на словото във Виена.
5. Завършил съм средното си образование в СОУ” Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг, с общ успех – Отличен 5,65.
Въпросната информация споделям за да бъде от полза на плевенската, неизвестна медия, на една колежка, на свободната практика. Споделям това, с няколко уточнения :
1. Моята журналистика е призната не само в България, отзвук получи и по света, включително с това, че точно аз, момчето от Червен бряг, влезе в доклада на САЩ. Същият аз, работя по договор като ЖУРНАЛИСТ, учещ за съответната квалификация, в уточненото по-горе учебно заведение. Та, може ли колежката с педагогическо образование, да сподели, дали е имала подобни национални и световни постижения? Дали същата има съответната квалификация за журналист? (С важното уточнение, че диплома за журналист може да има всеки, но не всеки може да бъде такъв!)
2. Същата госпожа, освен с провалената си политическа кариера, на неуспяла кандидат кметица на Червен бряг, с какво е “известна” и същата дали прави разлика между журналистика и пиар?
3. Защо същата госпожа, не разкаже за договора на собствената си рода, с Община Червен бряг, да почиства през зимния сезон улиците на Червен бряг? И точно този договор ли я “мотивира” да бъде “обективна”?
В журналистическата етика, госпожо учител, ясно е заложено, че медиите служат в интерес на обществото и като така, сме длъжни да потърсим всяка от страните да изложи собствената си теза и становище. Разбирам стремежа ви, семейната Ви фирма да продължи ВЪЗМЕЗДНОТО право да получава едни пари, но когато това право се смесва с журналистика, то вече е пиар.
Да правиш обективна регионална журналистика е трудно. Със сигурност го знаете по- добре от мен, но истината, тя винаги е някъде там и винаги излиза на яве. С жалките си опити да омаловажите работата ми, подхвърляйки различни “надсмешки”, ми правите повече от услуга. А Вие се превръщате в още по-жалка! Но това е Ваш проблем. И на семейството Ви разбира се!

Политическо движение „РОДИНА“ набира честни и неопетнени членове за нова България
Гордея се със себе си, със семейството си, с работата си, със смелостта да използвам демократичното си право да казвам това, което мисля и с правото на журналист да го доказвам.
Благодаря на преподавателите си Iliana Pavlova и Ivo Indzhov и Ви пожелавам някога да посетите тяхна лекция! Пожелавам Ви и два пъти по-голям успех от моя, зад който стои честност и почтеност. Все качества, познати Ви от предизборните Ви лозунги на провалвната Ви предизборна кампания.
В заключение ще кажа, че и Миряна Башева е завършила английска филология, но това не променя факта, че е голямо име в българската журналистика!
И Дани Йорданов не е завършил журналистика, но това не отмива срама, който “жъне” този, чието протеже сте Вие!
С най – добри чувства,
Христо Гешов, РАЗСЛЕДВАЩ ЖУРНАЛИСТ НА ЗОВ НЮЗ И ГОРД СТУДЕНТ НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.

 

Ние публикуваме следното становище по промените и допълненията в ЗЗДет. , които ще влязат в сила от 1 Януари 2020г.

Според промените в законодателството се вменява задължение за всеки гражданин да доносничи, ако реши , че дете е в риск.

Първо да уточним основните легани дефиниции :

“Дете в риск” е дете:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
г) (отм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Основни понятия:
1. “Насилие” над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

2. “Физическо насилие” е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

3. “Психическо насилие” са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, ко ето полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.

4. “Сексуално насилие” е използването на дете за сексуално задоволяване.

5. “Пренебрегване” е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.

 

Съгласно новият чл. 36 Д , ал. 3 от ЗЗДет.

“Когато насилието е извършено от родител, от лице, на което са възложени грижите за детето, или от лице, на което детето е поверено, на детето-жертва може да се предостави закрила с настаняване извън семейството в социална услуга за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик. В решението на съда се постановяват мерки по отношение на родителските права и насочване на родителите към социални услуги за повишаване на родителския капацитет по предложение на дирекция “Социално подпомагане”.

В този случай се изгражда законодателна рамка, която не дефинира, че само при деца, жертва на трафик ще се прилага мярката “настаняване извън семейството в социална услуга за деца, пострадали от жертви на трафик”.

Това е една врата за произвол.

Следователно, децата ще могат да бъдат отделяни не само съгласно мерките по ЗЗДет. ами и тези по ЗАКОН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА и без те да са жертви на такъв.

До сега законът беше уредил такива случаи, когато детето е наистина в риск и след отделянето му.

Полицейска закрила

Чл. 37. (1) Предоставянето на полицейска закрила на дете се осъществява от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.
Т.е. досега работещият ЗЗДет. беше уредил и този случай и без прехвърлянето на децата, жертви на един шамар от майка си в графата на защита, както на свидетелите срещу мафията.
Тук правим аналогия с отнетите деца в Норвегия, на които “Барневерн” е сменяла самоличностите за да не бъдат открити от биологичните си родители.

Съгласно същият закон (ЗБТХ) в Чл. 20. “На жертвите на трафика на хора се осигуряват анонимност и защита на данните за самоличност.” , а съгласно Чл. 31. от същия закон “Жертвите на трафика на хора придобиват статута на специална закрила по реда на този закон и в случаите, в които им е предоставена защита в това качество по реда на друг закон.” – както в случая се прави препратка от ЗЗДет.

Следователно е възможна хипотеза за един шамар, да отделят детето от родителите до такава степен, че то да няма никакъв контакт с тях. Все едно са били негови сутеньори или са го експлоатирали в просия или друга неморална дейност. Нещо повече. Да му сменят самоличността? Поне за сега, последното е невъзможно, но докога?

В чл. 36 Г от ЗЗДет. се създава задължение всеки сигнал да се проверява, като в закона не е изрично посочено, че сигналът трябва да е аргумениран и с точен и подписан подател. Дава се възможност за широко тълкуване на понятието “сигнал” и да се разглеждат и анонимни такива.

Следоватено, има възможност за двойно тълкуване и приемане на анонимни доноси.

Какво става след това?

Всеки сигнал следва да бъде потвърден или отречен. Така повелява новата разпоредба на чл. 36Г. Вменява се задължение за проверка и на анонимните сигнали. Т.е. отварят се вратите на домовете ни за социалните, които могат да ни гостуват по всяко време за да потвърдят или отрекат дори необоснован или анонимен сигнал.

Нещо повече, в 24 часов срок сигналът трябва да бъде потвърден или отречен след оценка на социалния работник, определен от директора на дирекция “Социално подпомагане”.

За оценка на сигналите принципно се извършва физическа проверка на място, беседа с децата, беседа с учители, въпитатели и т.н. Това трябва да се извърши в срок от 24 часа и ако социалният работник реши, че има обосновано предположение за дете в риск или жертва на насилие, експлоатация , влиза в действия т. нар. новосформиран мултидисциплинарен екип, членовете на който работят заедно до приключване на случая и който разработва план за действие за защита на детето или за предотвратяване на насилието.

До тук не виждам никаква разлика с работата на Барневерн. Оплакванията на българите с отнети деца в Норвегия разказват подобни истории. За незабавни действия и после дълго ходене по мъките пред комисиите на Барневерн.

Лошото тук е , че не е даден срок на екипа за излизане със становище, което предполага пороизвол и проверки, продължаващи с години. Тормоз над обикновеното семейство, което вместо да бъде стимулирано да се възпроизвежда с оглед демографския ни срив, то всъщност влиза в постоянен обяснителен режим и живее в страх от отнемане на децата си , на усмотрението на социален работник. Който пък се превръща в един постоянен неканен гост в тяхното семейство.

И как ще работи семейното ГЕСТАПО ? 

Като истинско ГЕСТАПО. 

Водещ на екипа по ал. 1 е

  • социалният работник, определен от директора на дирекция “Социално подпомагане”.
  • В екипа задължително участват представител на районното управление на Министерството на вътрешните работи (районен инспектор, инспектор от детска педагогическа стая или оперативен работник),
  • на районната прокуратура и
  • представител на общината.
  • По преценка на водещия на екипа се канят за участие представител на регионалната здравна инспекция, личният лекар на детето или представител на болницата, откъдето е постъпил сигнал по случая, представител на регионалното управление по образованието и на училището, детската градина или друга образователна институция и представител на доставчик на социална услуга.

Изброените горе ще бъдат Българския Барневерн.

А когато приемат Стратегията, която е приравнена на нормативен акт, съгласно чл. ал. 3 от ЗЗДет. , в който се гласи :

Държавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народното събрание по предложение на Министерския съвет Национална стратегия за детето, изградена върху принципите на този закон. В изпълнение на националната стратегия Министерският съвет приема Национална програма за закрила на детето, предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Спряната за сега преди изборите “Стратегия за детето 2019-2030г.” налага нова рамка за тълкуване на закона в полза на социалните , защото приравнява родителската и алтернативната грижа. До сега законът и съдебната практика е красноречива, че всички усилия на социалните са към връщане на детето в биологичните му родители след като направят всичко съгласно закона да отстранят евентуални недостатъци при родителския капацитет. Т.нар. реинтеграция.
А стратегията приравнява родителя с приемния родител и социалната институция.

Възможна е следната хопотеза. Гореописаното ГЕСТАПО, да отнеме децата неоснователно, да ги настани дълго време в приемни семейства и след това съдът да реши, че в приемното семейство са свикнали и не е в интерес на децата да се местят обратно, въпреки, че сме успели да докажем в съда, че никога децата не са били в риск и решението на екипа е изначално неправилно.
По ЗЗДет. сме връщали няколко дузини деца от лапите на социалните. Ако приемат стратегията, съдът ще се задължи да тълкува принципно закона в насока на стратегията, която се приравнява на нормативен акт съгласно ЗЗДет.

 

Според нашето становище :

Промените в ЗЗДет. ще имат огромно знаение след приемането на стратегията. Създава се истинска силова структура за отнемане на деца, която ще прилага норвежкия модел дори и със сила. 

Полиция и прокуратура  ще отнемат деца и ще работят в екип, както никога до сега срещу престъпността… 

 

Днес проведохме втората Бургаска среща “НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030” . Елате на протеста ни да ни подкрепите.
11 май – 17 :30 часа. Пред община Бургас.
Уточнихме целите и редствата за постигането им.
На първо място ! НИЕ СМЕ ЗА ПЪЛНОТО ОХВЪРЛЯНЕ НА “Проект за Национална СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030” , а не за нейното пренаписване с нови подводни камъни.
Ние сме против отварянето на вратички в закона, които не са гласувани от Парламента, а съгласно препратка от ЗЗДет. ще имат силата на нормативен акт.
Ние смятаме , че ЗЗДет. следва да се прилага пряко без да е необходимо създаване на стратегии, които само объркват съда при тълкуването на разпоредбите на закона.
За сега съдът тълкува правилно закона, когато се стигнме до съд.
Ние сме против създаването на различна от сега съществуващата законодателна рамка и за отмяна на новите изменения и допълнения в ЗЗДет. , които влизат в сила от 1 Януари 2020г.
Считаме за абсолтно нелогично да следваме политиката на Норвегия при “закрила” децата, не само, защото последната е пример за съвременно “ГЕСТАПО” чрез действащата там служба “Барневерн”, отнемаща хиляди деца годишно от годни родители.
Ние не следва да се учим от най-лошите в сферата, а да вземаме опита на най-добрите.
От тук възлиза и въпросът:
Защо не копираме социалната програма на страни като Чешка република, Полша, Унгария – където населението се увеличава от етнически поляци, угарци и чехи? Където се предоставят социални услуги на семействата с повече деца, но които са доказали добросъвестно отношение към труда и образованието.
Докога ще се учим от най-лошите.
За децата ще се учим от Норвегия, по свобода на словото сме след Танзания, правосъдната ни система работи като в Албания, а армията ни е по-малка от тази на Люксембург. 

Българският народ е много чувствителен на тема грубото отнемане на деца от родителите и тяхното насилствено асимилиране. България е била 500 години под османско робство. Османците са отвличали български деца, за да ги направят еничари, но дори и тогава турците са били много по-човечни и милозливи от сегашните норвежки бюрократи и неотстъпващите им по безскрупулност, но не и по успешност български социални разбойници. Все пак “нашите” , ние от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства сме ги били, бием ги навсякъде, където ни се изпречат и когато и да ни срещнат, пак ще ядат бой. Имам в предвид – съдебен бой. Но дори османците са отнемали само по едно дете на семейство. А тези идват и обират децата на хората . По 2 , по 3 , по 4, по 11 наведнъж взеха в Русе. На етнически българи. После за 11-те трябваше да има 11 дела. А ги взеха наведнъж. Върнахме ги, ама колко сме ние? Не можем да работим за всеки случай. Ние пари не сме искали от никой до сега. Ние работим с лични средства. Грантове да вземаме – още по-малко. Ние сме анти-соросоиди на дело и сме на пълна самоиздръжка.
Тази “Стратегия за детето 2019-2030г.” не е нито края , нито началото на края.
Може би е края на началото.
Тази борба ще се води навсякъде. В интернет, в съдебните зали, на улиците, пред вратите им, навсякъде. Защото ние не сме като норвежците, нали?
Трябва да останем на щрек и да не се “разотиваме”, защото онези само това чакат. После ще разберем пост фактум.
Това , че Бойко Борисов се е изказал, че я спира преди изборите. Някой вярва ли на това?
Уговорката им е всичко да си продължава по старо му в пълна тъмнина и да подготвят всичко, за да могат на бързо и на тъмно после или само да я приемат, или да направят поправки в закона (уж козметични на пръв поглед) , или да я кръстят по друг начин, само, че да запазят духа и.
Защото и стратегията на пръв поглед не изглежда нещо опасно, но който е разботил това знае, че в тази стратегия се приравнява родителската с алтернативната грижа. Нещо, което до сега не беше така. До сега социалните се задължаваха да работят изцяло в насока преодоляване на евентуалната липса на родителски капацитет у родителя и премахване на положението на риск за детето, което са били уж установили. Сега обаче според тази стратегия за детето все едно няма значение дали ще е при биологичните си родители щом ще е добре при приемните родители или в социалната институция, където всички знаем как ги защитават децата уж под закрила. Ние сме ви показвали как си им разрешават вечер си да излизат със сутеньорите във Варна. Един дом “Гаврош” – наше разследване от преди 3 години. После го закриха. Но нали ние не сме глупави да вярваме, че това става или е ставало само там. Все пак смятам аудиторията си за високо-интелигентни хора, които няма да се вържат на измислени истории от #Нова телевизия или #bTV .

Да живее България !
Силни сме ако сме заедно !

След нашите общи усилия , най-накрая беше спряна скандалната и неморална т.нар. “Стратегия за детето 2019-2030г.” Това, което трябва да знаете, че ще има “ново 20” .
Истанбулската конвенция и Стратегията не минаха, но ще има нов опит. С ново име, със същата цел. Може да го нарекат “Инструкция” , “Методика” или както и да е. Но са поети ангажименти, взети са авансово пари и няма да се откажат.

КАК СЕ ОТНЕМАТ ДЕЦА НАСИЛА В БЪЛГАРИЯ ОТ ГОДИНИ.
По-долу можете да разгледате видеотеката на “Български юридически комитет” на случаи на отнети деца от социалните в България и върнати от нас на родителите им след заведени безплатни дела.

ДЕЦА ПОД ЗАКРИЛА СА ПУСКАНИ ДА ПРОСТИТУИРАТ ОТ СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЧНИ ВЪВ ВАРНА

ВНИМАНИЕ ВИДЕОТО СЪДЪРЖА БРУТАЛНИ СЦЕНИ !Отнемане със сила на детето на един русенец Teodor Dalakmanski.
Ние от “Български юридически комитет – защита на българщината с правни средства (БЮК)” и ще направим всичко за да върнем детето при бащата !!!
Смърт за безпардонните, безжалостни и безскрупулни социални работнички (разбойнички) от “Държавна агенция за закрила на детето” :

 

Политическо движение „РОДИНА“ набира честни и неопетнени членове за нова България

Благодаря на нашите приятели навсякъде и тези, които се отзоваха на порива да опазят децата си от лапите на една безскрупулна машина за отнемане, развращаване и продажба на деца.
Ние от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства сме поели борбата преди години за спиране на порочната и продължаваща десетилетиоя практика на отнемане на деца от годни, но бедни родители и продажаба на децата им на чужденци . Всички, които следят проблема, знаят за отнетите три деца на вдовицата от Сливен, за 11-те оптнети деца на най-голямото българско семейство от Русе, на отнетото незакърмено още пелкеначе с баба, недолюбвана от кмета на с. Арда , Смолянско. Все случаи , в които все сме успявали да върнем децата след съдебни дела, заведени безплатно от нас. Но ние не можем да обхванем всички случаи. Разбира се, че става въпрос не за законна, а за корупционна и рекетьорска схема със замесени социални работници на най-високо ниво. Все пак се намираме на нашите географски ширини и тук насоката на всяко подобно действие със замесени държавни висши служители е с цел обогатяване по незаконен начин.
Не искаме поривът на народа да бъде яхван от политически лица, които имат изгода от това да си правят ПИАР преди вота. ВМРО не закъсняха да се самоизтъкнат, че те били едва ли не двигател за народните вълнения и възмущения, довели до спиране на т.нар. “стратегия”. Нека не забравяме, че Ангел Джамбазки гласува “въздържал се” при приемането на Истанбулската конвенция в Европейския парламент. Ковенция, която задължаваше да има обяснителни уроци в училище , които да насочват децата към промяна на пола им. С една дума, да им казват, че не е задължително момчетата да са момчетата и момичетата – момичета и има начин това да се промени.
Разбира се зад това “не” стоят големи медицински холдинги, които са превърнали смяната на пола в индустрия, която се рекламира по този извратен начин. на децата ни.
Тази победа е на независимите граждани.
На традиционното семейство.
На традиционното християнство и християнско-житейски морал.
На децата
На родителите.
Без значение цвят , политическа принадлежност, възгледи и т.н.
Това, което трябва да знаете, че ще има “ново 20” .
Истанбулската конвенция и Стратегията не минаха, но ще има нов опит. С ново име, със същата цел. Може да го нарекат “Инструкция” , “Методика” или както и да е. Но са поети ангажименти, взети са авансово пари и няма да се откажат. Сага има избори, не е изгодно да се продължава въпреки красноречивото неприемане на обществото, изразено в хилядите участници в социалните мрежи.

Тази стратегия се прокарва отдавна малко по малко. Сега искат да я узаконят и да действат безразборно и безнаказано…
Защото досега успявахме съдебно да връщаме отнетите деца и дори няколко директорки на областни дирекции бяга уволнени след като доказваме в съда тяхното тенденциозно отношение.
С тази стратегия се цели точно това. Да имат формални основания.
Бебе Александър , което върнахме на мама Симона с БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с… И адвокат Петър Николов днес се чувства прекрасно при мама след като го изтръгнахме от лапите на държавата в лицето на ДАЗД и АСП .

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!

БЮК се включва в борбата за отнетите българчета в Норвегия

НОРВЕГИЯ – СТРАНА НА ФИОРДИ И… ПЕДОФИЛИ

Петър Низамов върна децата на Даниела Колева от Сливен Майката,на която социалните отнеха трите деца

Ние от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства сме против “Стратегия за детето 2019-2030г.”, защото : Спряната за сега преди изборите “Стратегия за детето 2019-2030г.” налага нова рамка за тълкуване на закона в полза на социалните , защото приравнява родителската и алтернативната грижа. До сега законът и съдебната практика е красноречива, че всички усилия на социалните са към връщане на детето в биологичните му родители след като направят всичко съгласно закона да отстранят евентуални недостатъци при родителския капацитет.
А стратегията приравнява родителя с приемния родител и социалната институция.
По ЗЗДет. сме връщали няколко дузини деца от лапите на социалните. Ако приемат стратегията, съдът ще се задължи да тълкува принципно закона в насока на стратегията, която се приравнява на нормативен акт съгласно ЗЗДет.

Втора част на извращенията на Държавата срещу най-голямото българско семейство.
Отнетите 11 деца на най-голямото българско семейство, които бяха върнати след 11 дела, които бяха спечелени от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства.

Взимаме първото върнато дете от от единсдесетте отнети деца на най-голямото българско семейство !!!
Ние , Адвокат Петър Николов и Български юридически комитет – защита на българщината с правни средства БЮК се преборихме децата да бъдат върнати на родителите им.

http://www.bgdnes.bg/Article/6845627
https://offnews.bg/…/sotcialnite-otneha-11-detca-na-semejst…

“Децата на Ивелина и Красимир искат да се върнат при родителите си Държат децата на 11-членното семейство като затворници, те не спират да плачат, казва адвокатът на фамилията “Децата плачат, търсят родителите си, викат майка си и баща си. Виждал съм го с очите си.” Това разказва потресеният адвокат на семейството с 11 деца от Русе Петър Николов, които държавата отне, за да предаде на приемни семейства. “Виждах как децата плачат за родителите си. Как ги търсят. Трудно е човек да опише такива срещи! Децата нямат правото да говорят по телефон насаме с родителите си и често им се отказва свиждане. Условията са като в затвор”, потресен е юристът. Николов се занимава с казуса, който трогна цяла България от месеци. Юристът води дела за всяко едно от отнетите 11 деца на двойката, която изгуби дома си при пожар през януари.”
“Социалните решиха да отведат малчуганите и да ги настанят в приемни семейства или кризисни центрове, тъй като родителите им били рисково семейство. Сред мотивите за отнемане на децата от Ивелина и Красимир Зартови са, че едното е хванало въшки, друго било със счупени очила, а трето скачало по масата в кухнята. Николов засега се е преборил със съда за три от отнетите дечица, разказа самият юрист. “Досега пазих една новина в тайна заради моите клиенти, но вече мога да я съобщя. С две съдебни решения Районен съд – Бяла, отхвърли исковете на дирекция “Социално подпомагане” за настаняване в приемни семейства на децата Кристиян и близнаците Богомил и Виктор като неоснователни и недоказани”, разказа вчера Николов. Въпреки успеха юристът признава, че ситуацията е много тежка заради реакцията на децата. Плач, сълзи, срещи с мама и татко само по график и пред съдебната зала.
Това е съдбата на 11-те деца. Малчуганите непрекъснато плачат, а едно от децата изпаднало в нервна криза още на първото дело. Тогава 14-годишната Илияна се разплаква истерично и властите са принудени да изведат детето от съдебната зала и да го разпитат в “синя стая”. Николов се надява социалните да откажат обжалването на решението на съда и поне три от децата да успеят бързо да се върнат при семейството си. “Ако решенията не се обжалват, децата ще бъдат върнати при семейството си в най-близко време”, надява се юристът.”

След нашата намеса Бургаският Майкъл Джексън днес беше настанен в общинско жилище

Оказва се, че на всяка майка може да и бъде отнето бебето, дори преди да го закърми. САМО ПО НЕПРОВЕРЕНИ ДОНОСИ. Днес проведохме така очакваната среща със социалните в Смолян, заедно с адвокат Петър Николов от председателстваният от мен „Български юридически комитет- защита на гражданите с правни средства“, майката и бабата на отнетото пеленаче. .
Оказва се, че според социалните бебето било под риск, който, представи си, налага незабавно извеждане от майчината гръд, защото кметът на село Арда – ……., който според моето обосновано заключение има лична вражда с бабата и за това наказва две поколения – майката на бебето и самото бебе… Заради бабата.
Цитирам негов много близък роднина пред момче от селото : „Теб, ако цял живот някой те плюе, какво ще направиш?“ – визира се кмета и сигналът, който той е пуснал до АСП – Смолян срещу майката и бабата.
Според това, което казаха директорката и социалните работнички, изразено днес на срещата между мен, адвокат Петър Николов, майката, бабата и социалните в сградата, където се помещава ДА „Закрила на детето“…
Имало сигнал от кмета – цитирам- че бабата била алкохоличка, което е пълна лъжа, на как то касае майката и бебето?
Освен това, щом бабата пиела, означавало, че няма кой да помага на майката и това вече водило до невъзможност майката да си гледа бебето.
Пълен абсурд и параграф 22 !
Попитах ги. Как установихте това обстоятелство? Хващали ли сте я пияна, да пие?
Без отговор.

Петър Низамов помогна на Майка с две деца от Бургас, измамена и оставена на улицата.
Ами кмета, дето тя била „плюла срещу него цял живот“, явно нямало какво да направи и решил да вреди не само на нея, ами и на още две поколения след нея.
И забележете как ! Чрез отнемане на дете !
Ако иска да ме съди, но това е башибозук, а не кмет !
Моите впечатления са, че до сега за две срещу продължили почти цял ден не съм усетил бабата да мирише на алкохол, нито да трепери от абстиненция !
Според мен много говори и така си е натрупала този „солиден“ враг – селски кмет, който като един истински феодал е разпределил рожбата им да бъде наказана, защото бабата го била „плюла цял живот“.
Според социалните устен сигнал от болницата, където раждаш и докато си в реанимация след усложнения след секцио, лекарките в болницата установили родителски дефицит у майката, защото не кърмела детето.
Ама то детето било в ковиоз, представете си ! В ковиоз и да го кърми …
Само ‘дето майката е вкарана в реанимация и преди да излезе от там, бебето е било вече предадено на приемно семейство.
Само ‘дето майката е имала кърма, но сега след този стрес – няма … И няма да има повече. За това бебе кърменето свърши преди да е започнало…
Само ‚‘дето ходих до селото и питах хората и според тях, нито бабата е алкохоличка, нито майката има родителски дефицит.

Въобще версиите им доста се пообъркаха, аз дори забравих какво ме лъгаха в началото и как стигнаха до лъжите в края на разговора.
Ама това беше срещата на „големите усмивки“.

НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО ЩЕ ПРЕВЪРНЕ СОЦИАЛНИТЕ В СТРАХОВИТАТА БАНЕВЕРН
Лицемерие на високо ниво. Все едно не са отнели дете от майка, все едно това е нищо. Усмихват ни се на мен и на адвокат Николов, усмихват ни се, помислих си , че съм на някоя сбирка на класа. И на майката и се правят на приятелки… Аз щях да повърна, честно !
Едно ви гаранитирам, че ще стигнем до дъното, както на този случай, както и ще разследваме сигналите за откраднати ливади, гори в землището на с. Арда.
Да гласувалите мъртви души, присъстващи в избирателните списъци на селото.
Как в с. Речани никой не е гласувал за кмет, защото … Цитирам жителите : „Така ни казаха ! Да не гласуваме за кмет!“
И те не са гласували.
Обаче от къде идват тези гласове в избирателните списъци на с. Речани, щом хората не са гласували, защото „така са им казали“.

НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО – кампания на СОРОС за отнемане на децата, както се случва в Норвегия.

Веднага след намесата на БЮК майката Симона успя да прегърне бебето си

Разказ от първо лице за Барневерн и отнетите деца в Норвегия.

За Барневерн и отнетите деца в Норвегия. Разговор с човек от кухнята.
Valentin Ivanov Jelev разказва за премеждията си с отнети деца В Норвегия.
БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства.

Разговор с човек, познаващ в дълбочина Барневерн и методите му. Брутален разказ за отнети стотици деца от годни родители за бутафорни причини и невърнати след това. Случаи на сменени самоличности на деца за да не бъдат открити от родителите си.
Защо сме против стратегията ли?
Защото въвежда понятиоя непознати за нашето общество и правна система.
Защото въвежда прецедент в нормативната ни система като допуска за разглеждане анонимни сигани, недопустими до сега съгласно общия закон.
Защото не си поставя за цел децата да растат при биологичните си родители, а разглежда като равностойна на семейната – алтернативната грижа.
До сега съгласно закона, всички действия на социалните са насочени към преодоляване на евентуалните липси в родителските капацитети и децата да бъдат върнати в биологичното си семейство.
Такава цел липсва съгласно т.нар. “Стратегия за детето 2019-2030”.
Това са необходимите правни вратички и условия за могат спокойно
ДА КРАДАТ ДЕЦА И ДА ГИ ПРОДАВАТ БЕЗ ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ.

Г-н Карбовски, моля излъчете спряното ни от #bTV предване за съдийската мафия и предаването на деца на педофили-бащи чрез освидетелстване на здрави майки като луди от едни и същи вещи лица (експерти) към Варненския съд и едни и същи съдебни състави, отговорни за това.
Освен това, нека да бъде направено и онова предаване, за което говорехме преди 3 месеца, за майката в с. Арда, Смолянско, с отнетото непроплакало бебе, което ние върнахме.
Така, смятам на хората ще им стане ясно колко мрачна е действителността и колко още ще почернее след приемането на т.нар. Стратегия за детето.
.
С Уважение Петър Низамов

Това е интервю с майка и баба на отнето новородено.
Чуйте как са подходили социалните и защо са отнели бебето. И най-вече обърнете внимание на поведението на журналистите на Нова и БТВ спрямо пострадалите майка и баба.
Вижте как се действа от нашите служби преди приемането на тази пагубна стратегия и си направете изводите , какво следва след това, ако я приемат.
В този случай успяхме да върнем детето, след дело, което ние заведохме в съда в Смолян.
ТУК ! 
Но ние не можем да огреем навсякъде. Имаме нужда от Народ , а не от публика.
За това трябва да сме плътно един до друг. Силно идеологически обвързани, за да можем да ги победим, защото онези (нашите безчетни противници)…. Те са платени солудно и направлявани вещо.
Но не и България, нали така. Не и тук.
Да си ходят по Скандианавието, но тук няма да бъдат посрещнати добре .
Не и когато заплашват децата ни. Жизнената сила на нацията.

 

 

Previous articleУПЛАШИХМЕ СОЦИАЛНИТЕ И СА СЕ ОТКАЗАЛИ ДА ОТНЕМАТ ДЕТЕТО НА СОНЯ ГРЕКОВА ОТ СТАМБОЛИЙСКИ
Next articleКАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПЕТЪР НИЗАМОВ – ПП “РОДИНА”
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !