В категория „Бедност“ можете да намерите моите научни статии и критика по въпросите за бедността в България!

С бедност се обозначава състояние на липса или намаляване на благосъстоянието на отделен индивид, група индивиди или общества за даден период или трайно, исторически или в настоящето. Това е невъзможността да се задоволят основните нужди на индивида, заради липса на доход, за закупуването на основните продукти и услуги или заради липса на достъп до подобни услуги.

Абсолютна бедност или нищета се отнася до състоянието на крайно лишаване от основни човешки нужди, каквито са хранаводахигиенизиранеоблеклоподслонздравна грижаобразованиесредства за комуникация и информацияОтносителна бедност се отнася до падането под един определен праг на бедност, като този праг варира за всяка страна. Така че един индивид може да бъде относително беден без да е в абсолютна бедност. Преди индустриалната революция също така се смята, че средствата на производство не са могли да задоволяват изцяло нуждите на населението, за това само малка част от него е имала достъп до определени продукти и услуги.

Критерии за бедност в България

Бедността е смятана за неизбежна през по-голямата част от човешката история, като в същото време по време на социализма в България например абсолютна бедност не съществува за образованата част от населението и изключение прави само ромското малцинство, където степените на образование са традиционно ниски; за разлика оттогава, днес бедността в България е относително независима от образователния ценз, но по-често е зависима към определени региони (особено селата и малките градове) и възрастови групи, най-вече тези в пенсионна и предпенсионна възраст. Според изчисления на КНСБ процентът на намиращите се под прага на бедността в България за 2012 г. е 27%.

Румънска циганка с кучето си на улицата в Рим.
Надписът:
Бедна съм, мъжът ми е в болницата с левкемия, безработна съм, бездомна съм, помогнете ми за яденето. Бог да ви благослови. Благодаря.

В България изпадането в състояние на бедност може да има временен, епизодичен или траен характер:

 • във временно състояние на бедност и материално затруднение могат да изпаднат хора с влошено здравословно състояние [2], млади семейства при раждане и отглеждане на деца;
 • продължителната нетрудоспособност и липсата на постоянен доход са причини за изпадане в състояние на трайна бедност.

В България по отношение на бедността за бедни се приемат хората, които:

 • нямат достатъчно доходи за задоволяване на основни материални потребности от храна, облекло, жилища и т.н.;
 • имат ограничен достъп до социални услуги като образование и здравеопазване;
 • нямат възможности за личностно развитие и избор за подобряване на жизнения стандарт.

При анализа на бедността в страната централно място заема понятието „линия на бедността“. Линията на бедност е величината на дохода или разхода на хората в левове, под който те се считат за бедни. Тя служи за разделяне на бедните от „небедните“ в обществото и за формиране на социални политики. Линиите на бедност, изчислени по един и същи метод, се различават в резултат на различната степен на социално-икономическо развитие на отделните страни.

Съществуват няколко основни подхода за определяне на линията на бедност:

 • Абсолютен – отразява паричния еквивалент на необходимите стоки и услуги за физическото и социалното оцеляване на хората.
 • Относителен – определя се като процент от средното равнище на доходите или разходите на хората в дадена страна.
 • Субективен – отразява субективното усещане на индивидите за недостиг на средства за самостоятелно съществуване.

В България се използват следните традиционни и алтернативни методи:

 • Традиционен метод – методът на потребителската кошница е най-често използван в България. За бедни се считат тези домакинства (лица), които имат доход под определен минимум, гарантиращ задоволяването на тесен кръг от основни потребности.
 • В България е прието изчисляването на два прага на бедност – социален минимум и екзистенц-минимум, които по същество са различни степени на жизнен стандарт. Първият включва по-широк набор от основни стоки и услуги, а вторият само тези, които осигуряват физиологичното съществуване на индивидите.

Системи за оценка на бедността

Пирамидата на потребностите на Маслоу

Пирамидата на потребностите е система за потребностите на човека, съставена от американския психолог Ейбрахам Маслоу.

Диаграма на йерархична система на потребностите на човека по Ейбрахам Маслоу.
Степени (от най-ниската към най-високата):
1. Физиологични
2. Сигурност
3. Любов/Принадлежност
4. Уважение, увереност
5. Самоусъвършенстване, себереализиране

Самият Маслоу разделя потребностите на човека на следните видове:

 1. Физиологични: храна, вода, сън, здраве.
 2. Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост.
 3. Социални: социални връзки, общуване, привързаност.
 4. Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в работата.
 5. Духовни: познание, себереализиране.

Ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да премине на потребностите от по-високо ниво. Например ако физиологичните му нужди от храна и вода не са удовлетворени, човек не може да премине към потребност от по-висок ранг, например – тази от сигурност. За хората, живеещи в абсолютна бедност и глад, яденето е с най-висок приоритет. Всички останали нужди остават на заден план и всички усилия са насочени към това да се осигури храна за оцеляването.

Последствия от бедността за населението

Ограничаване на нормалното развитие на децата

Бедността води до влошени грижи за здравето и влошено хранене. Това от своя страна води до влошено духовно, физическо и социално-емоционално развитие. Тези деца са по-малко способни на ефективна трудова дейност и по-късно като пораснат трудно се грижат за собствените си деца. Така се получава затворен кръг, от който трудно се излиза.

Бедност и граждански войни

В бедните страни по-често избухват граждански конфликти и войни от богатите страни.

Бедност и разрушаване на околната среда

Бедността на населението в различните страни е една от основните причини за безконтролното разрушаване на природата.

Отражение на бедността в изкуството

 • В изкуството, свързано с католицизма една често използвана тема е тази за Седемте милосърдни дела. Това са да се нахрани гладния, да се напои жадния, да се приюти бездомния, да се облече голия, да се посети болния, да се нахрани затворника и да се погребе мъртвия. Един от художниците също отразил тази тема е Микеланджело да Караваджо, нарисувал великолепната картина за организацията занимаваща се с благотворителност Пио Монте дела Мизерикордия и намираща се в едноименната им сграда в Неапол.
 • Българският поет, авторът на „Приказка за стълбата“ Христо Смирненски, който в цялото си творчество се бори против социалното неравенство, пише:

Съдбата рано ги излъгала,
живота сграбчил ги отвред
и ето ги: стоят на ъгъла,
с прихлупен до очи каскет.
Какво им даваш от разкоша си
ти – толкоз щедър към едни,
а към бездомните Гаврошовци
жесток от ранни младини?
Пред твоите витрини блескави
накуп застават често те
и колко скръб в очите трескави,
и колко мъка се чете!
Но тръгват си те пак одрипани,
с въздишки плахи на уста,
а тез витрини са обсипани
с безброй жадувани неща…

февруари 26, 2022

Превземането на Украйна няма да подобри живота на руснаците, тавариш Путин

Превземането на Украйна няма да подобри живота на руснаците, тавариш Путин – ПЕТЪР НИЗАМОВ Според мен Путин направи грешка, защото даже да завземе Украйна, това няма да помогне на руснаците да живеят по-добре. По този начин няма да спечели съюзници […]
декември 26, 2021

Промените на „Възраждане“ не решават проблема с изпълнителен лист към длъжници, издаван задочно

Промените на „Възраждане“ не решават проблема с издаваният задочно изпълнителен лист и заповеди за изпълнение към длъжници ✅✅✅Приветствам „Възраждане“ за внесените промени относно заповедите за изпълнение и изпълнителните листове, но те НЕ решават проблема, а и моята програма е доста […]
ноември 14, 2021

Архитектура и контрол на строителството – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината в МИР-Бургас – НЕЗАВИСИМ кандидат за Народен представител!

Архитектура и контрол на строителството – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината в МИР-Бургас – НЕЗАВИСИМ кандидат за Народен представител! Реформата в институциите по КОНТРОЛА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ е наложителна и спешна. Архитектура    – Програма […]
ноември 13, 2021

ЦЯЛОСТНА СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА В БУРГАС ЗА ГРАД СЪС СВОБОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА – Концепция на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас

БЕЗМИТНА ЗОНА ЗА ЦЕЛИЯ ГРАД БУРГАС , ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗОНИ И ВСИЧКИ ПРИСТАНИЩА И ЛЕТИЩА ОКОЛО НЕГО- Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас ЦЯЛОСТНА БЕЗМИТНА ЗОНА МОЖЕ ДА СЪЖИВИ ИКОНОМИКАТА, КОЯТО […]
ноември 13, 2021

ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА на всяка детска площадка в Бургаска област – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината НЕЗАВИСИМ кандидат за Народен представител!

ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА на всяка детска площадка в Бургаска област – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината НЕЗАВИСИМ кандидат за Народен представител! ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА на всяка детска площадка в Бургаска област – Програма на Петър Низамов […]
ноември 12, 2021

РЕФОРМИ В БУРГАС И БУРГАСКА ОБЛАСТ – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас

РЕФОРМИ В БУРГАС И БУРГАСКА ОБЛАСТ – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас РЕФОРМИ В БУРГАС И БУРГАСКА ОБЛАСТ – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат в […]
ноември 12, 2021

СПРЯВЯНЕ С РОМСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ГЕТАТА В ОБЛАСТ БУРГАС – Програма на Петър Низамов с № 37

СПРЯВЯНЕ С РОМСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ГЕТАТА В ОБЛАСТ БУРГАС – Програма на Петър Низамов с № 37 БОРБАТА С РОМСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат […]
ноември 11, 2021

ЕВРОЗОНАТА и ШЕНГЕН – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШЕНГЕН И ЕВРОЗОНАТА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас УСКОРЕНО ВЛИЗАНЕ В ШЕНГЕН И РЕФРЕРЕНДУМ ЗА ЕВРОЗОНАТА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат […]
ноември 11, 2021

ЕКОЛОГИЯ в Бургаска област – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината в МИР-Бургас – НЕЗАВИСИМ кандидат за Народен представител!

ЕКОЛОГИЯ в Бургаска област – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината в МИР-Бургас – НЕЗАВИСИМ кандидат за Народен представител! ЕКОЛОГИЯТА Е СЕРИОЗНЕ ПРОБЛЕМ В БУРГАСКА ОБЛАСТ И ПО ЧЕРНОМОРИЕТО – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за […]
ноември 10, 2021

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИГРАНТСКА КРИЗА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИГРАНТСКА КРИЗА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас МИГРАНТСКА КРИЗА: НЕ МОЖЕМ ДА ДОПУСНЕМ БЕЗКОНТРОЛНОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА НЕПРОВЕРЕНИ МИГРАНТИ ПРЕЗ ГРАНИЦАТА НА ЕС ( БЪЛГАРО-ТУРСКАТА […]
ноември 10, 2021

Здравеопазване в Бургаска област   – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината в МИР-Бургас – НЕЗАВИСИМ кандидат за Народен представител!

Здравеопазване в Бургаска област   – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината в МИР-Бургас – НЕЗАВИСИМ кандидат за Народен представител! Здравеопазването е огромен проблем на България Реформата в институциите по КОНТРОЛА НА ЗДРАВЕОПЗВАНЕТО е наложителна и спешна. Здравеопазване […]
ноември 9, 2021

ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКЕДОНИЯ – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас

ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКЕДОНИЯ – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКЕДОНИЯ – Програма с реформи е програма на Петър Низамов, който се […]
ноември 9, 2021

БОРБА С КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ БУРГАС    – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината в МИР-Бургас – НЕЗАВИСИМ кандидат за Народен представител!

БОРБА С КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ БУРГАС    – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината в МИР-Бургас – НЕЗАВИСИМ кандидат за Народен представител! БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ БУРГАС е задача на първо място в моята програма. Реформата в […]
ноември 8, 2021

ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЮРОКРАЦИЯТА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас

ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЮРОКРАЦИЯТА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ БИХА СЪКРАТИЛИ БЮРОКРАЦИЯТА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат в […]
ноември 8, 2021

ДЪРЖАВАТА ДА СИ ВЗЕМЕ ОБРАТНО КЪМПИНГ „КАВАЦИ“    – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината в МИР-Бургас – НЕЗАВИСИМ

ДЪРЖАВАТА ДА СИ ВЗЕМЕ ОБРАТНО КЪМПИНГ „КАВАЦИ“    – Програма на Петър Низамов с № 37 в Бюлетината в МИР-Бургас – НЕЗАВИСИМ Златната кокошка – къмпинг „Каваци“ е собственост на Баневи. Справедлив изход на казус „Каваци“ и реформата в институциите по […]
ноември 7, 2021

Реформа в културата – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас

Реформа в културата – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас Реформата в културата е закъсняла необходимост – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат в МИР 2 – […]
ноември 7, 2021

Oбходен маршрут за тежкотоварни автомобили извън гр. Айтос и извън всички населени места, от където преминава голям товарообмен  – Програма на Петър Низамов с № 37

Oбходен маршрут за тежкотоварни автомобили извън гр. Айтос и извън всички населени места, от където преминава голям товарообмен  – Програма на Петър Низамов с № 37 Има спешна необходимост от обходен маршрут за тежкотоварни автомобили извън гр. Айтос и извън […]
ноември 6, 2021

КОНТРОЛ ВЪРХУ ХАЗАРТА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас

КОНТРОЛ ВЪРХУ ХАЗАРТА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас СЕРИОЗЕН ФИСКАЛЕН И МОРАЛЕН КОНТРОЛ и ОРГАНИЧАВАНЕ НА ХАЗАРТА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат в […]
ноември 5, 2021

ЕНЕРГЕТИКА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас

ЕНЕРГЕТИКА – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас НОВА ПОЛИТИКА В ЕНЕРГЕТИКАТА И ПО-ВИСОК ДЯЛ НА АТОМНАТА ЕНЕРГЕТИКА СЪС СИГУРНОСТ БИХА ПОСТАВИЛИ БЪЛГАРИЯ В ПОЗИЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ – Програма […]
ноември 4, 2021

КОНТРОЛ на ТРУДОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас

КОНТРОЛ на ТРУДОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – Програма на Петър Низамов – независим кандидат за депутат с № 37 в МИР 2- Бургас КОНТРОЛЪТ на ТРУДОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЪЖИВИ ИКОНОМИКАТА, КОЯТО СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕШИТЕЛНА РЕФОРМА – […]