14.3 C
Бургас
сряда, май 22, 2024
Google search engine

Незаконна сеч

Home Разследвания на Петър Низамов Незаконна сеч

Разследвания за незаконна сеч на българската гора и нейните покровители!

Разследванията на Петър Низамов за незаконна сеч са винаги подплатени с доказателства! Дърводобивът е дейността по добиване на дървесина. В горското стопанство терминът обхваща отделни дейности като рязане, първична обработка на място, влачене и/или товарене на добития дървен материал (дървени трупи и дънери) в превозни средства, извозване извън гората, обикновено към дъскорезници или складове за дървен материал. Незаконна сеч на дървесина и незаконното придобиване на дървен материал, вкл. прибирането на отсечени дървета, превозът, покупката и продажбата на дървен материал са незаконни дейности и подлежат на санкции в съответствие със законодателство на всяка отделна държава. Самата процедура за дърводобив може да бъде незаконна, включително чрез използване на корупция, за да се получи достъп до горите, например извличане без писмено разрешение от защитената зона и рязане на защитени видове или добив на дървен материал в повече от договорените граници.

Провеждане на сечи в горите

Чл. 101. (1) Сечите се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми.
(2) Сечите в горите в защитените територии и защитените зони се провеждат при спазване на заповедите за тяхното обявяване и плановете им за управление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите приема наредба, с която се определят:
1. видовете сечи и методите за тяхното провеждане;
2. условията и редът за провеждане на сечите;
3. правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч;
4. условията и редът за издаване на позволителното за сеч;
5. системата от режими и мерки за стопанисване на типовете природни местообитания;
6. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) условията и редът за провеждане на сечите в границите на корекции на реки;
7. (нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) специфичните изисквания при провеждане на сечи в защитни горски територии.

Чл. 102. Възобновителни сечи се провеждат при възраст не по-малка от:
1. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) 80 години във високостеблените гори с изключение на брезовите, върбовите и тополовите, както и изкуствено създадените насаждения извън естествения им район на разпространение;
2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) 50 години в издънковите гори за превръщане в семенни;
3. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) 15 години за акациевите гори и 20 години за останалите нискостеблени гори.
Чл. 103. (1) Сечта във високостеблените гори се провежда през цялата година, а в нискостеблените - от 1 септември до 1 април.
(2) За запазване на подраста във високостеблените гори собствениците или лицата, на които е предоставено управлението на горите, могат да забранят сечта от 1 април до 1 октомври.

Чл. 104. (1) Забранява се:
1. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) провеждането на гола сеч във всички гори с изключение на тополовите, върбовите и нискостеблените гори;
2. (нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) провеждането на гола сеч в липовите гори на площ, по-голяма от 2 хектара;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) сливането на голи, невъзобновени сечища на площ, по-голяма от 2 хектара, в нискостеблените гори с изключение на акациевите;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) сечта в клековите и чермуровите гори с изключение на санитарната;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) сечта на немаркирани дървета, освен в случаите, определени в наредбата по чл. 101, ал. 3.
(2) Забранява се превишаването на планираното ползване по площ от възобновителни сечи във високостеблените гори за срока на действие на съответните горскостопански планове или програми, освен поради бедствия, пожари, каламитети и промяна на предназначението на горските територии.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) Забранява се извършването на добив на дървесина през тъмната част на денонощието.

Чл. 105. Не се смята за гола сеч отсичането на всички дървета на определена територия, когато това се извършва за:
1. осъществяване на дейности, свързани с опазване и защита на горските територии или извършвани в интерес на здравето и безопасността на гражданите;
2. защита и опазване на културни ценности след предписание на Министерството на културата, както и за научноизследователски цели;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) усвояване на дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия;
4. провеждане на окончателни фази на възобновителни сечи с настъпило естествено възобновяване;
5. опазване и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове, включени в приложения № 12 и 3 към Закона за биологичното разнообразие, ако са предмет на опазване в дадена защитена зона, след предписание на регионалната инспекция по околната среда и водите;
6. ловни просеки, дивечови ниви и дивечови сечища, предвидени в ловоустройствения проект, както и за изграждане на горски пътища;
7. изпълнение на договори за учредяване право на строеж, право на ползване или сервитути;
8. изпълнение на утвърдени планове за борба с пожари.
9. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.)

Чл. 106. Освен в случаите, предвидени в горскостопанския план или програма, собствениците на гори, както и лицата, на които е предоставено управлението на поземлени имоти в горски територии, провеждат санитарни сечи и когато е дадено предписание за това от регионалната дирекция по горите или от съответната лесозащитна станция. Сечта се провежда в срока, определен в предписанието.

Чл. 107. Маркирането на насажденията, предвидени за сеч, се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 101, ал. 3 от лице, вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.

Чл. 108. (1) Сечите се провеждат въз основа на писмено позволително по образец, издадено от:
1. директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство или оправомощени от него длъжностни лица с висше лесовъдско образование - за горските територии - държавна собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор;
2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) оправомощено от кмета на съответната община или от управителя на общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии - общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор;
3. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, с което горско сдружение е сключило договор;
4. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии извън посочените в т. 1 и 2, с което собственикът има сключен договор за конкретния имот.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) Позволителното за сеч се издава на лице, вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 101, ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Лицето по ал. 2, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с наредбата по чл. 148, ал. 11, до освидетелстване на сечището.

Чл. 109. (1) В срок до 30 дни след приключване на сечта лицето, издало позволителното за сеч, съставя протокол за освидетелстване на сечището. Протоколът се подписва и от лицето, на което е издадено позволителното за сеч.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) В случай на смърт, както и при невъзможност на лицето, издало позволителното за сеч, да освидетелства сечището, протоколът за освидетелстване се съставя от друго лице по чл. 108, ал. 1, определено от:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство, кмета на общината или от управителя на общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 - за горските територии - държавна или общинска собственост, както и за такива, предоставени им за управление;
2. председателя или управителя на съответното горско сдружение - за горските територии, стопанисвани и управлявани от сдружението;
3. собственика на горската територия - в останалите случаи.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Протокол за освидетелстване на сечището се съставя и в случаите, когато до края на календарната година сечта в насаждението не е приключила.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен при наличие на обстоятелства, възпрепятстващи проверката на сечището. Удължаването се извършва след писмено съгласуване от съответната регионална дирекция по горите.

Чл. 110. Държавните предприятия по чл. 163 могат да сключват дългосрочни договори за възлагане провеждането на сечи без материален добив и/или кастрене за срок до 10 години. Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите се определят с наредбата по чл. 95, ал. 1.

Глава пета. ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Раздел I. Ползване на дървесина

Чл. 111. (1) Ползването на дървесина от горските територии представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) Добивът на дървесина от горските територии се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241, ал. 1, с изключение на случаите, когато:
1. добивът се извършва самостоятелно от физически лица в собствените им гори;
2. добивът се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Физическите лица по ал. 2, т. 2 закупуват дървесината от горските територии, собственост на общината, в която е постоянният им адрес, а когато това е невъзможно - от горските територии, държавна собственост.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Количеството дървесина, което може да се добива по реда на ал. 2, т. 2, се определя:
1. с решение на общинския съвет - за горските територии - общинска собственост;
2. от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 за всяко териториално поделение по предложение на директорите на съответните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства - за горските територии - държавна собственост;
3. от директора на учебно-опитните горски стопанства - за горските територии, предоставени им за управление.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) В съответствие с определеното количество по ал. 4 кметовете на общините или на населените места изготвят списъци на физическите лица, които имат право да закупуват дървесината от горските територии по реда на ал. 2, т. 2. Когато дървесината се закупува от горски територии - държавна собственост, списъците се одобряват от директора на съответното териториално поделение на държавното предприятие или на учебно-опитното горско стопанство.
(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) В списъците по ал. 5 се вписват трите имена, постоянният адрес на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той има право да закупи. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да закупят за една календарна година, е до 10 кубически метра.
(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Добив на дървесина по реда на ал. 2, т. 2 се извършва само в насаждения, в които е предвидено:
1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60 години;
2. санитарни и технически сечи;
3. провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в нискостъблените гори;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) принудителни сечи.
(8) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) Ползването на дървесина в горите, които са собственост на повече от едно физическо и юридическо лице, може да се извършва само при писмено нотариално заверено съгласие на поне половината съсобственици на имота.
(9) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) Алинея 8 не се прилага за ползването на дървесина от горски територии, които се стопанисват и управляват от горско сдружение по чл. 183.

Чл. 112. (1) Ползването на дървесина от горските територии - държавна или общинска собственост, се осъществява по един от следните начини:
1. чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2. чрез добив и продажба на добита дървесина.
(2) Начините на ползване на дървесина от горски територии - собственост на физически и юридически лица, се определят от собственика.

Чл. 113. Ползването на дървесина от горските територии - държавна или общинска собственост, е възмездно.

Чл. 114. (1) Ползването на дървесина от горските територии - държавна или общинска собственост, се извършва при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 95, ал. 1.
(2) Физически, юридически лица или общини могат въз основа на договор да предоставят добива на дървесина в собствените си гори на държавните предприятия по чл. 163 или на лица, регистрирани в публичните регистри по чл. 235 и 241. Условията и редът за добива на дървесина се определят в договора.

Чл. 115. (1) Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, както и общините - собственици на гори, могат да предоставят до една трета от годишното си ползване на дървесина за добив или за преработване на търговци, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на:
а) община, в която попадат територии на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в което се извършва ползването на дървесина, или
б) съответната община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост, и
2. (в сила от 01.01.2018 г.) притежават документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на дървесина.
(2) Документът за съответствие по ал. 1, т. 2 следва да удостоверява, че търговецът прилага някоя от следните системи за:
1. устойчиво управление на гори, или
2. контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
3. качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.

Чл. 116. (1) Държавните предприятия по чл. 163, както и общините - собственици на гори, могат да сключват с търговци договори за срок до 15 години за:
1. добив на дървесина;
2. продажба на дървесина.
(2) (В сила от 01.01.2018 г.) Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2.
(3) Ежегодното количество - предмет на договорите по ал. 1, е в размер:
1. до една четвърт от годишното ползване на дървесина в съответното държавно предприятие, но не повече от една трета от годишното ползване на дървесина за всяко отделно държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство;
2. до една трета от годишното ползване на дървесина в съответната община.
(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по ал. 1 - 3 се определят с наредбата по чл. 95, ал. 1.

Чл. 116а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.)

Чл. 116б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) (1) За изпълнение на възложени със закона дейности или мероприятия, предвидени в утвърдените финансови планове, държавните предприятия по чл. 163 и техните териториални поделения могат да добиват дървесина от горските територии - държавна собственост, предоставени им за управление.
(2) Дървесината по ал. 1 може да се използва за:
1. строителство на сгради и съоръжения по чл. 54, ал. 1, т. 3;
2. изграждането на обекти по чл. 153, ал. 1;
3. изграждане на противопожарни депа;
4. поддръжка на недвижими имоти, които не са горски територии и се ползват от съответното държавно предприятие и неговите териториални поделения.
(3) За ползване на дървесината по ал. 1 и 2 съответното държавно предприятие или неговото териториално поделение внася във фонд "Инвестиции в горите" средства в размер, определен с постановлението по чл. 179, ал. 1.
(4) Добивът на дървесината по ал. 1 се извършва след решение на управителния съвет на съответното държавно предприятие и може да бъде извършен чрез възлагане по реда на наредбата по чл. 95, ал. 1 или самостоятелно от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.
(5) Управителният съвет на държавното предприятие взема решение за добив на дървесина по ал. 1 въз основа на писмено искане от:
1. директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство - когато дървесината е необходима за нуждите на териториалното поделение;
2. директора на държавното предприятие - в останалите случаи.
незаконна сеч незаконна сеч незаконна сеч незаконна сеч  незаконна сеч  незаконна сеч  незаконна сеч незаконна сеч незаконна сеч  незаконна сеч  незаконна сеч  незаконна сеч  незаконна сеч

НАЙ-ГЛЕДАНИТЕ ВИДЕА

ПОСЛЕДНО ВИДЕО

ПОЛИЦИЯТА В БУРГАС ЦЯЛА ГОДИНА МЪЛЧИ ЗА МУТРЕНСКИЯ БОЙ НА БАНДАТА...

Днес се навършва точно 1 година, откакто ние от Юстиция предадохме запис С МУТРЕНСКО СБИВАНЕ на една от покровителстваните от в Първо Районно...