ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.1991 Г. ПО ГР. Д. № 2/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА на ВС

141
0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.1991 Г. ПО ГР. Д. № 2/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА

 

 

 

Главният прокурор на Р.Б на основание чл. 58, ал. 1 от ЗУС предлага на Пленума на Върховния съд да издаде тълкувателно постановление по въпроса: допустим ли е преглед по реда на надзора на решение на тричленен състав на Върховния съд, с което е допуснат преглед по реда на надзора и спорът е решен по същество. Ако прегледът е допустим, да се отмени т. 2 от тълкувателно решение № 1 от 14.05.1991 г., постановено по гр. дело № 1/1991 г. на ОСГК на Върховния съд.

 

Пленумът на Върховния съд, за да се произнесе по поставените с предложението въпроси, съобрази:

 

С.З за изменение на ГПК (ДВ, бр. 31/1990 г.) се внесоха съществени изменения в института за преглед по реда на надзора като самостоятелно съдебно производство за извънреден извънинстанционен контрол на Върховния съд върху влезли в сила решения. Съгласно чл. 225, ал. 1 ГПК образуването на производството се извършва по молба на страните, т.е. се обуславя от волята на лицето, което има право да предизвика извънинстанционен контрол за обявяване нищожността на решението, за обезсилване на недопустими решения, за отмяна на неправилни решения. Служебното начало по силата на чл. 255, ал. 2 от ГПК е запазено само за главния прокурор, който може да прави предложение по свой почин.

 

С изменение на чл. 227, ал. 1 ГПК, а също така и на чл. 44, т. 2, б. “в” от ЗУС е създадена нова уредба относно органите, пред които се образува производството за преглед по реда на надзора. Молбите и предложенията се разглеждат от тричленен състав на Върховния съд, а когато решението е постановено от Върховния съд – от петчленен състав. Поради това отпада компетентността на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния съд да разглежда предложения за преглед по реда на надзора по конкретни дела. С отменяването на чл. 58, т. 3 от ЗУС Пленумът на Върховния съд не е овластен да разглежда предложения за преглед по реда на надзора на решения на ОСГК по конкретни граждански дела. Създадената нова уредба, произтичаща от тези изменения, превърна съществуващия тристепенен преглед в едностепенен.

 

Въпросът, поставен в предложението на главния прокурор във връзка с новата уредба на прегледа и превръщането му в едностепенен, е, след като е допуснат преглед по реда на надзора от тричленен състав и спорът е решен по същество, подлежи ли на преглед това решение? За да се отговори на този въпрос, необходимо е да се изхожда от тълкуването на чл. 227, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ГПК. Процесуалната възможност тричленният състав на Върховния съд, след като допусне преглед по реда на надзора, да реши въпроса по същество, произтича от разпоредбата на чл. 229, ал. 1, във връзка с чл. 228 от ГПК. След като отмени решението, предмет на прегледа, се постановява ново решение по съществото на спора.

 

Според чл. 227, ал. 3 ГПК решенията по предходните алинеи не подлежат на преглед по реда на надзора. Словесното (граматично) тълкуване на текста е, че тази забрана се отнася до всички решения, постановени в надзорното производство, а не само до контролните решения, с които се оставя молбата или предложението без уважение. Ако законодателят беше счел, че забраната се отнася само до тази категория решения, това би било изрично отбелязано. От самото съдържание на употребената дума в множествено число се вижда, че забраната касае възможните решения, които могат да бъдат постановени в надзорното производство. Контролната част на решението, с което се отменя влезлият в сила съдебен акт, предмет на прегледа по реда на надзора създава отново висящност на производството. То обуславя и подготвя валидността на втората част – решаване на спора по същество, и то както при условията на чл. 208, ал. 1, така и на ал. 2 от ГПК. Първата – контролна част на решението, се отнася към втората като необходима предпоставка за постигане на крайна цел – решаването на спора по същество. Ако се допусне, че е налице законна възможност, постановеното решение по чл. 229 от ГПК, с което се разрешава спорът по същество, и то подлежи на преглед от петчленния състав, последователно следва да се приеме, че подлежи на преглед не само частта на решението, с което се решава спорът по същество, но и контролно-отменителната част, която е разкрила следващия етап от създаденото надзорно процесуално отношение. Това следва от необходимостта да се провери доколко то е правилно. По силата на чл. 227, ал. 3 от ГПК това е недопустимо поради изричната забрана, което е безспорно.

 

Забраната по чл. 227, ал. 3 ГПК следва от общия дух на останалите изменения в института на преглед по реда на надзора. Тя е допълнена с измененията на ЗУС. В така цялостно разработената система са съхранени всички процесуални права на страните за призоваване – открито съдебно заседание, адвокатска защита и пр., като е избягната възможността за повторно обжалване на постановени решения по същество на спора в надзорното производство. Така се избягват и различните тълкувания на чл. 227, ал. 1 и ал. 3 ГПК и на чл. 354, ал. 1 и ал. 3 НПК, които по смисъл и съдържание са идентични и начинът на обжалване по реда на надзора в гражданското и наказателното производство е един и същ.

 

Поради изложеното Пленумът на Върховния съд на основание чл. 58, т. 1 от Закона за устройство на съдилищата

 

 

 

ПОСТАНОВИ:

 

 

 

Не подлежи на преглед решение на тричленен състав на Върховния съд, с което е допуснат преглед по реда на надзора и е разрешен спорът по същество.

 

Оставя без уважение предложението на главния прокурор за отмяна на т. 2 от тълкувателно решение № 1/1991 г. на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния съд.

 

 

 

 

Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. , пленум на вс - преглед по реда на надзора на вс 1 деца даниела1 scaled постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. , пленум на вс - преглед по реда на надзора петър низамов постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. , пленум на вс - преглед по реда на надзора на вс daco 1042844 постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. , пленум на вс - преглед по реда на надзора петър низамов постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. , пленум на вс - преглед по реда на надзора на вс daco 1042844 постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. , пленум на вс - преглед по реда на надзора петър низамов постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. , пленум на вс - преглед по реда на надзора на вс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. Постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г. , пленум на вс - преглед по реда на надзора петър низамов постановление № 2 от 18. 12. 1991 г. По гр. Д. № 2/1991 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous articleПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.1991 Г. ПО ГР. Д. № 2/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС
Next article ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here