ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТ “БЮК” НА ЛЪЖИТЕ НА “СВОБОДНА ЕВРОПА” ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО

212
0

Опровержение на манипулациите написани в сайта  svobodnaevropa.bg относно “Проект за национална стратегия за детето 2019-2030г.”, промените в Наредбата и Закона за закрила на детето от май месец 2019г. 

В статия със заглавие “Или ще те пребия, или ще те дам на Торбалан”. Само факти за Стратегията за детето ” , коятпо можете да видите ТУК са дадени “отговори” на поп;улярни въпроси относнпо закрилата на децата. 

БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ НАПИСА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ ПО ВЪПРОСИТЕ ‘РАЗВИТИ” В МАНИПУЛАТИВНАТА СТАТИЯ НА “СВОБОДНА ЕВРОПА” И ФОНДАЦИЯ “АНИМУС”.


 

 

Ще ми вземат ли детето, ако му ударя шамар?

 

Свободна Европа:

Не.

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“:

Напълно е възможно да ви отнемат детето за един  шамар, защото :

Стратегията въвежда задължителни незабавни мерки за закрила при всички случаи на насилие над деца.

Тук на пръв поглед нищо лошо не се случва, но стратегията въвежда нова дефиниция за насилие – тази на СЗО , според, която насилие е Умишленото използване на сила или власт (вербално или физически) срещу друг човек или хора,  което води или има голяма вероятност да доведе … до лишение  (Световна здравна организация (СЗО)

Тази дефиниция не следва да намира приложение между децата и родителите, защото между тях съществува положение на субординация . Родителят изначално има власт над възпитанието на децата си.

Правото и отговорността на родителите да отгледат собствените си деца е признато от Конвенцията на ООН за правата на детето, където е изрично регламентирано задължението на държавите да оказват помощ на родителите, на законните настойници и на разширените семейства при осъществяване на тяхната отговорност за отглеждане на децата (чл. 18, параграф 2 и 3), включително за подпомагане на родителите при осигуряване на условията за живот, необходими за развитието на детето (чл. 27, параграф 2) и гарантирането на необходимата закрила и грижи, която децата трябва да получават (чл. 3, параграф 2).

До сега можеше да бъде настанено извън семейството дете:

което е жертва на насилие в семейството , но когато това насилие е създало сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

Сега тези последици не са застъпени.

Сега едно скарване , едно наказание да не излиза да играе докато не си напише домашните или едно лишаване от интернет например може да е самостоятелно основание съгласно Стратегията , като не се прави разлика с мерки осигуряващи възпитанието на децата И насилие над тях.

В новото определение за насилие влизат и принудителните мерки, необходими с оглед възпитанието на детето в спазване на законите и добрите нрави, образованието му, пълноценното му хранене и т.н.

Принципно държавата притежава монопол при упражняването на принуда за спазването на законите. В случая държавата е безсилна да наложи чл. 15 а от ЗЗДет. , защото децата не са наказателно-отговорни. За действията им са отговорни родителите им. Следователно спазването на тази разпоредба е делегирана към родителите на децата. . Не става ясно кой ще осигури изпълнението на задължението на децата от чл. 15а , ако родителят е обезоръжен дори да се скара на детето си , което е вербално насилие съгласно определението.

 

Дали това обаче няма да бъде прието за използване на сила или власт- вербално…

 

А какво ще ми направят, ако му ударя шамар?

Свободна Европа:

Най-вероятно нищо.

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“ :

В Стратегията има липса на Възстановително правосъдие.

Съгласно скоро гласуваните промени по Наредбата :

Мерки за реинтеграция (“Реинтеграция” е процес на трайно връщане на детето от настаняване извън семейството по чл. 4, ал. 1, т. 2, 4 и 5 в биологичното семейство или осиновяването му.) на детето в семейството могат да не се предприемат, когато се констатира , че детето е жертва на …. Насилие….или наказание в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

С една дума, ако се скарате на детето си ( вербално насилие съгласно въведеното определение ) , задължитрелно трябва да се предприемат мерки на закрила съгласно сгтратегията и без това да е повлияло на развитието на детето, а съгласно промените в наредбата в този случай детето не подлежи на реинтеграция обратно.

Съгласно новият чл. 36 Д , ал. 3 от ЗЗДет.

„Когато насилието е извършено от родител….. на детето-жертва може да се предостави закрила с настаняване извън семейството в социална услуга за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик.

В този случай се изгражда законодателна рамка, която не дефинира, че само при деца, жертва на трафик ще се прилага мярката „настаняване извън семейството в социална услуга за деца, пострадали от жертви на трафик“, според които се допуска смпяна на самоличността на жертвите . В случая – децата ни.

Това е една врата за произвол.

Следователно, децата ще могат да бъдат отделяни не само съгласно мерките по ЗЗДет. ами и тези по ЗАКОН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА и без те да са жертви на такъв.

Т.е. досега работещият ЗЗДет. беше уредил и този случай с предоставянето на полицейска закрила и без прехвърлянето на децата, жертви на един шамар от майка си в графата на защита, както на свидетелите срещу мафията.

Тук правим аналогия с отнетите деца в Норвегия, на които „Барневерн“ е сменяла самоличностите за да не бъдат открити от биологичните си родители.

 

Следователно е възможна хипотеза за един шамар, да отделят детето от родителите до такава степен, че то да няма никакъв контакт с тях. Все едно са били негови сутеньори или са го експлоатирали в просия или друга неморална дейност. Нещо повече. Да му сменят самоличността? Поне за сега, последното е невъзможно, но докога?

 

 

Ако се установи, че редовно го бия, какво ще стане?

 

Свободна Европа:  

Ако се установи системен тормоз от типа на изнасилване, принуждаване да проституира, въвличане в трафик на деца, постоянен побой, ще бъде направен изводът, че има риск за живота и здравето на детето, и то ще бъде настанено в семейството на близки или роднини. Ако няма такива, детето може да бъде настанено при приемни родители и този процес се нарича „извеждане“. Това не е синоним на „отнемане“.

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“:

„Дете-центрираният“ подход разглежда детето като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните не отчита задължението на децата оът чл. 15А от ЗЗДет. , че при упражняване на правата си детето трябва да зачита и уважава правата на своите родители, настойници, попечители, на другите лица, полагащи грижи за отглеждането му, както и на другите членове на обществото, да спазва обществения ред, морала и изискванията за опазване на общественото здраве

Не отчита задължението на родителите да осигурят спазването на тази разпоредба.

В стратегията не са застъпени следните принципи от ЗЗДет. , тя съгласно закона трябва да следва принципите на ЗЗдет. 

– временен характер на ограничителните мерки;

–  насърчаване на отговорното родителство;

–  подкрепа на семейството;

Не е отчетен законоустановеният принцип при отчитане на най-добър интерес на детето, който е съвкупна преценка и на желанията и чувствата на детето;

– способността на родителите да се грижат за детето;

–  последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата; )( това не е застъпено въобще ! )

 

Бедността е описана като самостоятелен риск за детето, нещо, което противоречи на ЗЗДет. , където изчерпателно са изброени всички ситуации, при които детето е в риск. Въвеждането на този рисков фактор за детето отваря кутията на Пандора за социалните, които и без това отнемаха до сега само здрави, добре-гледани деца на годни, но бедни родители.

 

 

А в какъв случай биха ми отнели – именно „отнели“ – детето?

Свободна Европа:

Това е рядко прилагана последна мярка, до която може да се стигне след изчерпване на всички други възможности. „Отнемането“ става само с решение на съда, само ако е констатирано, че няма подобряване в семейството и само ако става дума за крайни случаи на системно насилие.

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“  :

 

Оказва се, че на всяка майка може да и бъде отнето бебето, дори преди да го закърми. САМО ПО НЕПРОВЕРЕНИ ДОНОСИ.

Ще ви дам скорошен и близък пример…За едно откраднато бебе, което успяхме да изтръгнем от лапите на социалните разбойници.

 

След така очакваната среща със социалните в Смолян м.януари 2019г. заедно с адвокат Петър Николов от председателстваният от мен „Български юридически комитет- защита на гражданите с правни средства“, майката и бабата на отнетото пеленаче от с.Арда. .

Оказва се, че според социалните бебето било под риск, който, представи си, налага незабавно извеждане от майчината гръд, защото кметът на село Арда, който според моето обосновано заключение има лична вражда с бабата, бил пуснал устен сигнал (забележете), и за това наказва две поколения – майката на бебето и самото бебе…

Според социалните устен сигнал от болницата, където раждаш и докато си в реанимация след усложнения след секцио, лекарките в болницата установили родителски дефицит у майката, защото не кърмела детето.

Ама то детето било в кувьоз, представете си ! В ковиоз и да го кърми …

Само ‘дето майката е вкарана в реанимация и преди да излезе от там, бебето е било вече предадено на приемно семейство.

Само ‘дето майката е имала кърма, но сега след този стрес – няма … И няма да има повече. За това бебе кърменето свърши преди да е започнало…

 

Заради бабата.

Цитирам негов много близък роднина пред момче от селото : „Теб, ако цял живот някой те плюе, какво ще направиш?“ – визира се кмета и сигналът, който той е пуснал до АСП – Смолян срещу майката и бабата.

Според това, което казаха директорката и социалните работнички, изразено днес на срещата между мен, адвокат Петър Николов, майката, бабата и социалните в сградата, където се помещава ДА „Закрила на детето“…

Имало сигнал от кмета – цитирам- че бабата била алкохоличка, което е пълна лъжа, на как то касае майката и бебето?

Освен това, щом бабата пиела, означавало, че няма кой да помага на майката и това вече водило до невъзможност майката да си гледа бебето.

Пълен абсурд и параграф 22 !

Попитах ги. Как установихте това обстоятелство? Хващали ли сте я пияна, да пие?

Без отговор.

Ами кмета, дето тя била „плюла срещу него цял живот“, явно нямало какво да направи и решил да вреди не само на нея, ами и на още две поколения след нея.

И забележете как ! Чрез отнемане на дете !

Ако иска да ме съди, но това е башибозук, а не кмет !

Моите впечатления са, че до сега за две срещу продължили почти цял ден не съм усетил бабата да мирише на алкохол, нито да трепери от абстиненция !

Според мен много говори и така си е натрупала този „солиден“ враг – селски кмет, който като един истински феодал е разпределил рожбата им да бъде наказана, защото бабата го била „плюла цял живот“.

 

Само ‚‘дето ходих до селото и питах хората и според тях, нито бабата е алкохоличка, нито майката има родителски дефицит.

 

Въобще версиите им доста се пообъркаха, аз дори забравих какво ме лъгаха в началото и как стигнаха до лъжите в края на разговора.

Ама това беше срещата на „големите усмивки“.

Лицемерие на високо ниво. Все едно не са отнели дете от майка, все едно това е нищо. Усмихват ни се на мен и на адвокат Николов, усмихват ни се, помислих си , че съм на някоя сбирка на класа. И на майката и се правят на приятелки… Аз щях да повърна, честно !

Едно ви гаранитирам, че ще стигнем до дъното, както на този случай, както и ще разследваме сигналите за откраднати ливади, гори в землището на с. Арда.

Да гласувалите мъртви души, присъстващи в избирателните списъци на селото.

Как в с. Речани никой не е гласувал за кмет, защото … Цитирам жителите : „Така ни казаха ! Да не гласуваме за кмет!“

И те не са гласували.

Обаче от къде идват тези гласове в избирателните списъци на с. Речани, щом хората не са гласували, защото „така са им казали“

Всеки сигнал следва да бъде потвърден или отречен. Така повелява новата разпоредба на чл. 36Г. Вменява се задължение за проверка и на анонимните сигнали. Т.е. отварят се вратите на домовете ни за социалните, които могат да ни гостуват по всяко време за да потвърдят или отрекат дори необоснован или анонимен сигнал.

Телефонът за сигнали също създава такава предпоставка . Предствя се за Иван, ти си Драган и те отчитат подател на сигнала  .

 

Проверка в 24 часов срок:

Нещо повече, в 24 часов срок сигналът трябва да бъде потвърден или отречен след оценка на социалния работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“.

За оценка на сигналите принципно се извършва физическа проверка на място, беседа с децата, беседа с учители, въпитатели и т.н. Това трябва да се извърши в срок от 24 часа и ако социалният работник реши, че има обосновано предположение за дете в риск или жертва на насилие, експлоатация , влиза в действия т. нар. новосформиран мултидисциплинарен екип, членовете на който работят заедно до приключване на случая и който разработва план за действие за защита на детето или за предотвратяване на насилието.

 

 

 

ГЕСТАПО :

 

Лошото тук е , че не е даден срок на екипа за излизане със становище, което предполага пороизвол и проверки, продължаващи с години. Тормоз над обикновеното семейство, което вместо да бъде стимулирано да се възпроизвежда с оглед демографския ни срив, то всъщност влиза в постоянен обяснителен режим и живее в страх от отнемане на децата си , на усмотрението на социален работник. Който пък се превръща в един постоянен неканен гост в тяхното семейство.

И как ще работи семейното ГЕСТАПО ?

Като истинско ГЕСТАПО.

Водещ на екипа по ал. 1 е

 • социалният работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“.
 • В екипа задължително участват представител на районното управление на Министерството на вътрешните работи (районен инспектор, инспектор от детска педагогическа стая или оперативен работник),
 • на районната прокуратура и
 • представител на общината.
 • По преценка на водещия на екипа се канят за участие представител на регионалната здравна инспекция, личният лекар на детето или представител на болницата, откъдето е постъпил сигнал по случая, представител на регионалното управление по образованието и на училището, детската градина или друга образователна институция и представител на доставчик на социална услуга.

 

 

Изброените горе ще бъдат Българския Барневерн.

 

 

Откъде ще разберат, че си бия детето?

Свободна Европа:

Предимно от сигнал, в това число и сигнал на специализирания телефон 116111.

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“  :

Анонимни сигнали :

В чл. 36 Г от ЗЗДет. се създава задължение всеки сигнал да се проверява, като в закона не е изрично посочено, че сигналът трябва да е аргументиран и с точен и подписан подател. Дава се възможност за широко тълкуване на понятието „сигнал“ и да се разглеждат и анонимни такива.

Следоватено, има възможност за двойно тълкуване и приемане на анонимни доноси.

 

Разни хора през тази седмица призоваха този телефон да се забрани.

Свободна Европа:

Това е като да забраним телефон 112, защото детският е негов аналог, просто на него се подават сигнали, отнасящи се до деца. Телефонът е еднакъв за всички страни в ЕС, само че в останалите държави съществува от по-отдавна. В Гърция телефонът е създаден през 1998 г. и се управлява от неправителствената организация “Smile of the Child”. В България телефонът съществува от 2007 г. и го управлява „Асоциация Анимус“. Не можем да обясним по каква причина в предпоследната предизборна седмица на 2019 г. се заговори за този телефон като за нещо ново.

 

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“  :

Съгласно новите промени в ЗЗДет. , Наредбата и съгласно насоките в Стратегията за детето, е възможно приемането на официални сигнали за деца в риск по . До сега този телефон беше информационен, а не такива за подаване на сигнали, по които да се извършва незабавна проверка в 24 часов срок.

 

Къде мога да прочета всичко, изброено дотук?

 

Свободна Европа:

Не е в Стратегията за детето. Мерките, с които държавата защитава деца от насилие, са описани в Закона за закрила на детето. Той е приет преди 19 години. Всички текстове, които се отнасят до настаняване в приемно семейство, например, са влезли в сила между 2003 г. и 2009 г. Да, толкова отдавна.

 

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“:

ЗЗДет. Е приет преди много години, но промените, за които говорим и които искаме да бъдат отменени са приети май месец 2019г.

Промените в ЗЗДет. ще имат огромно знаение след приемането на стратегията. Създава се истинска силова структура за отнемане на деца, която ще прилага норвежкия модел дори и със сила.

Полиция и прокуратура ще отнемат деца и ще работят в екип, както никога до сега срещу престъпността…

Измененията в НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ИНСТИТУЦИИ, КАКТО И ЗА ТЯХНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ са направени с Държавен Вестник бр.37 от 7 Май 2019г.

Чл. 17 (2) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Мерки за реинтеграция на детето в семейството могат да не се предприемат, когато при събирането на информация по чл. 18, т. 1 се констатира наличие на някое от следните обстоятелства: 1. детето е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго унизително или нехуманно отношение или наказание в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; 2. поведението на родителите създава опасност за живота и здравето на детето; 3. родителите не сочат изменение на обстоятелства, довели до настаняване на детето извън семейството.

Новите разпоредби на член 36 А, Б, В, Г и Д са въведени с Държавен вестник – бр. 24 от 2019 г. и ще бъдат в сила от 01.01.2020 г.

Уведомяване за непосредствен риск от изоставяне

 Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Всеки, на когото стане известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете или че дете е пренебрегвано, е длъжен незабавно да подаде сигнал до дирекция “Социално подпомагане”. (2) Сигналът по ал. 1 се проверява незабавно при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 5, ал. 2.

 

Действия при непосредствен риск от изоставяне на дете след раждане

 Чл. 36б. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Управителят на лечебно заведение, в което има родилно отделение, и личният лекар на бременна жена, на които е станало известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете веднага след раждането, са длъжни незабавно да подадат сигнал до дирекция “Социално подпомагане”. (2) Управителят на лечебното заведение, в което има родилно отделение, възлага с писмена заповед на лице от персонала на родилното отделение задължението за уведомяване по ал. 1, осигурява достъп до майката и детето и оказва съдействие за проверката на сигнала. (3) Управителят на лечебно заведение, където е предадено, намерено, изоставено или подхвърлено новородено живо дете, има задължението по ал. 1. (4) Управителят на лечебното заведение, в което има родилно отделение, не може да изписва детето до изтичането на срока за проверка на сигнала по чл. 36а, ал. 2. (5) Сигналът се проверява незабавно при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 5, ал. 2.

 

Предотвратяване на изоставяне на дете с увреждане

 Чл. 36в. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Началникът на родилното отделение, където е родено дете с увреждане, или определено от него медицинско лице информира незабавно и по подходящ начин след установяване на увреждането родителите на детето. (2) Медицинските лица в родилното отделение, където е родено дете с увреждане, са длъжни да положат усилия да мотивират родителите да не изоставят детето си, както и да им предоставят пълна информация за състоянието на детето, за възможните лечения, за последиците за неговото развитие и за необходимите грижи. (3) Началникът на родилното отделение информира незабавно дирекция “Социално подпомагане” и доставчик на социални услуги за ранна интервенция на уврежданията с цел оказване на първоначалната подкрепа на родителите и детето с увреждане.

 

Координационен механизъм при насилие

 Чл. 36г. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) За осигуряване на защита на дете в риск или жертва на насилие или експлоатация дирекция “Социално подпомагане” създава мултидисциплинарен екип, членовете на който работят заедно до приключване на случая и който разработва план за действие за защита на детето или за предотвратяване на насилието. (2) До изтичането на 24 часа от получаване на сигнал за дете в риск или жертва на насилие или експлоатация социален работник, определен от директора на дирекция “Социално подпомагане”, прави оценка на сигнала. При потвърждаване на информацията социалният работник уведомява устно по телефон, включително мобилен, и писмено по пощата, по електронна поща или факс членовете на екипа по ал. 1, като определя дата и час за събиране на екипа. (3) Водещ на екипа по ал. 1 е социалният работник, определен от директора на дирекция “Социално подпомагане”. В екипа задължително участват представител на районното управление на Министерството на вътрешните работи (районен инспектор, инспектор от детска педагогическа стая или оперативен работник), на районната прокуратура и представител на общината. По преценка на водещия на екипа се канят за участие представител на регионалната здравна инспекция, личният лекар на детето или представител на болницата, откъдето е постъпил сигнал по случая, представител на регионалното управление по образованието и на училището, детската градина или друга образователна институция и представител на доставчик на социална услуга. (4) Кметът на общината подпомага координацията на дейността на мултидисциплинарния екип.

 

Защита на дете – жертва на насилие или експлоатация

 Чл. 36д. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Защитата на дете в риск или жертва на насилие или експлоатация се предприема след проучване на случая от мултидисциплинарния екип и съгласно предложения от него план за действие по чл. 36г, ал. 1. (2) Планът за действие съдържа здравни, социални и образователни услуги за превенция на насилието или за възстановяване на детето. (3) Когато насилието е извършено от родител, от лице, на което са възложени грижите за детето, или от лице, на което детето е поверено, на дететожертва може да се предостави закрила с настаняване извън семейството в социална услуга за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик. В решението на съда се постановяват мерки по отношение на родителските права и насочване на родителите към социални услуги за повишаване на родителския капацитет по предложение на дирекция “Социално подпомагане”.

 (4) Когато насилието е извършено от родител, от лице, на което са възложени грижите за детето, или от лице, на което детето е поверено, дирекция “Социално подпомагане” може да се обърне към съда или прокурор за предприемане на мерки по отношение на извършителя по Закона за защита от домашното насилие. (5) При данни за извършено престъпление дирекция “Социално подпомагане” изпраща сигнал до районната прокуратура за предприемане на мерки по отношение на извършителя по Наказателния кодекс. (6) Когато насилието или експлоатацията на детето са извършени от лице, на което детето е поверено за предоставяне на грижи, защита, лечение или обучение на основание на съдебно решение, трудов или друг договор, органите на прокуратурата при внасяне на преписката в съда информират незабавно дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето и съответния работодател за незабавно отделяне на това лице от детето или от децата.

 

 

А какво пише в Стратегията тогава?

 

Свободна Европа:

Стратегията въвежда „пълна и изрична забрана за телесно наказание над деца“ и „криминализиране на домашното насилие върху деца“. И друг цитат: предвижда се „въвеждане на ефективна работеща система за превенция, наблюдение и изпълнение на тези забрани“.

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“:

Тази стратегия се прокарва отдавна малко по малко. Сега искат да я узаконят и да действат безразборно и безнаказано…

Защото досега успявахме съдебно да връщаме отнетите деца и дори няколко директорки на областни дирекции бяга уволнени след като доказваме в съда тяхното тенденциозно отношение.

С тази стратегия се цели точно това. Да имат формални основания.

Бебе Александър , което върнахме на мама Симона с БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства днес се чувства прекрасно при мама след като го изтръгнахме от лапите на държавата в лицето на ДАЗД и АСП .

Спряната за сега преди изборите „Стратегия за детето 2019-2030г.“ налага нова рамка за тълкуване на закона в полза на социалните , защото приравнява родителската и алтернативната грижа. До сега законът и съдебната практика е красноречива, че всички усилия на социалните са към връщане на детето при биологичните му родители след като направят всичко съгласно закона да отстранят евентуални недостатъци при родителския капацитет. Т.нар. реинтеграция. С промените тази година в законодателството се въвеждат изключения с обширен обхват и възможност за превратно тълкуване , при които се отменя задължението на социалните да направят дори опит за реинтеграция на детето. За това ще стане въпрос малко по-късно подробно.

А стратегията приравнява родителя с приемния родител и социалната институция.

 „Дете-центрираният“ подход разглежда детето като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните не отчита задължението на децата от чл. 15А от ЗЗДет. , че при упражняване на правата си детето трябва да зачита и уважава правата на своите родители, настойници, попечители, на другите лица, полагащи грижи за отглеждането му, както и на другите членове на обществото, да спазва обществения ред, морала и изискванията за опазване на общественото здраве

Не отчита задължението на родителите да осигурят спазването на тази разпоредба.

В стратегията не са застъпени следните принципи от ЗЗДет. , тя съгласно закона трябва да следва принципите на ЗЗдет. 

– временен характер на ограничителните мерки;

–  насърчаване на отговорното родителство;

–  подкрепа на семейството;

Не е отчетен законоустановеният принцип при отчитане на най-добър интерес на детето, който е съвкупна преценка и на желанията и чувствата на детето;

– способността на родителите да се грижат за детето;

–  последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата; )( това не е застъпено въобще ! )

 

Бедността е описана като самостоятелен риск за детето, нещо, което противоречи на ЗЗДет. , където изчерпателно са изброени всички ситуации, при които детето е в риск. Въвеждането на този рисков фактор за детето отваря кутията на Пандора за социалните, които и без това отнемаха до сега само здрави, добре-гледани деца на годни, но бедни родители.

Припомняме , че ДАЗД-Русе отне 11-те деца на най-голямото българско семейство. Те бяха върнати от нас, а директорката – уволнена. Сега обаче, след приемане на стратегията, това може да се окаже невъзможно и по съдебен път.

Въвеждана се задължителна патронажна грижа под формата на редовни домашни посещения от медицинско лице за всички деца на възраст

0 – 3 г.

Това означава някакви социални и здравни работници да имат право да ви идват неканени на гости когато решат. 

За тези, които са против задължителните имунизации, да знаят , че стратегията въвежда задължителен пълен обхват на децата със задължителни имунизации.

 

Въвежда задължение за организиране на задължително Сексуално образование в училищата и извън тях на децата от най-ранна възраст. Искат да използват училищата и учителите като рекламни агенти и агенции на медицинските корпорации, превърнали смяната на пола в индустрия на запад. Да им обясняват на момчетата, че може да не са момчета , а на момичетата – че може да не бъдат момичета. И това към деца под 14г. възраст, които съгласно закона не могат да формулират воля, не могат да гласуват, но ще могат да самоопределят пола си. Разбира се, съветвани учители и грант-мотивирани НПО-та.

 

Въвежда задължителни незабавни мерки за закрила при всички случаи на насилие над деца.

Тук на пръв поглед нищо лошо не се случва, но стратегията въвежда нова дефиниция за насилие – тази на СЗО , според, която насилие е Умишленото използване на сила или власт (вербално или физически) срещу друг човек или хора,  което води или има голяма вероятност да доведе … до лишение  (Световна здравна организация (СЗО)

Тзи дефиниция не следва да намира приложение между децата и родителите, защото можеду тях съществува положение на субординация . Родителят изначално има власт над възпитанието на децата си.

Правото и отговорността на родителите да отгледат собствените си деца е признато от Конвенцията на ООН за правата на детето, където е изрично регламентирано задължението на държавите да оказват помощ на родителите, на законните настойници и на разширените семейства при осъществяване на тяхната отговорност за отглеждане на децата (чл. 18, параграф 2 и 3), включително за подпомагане на родителите при осигуряване на условията за живот, необходими за развитието на детето (чл. 27, параграф 2) и гарантирането на необходимата закрила и грижи, която децата трябва да получават (чл. 3, параграф 2).

До сега можеше да бъде настанено извън семейството дете:

което е жертва на насилие в семейството , но когато това насилие е създало сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

Сега тези последици не са застъпени.

Сега едно скарване , едно наказание да не излиза да играе докато не си напише домашните или едно лишаване от интернет например може да е самостоятелно основание съгласно Стратегията , като не се прави разлика с мерки осигуряващи възпитанието на децата И насилие над тях.

В новото определение за насилие влизат и принудителните мерки, необходими с оглед възпитанието на детето в спазване на законите и добрите нрави, образованието му, пълноценното му хранене и т.н.

Принципно държавата притежава монопол при упражняването на принуда за спазването на законите. В случая държавата е безсилна да наложи чл. 15 а от ЗЗДет. , защото децата не са наказателно-отговорни. За действията им са отговорни родителите им. Следователно спазването на тази разпоредба е делегирана към родителите на децата. . Не става ясно кой ще осигури изпълнението на задължението на децата от чл. 15а , ако родителят е обезоръжен дори да се скара на детето си , което е вербално насилие съгласно определението.

 

Дали това обаче няма да бъде прието за използване на сила или власт- вербално

 

Липса на Възстановително правосъдие.

Съгласно скоро гласуваните промени по Наредбата :

Мерки за реинтеграция (“Реинтеграция” е процес на трайно връщане на детето от настаняване извън семейството по чл. 4, ал. 1, т. 2, 4 и 5 в биологичното семейство или осиновяването му.) на детето в семейството могат да не се предприемат, когато се констатира , че детето е жертва на …. Насилие….или наказание в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

 

 

С една дума, ако се скарате на детето си ( вербално насилие съгласно въведеното определение ) , задължитрелно трябва да се предприемат мерки на закрила съгласно сгтратегията и без това да е повлияло на развитието на детето, а съгласно промените в наредбата в този случай детето не подлежи на реинтеграция обратно.

 

Тази „система за превенция и наблюдение“ не е ли намеса в личния ми живот?

 

Свободна Европа:

Намеса е, да. Правото на личен живот не е абсолютно, то подлежи на ограничения, когато наранява другиго. Например, носите отговорност, ако счупите на някого главата или ако го изнасилите. Но във всички случаи изразът „система за превенция и наблюдение“ изисква разяснителна кампания, каквато не е направена от държавните органи, написали Стратегията. Това отсъствие на разговор и обяснения изглежда основният източник на тревоги.

 

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“:

Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.

 

Какво е обяснявало правителството за Стратегията за детето?

 

 

Свободна Европа:

Документът е писан след много консултации в страната, проведени между април и октомври 2018 г. През 2019 г. той беше оттеглен от правителството веднага, щом се чуха първите протестни гласове срещу текста. Това стана без обяснения по същество, а само с аргумента, че има несъгласие в обществото. Така държавата изчезна от хоризонта втори път, оставяйки в публичното пространство предимно гласа на дезинформацията.

 

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“:

Османците са отвличали български деца, за да ги направят еничари, но дори и тогава турците са били много по-човечни и милозливи от сегашните норвежки бюрократи и неотстъпващите им по безскрупулност, но не и по успешност български социални разбойници. Все пак „нашите“ , ние от сдружение “БЮК” -Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства сме ги били, бием ги навсякъде, където ни се изпречат и когато и да ни срещнат, пак ще ядат бой. Имам в предвид – съдебен бой. Но дори османците са отнемали само по едно дете на семейство. А тези идват и обират децата на хората . По 2 , по 3 , по 4, по 11 наведнъж взеха в Русе. На етнически българи. После за 11-те трябваше да има 11 дела. А ги взеха наведнъж. Върнахме ги, ама колко сме ние? Не можем да работим за всеки случай. Ние пари не сме искали от никой до сега. Ние работим с лични средства. Грантове да вземаме – още по-малко. Ние сме анти-соросоиди на дело и сме на пълна самоиздръжка.

Защото и стратегията на пръв поглед не изглежда нещо опасно, но който е разботил това знае, че в тази стратегия се приравнява родителската с алтернативната грижа. Нещо, което до сега не беше така. До сега социалните се задължаваха да работят изцяло в насока преодоляване на евентуалната липса на родителски капацитет у родителя и премахване на положението на риск за детето, което са били уж установили. Сега обаче според тази стратегия за детето все едно няма значение дали ще е при биологичните си родители щом ще е добре при приемните родители или в социалната институция, където всички знаем как ги защитават децата уж под закрила. Ние сме ви показвали как си им разрешават вечер си да излизат със сутеньорите във Варна. Един дом „Гаврош“ – наше разследване от преди 3 години. После го закриха. Но нали ние не сме глупави да вярваме, че това става или е ставало само там. Все пак смятам аудиторията си за високо-интелигентни хора, които няма да се вържат на измислени истории от #Нова телевизия или #bTV

 

Ако е оттеглена Стратегията, защо има протести срещу нея?

 

Свободна Европа:

Не можем да отговорим на този въпрос.

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“:

Тази „Стратегия за детето 2019-2030г.“ не е нито края , нито началото на края.

Може би е края на началото.

Тази борба ще се води навсякъде. В интернет, в съдебните зали, на улиците, пред вратите им, навсякъде. Защото ние не сме като норвежците, нали?

Трябва да останем на щрек и да не се „разотиваме“, защото онези само това чакат. После ще разберем пост фактум.

Това , че Бойко Борисов се е изказал, че я спира преди изборите. Някой вярва ли на това?

Уговорката им е всичко да си продължава по старо му в пълна тъмнина и да подготвят всичко, за да могат на бързо и на тъмно после или само да я приемат, или да направят поправки в закона (уж козметични на пръв поглед) , или да я кръстят по друг начин, само, че да запазят духа и.

След нашите общи усилия , най-накрая беше спряна скандалната и неморална т.нар. “Стратегия за детето 2019-2030г.” Това, което трябва да знаете, че ще има “ново 20” .

Истанбулската конвенция и Стратегията не минаха, но ще има нов опит. С ново име, със същата цел. Може да го нарекат “Инструкция” , “Методика” или както и да е. Но са поети ангажименти, взети са авансово пари и няма да се откажат.

Благодаря на нашите приятели навсякъде и тези, които се отзоваха на порива да опазят децата си от лапите на една безскрупулна машина за отнемане, развращаване и продажба на деца.

Ние от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства сме поели борбата преди години за спиране на порочната и продължаваща десетилетиоя практика на отнемане на деца от годни, но бедни родители и продажаба на децата им на чужденци . Разбира се, че става въпрос не за законна, а за корупционна и рекетьорска схема със замесени социални работници на най-високо ниво. Все пак се намираме на нашите географски ширини и тук насоката на всяко подобно действие със замесени държавни висши служители е с цел обогатяване по незаконен начин.

Не искаме поривът на народа да бъде яхван от политически лица, които имат изгода от това да си правят ПИАР преди вота. ВМРО не закъсняха да се самоизтъкнат, че те били едва ли не двигател за народните вълнения и възмущения, довели до спиране на т.нар. “стратегия”. Нека не забравяме, че Ангел Джамбазки гласува “въздържал се” при приемането на Истанбулската конвенция в Европейския парламент. Конвенция, която задължаваше да има обяснителни уроци в училище , които да насочват децата към промяна на пола им. С една дума, да им казват, че не е задължително момчетата да са момчетата и момичетата – момичета и има начин това да се промени.

Разбира се зад това “не” стоят големи медицински холдинги, които са превърнали смяната на пола в индустрия, която се рекламира по този извратен начин. на децата ни.

Тази победа е на независимите граждани.

На традиционното семейство.

На традиционното християнство и християнско-житейски морал.

На децата

На родителите.

Без значение цвят , политическа принадлежност, възгледи и т.н.

Това, което трябва да знаете, че ще има “ново 20” .

Истанбулската конвенция и Стратегията не минаха, но ще има нов опит. С ново име, със същата цел. Може да го нарекат “Инструкция” , “Методика” или както и да е. Но са поети ангажименти, взети са авансово пари и няма да се откажат. Сага има избори, не е изгодно да се продължава въпреки красноречивото неприемане на обществото, изразено в хилядите участници в социалните мрежи.

 

 

Освен забраната на телесното наказание, има ли още нещо ново в оттегления проект?

 

 

 

Свободна Европа:

Да. Третата поред Стратегия за детето включваше също и въвеждане на така наречената „патронажна грижа“ за всички семейства с деца до 3-годишна възраст. Това е помощ, която е съществувала преди двайсетина години, а после е отпаднала: съвети за родителите за това как се кърмят, повиват, къпят и хранят децата. Съдържаше и ратифициране на документ на ООН, който би позволил да се търси отговорност от българската държава, ако тя самата не е успяла да защити правата на децата. Предвижда се и цялостна реформа в областта на детското правосъдие, ориентирано към децата, участващи в съдебни процедури – тоест, към децата, които са жертви или свидетели на насилие, или към децата, които са извършили някакви девиантни прояви.

 

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“:

 • Създава задължение за проверка на анонимни доноси.
 • Създава силова структура подобна на Барневерн – Норвегия , която да отнема силово деца . Участват прокурор, районен инспектор, оперативен работник от МВР и др.
 • Липса на Възстановително правосъдие.
 • Въвежда задължение за организиране на задължително Сексуално образование в училищата и извън тях на децата от най-ранна възраст.
 • Стратегията въвежда задължителен пълен обхват на децата със задължителни имунизации.
 • Въвеждана се задължителна патронажна грижа под формата на редовни домашни посещения от медицинско лице за всички деца на възраст 0 – 3 г. Това означава някакви социални и здравни работници да имат право да ви идват неканени на гости когато решат.
 • Бедността е описана като самостоятелен риск за детето, нещо, което противоречи на ЗЗДет. , където изчерпателно са изброени всички ситуации, при които детето е в риск.
 • Въвежда т.нар. „Дете-центриран“ подход.
 • В стратегията не са застъпени следните принципи от ЗЗДет. , тя съгласно закона трябва да следва принципите на ЗЗдет.

– временен характер на ограничителните мерки;

–  насърчаване на отговорното родителство;

–  подкрепа на семейството;

 • Не е отчетен законоустановеният принцип при отчитане на най-добър интерес на детето, който е съвкупна преценка и на желанията и чувствата на детето;

– способността на родителите да се грижат за детето;

–  последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата; )( това не е застъпено въобще ! )

 

В “Проекта за Национална стратегия за детето 2019-2030г.” не се дава разграничение между насилие (вербално или чрез лишения/награждаване) и принудителни мерки, осигуряващи спазването от страна на децата на задължението им от чл.,15А от ЗЗДет. , че при упражняване на правата си детето трябва да зачита и уважава правата на своите родители, настойници, попечители, на другите лица, полагащи грижи за отглеждането му, както и на другите членове на обществото, да спазва обществения ред, морала и изискванията за опазване на общественото здраве
Не отчита задължението на родителите да осигурят спазването на тази разпоредба. След това в определението за насилие от СЗО не е отчетена специалната материя по закрила на детето и неговото възпитание, дисциплиниране и подготовка за живота , пазара на труда и т.н. Не може скарване, което е вербално насилие съгласно определението на СЗО, да бъде основание за предприемане на незабавна закрила при всички случаи. Така пише в стратегията – неза
бавна защита при всички случаи на “насилие”. Освен това си има законоустановено определение за насилие, в което е отчетено особеното положение на детето в обществото и семейството. Това от допълнителната разпоредба на Закона за закрила на детето и следва да бъде единствено меродавно при тази материя. Освен това, както съм казвал, че последиците ще бъдат съвкупен резултат от промените в Наредбата, ЗЗДет. и въвеждането на нова държавна политика съгласно стратегията , изготвена по силата на чл. 1, ал. 3 от ЗЗДет. За какво е тази нова СИЛОВА структура от новия член 36 Г и Д от ЗЗДет. ? Прокурор, оперативен от МВР? За какво са тези служители в екипа, който решава дали детето да остане в семейството? С КАКВО ТОЧНО ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ОПЕРАТИВНИЯ РАБОТНИК , който извърша ОИМ за разкриване на престъпления. За какво е прокурора, който има съвсем друга функция – далече от тази на решаващ орган при закрила на децата. Надзор за законност е едно, да участва при вземането на решения е съвсем друго. Единствено се цели създаване на такава силова структура, която да осигури еничарската политика при отнемане на деца. В наредбата ( с промените сега) се отменя задължението за реинтеграция на детето при насилие. Кой ще ни гарантира, че утре няма да отнемат деца и да казват, че са жерва на насилие, защото някой иска да ги възпита…. И че после няма да има опити за реинтеграция съгласно промените в Наредбата. И силовата структура от ЗЗДет. ще “мачка” всяка съпротива на родителите. Ама който и да ни гарантира – няма да му повярваме – защото сме лъгани много. Законът им дава свобода за действие и широк обхват за тълкуване , което е недопустимо при точната материя по закрила на децата.

 

Протестите срещу всички новости ли са или само срещу част от тях?

 

 

Свободна Европа:

Пресконференциите, които дадоха организаторите на протестите, показват, че няма единен отговор на този въпрос. На последната например, те бяха питани изрично срещу какво точно се обявяват, но отговорите се оказаха толкова, колкото и ораторите – три: че са против ратифицирането на документа на ООН, че са против стратегия, писана от хора без управленски капацитет и че са против да има каквато и да било стратегия изобщо. В последния момент се появи и четвърти отговор: че те искат да се оттеглят и приети вече закони.

Беше им зададен въпрос защо не са участвали в многобройните обсъждания на текста с правителството и отговорите пак бяха три различни: че не са участвали, защото 1. не са били поканени, 2. защото не са били сигурни, че кабинетът е оттеглил проблемните текстове и 3. Защото са против целия документ.

 

Петър Низамов  – председател на БЮК – „Български юридически комитет“ :

Гражданското общество, което стои зад протестите срещу стратегията е единно и категорично:

Ние сме за отхвърлянето на цялата стратегия.

Защо не искаме цялата “Стратегия за детето”, щом имаме конкретни проблемни места.

Обобщено :

Не искаме стратегия наложена от вън. Не искаме стратегията да противоречи на закона и да обърква при прилагането му. Не искаме да се следва линията на промените в нормативната уредба , които се случват сега. Те трябва да бъдат отменени. Не сме съгласни с духа в който се случват промените. Не смятаме това за правилната насока при закрила на децата. Смятаме , че има далече по-добри програми за копиране от тази на Норвегия.

Не искаме нова стратегия , написана с нови подводни камъни.

Законите са пределно ясни. Практиката на съдилищата е константна и правилна. Това е и причината да настояват това да се промени.

Както промениха ЗЗДет. , сега могат да премахнат и ал. 3 на чл. 1 , нали така? Какъв е проблема?

На първо място ! НИЕ СМЕ ЗА ПЪЛНОТО ОХВЪРЛЯНЕ НА “Проект за Национална СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030” , а не за нейното пренаписване с нови подводни камъни.

Ние сме против отварянето на вратички в закона, които не са гласувани от Парламента, а съгласно препратка от ЗЗДет. ще имат силата на нормативен акт.

Ние смятаме , че ЗЗДет. следва да се прилага пряко без да е необходимо създаване на стратегии, които само объркват съда при тълкуването на разпоредбите на закона.

За сега съдът тълкува правилно закона, когато се стигнме до съд.

Ние сме против създаването на различна от сега съществуващата законодателна рамка и за отмяна на новите изменения и допълнения в ЗЗДет. , които влизат в сила от 1 Януари 2020г.

Считаме за абсолтно нелогично да следваме политиката на Норвегия при “закрила” децата, не само, защото последната е пример за съвременно “ГЕСТАПО” чрез действащата там служба “Барневерн”, отнемаща хиляди деца годишно от годни родители.

Ние не следва да се учим от най-лошите в сферата, а да вземаме опита на най-добрите.

От тук възлиза и въпросът:

Защо не копираме социалната програма на страни като Чешка република, Полша, Унгария – където населението се увеличава от етнически поляци, угарци и чехи? Където се предоставят социални услуги на семействата с повече деца, но които са доказали добросъвестно отношение към труда и образованието.

Докога ще се учим от най-лошите.

За децата ще се учим от Норвегия, по свобода на словото сме след Танзания, правосъдната ни система работи като в Албания, а армията ни е по-малка от тази на Люксембург.

НАПИСАНО ОТ ПЕТЪР НИЗАМОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА “БЮК” 

и

ПП “РОДИНА”

След месец раздяла майката Симона успя да прегърне бебето си, след като няколко дни след раждането му, социалните го предадоха в приемно семейство.
“Приемното семейство докараха бебето в социалната служба в Смолян и Симона имаше възможност да го види за първи път, след като тя не е имала възможността да го докосне даже в болницата. За нея беше един уникален момент да се срещне със собствената си рожба след едномесечна раздяла”. Това заяви в ефира на Радио Кърджали Петър Низамов – Перата, който заедно с адвокат Петър Николов се заеха да върнат бебето Александър на майка му Симона от село Арда. Той допълни, че съгласно закона социалните следва да предоставят възможността да бъде гледано детето първо на роднини на биологичните родители, но това не е сторено.
Петър Низамов – Перата, който е председател на „Български юридически комитет- защита на гражданите с правни средства“, заедно с адвокат Петър Николов и семейството на Симона се срещнаха с ръководството на социалните в Смолян. Младата майка има право да посещава своето бебе Александър всяка седмица в приемното семейство, докато районните магистрати в Смолян решат съдбата им. Намеренията и на социалните, и на майката са, че детето трябва да се отглежда в семейството.
“За нас няма абсолютно никакво съмнение, че в случая става въпрос за оправяне на лични дразги, чрез намесване на две нови поколения. т.е. за да се отмъсти на бабата се наказва майката и първородния й син”, каза още Петър Низамов. Процедурата, която следва е да се докаже, че сигналите, които са постъпили в социалната служба са неистински. Става въпрос за сигнали, че майката на Симона пиела, каза още Петър Низамов. Той е убеден, че зад тях стои кметът на селото Недко Юруков.
Радио Кърджали потърси Недко Юруков за коментар. “Нямам коментар по въпроса”, бяха думите на кмета. На въпроса дали е пускал сигнали срещу майката на Симона в социалната служба в Смолян, той отговори лаконично с думата “Не”.

“С адвокат Петър Николов смятаме, че в най-скоро време ще успеем да върнем детето при неговата биологична майка, където му е мястото и където трябва да израсте всяко дете, освен ако майката или родителите са напълно неморални, или упражняват насилие спрямо децата, а зад конкретния случай не става въпрос за такова нещо”, каза още Петър Низамов.

Благодаря ВИ за многобройните благодарствени писма, смс-и , съобщения на имейла ми, във вайбър, на месинджъра ми. Ако желаете да помогнете на майката на отнетото дете в с. Арда, Смолянско, можете да изпратите детски дрешки или други вещи необходими за отглеждане на пеленаче,
или да преведете сума по личната сметка на майката. Симона Асенова Алекова
IBAN : BG93BPBI79271042301201
BIC: BPBIBGSF
или вещите до адрес: махала Речани, с. Арда, общ. Смолян, Смолянска област.
За Симона Асенова Алекова

автор: Петър Низамов

Оказва се, че на всяка майка може да и бъде отнето бебето, дори преди да го закърми. САМО ПО НЕПРОВЕРЕНИ ДОНОСИ. Днес проведохме така очакваната среща със социалните в Смолян, заедно с адвокат Петър Николов от председателстваният от мен „Български юридически комитет- защита на гражданите с правни средства“, майката и бабата на отнетото пеленаче. .

НИЕ ОТ БЮК ПОЕМАМЕ СЛУЧАЯ НА ОТНЕТОТО ОТ БЪЛГАРКА НОВОРОДЕНО В С. АРДА СМОЛЯН
Оказва се, че според социалните бебето било под риск, който, представи си, налага незабавно извеждане от майчината гръд, защото кметът на село Арда – ……., който според моето обосновано заключение има лична вражда с бабата и за това наказва две поколения – майката на бебето и самото бебе… Заради бабата.
Цитирам негов много близък роднина пред момче от селото : „Теб, ако цял живот някой те плюе, какво ще направиш?“ – визира се кмета и сигналът, който той е пуснал до АСП – Смолян срещу майката и бабата.
Според това, което казаха директорката и социалните работнички, изразено днес на срещата между мен, адвокат Петър Николов, майката, бабата и социалните в сградата, където се помещава ДА „Закрила на детето“…
Имало сигнал от кмета – цитирам- че бабата била алкохоличка, което е пълна лъжа, на как то касае майката и бебето?
Освен това, щом бабата пиела, означавало, че няма кой да помага на майката и това вече водило до невъзможност майката да си гледа бебето.
Пълен абсурд и параграф 22 !
Попитах ги. Как установихте това обстоятелство? Хващали ли сте я пияна, да пие?
Без отговор.

КАК ХВАНАХМЕ BTV В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ПРАВОСЪДИЕТО

BTV фалшифицират доказателства за да задържат хора

Ами кмета, дето тя била „плюла срещу него цял живот“, явно нямало какво да направи и решил да вреди не само на нея, ами и на още две поколения след нея.
И забележете как ! Чрез отнемане на дете !
Ако иска да ме съди, но това е башибозук, а не кмет !
Моите впечатления са, че до сега за две срещу продължили почти цял ден не съм усетил бабата да мирише на алкохол, нито да трепери от абстиненция !
Според мен много говори и така си е натрупала този „солиден“ враг – селски кмет, който като един истински феодал е разпределил рожбата им да бъде наказана, защото бабата го била „плюла цял живот“.
Според социалните устен сигнал от болницата, където раждаш и докато си в реанимация след усложнения след секцио, лекарките в болницата установили родителски дефицит у майката, защото не кърмела детето.
Ама то детето било в ковиоз, представете си ! В ковиоз и да го кърми …
Само ‘дето майката е вкарана в реанимация и преди да излезе от там, бебето е било вече предадено на приемно семейство.
Само ‘дето майката е имала кърма, но сега след този стрес – няма … И няма да има повече. За това бебе кърменето свърши преди да е започнало…
Само ‚‘дето ходих до селото и питах хората и според тях, нито бабата е алкохоличка, нито майката има родителски дефицит.

ПЕТЪР НИЗАМОВ: ЛЕО , НЕ СИ ВЪВ ФОРМА, АКО СИ ГЛАДЕН, ВЗЕМИ СНИКЕРС.

Петър Низамов върна децата на Даниела Колева от Сливен Майката,на която социалните отнеха трите деца

Въобще версиите им доста се пообъркаха, аз дори забравих какво ме лъгаха в началото и как стигнаха до лъжите в края на разговора.
Ама това беше срещата на „големите усмивки“.
Лицемерие на високо ниво. Все едно не са отнели дете от майка, все едно това е нищо. Усмихват ни се на мен и на адвокат Николов, усмихват ни се, помислих си , че съм на някоя сбирка на класа. И на майката и се правят на приятелки… Аз щях да повърна, честно !
Едно ви гаранитирам, че ще стигнем до дъното, както на този случай, както и ще разследваме сигналите за откраднати ливади, гори в землището на с. Арда.
Да гласувалите мъртви души, присъстващи в избирателните списъци на селото.
Как в с. Речани никой не е гласувал за кмет, защото … Цитирам жителите : „Така ни казаха ! Да не гласуваме за кмет!“
И те не са гласували.
Обаче от къде идват тези гласове в избирателните списъци на с. Речани, щом хората не са гласували, защото „така са им казали“.


Радио Кърджали

Петър Низамов – Перата започна битка за бебето от с. Арда. Юридическата част на случая с бебето Александър се поема от Петър Николов, който бе отличен за адвокат на годината на 2018, заради успешния изход на делото на самотната майка Даниела Колева от Сливен. Тя успя да върне трите си деца, след като осъди местната Дирекция “Социално подпомагане”.

Ама такива “прекрасни” социални си имаме. Особено тези от “Закрила на детето” …
Ние не само, че “няма” да ги обиждаме, но “искаме” истински, ама истински “да им стиснем ръката”…

Юрист на годината е съдружникът на Петър Низамов в БЮК – Петър Николов

АМА ТАКА ДА ИМ Я СТИСНЕМ, ЧЕ ВОДА ДА ПУСНЕ, АКО МЕ РАЗБИРАШ…

И това, представи си, не, защото сме “добронамерени” към тях, ами просто защото :

“НЕ” ги хванахме да продават деца.
“НЕ” ги хванахме да изнудват чужденци под масата за да разрешат осиновяване на отнети по този начин от беззащитни и бедни БЕЛИ майки, не защото черните са лоши, ами защото не се търсят на “пазара на деца” ….
“НЕ” ги хванахме да позволяват на деца под закрила във Варна да излизат посред нощ със сутеньори и откровено да проституират…
ДЕЦА ПОД ЗАКРИЛА !
Започваме дарителска кампания за подпомагане на майката заедно с процедура по връщането на бебето.
Нека всеки, който иска да помогне да преведе, каквото може да го направи в личната сметка :
Симона Асенова Алекова
IBAN : BG93BPBI79271042301201
BIC: BPBIBGSF


Радио Кърджали :
На 21 януари съдът в Смолян ще се произнесе по казуса с бебето на родилката от село Арда. Предстои районните магистрати решат за колко време бебето ще бъде в приемно семейство и дали ще бъде върнато на майката Симона.
Случаят за отнето новородено от майка му разбуни социалните мрежи, медиите реагираха, хората се възмущават, че социалните служби са взели момченцето на 26-годишната самотна майка Симона от смолянското село Арда направо от болницата и са го настанили в приемно семейство. Илияна Типова и Божидар Чолаков посетиха селото и събраха гледните точки на всички засегнати.
Не искам повече да давам интервюта, не искаме, не искаме повече да притесняваме майката. Достатъчно я побъркаха. С тези думи Ана Хаджийска, майка на родилката Симона, посрещна журналистическия екип на Радио Кърджали. След това обаче разказа, че Симона до 12 клас е била в селото, учила е и в Смолян, правени са ѝ редовни профилактични прегледи, медицинско за работа ѝ е издавано. Как са невидели досега? Как, като сме ходили и на лекари, и навсякъде, как изведнъж решиха, че майката е недобре?… Те казват, че тя не е добре, ама те я побъркват, категорична е Ана.
Тя обясни, че не са виждали бебето и не са ходили в приемното семейство, защото социалните им казали, че първо трябва да отидат при тях. Аз не мога да отида, да нахалствам. Не знам какви са процедурите, после да не ме изкарат пак агресивна, казва Ана Хаджийска.
Случаят със Симона е от преди месец. Малкият Александър се ражда със секцио в смолянската болница на 11 декември. Седмица по-късно бебето е предадено временно на приемно семейство. Майката твърди, че никой не я питал дали иска да даде детето си за отглеждане на други хора. Бабата Ана Хаджийска твърди, че случилото се е предварително нагласено още преди Симона да роди.
Още докато беше бременна – че как ще го гледате, ще видим като го роди. Една от социалните, която не отговаря към Закрила на детето, а отговаря за Ардинския регион… Би трябвало да видят дали ще се справи майката, тогава да решат. Никой не й даде шанс, казва Ана Хаджийска.
От отдел “Закрила на детето” в Смолян отказаха коментар. Според началника на отдела Гергана Тодоринска в медиите имало достатъчно информация. Тя предложи да ни изпрати писмено становище за свършеното до момента, но до излъчването на този репортаж в Радио Кърджали няма получено писмо.
Гергана Тодоринска не уточни как социалните служби ще работят за връщане на малкия Александър при майка му и кога ще стане това. Междувременно стана ясно, че в понеделник, 21 януари, Районният съд в Смолян ще решава дали да върне бебето в дома на Симона.
Откакто този случай стана обществено достояние, стотици хора от страната и чужбина искат да помогнат на 26-годишната Симона Алекова да върне детето си. Създадена е и онлайн подписка, която набира популярност. Други искат да подкрепят жената с вещи и пари.
А докато екипът беше в село Арда стана ясно, че към родопското село пътува Петър Низамов – Перата. Той, заедно с организацията, в която членува – Български юридически комитет, възнамерява по правен път да върне бебето Александър на майка му Симона Алекова.
Ще се опитаме да обжалваме заповедта. Виждам, че срока за обжалване по АПК (Административно процесуалния кодекс) е минал. Ще се опитаме да възстановим срока, съгласно АПК и ще атакуваме заповедта в Административния съд. Ако това не стане ще трябва да заведем дело по ГПК (Граждански процесуалния кодекс), което ще е също за връщане на детето при майката и да докажем нейния родителски потенциал. Смятам, че да се отнемат деца от биологични родители, особено при тези т. нар. социални услуги в България, които не могат да се нарекат въобще услуги, винаги децата са по-добре при майката. Трябва да е вече изключително неморална, да упражнява насилие спрямо тях, доказано, че да се отнемат деца от биологичен родител. А в случая аз съм сигурен, че става дума точно за търговия с деца. Тъй като се търсят главно бели деца от чужденци, които искат да си осиновят. Сега, не можем да кажем, че този случай е точно такъв, защото не сме го изследвали в пълната цялост, но я има тази тенденция и това е причината, поради която ние поемаме такива случаи, защото ние не сме съгласни с това нещо, което се случва. Това каза за Радио Кърджали Петър Низамов-Перата.
Юридическата част на случая се поема от Петър Николов, който бе отличен за адвокат на годината на 2018, заради успешния изход на делото на самотната майка Даниела Колева от Сливен. Тя успя да върне трите си деца, след като осъди местната Дирекция “Социално подпомагане”.

Само да вметна ! Надявам се от “Закрила на детето” – Смолян, да го прочетат. Защото след нашата намеса ШЕФКАТА НА ДА “Закрила на детето” в Русе – Милена Неделчева (на снимката) БЕШЕ УВОЛНЕНА. Благодарение най-вече на нашия съдружник в БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства – Адвокат Петър Николов , с който върнахме 11-те отнети деца на най-голямото българско семейство в Русе…
Не искам да го приемат като заплаха, а като законно предупреждение, но ако не си отменят сами заповедта за отнемането на непроплакалото пеленаче на българката от с. Арда , Смолянско.
Обещаваме им същото кариерно развитие като социалните РАЗБОЙНИЧКИ от Варна, които отнеха Виктория от Десислава, като на тези от Сливен, които отнеха трите деца на Даниела Колева, като на онези от Русе, които отнеха 11-те деца на най-внушителната българска семейна единица и като на още куп такива повярвали си социални, провеждащи политика като в Норвегия, Швеция, Дания…

След нашата намеса Бургаският Майкъл Джексън днес беше настанен в общинско жилище

Страни, в които се отнемат децата на биологичните родители дори и за това, че са отказали да му сменят пола. Да се само-определял против биологичния си пол.
А там социалните служби по “закрила” на детето имат доказани връзки с ПЕДОФИЛИ.
В България се наблюдава същата тенденция, в прогресивно-растящ мащаб, но с комерсиална цел – ПРОДАЖБА НА ДЕЦАТА НА ЧУЖДЕНЦИ.
Искат да продадат детето. Много добре знам какво правят. Прелагат го на чужденци, после им го взимат и ги изнудват за пари под масата. Пари, които се отчитат “на горе” чак до “черните” партийни каси. В този грозен и гнусен “бизнес” “пазарната икономика” и по-точно – търсенето, налага да се отнемат основно българчета, а не ромчета.
Имаме свидетели, но нямаме правосъдие…


БТВ, както винаги, са на страната на ДЯВОЛА.
Както и при казуса с Даниела от Сливен, когато заплашваха майката с отнетите три деца от социалните поради бедност, които ние след дълги съдебни и административни битки върнахме…

П.С.
С тези условия на домове, с тези социални “услуги” в България – детето е винаги по-добре при майката.

Няма да продадат детето.
Грешни са им сметките.
Не са сметнали нас, че ни има. Нас от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства

Previous articleПЕТЪР НИЗАМОВ ОПРОВЕРГА МАНИПУЛАЦИИТЕ НА СВОБОДНА ЕВРОПА ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО
Next articleСТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЯТА НА ДЕТЕТО И ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !