Македонският език е вулгаризиран български език спред БАН

132
0
Македоният език !
Становище
на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
на БАН във връзка с „Повелба за македонскиот jазик“ на МАНУ
от 03.12.2019 г.
Становището на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
при БАН за официалния език в Република Северна Македония, изразявано
многократно през годините, остава непроменено. Официалният език на Република
Северна Македония представлява писмено-регионална норма на българския език
(виж Единството на българския език в миналото и днес. – Български език, кн. 1, 1979;
електронна версия на <http://www.promacedonia.org/bugarash/ed/scans/skanove.htm>).
В подкрепа на това становище могат да се приведат редица аргументи от езиково,
историческо и културно естество, които се основават на резултатите от многобройни
научни изследвания на авторитетни български и чуждестранни учени.
Говорите от непрекъсваемото диалектно землище на българския език обхващат
историко-географските области Мизия, Тракия и Македония. Данните от историята на
езика категорично показват, че по тези места не е имало компактно население различно от
българското, нито различен език от българския.
„Повелбата за македонскиот jазик на Собранието на МАНУ“ е пореден опит за
некоректна подмяна на лингвистичната и историческата истина за произхода, същността и
функционирането на официалната книжовна норма в Р Северна Македония.
– Студията „Единството на българския език в миналото и днес“ и всички по-
нататъшни изследвания и становища на Института за български език доказват
несъстоятелността на тезата за „многувековен континуитет на македонскиот jазик…“.
Континуитетът на българския език се простира и извън държавните граници: 1. В
Румъния – Северна Добруджа; 2. В Сърбия – Поморавието и Западните покрайнини; 3. Във
Вардарска Македония; 4. В Гърция – Егейска Македония и Западна Тракия; 5. В Турция –
Източна (Одринска) Тракия; 6. В Албания – Корчанско, Голо Бърдо, Мала Преспа, част от
Гора; 6. В Косово – част от Гора, Призренско (Жупа) и др.
– Тезата за диалектното многообразие на „македонскиот jазик“ (с над „50 говори,
кои го сочинуваат западното наречjе, jугоисточното наречjе, како и групата на северни
говори)“ е некоректна и подменя обективния факт, че тези говори са естествено
продължение на диалектите на българския език на югозапад. Обобщаващите томове на
Българския диалектен атлас доказват на всички езикови равнища, че особеностите на
македонските диалекти се откриват и в западни, и в източни български говори, които
нямат нищо общо с географската област Македония.
– По повод на твърдението, че „развоjот на писмениот македонски jазик се врзува за
наjмалку две автохтони писма, глаголицата и кирилицата…“, сме длъжни да припомним,
че българският характер на Кирило-Методиевия език бе доказан по научен път още през
19. век при зараждането на славянското езикознание. Няма чуждестранен учен, който да
използва термин „старомакедонски“ вместо старобългарски. Такъв термин впрочем няма и
в Повелбата на МАНУ. Връзката на най-стария славянски книжовен език с българската
езикова област обаче се открива въз основа на многобройни фонетични и лексикални
черти. Цитираният в документа на МАНУ словенски учен Ватрослав Облак употребява в
трудовете си термините старославянски и старобългарски като абсолютни синоними и многократно подчертава, че неговите информатори са българи от Солунско, които никога
не са стъпвали в България. В най-ново време редица чуждестранни учени не подменят
нито същностно, нито терминологично истината за произхода и характера на
старобългарския език и обективно привеждат обилен доказателствен материал за своите
тези от цялата българска езикова територия в миналото и днес. Напр. изтъкнатият и
ерудиран палеославист, славист и българист полски учен проф. Т. Шимански във всички
свои трудове подчертава изключителната важност на старобългарския език за
реконструкцията на праславянския („редица думи, …ще се включат в речника като
праславянски въз основа най-вече на ранната им хронология в старобългарския език“) и с
конкретни диалектни примери от цялото българско езиково землище доказва своите
твърдения (Шимански 1974, 1977, 1995, 2003). Въобще основната и най‒авторитетна част
от световната славистика в течение на близо век застъпва непредубеденото схващане за
българския характер на Кирило‒Методиевия език и за международното му значение за
славянския езиков свят и за източноевропейското културно пространство. (Иречек, К.
1929. История на българите; Гутшмидт, К. 1983. Развойни етапи на българския книжовен
език през Възраждането, Исторически развой на българския език. І. Доклади (Първи
международен конгрес по българистика. С. БАН.; Лихачов, Д. С. 1973. Развитие русской
литературой Х‒ХVІІ вв. Ленинград.; Цейтлин, Р. М. 1986. Лексика древеболгарских
рукописей ІХ‒ХІ вв. С. БАН и мн. др.)
– По повод кодификацията на „стандартниот македонски jазик“ напомняме отново,
че в науката съществуват параметри, които се използват като критерии за типологизиране
на националните книжовни езици според особеностите на процеса на тяхното формиране.
Писмено-регионалната норма в днешната Република Северна Македония е много късно
явление в европейската лингвистична действителност, което датира от средата на ХХ в. и
няма нищо общо с естественото възникване и развитие на европейските книжовни езици.
Тя е резултат на вторична кодификация (прекодификация) на книжовния български език.
Решението за създаване на книжовната норма в Социалистическа република Македония е
взето на определена дата (2 август 1944 г.), на определено място (в манастира „Св. Прохор
Пчински) с политически декрет. Красноречиво е чистосърдечното признание на един от
членовете на първата езикова комисия – Г. Киселинов: „Литературниот jазик го прават
литераторите и журналистите, а филолозите имат само да установат формите на
jазикот. Ама денеска, ако сакаме да земеме едно наречjе од нашиот jазик като
литературен jазик, немаме време да чекаме да се прави тоj jазик. Ние сме исправени пред
вопросот да имаме литературен jазик, а немаме време и не можеме да чекаме тоj jазик
да го направат поети, книжевници и журналисти“ (стр. 3 от „Стенографски белешки
од Првата jазична комисиjа“. Скопjе. 2000).
– Прекодификацията в Социалистическа република Македония е резултат от
работата на три комисии за създаване на македонски език и правопис. Целта е максимално
отдалечаване на тази изкуствено създадена норма от българския език на фонетично,
графично и лексикално равнище. Българският книжовен език е бил изкуствено частично
диалектизиран, за да се получат различия предимно в областта на фонетиката,
акцентологията и графиката. Въвеждат се сръбските букви љ, њ, ј, џ, изхвърля се буквата ъ
(като „българска“) и се заменя с апостроф, защото звукът ъ съществува в диалектите във
Вардарска Македония (тъга става т’га). Дори фактът, че в „Повелбата“ на МАНУ думата
памет е заменена с изкуствено конструираната чуждица мемориjа е достатъчно
красноречив за деконструкцията на българския книжовен език, извършвана в Скопие.
– Фактът, че „македонскиот jазик се изучува на голем броj странски универзитети“ се
дължи на държавната политика на РСМ, по-рано БЮРМ, за целенасочено субсидиране на
чуждестранни лекторати. В този смисъл българската държава е длъжник на
българистиката, която от утвърдена специалност в големите световни университети, в
наши дни е сведена почти само до курсове за изучаване на български език с по няколко
студенти.
– Факт е, че „македонскиот jазик и неговите диjалекти се впишани во“ Общославянския
лингвистичен атлас (ОЛА) и „Европейския лингвистичен атлас“ (ЕЛА). Прочитът на
всички карти от тези атласи обаче за пореден път доказва, че диалектните фонетични,
морфологични, лексикални, словообразувателни и акцентологични явления на
териториите на България и Македония не се различават и очертават непрекъснати езикови
ареали.
– Континуитетът на т.нар. македонски език всъщност е континуитет на българския
език, който и без наличието на политически рамки през епохата на Българското
възраждане се развива и кодифицира на широка народна основа, запазвайки връзката с
традицията.
– В този смисъл представянето на българските възрожденски книжовници и дейци
Марко Цепенков, Кузман Шапкарев, Григор Пърличев, Братя Миладинови и др. като
собственомакедонски е поредната подмяна на историческата и научната истина.
Всеизвестен факт е, че сборникът на двамата братя от Струга Константин и Димитър
Миладинови „Български народни песни“, издаден в Загреб през 1861 г., в наши дни в
Скопие се преиздава с подмененото заглавие „Зборник за народни песни“ (1968 г.).
Фолклорните сбирки на Марко Цепенков са записани на родния му прилепски говор,
югозападнобългарски диалект. В своята автобиография той пише: „Вечен спомен да
остаам/ на мой мил народ бугарскьи“ (М. Цепенков, 1896 г.). Трудът на руския учен А.
Селищев „Полог и его болгарское население“ в Скопие се преиздава само като „Полог“.
Такива доказателства за подмяна на научната и историческата истина могат да бъдат
приведени за всички български възрожденци от географската област Македония както и за
чуждестранните учени, които са изследвали нашите говори там.
– По повод твърдението, че Ватрослав Облак е автор на „доминантната научна теориjа
за потеклото на старословенскиот jазик“ сме длъжни да уточним, че словенският учен,
който разгромява панонската теория за произхода на старобългарския език, в своите
“Makedonische Studien” (1896 г.) говори за „македонски българи“ и за „българи в
Македония“. Той изрично пише, че спорът по негово време е бил българи или сърби
живеят в Македония, но никъде не споменава за „македонско население“.
В заключение можем да обобщим: в обективната наука нашият целокупен език,
независимо от това дали е на старо или на ново място, или съществува под различни
форми (книжовни, писмено-регионални, диалектни и др.), вече столетия наред е известен с
народностното си име единствено като български език.
6.12.2019 г.
Previous articleАфганистан и Виетнам – Бягството в паника за САЩ през покрива на посолствата
Next articleХристо Иванов – Бойкикев и Йордан Цонев – Ментата договарят подкрепа за третия мандат
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here