ЗАКОНО-ПРОЕКТ ПРОТИВ ДЖЕНДЪР ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩАТА

195
0

Законопроектът е срещу нахлуването на джендър-идеологията чрез проекти на неправителствени организации. „Предлагаме промени в Закона за предучилищното и училищното образование, според които включването на деца и ученици в дейности по проекти и инициативи на НПО може да става само след изрично писмено съгласие на техните родители или настойници“. Предвижда се свободата на родителите да осигуряват ценностното възпитание на децата и учениците в съответствие със своите убеждения да бъде прибавена като един от принципите на образованието в България.В мотивите към законопроекта се посочва, че международните актове по правата на човека гарантират правата и отговорностите на родителите да се грижат за ценностното и идеологическо възпитание на децата. Действащият закон у нас обаче практически е лишил родителите от тези права и ги е прехвърлил изцяло на държавата.Сега в чл. 11 от закона има забрана за налагане на идеологиии в образователната система, но не са предвидени конкретни механизми за предотвратяване нахлуването на различни идеологически, в т.ч. ненаучни, доктрини чрез неправителствения сектор. Свидетели сме, че децата и учениците са включвани в дейности по проекти, програми и инициативи на неправителствени организации. Част от тях несъмнено са полезни. Други обаче са подчинени на идеологически възгледи, по които няма научен консенсус или са лишени от авторитетна научна аргументация, а в обществото са възприемани противоречиво.Типичен пример са различните анкети, обучения, открити уроци и разпространение на информационни материали на неправителствени организации, които пропагандират ненаучната теория, че полът се определя не от биологичното зачатие и генетичния код на човека, а от неговия личен психически и волеви избор и самоидентификация. Целта на законопроекта е да въведе гаранции за родителски контрол относно разпространяваните в учебните заведения идеологически доктрини, а не да се разчита само на преценката на държавните чиновници от системата на образованието.Пълен текст на законопроекта – тук.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн., ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., изм. и доп., ДВ. бр. 98 от 9.12.2016 г., изм., ДВ. бр. 105 от 30.12.2016 г., изм., ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г., изм. и доп., ДВ. бр. 99 от 12.12.2017 г., изм., ДВ. бр.24 от 16.03.2018 г.) §. 1. В чл. 3, ал. 2 се създава нова т. 12: „12. Зачитане на отговорността, правата и задълженията на родителите и законните настойници за възпитанието на децата и учениците, в съответствие с чл. 5 и чл. 14, т. 2 от Конвенцията за защита на правата на детето (приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. ратифицирана с решение на Великото народно събрание от 11.04.1991 г. – ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г., в сила от 3.07.1991 г. )“. § 2. В чл. 11 се създава нова ал. 3: „(3) Институция в системата на предучилищното и училищното образование може да включва деца и ученици в дейности, осъществявани по проекти, програми и инициативи на юридически лица с нестопанска цел, само след като информира родителите или законните им настойници за целите и съдържанието на дейностите и получи тяхното изрично писмено съгласие“. М О Т И В И Настоящият законопроект има за цел да въведе конкретни гаранции за зачитане на правата и отговорностите на родителите относно ценностното и идеологическо възпитание на децата и учениците от страна на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Международните актове по правата на човека изрично гарантират, че родителите имат права, отговорности и задължения за възпитанието на децата, които държавата, в лицето на образователната система, не може да отнема, ограничава или замества.
Така например: – в чл. 18, т. 5 от Международния пакт за гражданските и политическите права е предвидено, че „държавите-страни по този пакт се задължават да зачитат свободата на родителите или на законните настойници, да осигуряват религиозното и моралното възпитание на своите деца съобразно собствените си убеждения“. – чл. 2 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи постановява, че държавата следва да „уважава правото на родителите да дават на своите деца образование и обучение в съответствие със своите религиозни и философски убеждения“. – в чл. 5 от Конвенцията на ООН за правата на детето на държавите е възложено да зачитат отговорностите, правата и задълженията на родителите, респ. на законните настойници, да осигуряват по начин, съответствуващ на развитието на способностите на детето, подходящи насоки и ръководство в упражняването от него на правата, признати в тази Конвенция“. Пак там, в чл. 11, т. 2 е закрепено задължението на държавите-страни по конвенцията „да осигурят ръководството на детето при упражняването на това негово право по начин, съответствуващ на развитието на способностите на детето“. В контекста на тези задължения, предвидени в международните договори, по които Република България е страна, следва да се подчертае, че действащият Закон за предучилищното и училищното образование съдържа редица дефицити. Свободата на родителите да осигуряват ценностното възпитание на децата в съответствие със своите убеждения не е напълно гарантирана, не е включена и сред принципите, на които следва да се основава образованието като национален приоритет (чл. 3, ал. 2). Тъкмо обратното, тази свобода е практически отнета в полза на държавата, която чрез институциите на предучилищното и училищното образование разполага с всички механизми и възможности да насочва и контролира идеологическото формиране на децата и учениците без оглед на мнението и отношението на техните родители или настойници. В чл. 11, ал. 2 от закона е въведено необходимото и важно ограничение, че: „в системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини“. Заедно с това обаче не са предвидени реални и конкретни механизми срещу налагането на идеологически, в т.ч. ненаучни, доктрини. Свидетели сме, че в институции от системата, децата и учениците са включвани в дейности по различни проекти, програми и инициативи на неправителствени организации. Част от тези дейности са полезни, допринасят за постигане на образователните цели и се основават на универсално споделени ценности и идеи, в съответствие с достиженията на съвременната наука. Други подобни дейности обаче са подчинени на идеологически възгледи, по които няма научен консенсус или дори са лишени от авторитетна научна основа и аргументация. По този начин в детските градини и училищата потенциално могат да проникват и да бъдат представяни и3 налагани като универсални различни идеологически постановки, които в науката и в обществото са противоречиво възприемани, а част от родителите напълно отхвърлят, защото не съответсват на техните философски убеждения. Такива дейности оказват влияние върху формирането на мирогледа и ценностната ориентация на подрастващите, без обаче техните родители и настойници да имат предвидената в международните актове по правата на човека свобода да се грижат и да „ръководят“ ценностното и идеологическо развитие на своите деца. Това е етатистки подход, при който държавата е монополизирала този въпрос в разрез с правата на родителите. Проблемът възниква с особена отстрота, когато в образователната система са допускани недържавни организации, които провеждат свои инициативи. Типичен пример в това отношение са различните анкети, обучения, открити уроци, разпространение на информационни материали и др.под., осъществявани от неправителствени организации, които са базирани на джендър-идеологията – т.е. на ненаучната теория, че полът се определя не от биологичното зачатие и генетичния код на човека, а от неговия личен психически и волеви избор и самоидентификация. В съчетание с липсата на възможности за контрол от страна на родителите по отношение на доктрините и идеологиите, които се разпространяват в институциите на предучилищното и училищното образование, практическият резултат е – индоктриниране на децата и учениците с идеологически доктрини в нарушение на цитираната забрана по чл. 11, ал. 2 от закона. Ето защо, този законопроект предлага: 1. Изрично включване на свободата на родителите да осигуряват ценностното възпитание на децата и учениците в съответствие със своите убеждения, като един от основните принципи на образованието в Република България, в съответствие с международните актове по правата на човека. 2. Въвеждане на принципа на информираното съгласие, който гарантира на родителите, че могат да осъществяват ефективен контрол върху идеологическите и ценностни аспекти на образованието, когато неправителствени организации са допускани в институциите на предучилищното и училищно образование да осъществяват дейности по проекти, програми и инициативи и да разпространяват информационни материали. Прилагането на предложените със законопроекта разпоредби не налага промени в структурата на администрацията или в бюджета и финансирането на образователната система.

ПЕТЪР НИЗАМОВ

Председател на Българския юридически комитет и ПП РОДИНА

Previous articleКОГАТО ДЪЩЕРИ НА НАЦИЯТА ИСКАТ ДА СТАНАТ НЕЙНИ СИНОВЕ

Next articleСемейното гестапо отне БЪЛГАРЧЕ в Хамбург.
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !