В тази категория са включени всички постановления и всяко Тълкувателно решение на ОСНК на Върховния касационен съд и Върховния съд

за горепосочения период, което не е загубило сила. Включени са и всички постановления и всяко Тълкувателно решение на ОСНК на ВКС и ВС за периода след издаване на сборника от 1991 г., отнасящи се до разпоредби на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. В някои от висшите съдебни актове са подложени на тълкуване разпоредби и от други нормативни актове – Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за изпълнение на наказанията (отм.), Закона за движение по пътищата, Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти, и др. В края на сборника е включен и указател на публикуваните постановления, тълкувателни решения, тълкувателни постановления.
През значителния период от време (1957–2019 г.), който обхваща настоящия сборник, са настъпили редица конституционни и съдържа есенцията на наказателното и на наказателно-процесуалното право. Има редица юридически съждения, които биха били безценен принос към знанията и уменията на всеки един практикуващ юрист.

Всяко Тълкувателно решение на ОСНК на ВСК или ВС се приема от общите събрания на наказателната на ВКС. Всяка от колегиите сама приема такива решения.

c) Колегия във ВАС, т.е. всяка от съществуващите колегии може да приеме такива решения.
d) Двете колегии на ВАС да приемат съвместно тълкувателни решения.При неправилна и противоречива съдебна практика между ВКС и ВАС съдиите от съответните колегии могат да приемат общо тълкувателно решение. Постановленията са винаги актове на ВКС и ВАС, докато тълкувателните решения са актове на колегиите по отделно от двете съдилища.Тълкувателните постановления и тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната власт и изпълнителната власт, както и за МС. Те са задължителни и за частно-правните субекти на които са възложени публично-правни функции. Искания за издаване на тълкувателни постановления и тълкувателни решения могат да се правят само от изрично овластени субекти. Това са – председателят на ВКС, председателят на ВАС, главният прокурор, министърът на правосъдието, омбудсмана, председателят на висшия адвокатски съвет. Задължително следва да направят искането в писмена форма. Те следва в него да посочат противоречивата практика, т.е. съдебните актове, които по противоположен начин решават еднакви по своята същност съдебни спорове. Следва да се обосноват спорните въпроси, нормативните разпоредби, които са в основата на противоречивата и неправилна практика. Трябва да се посочи в искането и какво се иска. Председателят на съда, получил искането, (ВКС или ВАС) образува дело и го възлага за доклад на един или няколко съдии в зависимост от сложността на постановените въпроси. В общото събрание участват всички съдии от съответните колегии.всяко Тълкувателно решение на ОСНК на ВС и ВС,и тълкувателните постановления се приемат с обикновено мнозинство. Освен съдиите, в ОС могат да участват министъра на правосъдието, главният прокурор и председателят на висшия адвокатски съвет. Те могат да делегират своето право на участие на своя заместник. Тези лица нямат статута на членове на ОС. Следователно те участват със съвещателен глас, т.е. не участват в гласуването. Тълкувателното решение и тълкувателното постановление следва да се приеме в три-месечен срок от потсавяне на искането. Поради това, че имат задължителен характер те следва да бъдат широко разгласени. Те се публикуват в бюлетините на ВКС и ВАС. Стана практика те да се включват и в сайтовете на съдилищата.

февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 06.07.1987 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  – Относно мярката за неотклонение по отменения Наказателно процесуален кодекс – чл. 307 НПК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 06.07.1987 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат   Относно мярката за неотклонение по отменения Наказателно процесуален кодекс – чл. 307 НПК.       Пленумът на ВС отново обръща внимание на съдилищата при предаването на съд и […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 01.06.1989 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 01.06.1989 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат     С постановления № 11 от 26.12.1968 г., № 5 от 30.10.1964 г. и № 11 от 11.12.1975 г. на Пленума на Върховния съд бяха обявени за загубили сила […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 20.12.1990 Г. ПО ДЕЛО № 4/1990 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 20.12.1990 Г. ПО ДЕЛО № 4/1990 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 20.12.1990 Г. ПО ДЕЛО № 4/1990 Г., ПЛЕНУМ НА ВС           Публикувано: Бюлетин на Върховния съд, бр. […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЛ. 80, АЛ. 1, Т. 1 И ЧЛ. 81, АЛ. 1 НК И ЗА ОБЕКТИВНАТА СЪСТАВОМЕРНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЛ. 80, АЛ. 1, Т. 1 И ЧЛ. 81, АЛ. 1 НК И ЗА ОБЕКТИВНАТА СЪСТАВОМЕРНО  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ […]
февруари 27, 2021

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС           Публикувано: Сборник съдебна практика […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 1993 Г. ПО Д. № 1/1993 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 1993 Г. ПО Д. № 1/1993 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 1993 Г. ПО Д. № 1/1993 Г., ПЛЕНУМ НА ВС         На основание чл. 41, ал. 1 […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 21.01.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2014 Г., ОСНК НА ВКС – разпространение или държане на акцизни стоки без бандерол

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 21.01.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2014 Г., ОСНК НА ВКС – разпространение или държане на акцизни стоки без бандерол  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 21.01.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2014 Г., ОСНК […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.02.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2012 Г., ОСНК НА ВКС – граждански иск в наказателното производство

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.02.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2012 Г., ОСНК НА ВКС – граждански иск в наказателното производство  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.02.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2012 Г., ОСНК НА ВКС   […]
февруари 27, 2021

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 31.05.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2013 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на престъпленията срещу интелектуалната собственост

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 31.05.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2013 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на престъпленията срещу интелектуалната собственост  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 31.05.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2013 Г., ОСНК НА […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.11.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2013 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 457 НПК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.11.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2013 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 457 НПК  Печат По т. 1 В производството по чл. 457 от НПК допълнителното наказание глоба се приема за изпълнение, когато е […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСНК НА ВКС – по приложението на чл. 234 НК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСНК НА ВКС – по приложението на чл. 234 НК  Печат 1. Превозното или преносното средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъпление […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСНК НА ВКС – прилагане на чл. 242 – 249 НПК от специализиран съд и прокуратура

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСНК НА ВКС – прилагане на чл. 242 – 249 НПК от специализиран съд и прокуратура  Печат 1. При упражняване на правомощията си по чл. 249, ал. […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.02.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г., ОСНК НА ВКС – разноски в наказателното производство

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.02.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г., ОСНК НА ВКС – разноски в наказателното производство  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.02.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г., ОСНК НА ВКС   с […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 30.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2013 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 30.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2013 Г., ОСНК НА ВКС  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 30.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2013 Г., ОСНК НА ВКС   Докладвано от съдия КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ и […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 12.11.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 111 и 113 НПК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 12.11.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 111 и 113 НПК  Печат За прилагането от прокурора в производство по чл. 111, ал. 2 НПК на разпоредбата на чл. 113 […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.12.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2014 Г., ОСНК НА ВКС – по въпроси на публичността на съдебния процес по НПК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.12.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2014 Г., ОСНК НА ВКС – по въпроси на публичността на съдебния процес по НПК  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.12.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2014 Г., […]
февруари 27, 2021

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 22.12.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2014 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 227б НК

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 22.12.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2014 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 227б НК  Печат Управителят и представителят на търговско дружество или кооперация е самостоятелен субект на престъплението по чл. 227б, ал. 2 от […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 08.06.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2014 Г., ОСНК НА ВКС – ЗМИП

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 08.06.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2014 Г., ОСНК НА ВКС – ЗМИП  Печат 1. Първоинстанционните определения, с които се налагат обезпечителни мерки – запор и възбрана по реда на чл. 12, ал. 3 от […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 19.06.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2015 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на съкратеното съдебно следствие

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 19.06.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2015 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на съкратеното съдебно следствие  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 19.06.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2015 Г., ОСНК НА ВКС […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 22.12.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2015 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на хулиганството във вр. с ЕКПЧОС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 22.12.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2015 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на хулиганството във вр. с ЕКПЧОС  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 22.12.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2015 Г., ОСНК […]