12.1 C
Бургас
сряда, април 24, 2024
Google search engine

Тълкувателни решения на ОСНК по наказателни дела

Home Тълкувателни решения и постановления на ВС и ВКС Тълкувателни решения на ОСНК по наказателни дела

В тази категория са включени всички постановления и всяко Тълкувателно решение на ОСНК на Върховния касационен съд и Върховния съд

за горепосочения период, което не е загубило сила. Включени са и всички постановления и всяко Тълкувателно решение на ОСНК на ВКС и ВС за периода след издаване на сборника от 1991 г., отнасящи се до разпоредби на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. В някои от висшите съдебни актове са подложени на тълкуване разпоредби и от други нормативни актове – Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за изпълнение на наказанията (отм.), Закона за движение по пътищата, Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти, и др. В края на сборника е включен и указател на публикуваните постановления, тълкувателни решения, тълкувателни постановления. През значителния период от време (1957–2019 г.), който обхваща настоящия сборник, са настъпили редица конституционни и съдържа есенцията на наказателното и на наказателно-процесуалното право. Има редица юридически съждения, които биха били безценен принос към знанията и уменията на всеки един практикуващ юрист.
Всяко Тълкувателно решение на ОСНК на ВСК или ВС се приема от общите събрания на наказателната на ВКС. Всяка от колегиите сама приема такива решения.c) Колегия във ВАС, т.е. всяка от съществуващите колегии може да приеме такива решения. d) Двете колегии на ВАС да приемат съвместно тълкувателни решения.При неправилна и противоречива съдебна практика между ВКС и ВАС съдиите от съответните колегии могат да приемат общо тълкувателно решение. Постановленията са винаги актове на ВКС и ВАС, докато тълкувателните решения са актове на колегиите по отделно от двете съдилища.Тълкувателните постановления и тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната власт и изпълнителната власт, както и за МС. Те са задължителни и за частно-правните субекти на които са възложени публично-правни функции. Искания за издаване на тълкувателни постановления и тълкувателни решения могат да се правят само от изрично овластени субекти. Това са – председателят на ВКС, председателят на ВАС, главният прокурор, министърът на правосъдието, омбудсмана, председателят на висшия адвокатски съвет. Задължително следва да направят искането в писмена форма. Те следва в него да посочат противоречивата практика, т.е. съдебните актове, които по противоположен начин решават еднакви по своята същност съдебни спорове. Следва да се обосноват спорните въпроси, нормативните разпоредби, които са в основата на противоречивата и неправилна практика. Трябва да се посочи в искането и какво се иска. Председателят на съда, получил искането, (ВКС или ВАС) образува дело и го възлага за доклад на един или няколко съдии в зависимост от сложността на постановените въпроси. В общото събрание участват всички съдии от съответните колегии.всяко Тълкувателно решение на ОСНК на ВС и ВС,и тълкувателните постановления се приемат с обикновено мнозинство. Освен съдиите, в ОС могат да участват министъра на правосъдието, главният прокурор и председателят на висшия адвокатски съвет. Те могат да делегират своето право на участие на своя заместник. Тези лица нямат статута на членове на ОС. Следователно те участват със съвещателен глас, т.е. не участват в гласуването. Тълкувателното решение и тълкувателното постановление следва да се приеме в три-месечен срок от потсавяне на искането. Поради това, че имат задължителен характер те следва да бъдат широко разгласени. Те се публикуват в бюлетините на ВКС и ВАС. Стана практика те да се включват и в сайтовете на съдилищата.

ПОСЛЕДНО ВИДЕО

ПОЛИЦИЯТА В БУРГАС ЦЯЛА ГОДИНА МЪЛЧИ ЗА МУТРЕНСКИЯ БОЙ НА БАНДАТА...

Днес се навършва точно 1 година, откакто ние от Юстиция предадохме запис С МУТРЕНСКО СБИВАНЕ на една от покровителстваните от в Първо Районно...