Home За мен – Петър Низамов Лична: Политическа дейност Политически проект “РОДИНА” Учредителна декларация на ПП “РОДИНА”

Учредителна декларация на ПП “РОДИНА”

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

На

Политическа партия

РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА

( РОДИНА )

Учредителна декларация на пп "родина" учредителна декларация на пп "родина" 72186731 583333602411204 2441727682740748288 n учредителна декларация на пп "родина" учредителна декларация на политическа партия „родолюбци за отечество, демокрация в истинска национална алтернатива“ ( родина ) петър низамов учредителна декларация на пп "родина"

 

ние изразявайки волята си на свободни граждани в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии, обединени в инициативен комитет за учредяване на Политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“  с абревиатура „РОДИНА“ , приемаме и утвърждаваме тази учредителна декларация.

Основните цели на партията са:

Най-важната цел на политическата партия е да живеем в чисто и свято Отечество, такова, за каквото е мечтал Васил Левски, като премахнем марионетния характер и корупционния модел на управление на държавата и да запазим суверенитета на България, като постигнем повишаване на авторитета и тежестта на страната в международните отношения .

За постигане на целта си сме решени :

Да създадем условия за достоен живот за всички граждани на Република България;

Да осигурим равни права и задължения за всички граждани на Република България ;

Да реформираме правоохранителната система и да установим върховенство на закона.

Да осигурим качествено и безплатно образoвание и здравеопазване;

Да закриляме семейството , майките, бащите и децата.

Да осигурим професионална реализация на младите в Република България;

Да защитаваме интересите на малкия и средния бизнес,

Да се справим с картелите, монополите и спекулата.

Да защитаваме приоритетно трудовите права на гражданите.

Да увеличим средната работна заплата на населението.

Да се справим с безработицата .

Да се борим с ширещата се „шуро-баджанащина“ в публичния сектор и обществените поръчки в България.

Да създадем условия за развитие на високо-технологични производства с голяма добавена стойност.

Да създадем регулации пресичащи износа на природни богатства в необработен вид (без добавена стойност в страната).

Да създадем законодателство, което да ревизира сделките и създаде условия за търсене на отговорност на виновните лица от Преходния период в България след 1989г. В частност – източването на държавните предприятия, източването на банките, кредитните милионери, приватизационните сделки, умишлените банкрути, концесионните сделки.

Да водим външна политика, отстояваща интересите на Република България на принципа – приятели с всички, но подчинени на никой ! Политика насочена единствено към интереса на българските граждани. Сътрудничество с всички държави по Света – за каквото е изгодно, доколкото е изгодно и докогато е изгодно на българските граждани.

Да защитаваме с всички сили правата на българските граждани в чужбина.

Да създадем регулации за пресичане възможностите за нерегламентирано прокарване на чужда външна политика в България чрез правителствени и неправителствени организации.

Да гарантираме прозрачност и информираност в решенията и дейността на законодателната, изпълнителната и съдебната власт;

Да гарантираме достойна пенсия;

Да опазваме околната среда и особено – плажовете, горите и планините на България ;

Да работим за изграждането на ценностна система, насочена към обединяване и възраждане на християнския морал, традиционното семейство, българския дух, език и култура.

Да гарантираме суверенитета на България !

Да въведем машинно/електронно гласуване !

На повече пряка демокрация !

Да въведем законодателство, осигуряващо много по-лесен достъп на гражданите до референдуми.

Да спрем бюджетните кражби, свързани с нагласени обществени поръчки, укрити данъци в особено големи размери и контрабандна търговия от фирми и частни лица, избегнали закона чрез корупцията в държавните институции.

Да въведем законодателна рамка, която гарантира ясна собственост на медиите и спазването на високи професионални стандарти в медийната среда. Край на политическото финансиране за медии.

Да прекратим източването на социалната система.

Да осигурим законодателство, което да гарантира реалното обработване на плодородната българска земя, а не както до сега – само с цел източване на субсидии.

Да осигурим особена закрила на дребния и средния земевладелец и селски стопанин.

Да осигурим законодателство, което да гарантира контролния дял на държавата при управлението и разпореждането с пристанищата, летищата, електро-разпределителните дружества, здравните каси, касите по КСО и всичко, при което водещ е обществения, а не частния интерес.

Да възвърнем военната повидност. Въвеждане на задължителна наборна, военна служба за всеки годен пълнолетен от мъжки пол.

Да създадем условия за по-голяма раждаемост на пълноценно поколение .

Да осигурим безплатни – училище, детска градина, ясла.

Да изплатим външния дълг на България и да се освободим от „финансовото робство“.

Да се борим с радикалните религиозни или други идеологии и тяхното разпространение.

Да запазим териториалната цялост на България.

Да работим за разпространение на българската кауза в Северна Македония.

Да се осигурим свободата на словото.

Да пазим границите на Република България

Да създадем силна и боеспособна армия.

Преразглеждане и предоговаряне на неизгодните за България клаузи в сключените досега международни договори.

Закриване на американските военни бази на територията на България.

Строго, безкомпромисно и еднакво прилагане на закона спрямо всички български граждани, независимо от техния етнически произход или тяхното етническо самосъзнание. Недопускане на никакви привилегии, основани на действителна или декларирана принадлежност към каквито и да било малцинствени групи.

Държавно субсидиране на културата, с балансирана равнопоставеност между отделните жанрове.

Извеждане на прокуратурата от съдебната власт и включването й в изпълнителната власт, за да може да се търси отговорност от правителството за прокурорските действия или бездействия. Възстановяване правомощието на прокуратурата да сезира съдебни процеси за контрол върху законността на сделки, за които има данни, че накърняват държавни или обществени интереси.

За постигане целите и осъществяване на дейността си партията ще отстоява принципи на:

Поставяне интересите на България и гражданите и над личните и партийните!

Строг вътрешен контрол !

Правова и социална държава !

Недопускане отклоняване от поставените цели !

С настоящата декларация инициативният комитет открива подписка за набиране на членове-учредители на Политическа партия „РОДОЛЮБЦИ ЗА ОТЕЧЕСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА“  с абревиатура „РОДИНА“. Всеки гражданин с избирателни права, който отговаря на Закона за политическите партии може да се присъедини към нея чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет.