ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 15 ОТ 27.04.1987 Г. ПО Н. Д. № 7/1987 Г., ОСНК НА ВС

285
0

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 15 ОТ 27.04.1987 Г. ПО Н. Д. № 7/1987 Г., ОСНК НА ВС

 

 

 

 

 

Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 391, пор. № 128

 

 

 

ОТНОСНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО И КРАТКОТРАЙНО РАЗСТРОЙСТВО НА СЪЗНАНИЕТО – ЧЛ. 21, АЛ. 1, Т. 5 НПК И ЧЛ. 22, Т. 1 НПК

 

Чл. 21 НПК

 

Чл. 22 НПК

 

 

 

Главният прокурор на НРБ е предложил ОСНК на Върховния съд да издаде тълкувателно решение по въпросите:

 

1. Кое разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта е краткотрайно по смисъла на чл. 22, т. 1 НПК.

 

2. Кое разстройство на съзнанието, изключващо вменяемостта, е продължително по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 5 НПК.

 

В предложението се твърди, че в практиката по различен начин се определя кое разстройство на съзнанието е краткотрайно и кое продължително. Уеднаквяването на съдебната практика има важно значение за правилното прилагане не само на посочените текстове, но и на членове 234, т. 2,237, ал. 1, 239, ал. 1, т. 1, 247, ал. 1, т. 1, 248, ал. 1, 338, 339, ал. 1 и 2 и 429 НПК.

 

Върховният съд, Общо събрание на наказателните колегии, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Д.Н кодекс обявява за наказателно неотговорни лицата, които са извършили обществено опасни деяния в състояние на невменяемост – чл. 33, ал. 1 НК. За това при констатация за невменяемост наказателно производство не се образува, а образуваното се прекратява.

 

Не се налага наказание на лице, което поради разстройство на съзнанието изпадне в състояние на невменяемост след извършване на престъплението – чл. 33, ал. 2 НК.

 

В чл. 33, ал. 1 НК изчерпателно са посочени причините за настъпване на невменяемостта от гледище на съдебната психиатрия. Та са три – умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието. Тези три категории причини, които дават медицинските критерии за невменяемостта, могат да засегнат в различна степен психическата дейност на субекта. Затова наличието на никой от тях не винаги води до невменяемост. Такава е налице само когато е настъпило сериозно отклонение от нормалната психическа дейност, поради което лицето не е могло да разбира свойството или значението на извършеното или да ръководи постъпките си. Това е вторият юридически (психологически) критерий за невменяемостта. Без наличието най-малко на един от неговите моменти – интелектуален или волев, не може да има невменяемост.

 

Протичането на болестния процес при разстройство на съзнанието с оглед неговите причини за отделните лица може да трае кратко или продължително време. В едни случаи той прогресира и води до деградация – деменция, а в други до оздравяване. Това има важно наказателноправно значение при разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, настъпило след извършване на престъплението. Ако е краткотрайно на основание чл. 22, т. 1 НПК наказателното производство се спира. Когато то е продължително съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 НПК производство не се образува, а образуването се прекратява. Наличието на едното или другото разстройство на съзнанието водят до различни правни последици със съществено значение както за наказателното производство, така и за виновните лица. Това налага изясняването им.

 

Следва да се посочи, че тези понятия независимо дали са използувани в наказателния кодекс или наказателно процесуалния кодекс имат еднакво съдържание, т. е. касае се за времетраене на болестния процес. Прогнозата за неговата продължителност и краен изход зависят от различни обстоятелства и преди всичко от причината, която го е предизвикала. Това налага изясняването на тези въпроси да става с помощта на компетентна съдебнопсихиатрична експертиза. В крайна сметка решението се взема от органите на предварителното производство или съда.

 

понеже при извършване на престъплението деецът е бил вменяем, той носи наказателна отговорност. За да се осъществи същата, е необходимо да е вменяем и при налагане на наказанието. Това може да стане, когато разстройството на съзнанието довело до невменяемост, е преходно и излечимо състояние. В тези случаи говорим за краткотрайно разстройство на съзнанието, което води до спиране на наказателното производство. То може да продължи дни, месеци и даже година. Важното в случая е констатация въз основа на обективни данни, че състоянието е временно с благоприятна прогноза.

 

Тълкуване на понятието продължително разстройство на съзнанието е дадено в Постановление № 3/1979 г. на Пленума на Върховния съд на НРБ независимо, че се отнася до положението на чл. 128, ал. 2 НК. Както е посочено в постановлението, разстройството на съзнанието е продължително, когато обхваща дълъг период от време, без да е необходимо да е постоянно. То може да продължи години и да се превърне в постоянно, но това не е необходимо за прилагането на чл. 21, ал. 1, т. 5 НПК. Достатъчна е констатация въз основа на обективни данни, че това състояние ще продължи с години без сигурна благоприятна прогноза.

 

Когато прогнозата излезе неточна и лицето оздравее преди изтичането на давностния срок, от него следва да се търси наказателна отговорност. Ако наказателното производство е прекратено от съда, за възобновяване на делото е необходимо да не е изтекъл и срокът по чл. 360, ал. 1 НПК. Спряно наказателно производство следва да се прекрати, ако разстройството на съзнанието е продължително с неблагоприятна прогноза.

 

По тези съображения и на основание чл. 51, ал. 2 от Закона за устройство на съдилищата Върховният съд, ОСНК,

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

Краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта по смисъла на чл. 22, т. 1 НПК, е това, което трае кратко или по-дълго време, но винаги има временен характер и е излечимо.

 

Продължително разстройство на съзнанието, водещо до невменяемост по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 5 НПК, е това, което обхваща дълъг период от време, като изключва краткотрайното, и при което липсва сигурна благоприятна прогноза, без да е необходимо да е постоянно.

 

 

 

 

 тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г.  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. , оснк на вс 1 деца даниела1 scaled  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. Тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. , оснк на вс петър низамов  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

 тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г.  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. , оснк на вс daco 1042844  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. Тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. , оснк на вс петър низамов  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

 тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г.  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. , оснк на вс daco 1042844  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. Тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. , оснк на вс петър низамов  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

 тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г.  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. , оснк на вс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. Тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г. , оснк на вс петър низамов  тълкувателно решение № 15 от 27. 04. 1987 г. По н. Д. № 7/1987 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous article ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 12 ОТ 30.04.1987 Г. ПО Н. Д. № 4/1987 Г., ОСНК НА ВС
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 59 ОТ 26.12.1986 Г. ПО Н. Д. № 44/1986 Г., ОСНК НА ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here