Право

Моите научни статии и критика по право.

Право и делата! Тук можете да намерите моите статии относно някои дела, проблеми в законите.

Право в политиката и юриспруденцията се нарича система от социални правила и норми, които потвърждават, забраняват или разрешават определен вид поведение или взаимоотношения между хора или организации. Тази система от правила се прилага от съвкупност от институции  и подлежи на принудително осъществяване, на тях се подчинява всяко едно правно общество. Правото придава форма на политикатаикономиката и обществото по различни начини и служи като основен социален медиатор за регулиране на отношения между хората.

Договорното право регулира всичко – от купуването на автобусен билет до търгуването на деривативиКонституционното право осигурява рамка за създаването на законазащита на човешките права и избора на политически представителиАдминистративното право се използва да разглежда решенията на държавните агенции. Международното управлява въпросите между суверенните държави в дейности от търговията до регулацията на околната среда. Гръцкият философ Аристотел казва през 350 пр.н.е. „Разпоредбата на закона е по-добра от решението на който и да е отделен индивид.“[5]

Правните системи изработват права и отговорности по различни начини.

Раздели

Поради сложността на отношенията, които регулира, правото се подразделя на:

  • публично и частно – разграничение с оглед характера на целите и интересите, които регулира – дали те имат публичен или частен характер;
  • материално и процесуално – най-общо материалното определя вида, характера и значимостта на благата, които регулира, а процесуалното право е способът, начинът и редът на реализацията му в съдебното правораздаване;(неекзактно)
  • вътрешно и международно – вътрешното е системата от правила и норми за поведение, приети от една страна, разпростираща се със суверенитета на държавната ѝ власт, а международното се отнася до международната общност като такава, включваща съгласуваната правна воля на държавите;
  • субективно и обективно – обективно е правото като съвкупност от правни норми, правният ред и т.н.; субективното право е гарантираната и позволена от обективното право възможност на правния субект за действия или бездействия, посредством собствения си правен интерес;
  • правото като правната наука изучаваща правните норми и принципи;
  • правото като правна система;
  • правото като източник на правото;
  • правото като справедливост и др.