Home За мен – Петър Низамов Свободна Европа Устав на Свободна Европа

Устав на Свободна Европа

Свободна европа устав на свободна европа 74390738 2441613376113352 7569200326654296064 n свободна европа устав на сдружение "свободна европа" петър низамов свободна европа

УСТАВ
на Сдружение “СВОБОДНА ЕВРОПА”

 

Image may contain: one or more people and indoor

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сдружение “СВОБОДНА ЕВРОПА”, наричано по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

1.2. Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

1.3. Сдружението ще извършва дейност в обществена полза.

НАИМЕНОВАНИЕ

2.1. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение “Цивилни в защита на жените и вярата”.

2.2. Наименованието на Сдружението се изписва с латински букви както следва: Association “Civilians group for protection of the women and the faith”.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 1. Седалището и адресът на управление на Сдружението са в: гр. Бургас ___________________________________.

ЦЕЛИ

 1. Целите на Сдружението са както следва:

  1. Да създава творческа среда за съхраняване и развитие на социалната справедливост, демокрацията , свободата на словото, печата и убежденията, устойчивото развитие на страната, филантропията, доброволчеството, солидарността и лидерството;

  2. Да работи за гражданското и патриотичното възпитание на подрастващите в честност, отговорност и родолюбие, като стимулира физическото, психическото, интелектуалното, културното и образователното им усъвършенстване и потенциал;

  3. Предоставяне на закрила и защита на правата на децата, подрастващите и жените, многодетните майки, хората с увреждания, социално слабите лица и уязвими групи, включително чрез насърчаване на активността на младежта и гражданското общество;

 2. Да съдейства за борбата с насилието, включително домашното, за борбата и предотвратяването на измами, тормоз и др.;

 3. Да работи за гражданското и патриотичното възпитание на подрастващите в честност, отговорност и родолюбие, лидерство като стимулира физическото, психическото, интелектуалното, културното и образователното им усъвършенстване и потенциал;

 4. Да съдейства на държавните органи, общинските и местни власти при възникване на бедствия, аварии и други кризисни ситуации, представляващи заплаха за нормалното съществуване и развитие на българското общество;

 5. Да подпомага дейности, свързани с опазването на природата, околната среда, археологическите, историческите и научните постижения на България;

 6. Да допринася за развитието на физическата култура и спорта, а с това и за подобряване качеството на живот на българските граждани;

 7. Да Закриля и насърчава християнските ценности, дейността на Православната църква и религиозната търпимост сред обществото и гражданите;

 8. Да насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, и други социални сфери, както и да стимулира диалога между гражданите от страните членки на ЕС.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 1. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

  1. Организиране и провеждане на семинари, дискусии, консултации, лекции, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси, семинари и други мероприятия по проблемите, свързани с основните цели на Сдружението.

  2. Организация, разработка, участие и осъществяване на проекти и програми самостоятелно или съвместно с други организации, институции, органи и структури на местната и централна власт;

  3. Разработване на проекти, планове и дългосрочни програми за популяризиране, разпространяване и развиване дейността на Сдружението, включително организация на граждански дебати за промяна и развитие;

  4. Организиране и осъществяване на различни прояви като конкурси, спортни мероприятия, състезания, турнири, благотворителни акции;

 2. Осъществяване на сътрудничество, координация и взаимопомощ с местни, национални и международни правителствени и неправителствени организации, имащи сродни цели и задачи, включително участие в програми и проекти за защита на граждански, социални и трудови права на българските граждани.

 3. Провеждане на социална дейност и организиране на помощни акции за хора в неравностойно социално положение.

 4. Организиране и провеждане на всякакви прояви със спомагателен и обслужващ характер, съдействащи за постигане на основните цели на Сдружението, които не са забранени от Конституцията и законите на Република България.

 5. Издаване на информационни, рекламни и други материали, създаване и поддържане на интернет сайтове и страници в социалните мрежи, отнасящи се до социални проблеми, касаещи българските граждани.

 6. Поддържане на нужните технически и материални средства, помещения и ресурси, необходими за постигане целите на Сдружението.

 

 

ДЕЙНОСТ

6.1. Сдружение “Цивилни в защита на жените и вярата” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.

6.2. Предметът на дейност на Сдружението е: осъществяването на дейности, свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот, включително защита и закрила на жените, вярата, справедливостта, демокрацията и насърчаване на активното гражданско общество.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

 1. Сдружението се учредява за неограничен срок.

ЧЛЕНСТВО

 1. Член на Сдружението може да бъде всяко българско или чуждестранно дееспособно физическо или юридическо лице, което споделя идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

9.1. Членството в Сдружение “Цивилни в защита на жените и вярата” е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.

9.2. Кандидатът за член подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, приема Устава и ще работи за постигане целите на Сдружението;

9.3. След приемането му от Управителния съвет, кандидатът попълва формуляр, в който посочва лични данни и координати за връзка (домашен и електронен адрес, телефон за контакти);

10.1. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението;

10.2. Кандидатите се приемат от Управителния съвет с решение на Управителния съвет в едномесечен срок от получаване на молбата.;

10.3. Управителният съвет може да приеме за почетни членове физически лица, които симпатизират на целите на Сдружението и допринасят за неговото благополучие. При желание от тяхна страна, те имат право да участват в заседанията на Управителния съвет и при гласуванията с право на съвещателен глас.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 1. Членовете на Сдружението имат следните права:

 2. да участват при вземането на решения, с право на глас в Общото събрание;

 3. да получават информация и да участват в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;

 4. да правят предложения за промени в състава на органите на Сдружението;

 5. да бъдат избирани в органите на Сдружението;

 6. да участват в мероприятията на Сдружението в съответствие със своите възможности и квалификация;

 7. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението само съгласно разпоредбите на този Устав;

 8. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

 9. при невъзможност да присъстват имат право да овластят трето лице, членуващо в Сдружението, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание, но не повече от два пъти годишно;

 10. да напускат Сдружението по свое собствено желание.

 11. Членовете на Сдружението са длъжни:

 12. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

 13. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

 14. да участват активно в заседанията на Общото събрание;

 15. да издигат авторитета на Сдружението и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

 16. редовно да плащат текущия си членски внос;

 17. да не използват по какъвто и да било начин членството си в Сдружението за постигане на цели, противоречащи на Устава и целите на Сдружението;

 18. да не използват по никакъв начин авторитета и дейностите на Сдружението за облагодетелстване на други физически или юридически лица, без изрично упълномощаване от страна на управител ния орган;

 19. да проявяват инициатива, за да се информират относно дейностите на Сдружението;

 20. да оставят свои координати за връзка и при промяна своевременно да уведомяват съответните органи на Сдружението.

 21. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 22. Членовете на Сдружението при невъзможност да присъстват имат право да овластят друг член на Сдружението, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание, но не повече от два пъти годишно, което се извършва писмено, а упълномощаването произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи упълномощителят носи отговорност за неизпълнението на задълженията от страна на овластеното лице. Пълномощниците освен себе си нямат право да представляват повече от още един член едновременно, нито да преупълномощават трети лица.

 23. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 1. Членството се прекратява:

 • с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния орган на Сдружението, най-малко десет дни преди датата на напускане;

 • със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ., прекратяване юридическата личност на член на Сдружението;

 • с изключване на съответния член;

 • с прекратяване на Сдружението;

 1. Член на Сдружение “Цивилни в защита на жените и вярата” може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

 • нарушава предвидените в чл. 12 задължения;

 • грубо е нарушил или системно нарушава Устава на Сдружението;

 • с действията си подронва авторитета на Сдружението;

 • извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

 • не е внесъл или е просрочил няколко последователни вноски по членски внос, като броят на тези вноски се определя от Управителния съвет;

 • е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на определен брой заседания на Общото събрание в една и съща година, чиито брой се определя с решение на Управителния съвет;

 1. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ОРГАНИ

 1. Сдружението функционира чрез посочените в този Устав органи.

ОРГАНИ

 1. Органите на Сдружението са:

 • Общо събрание;

 • Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

21.1. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички членове на Сдружението;

21.2. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват;

21.3. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 1. Общото събрание:

 2. изменя и допълва Устава;

 3. избира и освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет;

 4. взема решение за откриване и закриване на клонове;

 5. взема решение за участие в други организации;

 6. взема решение за преобразуване, прекратяване и ликвидация на Сдружението;

 7. одобрява бюджета на Сдружението, изготвен и внесен от Управителния съвет;

 8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

 9. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

СВИКВАНЕ

 1. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението.

 2. Инициативата за свикването му има Управителният съвет. Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителният съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

 1. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указания по чия инициатива същото се свиква. Поканата се отправя по електронен път до членовете на Сдружението и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ

26.1. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум Събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.

26.2. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписват се от тях, заверяват се от председателя и протоколчика на заседанието и се прилагат към протокола от него.

ГЛАСУВАНЕ

27.1. При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

27.2. Гласуването на Общо събрание е явно.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 1. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 2. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

 3. юридически лица, в които той е Управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

РЕШЕНИЯ

 1. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 гласа) от присъстващите, а решенията по чл. 22, т. 1 и т. 5 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 2. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

ПРОТОКОЛ

31.1. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му;

31.2. Протоколчик на заседанията на Общото събрание може да е член на Управителния съвет или друг редовен член на Сдружението, назначен от Управителния съвет;

31.3. Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга;

31.4. Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СВЪВЕТ

 1. Управителният съвет е управителният орган на Сдружението. Той се състои от 3 лица.

МАНДАТ

 1. Мандатът на Управителния съвет е 5 години като членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.

ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Управителният съвет:

 2. свиква Общото събрание и определя дневния ред;

 3. осъществява ръководна дейност в съгласие с Устава и закона и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

 4. приема новите членове на Сдружението

 5. приема програми за осъществяване на основните задачи на Сдружението и определя начините за провеждане на дейността му;

 6. прави предложения за промени в Устава на Сдружението;

 7. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;

 8. ежегодно изготвя и внася в Общото събрание проекто-бюджет;

 9. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

 10. организира извършването на дейността на Сдружението;

 11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

 12. взема решение относно това дали членския внос да бъде ежемесечен, тримесечен, шестмесечен или годишен;

 13. назначава касиер на Сдружението, който да събира и отразява събрания и наличния членски внос и имуществени вноски;

 14. взема решения по всички други въпроси, освен тази които са от компетентността на Общото събрание.

ЗАСЕДАНИЯ

 1. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя (или заместник – председателя) по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж месечно, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

36.1. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

36.2. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

36.3. За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

36.4. Протоколчик на заседанията на Управителния съвет се избира с решение на  Управителния съвет, като не изключва възможността това да бъде един от неговите членове.

 1. Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от Управителния съвет негов член.

РЕШЕНИЯ

 1. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство.

КОНТРОЛ

 1. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание, като внесе жалба до Общото събрание на следващото му заседание.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 1. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото или интересите на Сдружението.

 2. Правомощията на член на Управителния съвет могат да се прекратят с решение на Общото събрание:

 3. при невъзможност за изпълнение на дейността, за извършване на която е бил избран;

 4. при мотивиран отказ от длъжността си от страна на съответния член пред Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 1. Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си определя неговите функции. Председателят на Управителния съвет е председател и законен представител на Сдружението.

43.1. Председателят е материално отговорно лице на Сдружението.

43.2. Председателят представлява Сдружението в отношенията му с трети лица.

43.3. Когато Председателят е възпрепятстван да изпълнява временно длъжността си, неговите правомощия се поемат от определен от него друг член на Управителния съвет.

43.4. Председателят има право на глас в Общото събрание и в Управителния съвет.

ИМУЩЕСТВО

 1. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

 1. Източниците на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, субсидии от други организации и други, позволени от закона средства.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

46.1. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Управителния съвет, който посочва в решението си и начина на внасянето им.

46.2. Всички редовни членове на Сдружението дължат членски внос в размер, определен от Управителния съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

47.1 Сдружение “Цивилни в защита на жените и вярата” ще извършва стопанска дейност, свързана с основната такава, както следва:

 1. Консултантска, обучителна, издателска и организационна дейност в направленията по организиране на образователно-квалификационни и обучителни курсове, семинари, школи и др., свързани с основните цели на Сдружението;

 2. Рекламна дейност във връзка с организирането и провеждането на обучителни курсове, кръгли маса, конкурси на регионално и национално равнище, конференции, симпозиуми, семинари, работни съвещания и други подобни мероприятия по проблемите, свързани с основните цели на Сдружението.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

 1. Сдружението може да разходва имуществото и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

48.1. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението.

48.2. Сдружението не разпределя печалба.

 1. Имуществото на Сдружението се управлява по начин, който осигурява достатъчно приходи за финансово обезпечаване на осъществяването на целите по т. 4 от този Устав.

 2. За имуществото на Сдружението се води отчетност и контрол съобразно действащото законодателство.

 3. При осъществяване на дейността си Сдружението разходва имуществото си възмездно и безвъзмездно.

51.1. Сдружението може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори, необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в настоящия Устав, при спазване на правилата на българското законодателство.

51.2. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание на Сдружението  с мнозинство минимум 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

 3. юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на решение;

 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 5. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

 6. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на Сдружението.

51.4. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по т. 51.2.1., както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, които са публично обявени.

 1. Сдружението не може да участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.

 2. Решенията за разпореждане с недвижимото имущество, собственост на Сдружението, се вземат от Управителния съвет с мнозинство от всички членове.

54.1 Управителният съвет на Сдружението приема годишен бюджет на Сдружението.

54.2.Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет  не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася.

54.3. Бюджетът на Сдружението се изпълнява от Управителния съвет.

54.4. В срок до 31 март на всяка година Управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 1. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел.

55.1. Преобразуването става с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите на Общото събрание.

55.2. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Сдружението се прекратява:

 2. по решение на Общото събрание;

 3. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

 1. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

58.1. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

58.2. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

58.3. При ликвидацията имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове на Сдружението;

 2. лицата, били в състава на органите и служителите на Сдружението;

 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

 4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;

 5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

58.4. При ликвидация на Сдружението имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от Управителния съвет, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

58.5. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на т.58.4., то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

58.5.След като приключи с разпределянето на имуществото, по реда предвиден в този Устав, Ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на Сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

58.6. За всички неуредени в настоящия Устав процедури и/или правила за осъществяване на ликвидационното производство, приложение намират законовите разпоредби.

ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ УСТАВА

 1. Настоящият Устав може да бъде изменян и допълван посредством решение на Общото събрание на Сдружението, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите членове. Предложения за промени могат да се правят от всеки член писмено до Управителния съвет или от самия Управителен съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. За неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

 

УЧРЕДИТЕЛ № 1: _____________________________
                                    Петър Константинов Низамов

УЧРЕДИТЕЛ № 2: _____________________________
                                      Надя Константинова Василева

УЧРЕДИТЕЛ № 3: _____________________________
                                      Елена Найденова Низамова

УЧРЕДИТЕЛ № 4: __________________________
                                      Мартин Иванов Пеев

УЧРЕДИТЕЛ № 5: __________________________
                                      Илия Димитров Георгиев

УЧРЕДИТЕЛ № 6: _________________________
                                      Антон Павлов Георгиев

УЧРЕДИТЕЛ № 7: ________________________
                                     Тони Илиев Новачев