-Проучване  нагласите и насърчаване на младите към филантропията, доброволчеството, солидарността.

 • – Демокрация, права на човека и добро управление

 • – социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната

 • – Социално включване и овластяване на уязвими групи

 • – Устойчиво развитие и опазване на околната среда

 • – Изграждане на капаците на гражданското общество в България.

 • – Граждански инициативи и акции

 • – Наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на определени престъпления или видове престъпления, с голяма обществена опасност и отзвук.Идентифициране на  слабостите и добрите практики на етапа след вземане на решение на административния орган или съдилищата по съответните казуси или съдебна практика. Мониторинг и изготвяне на доклади за всеки конкретен случай.

 • – Закрила на децата и майките и Защита на Правата на децата и майките.

 • – Закрила на жените и защита на правата на правата на жените

 • – Мониторинг и изготвяне на доклади по въпросът за Независимостта на медиите.

 • – Инициативи за Превенция на престъпления.

 • – защита на свободата на словото, печата и убежденията.

 • – Закрила и защита на правата на граждани станали жертви на домашно насилие

 • – инициативи за адекватна младежка политика и следобразователно осигуряване на работа по съответната специалност. 

 • – програми за активно гражданско участие и лидерство

 • – насърчаване развитието на спорта и закрила на спортистите.

 • – Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище

 • – Младежки действия за граждански права

 • – Изграждане на модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданското общество, регионалните и общински структури на властта.

 • – Насърчаване гражданското участие във формирането и прилагането на политики за държавно, регионално и местно развитие

 • – Организиране на събития

 • – Обучения за овластяване на лидери

 • – Работни срещи на лидерите

 • – Кръгли маси

 • – Работни срещи по групи

 • – Еко лагери и еко разходки

 • – Изработване на рекламни и информационни материали, осигуряващи публичност

 • –  Инициативи и дейности за Насърчаване на грамотността и образованието сред младите.

 •  Инициативи и дейности за Насърчаване на младите да изберат да останат в България.

 • – Инициативи и дейности за Насърчаване на българите в чужбина да изберат се завърнат в България.

 • – Организация и провеждане на обучителни и публични прояви и дейности за осигуряване на публичност

 • – Организиране и провеждане на FACE-TO-FACE (ЛИЦЕ В ЛИЦЕ) тестова кампания за набиране на средства и привличане на дарители 

 • – организиране на Граждански дебат за промяна

 • – Предоставяне на правно консултиране и процесуално представителство по Закона за защита от домашното насилие на клиенти, жертви на домашно насилие

 • – Предоставяне на правно консултиране и процесуално представителство по Закона за социалното подпомагане.

 • – Предоставяне на правно консултиране и процесуално представителство по закона за закрила на детето

 • – обжалване на нормативни административни актове

 • – обжалване на общи административни актове.

 • – Мониторинг и изготвяне на доклади и даване на становище по проекто-закони и закони.

 • – Мониторинг и изготвяне на доклади по изпълнението на законите, съдебната и адмиснитративна практика и даване на насоки за добро развитие

 • – Мониторинг и изготвяне на доклади по отношение законодателната , изпълнителната и съдебната система .

 • – Мониторинг , Превенция , прекъсване и събиране на данни с предаване на компетентните органи за престъпление „Незаконна сеч“.

 • – Мониторинг , Превенция , прекъсване и събиране на данни с предаване на компетентните органи за битови престъпления в селски райони с висока концентрация на тежки престъпления.

 • – Мониторинг , Превенция , прекъсване и събиране на данни с предаване на компетентните органи за престъпления „Незаконно преминаване през границата“ по чл. 279 от НК.

 • – Мониторинг , Превенция , прекъсване и събиране на данни с предаване на компетентните органи за престъпление „Разпространение на наркотични вещества“ в районите около училищата и детските заведения.

 • – Мониторинг , Превенция , прекъсване и събиране на данни с предаване на компетентните органи за престъпления в определени невралгични точки и райони в големите градове на България с висока концентрация на престъпления срещу собствеността и личността. 

 • – Мониторинг , Превенция , прекъсване и събиране на данни с предаване на компетентните органи при престъпления по служба, данни за корупция, получаване или предаване на подкуп.

 • -Закрила и защита на правата на многодетни майки.

 • – Закрила и защита на правата на граждани при дискриминация

 • – Оказване на помощ при бедствия и аварии.

 • – Благотворителни акции.

 • – Дарителски акции

 • – Разработване на програми с цел подпомагане за

 • – Инициативи за насърчаване на семейните ценности

 • – Закрила на Православната църква и Насърчаване на Православните християнски ценности

 • – Инициативи и акции за борба с педофилията, мазохизма, садизма и сексуалните престъпления.

 • – Инициативи и акции за Борба с порока, нарко-зависимостите и хазарта.

 • – Инициативи и акции за Борба с бюрокрацията и бездействието на държавни и общински структури в помощ на гражданите

 • – Инициативи и акции за борба с неправилното паркиране и спирането на места на инвалиди.

 • – Закрила и защита на правата на хора с увреждания.

 • – Закрила и защита на правата на граждани при незаконно задържане,изтезания и малтретиране и несправедлив процес, 

 • – Мониторинг и изготвяне на доклади за независимостта на съдебната система.

 • – Мониторинг и изготвяне на доклади за състоянието на правото на изразяване .

 • – Мониторинг и изготвяне на доклади за достъпа и отказите от информация.

 • – Закрила и защита на правата на граждани при отказ от здравеопазване .

 • – Закрила и защита на правата на граждани при отказ от социално подпомагане. 

 • – Закрила и защита на правата на граждани станали жертви на сексуални престъпления

 • – Закрила и защита на правата на граждани станали жертви на полицейско насилие.

 • – Закрила и защита на правата на граждани станали жертви на тормоз , насилие или изнудване на работното място от хора, на които са служебно подчинени или/и зависими.

 • – Насърчаване развитието на археологията, изкуството, културата и научните изследвания