ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСНК НА ВКС – прилагане на чл. 242 – 249 НПК от специализиран съд и прокуратура

175
0
Дървени въглища Mr PERДървени въглища за скара на дървени въглища darveni vaglishta mr per banner webp compress
1. При упражняване на правомощията си по чл. 249, ал. 2, във връзка с ал. 1, и с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК по дело, по което съдебното производство е образувано по неприключило към 1.1.2012 г. досъдебно производство, съдията-докладчик от Специализирания наказателен съд следва да върне делото за отстраняване по реда на чл. 242, ал. 2 НПК на констатираните съществени процесуални нарушения, винаги на прокурор от Специализираната прокуратура.
2. Само прокурорът от Специализираната прокуратура има процесуално право да подаде частен протест срещу разпореждането по чл. 249, ал. 2, във вр. с ал. 1 и чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК на съдията докладчик от Специализирания наказателен съд по дело, по което съдебното производство е образувано по неприключило към 1.1.2012 г. досъдебно производство.
3. Не следва да се прилагат разпоредбите на § 9, ал. 2 ПЗРЗИДНПК (ДВ, бр. 13/2011 г., изм., ДВ, бр. 61/2011 г. и доп., ДВ, бр. 19/2012 г.) и на § 17 ПЗРЗИДНПК (ДВ, бр. 93/2011 г.) от Специализирания наказателен съд на основание чл. 249, ал. 2, във вр. с ал. 1 и с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК, когато съдебното производство е било образувано по неприключено към 1.1.2012 г. досъдебно производство.

Съдържание :

чл. 248, ал. 2 НПК чл. 243 НПК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСНК НА ВКС

 

с участието на секретаря Р. В. сложи на разглеждане тълкувателно дело № 5 по описа за 2013 година, докладвано от съдия ПЛАМЕН ТОМОВ

 

 

Главният прокурор е подал до ОСНК по предвидения в ЗСВ (ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ) ред искане за издаване на тълкувателно решение, след констатирана противоречива практика и в двете съдебни инстанции (първа и въззивна) на специализираните наказателни съдилища, действащи от 1.1.2012 г.

Противоречивата съдебна практика на Специализирания наказателен съд (СНС) и на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) е по дела, по които, преди да постъпят при тях, досъдебното производство е било проведено не от също такива специализирани органи, а от органи на досъдебното производство по общия ред.

Различията в практиката по посочените дела са възникнали по повод на необходимостта от връщането им отново в досъдебната фаза. Едни съдебни състави са сметнали, че отстраняването на процесуалните нарушения, заради които са връщали делата на прокурора, е задължение на органите, които са ги допуснали – на органите на досъдебното производство по общия ред; други съдебни състави – че задължението е вече на органите на досъдебното производство по специалния ред за разглеждане на такива дела.

Независимо от различията им и двете становища на съдебните състави се основават на § 9 и § 17 от преходните и заключителни разпоредби, съответно от двата Закон за изменение и допълнение на НПК (ЗИДНПК) от 2011 г., които са приети последователно за уредбата на делата, подсъдни на специализираните съдилища. Според цитираните разпоредби, заварените при тяхното влизане в сила неприключили досъдебни производства по такива дела трябва да бъдат довършени по реда, при който са заварени, т.е. по общия ред. Едното становище в съдебните състави придава обаче еднократно действие на § 9 и § 17, докато другото становище смята приложението им възможно всеки път, ако делото се върне на прокурора в досъдебната фаза.

Главният прокурор е синтезирал конкретните прояви на описаното противоречие в съдебната практика в три въпроса, които е задал на ОСНК:

“1. При упражняване на правомощията си по чл. 249, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК по дело, по което съдебното производство е образувано по неприключило към 01.01.2012 г. досъдебно производство, съдията-докладчик от Специализирания наказателен съд на прокурор от коя прокуратура – общата или специализираната, следва да върне делото за отстраняване по реда на чл. 242, ал. 2 НПК на констатираните съществени процесуални нарушения?

2. Прокурорът от специализираната или от общата прокуратура има процесуално право да подаде частен протест срещу разпореждането на съдията докладчик от Специализирания наказателен съд по чл. 249, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК по дело, по което съдебното производство е образувано по неприключило към 01.01.2012 г. досъдебно производство?

3. Следва ли да се прилагат разпоредбите на § 9, ал. 2 ПЗРЗИДНПК (ДВ, бр. 13/2011 г., изм. ДВ, бр. 61/2011 г. и доп. ДВ, бр. 19/2012 г.) и на § 17 ПЗРЗИДНПК (ДВ, бр. 93/2011 г.) по отношение на върнатите на прокурора дела, по които съдебното производство е прекратено от Специализирания наказателен съд на основание чл. 249, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК, когато съдебното производство е било образувано по неприключено към 01.01.2012 г. досъдебно производство?”

Според ОСНК правилният отговор на последния от поставените три въпроса позволява такива отговори и на първите два. Във въпрос № 3 пряко се съдържа основанието за противоречивата практика – вече посочените два параграфа от преходни и заключителни разпоредби (като § 9, специално се сочи независимо от по-късното допълване на втората му алинея – която единствено се има предвид в искането – с ново изречение). Поисканият отговор на въпрос № 3 е при това само в алтернативата дали да бъдат или да не бъдат прилагани двете разпоредби (от § 9 – само ал. 2, изр. 1).

За двете разпоредби е важно да се отбележи, че принадлежат към онази група такива във всеки нормативен акт, които са наричани още “разпоредби-параграфи”, задължително са разположени в неговия край и съвсем не са последни по значение.

В случая § 9 и § 17 са части и в двата ЗИДНПК от раздели със заглавие, както вече се спомена, “преходни и заключителни разпоредби”. Според чл. 34 и чл. 35 от Указа за прилагане на ЗНА (ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ) (обн., ДВ, бр. 39/1974; посл. изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007), те са от вида само на “преходните” – не от “заключителните” – разпоредби, и, по-конкретно, от техните разновидности, чрез които “се продължава действието на правила, отменени с новия нормативен акт, […] спрямо висящи правоотношения” (чл. 34).

Интересуващите сегашното тълкувателно дело правила, накратко казано, са посветени на делата, разглеждани преди по общия ред, а при новата уредба – по специален ред. Действието на предишните и отменени правила спрямо такива дела е, от една страна, продължено, но, от друга страна, само към онези, които не са приключили, и то в зависимост от етапа, в който се намират- към всички досъдебни производства, а към съдебните производства – когато е бил даден ход на съдебното следствие.

Както подсказва наименованието “преходни”, т.е. “временни” в едно от значенията на думата, тези разпоредби дължат името си тъкмо на това, че уреждат временни (висящи) правни състояния. Вероятно по същата причина като основен белег на преходните разпоредби се сочи временното им действие. Макар че поначало всяка правна норма е временна, временното действие на въпросните разпоредби е разбирано като относително по-кратък срок, в който висящите правни състояния трябва да станат окончателни. Преходните разпореди всъщност изчерпват своето регулиращо значение, щом настъпят условията, предвидени в самите тях (няма и къде другаде да бъдат предвидени – те самите уреждат действието по време на обслужваните от тях норми, заради което ги наричат и “норми относно норми”). Като преустановяват всъщност по този начин действието си, преходните норми на практика се самоотменят мълчаливо. Окончателната им самоотмяна настъпва, разбира се, с приключването на последния заварен от тях висящ случай. Преходните разпоредби обаче се самоотменят и по отношение на всеки един приключен от тяхното действие случай – подобно на изчерпания регулиращ ефект, който имат индивидуалните правни актове, понеже броят на висящите случаи винаги е краен и може да бъде определен. Затова и няма как изчерпала регулиращото си действие преходна разпоредба да продължи да се прилага.

Последният направен извод е пряк отговор на въпрос № 3 в искането на главния прокурор. За пълнотата на отговора трябва да се добави само, че условие да отпадане приложимостта на § 9, ал. 2 и § 17 е те да са били прилагани веднъж и неприключилите към 1.1.2012 г. по общия ред досъдебни производства по дела, подсъдни на СНС, впоследствие да са приключили също по общия ред.

Отрицателният отговор на третия от въпросите на главния прокурор предопределя отговорите на първите два въпроса.

Задаването им освен това се дължи на проявилото се в съдебната практика на СНС и АСНС “смесено” (“съчетано”) прилагане в едно наказателно производство на общи и специални правила за неговото разглеждане, което според ОСНК е принципно недопустимо – общоприетият принцип е, че приложението на специалните правила изключва общите.

Изключението във връзка с обсъжданите тук въпроси е тъкмо предвиденото в § 9, ал. 2 и § 17 – то именно позволява да бъде временно изключено незабавното действие по чл. 3 НПК на процесуалните норми и отменените съответно с двата ЗИДНПК общи правила да продължат да се прилагат и по делата, по които иначе би трябвало веднага да започне прилагането на специални правила.

Изключението в § 9, ал. 2 и § 17 подлежи по силата на друг, също така общоприет принцип, на ограничително (стеснително) тълкуване и приложение, от което пак следва, че при разглеждането на дела по общия ред е недопустимо да бъдат прилагани специални правила, а при разглеждането им по специален ред – на общи правила. От друга страна, и едните, и другите правила поначало не позволяват на прокурора или на съда да действат извън рамките на своята компетентност, или да не я съобразяват в процесуалните си взаимоотношения. Така че даже да се приемат за приложими в спорните случаи § 9, ал. 2 и § 17 – а те не са – процесуално недопустимо е съдия-докладчик в СНС да връща дело на прокурор от районна или окръжна прокуратура, а прокурор в такава прокуратура да подава в АСНС частен протест срещу връщането на делото.

Поради изложеното в отговор на въпросите на главния прокурор, своя логичен отговор могат да получат и производните от тях въпроси, като например от каква конкретизация на адресата се нуждае разпореждането на СНС за връщане на делото на прокурора; как да постъпи АСНС, ако пред него са подадени едновременно частни протести от прокурори с различна компетентност, и други подобни.

Накрая, поради всичко изложено дотук ОСНК отхвърли всички доводи “против”, излагани срещу дадените отговори, които не са от естество да ги разколебаят, при положение: че засягат законодателна целесъобразност (например за кадровата обезпеченост на органите по делата, подсъдни на СНС); че са доводи, почиващи върху неприемливо тълкуване на обсъжданите преходни разпоредби (с акцент например върху буквалното значение на употребения в тях глагол “довършвам”, отнесено при това към цялото наказателно производство, вместо само към досъдебната му фаза; или е подложен на тълкуване ненужно-извън отсъстващата компетентност на прокурора, неговия правен интерес да подава протест); че са доводи за ограничаване на последиците (вместо за тяхното отстраняване) от вече допуснати нарушения.

Ръководен от горните съображения и в изпълнение на тълкувателните си правомощия, ВКС, ОСНК

 

 

РЕШИ:

 

 

1. При упражняване на правомощията си по чл. 249, ал. 2, във връзка с ал. 1, и с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК по дело, по което съдебното производство е образувано по неприключило към 1.1.2012 г. досъдебно производство, съдията-докладчик от Специализирания наказателен съд следва да върне делото за отстраняване по реда на чл. 242, ал. 2 НПК на констатираните съществени процесуални нарушения, винаги на прокурор от Специализираната прокуратура.

2. Само прокурорът от Специализираната прокуратура има процесуално право да подаде частен протест срещу разпореждането по чл. 249, ал. 2, във вр. с ал. 1 и чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК на съдията докладчик от Специализирания наказателен съд по дело, по което съдебното производство е образувано по неприключило към 1.1.2012 г. досъдебно производство.

3. Не следва да се прилагат разпоредбите на § 9, ал. 2 ПЗРЗИДНПК (ДВ, бр. 13/2011 г., изм., ДВ, бр. 61/2011 г. и доп., ДВ, бр. 19/2012 г.) и на § 17 ПЗРЗИДНПК (ДВ, бр. 93/2011 г.) от Специализирания наказателен съд на основание чл. 249, ал. 2, във вр. с ал. 1 и с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК, когато съдебното производство е било образувано по неприключено към 1.1.2012 г. досъдебно производство.

 

 

 

 

Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. , оснк на вкс - прилагане на чл. 242 - 249 нпк от специализиран съд и прокуратура 1 деца даниела1 scaled тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. , оснк на вкс - прилагане на чл. 242 - 249 нпк от специализиран съд и прокуратура daco 1042844 тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. , оснк на вкс - прилагане на чл. 242 - 249 нпк от специализиран съд и прокуратура daco 1042844 тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. , оснк на вкс - прилагане на чл. 242 - 249 нпк от специализиран съд и прокуратура 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. Тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г. , оснк на вкс петър низамов тълкувателно решение № 5 от 16. 01. 2014 г. По тълк. Д. № 5/2013 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Кръгови тренировки-Петър Низамов / Circuit Training Work out -Petar NizamovПетър Низамов кръгови тренировки лого Petar Nizamov workout advertisement banner webp compress
Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.02.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г., ОСНК НА ВКС – разноски в наказателното производство
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСНК НА ВКС – по приложението на чл. 234 НК
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !