ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 28.04.1992 Г. ПО Н. Д. № 2/1991 Г., ОСНК НА ВС – ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА на ВС

163
0

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 28.04.1992 Г. ПО Н. Д. № 2/1991 Г., ОСНК НА ВС – ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА

 

 

 

Председателят на Върховния съд е предложил Общото събрание на наказателните колегии да издаде тълкувателно решение, с което да се отговори на въпроса – в кои случаи петчленен състав на Върховния съд може да разгледа молба на страна в процеса или предложение на главния прокурор за преглед по реда на надзора на влязъл в сила съдебен акт по наказателно дело, който е бил проверяван частично от Общото събрание на наказателните колегии.

 

Върховният съд, Общото събрание на наказателните колегии, за да се произнесе, съобрази следното:

 

От съдържанието на предложението и от поставения в него въпрос на издаване на тълкувателно решение се разбира, че предмет на разглеждане са само съдебните актове на Върховния съд, които веднъж вече са разглеждани по реда на надзора, в отделни части от Общото събрание на наказателните колегии, преди изменението на чл. 350 НПК (ДВ, бр. 31 от 17.04.1990 г.) по предложение на председателя на Върховния съд или на главния прокурор на Р.Б.

 

За да се отговори на поставения въпрос, от съществено значение е да се вземат предвид: 1) характерът на надзорното производство така, както то беше уредено преди изменението и допълнението на НПК от 1990 г.; 2) кои части на съдебните актове имат самостоятелно значение и затова могат да бъдат предмет на отделна проверка във второинстанционното или надзорно производство.

 

1. Прегледът по реда на надзора е извънреден способ за проверка правилността на влезлите в сила съдебни актове. Преди изменението на чл. 350 НПК това производство се образуваше само по предложение на председателя на Върховния съд или на главния прокурор. Молбите на гражданите имаха значение на сигнали за проверка на съдебни актове. С оглед служебния характер на надзорното производство м мотивите на т. 4 на Постановление № 16 от 18.11.1963 г. Пленумът на Върховния съд е дал тълкуване, че “Надзорният съд не може да допусне преглед по реда на надзора на друга част от съдебния акт освен означената в предложението част, защото инициативата на преглед имат само председателят на Върховния съд и главният прокурор. Надзорният съд обаче не е ограничен да допусне такъв и на друго основание, различно от изложеното в предложението.” Следователно надзорният съд можеше да отмени влезлия в сила съдебен акт само в тази самостоятелна част, за която е направено предложението. Правилно на чл. 358, ал. 4 във връзка с чл. 313, ал. 3 НПК се прилагаше и в надзорното производство, като съдът можеше да отмени съдебния акт на друго основание и за непосочено в предложението лице, но пак само в рамките на предложението. В останалите части можеше да се правят допълнителни предложения и отново съдебният акт да бъде предмет на самостоятелна проверка по реда на надзора.

 

2. Присъдата е единен съдебен акт. Тя има самостоятелни части, с които съдът задължително отговаря на въпросите, посочени в чл. 299 НПК. Самостоятелна част е онази, която съществува независимо от другите части. Самостоятелните части могат да бъдат предмет на отделно обжалване пред второинстанционния съд. Когато съдебният акт е влязъл в сила, на тези части може да се допуска преглед по реда на надзора или да се отменява по реда на възобновяването.

 

От изложеното следва, че когато присъдата или решението са били изцяло предмет на проверка от Общото събрание на наказателните колегии, те не могат да бъдат предмет на повторна проверка от Върховния съд по молба на страната или по предложение на главния прокурор след изменението на чл. 350 НПК от 1990 г. Когато обаче предложението на председателя на Върховния съд или на главния прокурор е засягало само отделна самостоятелна част, гражданите с молби могат да искат тричленен или петчленен състав на Върховния съд наново да провери правилността на съдебния акт и в останалата част. Така например, ако Общото събрание на наказателните колегии е изменило или отменило съдебния акт само в гражданската част, може наново да се иска отменяването или изменяването й и в наказателната част. Ако предложението е засягало само един от подсъдимите или само едно от престъпленията на осъдения, няма пречка останалите подсъдими и за останалите престъпления да се подаде молба и съдът наново да се занимае и за тях. Същото е положението и когато предложението е засягало само режима за изпълнение на наказанието или общо определеното наказание по реда на чл. 23, 25 и 27 НК. Осъдените лица могат да искат отменяване на съдебния акт и в останалите му части.

 

По-друго е положението, когато председателят на Върховния съд или главният прокурор са предложили да се приложи или да не се приложи чл. 66 НК или само да се увеличи или намали наложеното наказание. Това са случаи, в които наказанието е оспорено като явно несправедливо. Явната несправедливост обаче е самостоятелно основание за отменяване или изменяване на съдебните актове, а не тяхна самостоятелна част. За Общото събрание на наказателните колегии е съществувало задължението да провери не само справедливостта на наложеното наказание, но и наличието на други основания по чл. 328 НПК, макар и те да не са посочени в предложението. Следователно веднъж проверяван по реда на надзора от Общото събрание на наказателните колегии за явна несправедливост на наложеното наказание, съдебният акт не може да бъде проверяван втори път за нарушения на материалния и процесуалния закон, необоснованост и непълнота на доказателствата.

 

По тези съображения и на основание чл. 51, ал. 2 ЗУС Общото събрание на наказателните колегии

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

Петчленен състав на Върховния съд може да разгледа молба на лицата по чл. 350 НПК и предложение на главния прокурор срещу влезли в сила съдебни актове по наказателни дела и когато те са били проверявани от Общо събрание на наказателните колегии в самостоятелни части и да допусне преглед по реда на надзора в останалите части, за които не е имало предложение за преглед по реда на надзора на председателя на Върховния съд и на главния прокурор.

 

 

 

Забележка:

 

Решението е подписано при особено мнение на председателя И.П, председатели на отделения Т.Т и М.С и член-съдията И.А, Т.Т, Х.К, С.С, М.Ч и Л. Стаменов, които считат, че преглед по реда на надзора е допустим и тогава, когато Общото събрание се е произнесло по приложението или не на чл. 66 НК или само да се увеличи или намали наказанието.

 

 

 

 

 тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г.  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. , оснк на вс - преглед по реда на надзора на вс 1 деца даниела1 scaled  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. Тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. , оснк на вс - преглед по реда на надзора петър низамов  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

 тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г.  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. , оснк на вс - преглед по реда на надзора на вс daco 1042844  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. Тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. , оснк на вс - преглед по реда на надзора петър низамов  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

 тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г.  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. , оснк на вс - преглед по реда на надзора на вс daco 1042844  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. Тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. , оснк на вс - преглед по реда на надзора петър низамов  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

 тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г.  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. , оснк на вс - преглед по реда на надзора на вс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. Тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г. , оснк на вс - преглед по реда на надзора петър низамов  тълкувателно решение № 2 от 28. 04. 1992 г. По н. Д. № 2/1991 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 09.07.1993 Г. ПО Н. Д. № 2/1993 Г., ОСНК НА ВС
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 23.12.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ОСНК НА ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации.Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“Собственик и администратор на PetarNizamov.com :Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ЕИК/Булстат : 205028308Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here