КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ДЕЛАТА А ПОСЛЕ И БЕЗЦЕННИ ИМОТИ НА УДОБНИ СЪДИИ В ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС

325
0

Лъже ли председателя на Окръжен съд- Бургас? Хванах ли ги аз в лъжа? Или “просто” нарушават закона?
Преди няколко дена поради огромни съмнения относно нагласяне на определени дела на определени съдии в Бургаския окръжен съд, подадох заявление по Закона за достъп до обществена информация да видя , аджаба, как се разпределят съдиите в БОС.
Все пак ми е интересно кок ШЕСТ РАЗЛИЧНИ ДЕЛА от един ищец “случайно” се падат на точно ДВА състава от близо 14 състава на БОС. Всеки състав е от трима съдии.
– КАЛИНА ПЕНЕВА
– ДАНИЕЛА МИХОВА
– ЕЛЕОНОРА КРАЛЕВА
– СИМЕОН МИХОВ
– Росен Парашкевов
– Кремена Лазарова
В отговор получих нещо като решение, което е достойно за присмех, по-зле написано и мотивирано и от колопиума на зле-подготвен първокурсник по право в някой много забутан университет.
Разбира се, отказват.
Но това , което пише създава огромни съмнения за достоверността на изявлението.
Там пише, ЧЕ ЗВУКОЗАПИС НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ НЕ БИЛО НАПРАВЕН, ЗАЩОТО НЯМАЛИ ТЕХНИКА.
Това освен, че е плитка лъжа, защото на всеки, който е стъпвал в съдебна зала му е ясно, че всичко се записва. Има микрофони навсякъде и само плеснеш с ръце се създава микрофония.
НО ТОВА НЕ Е ОСНОВНОТО.

Жълтият сайт на Валери Симеонов и Керанка Касабова – “Флагман“ – рекордьор по присъди за клевета и обиди

No photo description available.No photo description available.

ОБАЧЕ !!! Вижте как ги хващам в лъжа…

Съгласно доклад „ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН за 2016г.” , намиращ се на официалния сайт на Окръжен съд-Бургас с директна връзка : http://os-burgas.org/Dokladi/Report-2016.pdf , на стр. 7 е записано следното „Обновени/ закупени бяха нови аудиозаписващи устройства за съдебните зали – 8 бр.”. От което се създава огромен въпрос. Нарушен ли е чл. 150, ал. 3 от ГПК, според който звуко-запис се изготвя задължително при техническа възможност. Очевидно е, че такава възможност има за всяка от залите на Окръжен съд- Бургас от категоричното изявление в доклада „за залите” , т.е. за всички зали. В противен случай, щеше да е записано „в част от залите”, „в някои от залите”, „в зали”.

Низамов : Как допуснахме такива като Валери да дискредитират патриотичната кауза

Image may contain: possible text that says 'окрьжен съд бургас и районните съдилища от съдебния район за 2016г. 'No photo description available.

 

Граматическото и езиково тълкуване на горното в доклада, написано от Административен ръководител- председател на Окръжен съд- Бургас може да се направи един категоричен извод, че техника има за всяка от залите и тя е инсталирана.
Следователно се създава едно огромно съмнение за достоверността на изявлението на председателя на БОС РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА , че запис не бил направен, въпреки императива от чл. 150, ал. 3 от ГПК.

На следващо място съгасно юл. 150, ал. 3 от ГПК «При техническа възможност се прави звукозапис на заседанието, въз основа на който в тридневен срок се съставя протоколът.”
Тази норма е императивна и е под едно единствено условие- да има техническа възможност. Няма значение волята на задълженото лице или публично-правния субект.

Разбира се, това водевилно решение днес беше обжалвано пред Административен съд- Бургас, в който аз вярвам.

No photo description available.Image may contain: textNo photo description available.No photo description available.

Със сигурност звукозаписът от ПУБЛИЧНОТО съдебно заседание по съдебно дело е обществена информация, защото във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ задължени субекти, които следва да предоставят информация по ЗДОИ са и всички публично-правни субекти, а не само държавните органи, техните териториални поделения и органите за местно самоуправление.
Без съмнение съдиите и в частност председателят на БОС е публично-правен субект, за това са длъжни да предоставят информация, която създават или съхраняват.
На следващо място, исканият звуко-запис попада в описаната информация от чл. 11 – и същата информация е служебна обществана информация, защото се събира, създава и съхранява по повод дейността на органите от чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ.

Не знам дали е необходимо да кометираме, нещо, което със сигурност е известно на всеки учил право . Именно това, че звукозаписът е обществена информация , защото е информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
В този запис се съдържат записани изявления на съдии ( 3-ма на брой) , които са задължени субекти по см. На чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ. Свързана е с обществения живот в страната, а именно правилното правораздаване, спазването на процесуалните правила от задължени субекти, както и поведението на съдиите, заради което именно искаме записа, в който съг;асно информацията, която имаме има данни за предубедено, незаконосъобразно поведение, което по съществото си представлява нарушение на права на граждани , участващи в публичния процес а може би и дисциплинарно нарушение.
Единство чрез предоставянето и ще се предостави възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Друг начин гражданите да си съставят мнение- няма.

Напълно неоснователно е отказването да бъдат предоставени протоколите за случайно разпределение на делата съгласно заявлението.
Да, наистина е предвиден друг ред за получаване на тази информация, но този ред е установен само за страните , адвокатите и други изрично описани субекти. Ако един от тези субекти, описани горе поиска такава информация по ЗДОИ, искането му би било недопустимо, защото за него е предвиден друг ред за получаването и.
В случая ние не сме част от описаните горе субекти. За това за нас този ред не е наличен.
И след като исканата информация не попада в хипотезата на чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ :
„Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”
Същата следва да бъде предоставена на нас, тъй като е служебна, а искането е направено към компетентен орган и за обществена информация, събирана и съхранявана от задължени публично-прави субекти.
В противен случай ще бъдат нарушени принципите на ЗДОИ, а именно :
1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация;

В тези протоколи се съдържат данни за публично-правен субект- председател на окръжен съд- Бургас , който е задължен субект по см. На чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ. Свързана е с обществения живот в страната, а именно спазването на закона при разпределението на делата, правилното правораздаване, спазването на процесуалните правила от задължени субекти, както и заради съмение за нагласяне на съдии за конкретни дела без да бъде извършено законосъобразно слуайно разпределение.
Единство чрез предоставянето на протоколите ще се предостави възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Друг начин гражданите да си съставят мнение- няма.

НА ОСНОВАНИЕ НА ГОРНОТО :

Моля да отмените Решение № 10 /15.11.2018г. на председателя на Окръжен съд- Бургас
По заявление с вх. № 10/2018г. за достъп до обществена информация,
С което последното е оставено без разглеждане и да върнете преписката на решаващия орган със задължителни указания за спазването на закона а именно :

Да ми бъде предоставена следната общетвена информация :

1. Звуко-запис от единственото съдебно заседание по въззивно гражданско дело № ……../2018г. на Бургаския окръжен съд.

И да ми бъдат предоставени следните документи:

2 . Всички Протоколи за случайно разпределение на съдиите по ШЕСТ на брой граждански дела на Бургаския Окръжен Съд

ПОСЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ МЕ НАКАРА ДА ПОДАМ НОВО ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО СЛЕДНАТА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ :

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната такава:

1. В колко съдебни зали на Окръжен съд- Бургас има инсталирана звукозаписваща техника.
2. В кои съдебни зали на Окръжен съд- Бургас има инсталирана звукозаписваща техника. Кои номера на зали?
3. Има ли съдебни зали на Окръжен съд- Бургас, където няма инсталирана звукозаписваща техника? Кои са те?
4. Моля да ми бъдат предоставени Договорите за закупуване на звуко-записваща техника за Бургаския окръжен съд от 2012г. до сега.
5. Моля да ми бъдат предоставени всички документи по Закона за обществените поръчки, с които е обявена , проведена, завършена и евентуално обжалвана процедуара по ЗОП , с която Окръжен съд – Бургас е закупил звукозаписваща техника от 2012г до сега.
6. Догвори за дарения, с които е била дарена звуко-записваща техника за Окръжен съд- Бургас.
7. Имало ли е дисциплинарни производства срещу описаните по-долу съдии? Моля да ни бъдат предоставени всички документи във връзка с дисциплинарни производства срещу съдиите от Окръжен съд- Бургас , описани по-долу:
– КАЛИНА ПЕНЕВА
– ДАНИЕЛА МИХОВА
– ЕЛЕОНОРА КРАЛЕВА
– СИМЕОН МИХОВ
– Росен Парашкевов
– Кремена Лазарова

В това число-
– Законния повод за запозване на дисциплинарното производство (сигнал, оповестена информация в медиите, данни, от които е произлязло самосезиране на решаваьия орган.)
– Актът,с които е започнало производството.
– Протоколи от заседанията на дисциплинарната комисия
– Решение на дисциплинарната комисия или инспектората на ВСС.
– Евентуално решение на съда по жалба на заинтересованите лица срещу решението на комисията или инспектората на ВСС.

Желая да получа исканата информация в следната форма:
1. Копие на хартиен носител

ГРАНТ-МОТИВИРАНАТА ГЕНКА ШИКЕРОВА ПАК СКОЧИ СРЕЩУ ТРАДИЦИОННОТО СЕМЕЙСТВО

 

Как съдия придоби 700 кв.м урегулиран парцел в Несебър за под 10 хиляди лева

Спомняте ли си скандалът с имотите на НСА в Несебър?

Спомняте ли си как съдии незаконно бяха дали възможност на “собствениците” да продават имоти в спорния имот на студентите-спортисти ?
Спомняте ли си как мутрите на собствениците бяха нападнали и пребили протестиращите студенти? Помните ли кои прекратиха и въобще не образуваха наказателно производство за това самоуправство?
Днес излезе ПОЗОРНО решение на Бургаския Окръжен съд в лицето на съдия СИМЕОН МИХОВ, ограничаващо на всеки да поиска защита от доказани клевети.
Същият този съдия, който през 2008г. по време на службата си в Районен съд-Несебър беше придобил скъпоценните имоти на спортистите от НСА за жълти стотинки и препродал веднага на други “трети добросъвестни лица” …
Жълтият сайт “флагман.бг” беше оправдан да продължава да клевети всеки и всички. Сайтът-бухалка на Валери Симеонов, притежание на Катя Касабова – съпруга на Валентин Касабов – дясната ръка на Валерко.

За да няма съмнения относно зависимостта на съдията от т.нар. “медии” , публикувам разкритие на ТВ7, където става ясно в какви точно схеми участват въпросния съдия.
Как се придобиват над 700 кв.м урегулиран парцел – златен имот в НЕСЕБЪР за малко по-малко от 10 хил. ЛЕВА….
На този въпрос съдията още не е отговорил – 10 години след скандала…

 

През месеците юли и август на 2016г. Върховният касационен съд /ВКС/ и Бургаският окръжен съд /БОС/ постановиха две решения, с които отново потвърдиха незаконосъобразното възстановяване на имоти във Водно-учебна спортна база на НСА “Васил Левски” в гр. Несебър.

С решение № 89 от 27 юли 2016 г. по дело 5869 от 2015 г. на ВКС, Върховният касационен съд отхвърли жалбата на фирма “Гео Пет М” ЕООД за имот от 10 дка, с което потвърди досегашната съдебна практика, че собствеността на имот 51.500.510.114 по КК на гр. Несебър е държавна с предоставяне права за управление на НСА “Васил Левски”.

В същото време с решение III – 98 от 5 август 2016 г. по гражданско дело 1048 от 2016 г. по описа на БОС се потвърди решението от първа инстанция на Несебърски районен съд, че фирма “Империал Бул Тръст” ООД на небезизвестния арх. Тихолов, не е собственик на 2600 кв. м от имот , върху който вече има построени апартаменти, продадени на чужди и наши граждани.

БОС постанови това решение за имот с идентификатор 51.500.510.127 по КК на гр. Несебър. То не е окончателно, но практиката на ВКС показва, че и този имот е възстановен при грубо погазване на законите в Р България. Именно него студенти и преподаватели от Академията се опитаха да запазят през 2012 г., когато с помощта на местни криминални лица те бяха бити и изтласкани.

Тези две решения са поредната победа за каузата на НСА “Васил Левски” за опазването и съхраняването на уникалната учебна база, която е и едно от малкото останали незастроени територии по Българското Черноморие.

Победа за студентите.

Разбира се, че е победа на всеки един от нас.

Но какви са последствията от действията на съдия Михов ?

България е съдена пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург от чужденците, останали излъгани при покупка на апартаменти върху парцел на Националната спортна академия (НСА) в Равда. Скандалът с имота е от 1999 година, но преки потърпевши от него се оказаха хората, купили апартаменти в сградата, построена върху него след 2006 година. Поне половина от тях са чужденци. Част от тях заплашиха в сряда, че ще съдят държавата в Страсбург, защото добросъвестно са си купили недвижима собственост, която сега ще им бъде отнета. По същото време частен съдебен изпълнител въвеждаше НСА във владение на имота, а пред блока студенти от академията аплодираха случващото се.
България може да бъде съдена пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург от чужденците, останали излъгани при покупка на апартаменти върху парцел на Националната спортна академия (НСА) в Равда. Скандалът с имота е от 1999 година, но преки потърпевши от него се оказаха хората, купили апартаменти в сградата, построена върху него след 2006 година. Поне половина от тях са чужденци. Част от тях заплашиха в сряда, че ще съдят държавата в Страсбург, защото добросъвестно са си купили недвижима собственост, която сега ще им бъде отнета. По същото време частен съдебен изпълнител въвеждаше НСА във владение на имота, а пред блока студенти от академията аплодираха случващото се.

Предисторията:

През 2003г. На студентите от НСА можело да се наложи да тренират по улиците. През 2003г. нещата стоят по следния начин:

Според законите на държавата всички видове собственост са равнопоставени. На практика обаче някои са по-равнопоставени. Преди 1990 г. частната собственост не бе на почит. Сега типично по нашенски сме в другата крайност – всичко, което не е частно е оставено на волята на съдбата. В повечето случаи, въпросната съдба е направлявана от недотам почтените интереси на самозвани приватизатори и свързаните с тях корумпирани държавни чиновници.
Кеят на учебната база, строен от военните през 50-те години все още е с неустановен статут на собственост. В “христоматийни примери” за София вече са превърнали случаите, когато поземлени комисии, общинари и магистрати определят детски площадки в междублокови пространства като “гола ливада” и разпореждат връщането на бившите им собственици. Ясно е, че “обективността” на подобни решения се стимулира с неизвестен брой финикийски знаци, давани “където и на когото трябва”.
На практика държавата е абдикирала от своите функции да защитава интересите на своите граждани и на обществото като цяло. През годините 1999-2003г. имотите на Националната спортна академия са подложени на истинска агресия от реституционни претенции. НСА се намира в едни от най-престижните столични квартали и затова апетитите към държавните терени се изострят с всеки изминат ден. За да се оправдаят по всякакъв начин реституционните атаки голяма часто от документацията в държавните и общинските архиви вече са изпратени в небитието.
След 1992 г. незнайно по какъв начин поземлената комисия на въпросната община “Студентска”, връща в реални граници бившите ниви, без да се съобрази, че те се намират върху вече застроени терени. Защо ли се чудим толкова? Срещу определено количество хартийки с лика на американските президенти у нас лесно може да се “докаже”, че дори жълтите павета по бул. “Цар Освободител” не са застроен терен, та какво остава за игрищата на НСА. Заслепената “в зелено” бюрократична логика вижда всичко само като зелена ливада, готова за реституция.
Има информация, че навремето собствениците на земи в района са били възмездени – някои по линия на АПК “Средец”, други още преди 9 септември 1944 г.
По времето на Цар Борис ІІІ. част от земите са били отчуждени за нуждите на армията.
Плащането на земята е станало със златни левове. След отчуждаването им терените са служели за полигони на полковете, разположени някога на територията на днешния жк “Младост”. Има нотариален акт от онова време за държавната собственост върху земята, на която сега е разположена НСА. Няма да е чудно, ако и той вече е изчезнал някъде, “прибран” от някой “заинтересован” служител.
picture:1,20030722_31.jpg, Неприетият градоустройствен план предвижда изграждането на нов булевард, който преминава през двора на НСАПреди време в СОС е било насрочено извънредно заседание (и то в събота), за приемане на новия градоустройствен план на община “Студентска”. Само бурните протести на студенти от НСА пред сградата на столичната общината предотвратява приемането на плана и превръщането му в задължителна норма. Показателно е, че по време на протеста студентите замерят общинарите със стотинки. Сякаш да им напомнят да не продават за пари интересите на образованието. Доколко обаче те са се вслушали в протестните лозунги ще покаже бъдещето. За насроченото “извънредно заседание” в НСА научават случайно.
Явно не от грижа за развитие на учебната спортна база на НСА и за интересите на студентите заседанието на СОС е било насрочено в почивен ден.
Защо ли толкова са се били забързали господата общинари?
Въпросният градоустройствен план предвижда от двете страни на главната алея в двора на академията (в общо направление от север на юг) да минава булевард, около който ще има жилищни сгради. Така голяма част от игрищата на НСА ще трябва да се ликвидират и на студентите ще им се наложи да тренират по улиците между общежитията.
За съжаление рано или късно частнособственическите апетити ще надделеят над интересите на академичната общност. Ръководството на НСА получава заплатите си от държавата и се стреми да защитава нейните интереси. Трудно е обаче да се каже, че те могат да бъдат равнопоставени пред интересите на частните предприемачи, решили на всяка цена да започнат строителство в двора на висшето учебно заведение. В НСА нямат бюджет да наемат адвокат. В момента срещу държавата се водят
30 дела за връщане на терени в района на НСА.
Преди време голяма фирма за недвижими имоти, предлага на ректора на академията тя да изкупи от реститутите земята, естествено по пазарни цени.
Другият фронт във войната за обсебване на държавната собственост на академията е открит на черноморския бряг. При правителството на Иван Костов плажът на учебната база на НСА край Несебър е даден на концесия. В момента там се вихрят страсти и около собствеността на кея, строен някога от военните. Заради липсващо разрешение за строеж властите в Несебър и областната управа в Бургас не искат да признаят, че и той, както и цялата учебна база са публична държавна собственост. Целта е в крайна сметка кеят да се обяви за частна държавна собственост и така по-лесно да се даде на концесия или направо да се продаде. От подобни разпореждания с държавна собственост в повечето случаи губещи са обикновените данъкоплатци. Печелят само единици, в повечето случаи приближени на властимащите.
Преди време кметът на Несебър актува като общинска собственост цялата земя, върху която се намира учебната база. От областната управа не си направили труда да оспорят това решение. Така се открива възможност за заграбване и на постройките на НСА. В София студентите ще тренират по улиците, а на морския бряг къде? Сигурно във водата и ще спят на салове в открито море.
“Хабя държавни пари, за да защитя държавните интереси – споделя ректорът тогава на НСА – Светослав Иванов. Ходя по различни инстанции и в един момент имам чувството, че се боря с вятърни мелници. Преди да бъде дадена плажната ивица на концесия аз започнах да съдя МС. Въпреки това плажът бе даден на концесия на една малка фирма “Федана”. През миналата година те построиха без наше разрешение заведение и започнаха да докарват с корабчета туристи от Слънчев бряг и да им правят шоу-програма. От учебната база им бе спряно захранването с електричество и вода и започнаха да стават колизии. Досега не съм видял договора за концесия подписан още при предишното правителство. Първоначалното искане на концесионерите бе те да вземат не само плажната ивица, но и цялата база и всяко лято студентите и преподавателите от НСА да бъдат гости в собствената си база.”
На учебната база край Несебър студентите от НСА всяко лято вече повече от 5 десетилетия водят обучение. През лятото на 2001 г. се стига се дотам, че по внушение на концесионера, прокурор от Несебър нарежда обучението да се прекрати, защото пречело на частниците да стопанисват плажа. Според закона за концесиите на плажната ивица 20 на сто от нея винаги трябва да бъде оставяна за свободно ползване. Именно в тази една пета сега НСА осигурява лекар и спасители.
Ръководството на Националната спортна академия не е първостепенен разпоредител с държавната собственост и не е страна в правните спорове, но се бори повече в нейна защита, отколкото чиновниците на по-високите етажи във властта.
“В студентския град няма построена една библиотека, а заведения и кръчми никнат като гъби”
– споделя тогавашния ректор на НСА Светослав Иванов. Не е ли време да има закон, който да пази автономията на академичната общност. На запад подобни студентски градчета имат автономен статут и не се разрешава намесата на властта в тях. Това трябва да е грижа на държавата. Много парламентаристи подкрепят идеята, но нищо реално още не е направено. Явно интересите за ползването на терените в студентския град са големи и затова нещата са в това състояние.”
Към МС има някаква комисия, работеща по проблемите на студентския град. В нея влизат и собственици (или претендиращи за собственост) на терени там и е ясно, че тя не може да вземе някакво общо решение. Затова не е чудно, че у нас, когато нещо трябва да се забатачи се прави комисия.

И така равносметката е следната. Над 15 години дела и ходене по мъки за НСА, студентите-спортисти. 

Измамени трети лица от чуждестранен произход- довели безспорно да погром върху репутацията на България в чужбина. Дела в Страсбург срещу България и обезщетения, които ние ( данъкоплатците) плащаме. 

И не на последно място : 

1. Измамници  продали на третите лица и облагодетелствани от ситуацията.

2. Покровителстващи ги магистрати, изброени изчерпателно в горните две видеа.

 

 

 

Долу накратко е показана дейността на Петър Низамов и неговия “Български юридически комитет” в защита на майките и децата.

Дейността на БЮК е от ноември 2016г. и се занимава с много различна дейност от тази на “РОД”.

 

Тук са показани кратко десетките казуси и върнатите над 50 деца при родителите им след неоснователно отнемане на децата от “Закрила на детето” поради бедност.

 

 

Помните ли случая на отнетото новородено бебе в Смолянско миналата година?

Историята си има продължение и опашка. 

Излязъл е манипулативен материал по Нова телевизия, че едва ли не, Норвегия не отнемала неоснователно деца.

Което е смешно на фона на десетките осъдителни решения в Страсбург срещу страната по въпроса за човешките права на родителите.

Еми ето… Генка Шикерова, авторката на материала, е същата журналистка, която преди точно година оклевети майката от Арда, Смолянско, на която отнеха новороденото бебе, защото не го кърмила, а в същото време бебето било в кувьоз , а тя в реанимация. Параграф 22…

След дело заведено от нас от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства днес бебе Александър се чувства прекраско при биологичните си родители. Както се вижда от снимката от първия му рожден ден преди два месеца. 

Сходното поведение на Норвегия и ЕС с тоталитарните комунистически режими

 

Image may contain: 1 person, child, food and indoor

Преди точно година, Генка Шикерова направи няколко материала срещу майката. 
За мен беше изненадващо , когато Генка Шикерова , Лиляна Панделиева и подобни ме нападнаха ,
изсипвайки по телвизията толкова злъч и толкова негативизъм за откраднатото бебе ,
че бях меко казано шокиран. Тогава се запитах ” Защо , какво им става на тези жени , нали и те са майки ,
как може да подкрепят такава еничарска кражба ? ” . Разбира се , никоя медия няма да ви разкаже как журналистки
са се гаврили с майката Симона , как са нахълтали в дома й , обходили са го целия, ровили са във всяка стая, карали
са я да им демонстрира дали разпознава мерните единици , като налива определено от журналистките количество вода в бебешко шише.
Няма как да знаете , че Симона и майка й са умолявали журналистките да си тръгнат след 3- часовия им престой и ровичкане в дома им.
След униженията , на които са били подложени. За сметка на това пък ни заляха с фалшивите новини , че Симона е умствено изостанала ,
че бабата е деградирала алкохоличка .

Ето вижте сами материала на ГЕНКА Шикеркова по случая на отнетото бебе в с. Арда преди година : 

Сега, според мен, срещу крупен грант е ходила чак до Норвегия за да изфабрикува нов материал с
цел да изкара стотици хиляди български родители – лумпени.

 

РАЗВИТИЕТО ПО СЛУЧАЯ НА ОТНЕТИТЕ ТРИ ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНИТЕ РАЗБОЙНИЦИ В СЕЛО БАЛША ДО СОФИЯ

 

Не , Гинке. Не ти вярваме.

Петър Константинов Низамов

И ТЕЗИ НИ ГОВОРЯТ ЗА ЕТИКА ! Да си поговирм за морал тогава? За поръчкова журналистика? За майко-продавство ? Според такива етиката е да са лоялни към ОПГ-то …
Тази Генка ли е ГИНКА ли е, Genka Shikerova преди няколко дни караше майката на отнетото дете да налива s мерилка в чаша за да можела така да определяла дали, аджаба, щяла да може да се грижи за дедето си.Представяте ли си? ! Колко низко може да падне една личност, за мен няма никакво съмение, че е заради пари…
Поредното доказателство за злостността на журналистическата гилдия, която в повечето случаи работи като ОПГ и който не спазва опредени от Пеевски или Прокопиев “линии на отразяване” – бива нападан от едни измислени “журналисти”, които само ако кажат на народа колко им е заплатата в NOVA или bTV, на всеки ще му стане ясно, че тези. Точно тези. Те продават и майките си, и бащите си, и децата си, и всичките заедно, в комплект със себе си.
Очевидно и от публикациите на т.нар. “медии”, “линията” в този казус е да се защитават социалните и тази изнесена “практика” на “продажба на деца” следва да остане скрита за обществеото, или поне да бъде дискредитирано самото начинанение, така че хората да не вярват, че техните господари в парламента са замесени в този гнусен и грозен бизнес с плът на деца.
Очевидно сега “устремът” е към дискредитиране на каузата чрез хората, които са се захванали с нея.
Единствената медия, която отразява случая е Радио Кърджали, за което благодарим.
Така беше и при избиването на животните заради измислена “чума” в Шарково и Болярово, където единствено Radio 999 BG отразяваше протестите там и народното недоволство.

Къде е изток?
Къде са учили журналистика тези? Да не са завършили РАБФАК?
Тази направи и интервю с майката, а семейството сега казват : “Да не е припарила насам повече !”
Тази сигурно не е майка, защото не мога да повяпрвам, че една майка би нападала друга майка по този грозен и неетичен начин.
Да, така е ! Пазихме границата, за което, където и да отида в Европа като разберат, горещо ми стискат в ръката.
Да, така ! Осъдих вашите колеги, сега съдя и вас и ще ви осъдя. Такъв е законът, колкото и да притискате съдиите, да ги обиждате в публикации за това, че са постановили правилно решение и са ви осъдили за доказани клевети, ТАКЪВ Е ЗАКОНЪТ !

И искам да ви кажа, че никой не е уплашен от вашите смешни издихания на надут балон, на който има дупка и от там издиша застоял въздух.

Продължаваме напред до пълна победа, а всички, които са ни пречили ще бъдат включени във филма , който ще направим по случая след като върнем детето.

 

Този коментар оставих под публикацията на ГЕНКА ШИКЕРОВА тогава, но след минути бях блокиран и коментарът ми – изтрит !

Това е родната журналистика и нейната вярва в ‘СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, МИСЪЛТА И ПЕЧАТА”

Как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас екранна снимка 171 как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас жълтият сайт на валери симеонов и керанка касабова – “флагман“ – рекордьор по присъди за клевета и обиди петър низамов как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургасКак се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас екранна снимка 178 как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас жълтият сайт на валери симеонов и керанка касабова – “флагман“ – рекордьор по присъди за клевета и обиди петър низамов как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургасКак се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас екранна снимка 177 как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас жълтият сайт на валери симеонов и керанка касабова – “флагман“ – рекордьор по присъди за клевета и обиди петър низамов как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас

 

Ivo Nikolov до Генка Шикерова от Нова телевизия :
Действията на Социалните в Кърджали могат спокойно да се определят, като АБСУРДНИ! Отделянето на новородено от майката и от майчината кърма трябва да е много ясно, еднозначно и категорично мотивирано и обективирано формално в официален документ, който представлява Административен акт – надлежно връчен на адресата, чийто права пряко и непосредствено засяга и подлежащ на НЕзабавен съдебен контрол! В дейността си, Административните органи създават и формират ПРАКТИКА, която НЕ трябва да е противоречива и базирана на възможности за субективна преценка, досежно предприемането или НЕпредприемането на аналогични действия в сходни и съпоставими ситуации! ТОВА трябва да е ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯТ акцент, а не лешоядстването по един единствен случай!
Казано просто – на колко родилки от кв.Столипиново, кв.Надежда или кв.Нов път и т.н., същите “Социални”* – НЕ са им отделили децата, въпреки, че БЕЗ ВСЯКАКВО СЪМНЕНИЕ – възпроизвеждат ПОВЕЧЕ поведенчески белези на ОТНОСИТЕЛНА (за да не кажа изцяло ЛИПСВАЩА) годност да се грижат пълноценно за новороденото си дете? Да не говорим и за ВЪЗРАСТОВИЯТ фактор, който при Кърджалийската родилка НЕ е проблем, но в много други случай се подминава “великодушно” от социалните работнички! ЗАЩО?
Дават ли си сметка “Социалните”, че отделянето на новородената рожба от майката, реално ДОЗАБИВА жената в още по-дълбока ДЕПРЕСИЯ от следродилната? Шансовете на така брутално ЗАШЛЕВЕНА с административен шамар майчица – да се изправи и пъргаво да си намери работа и/или да покаже IQ над 150 РЯЗКО намаляват от ДЕПРЕСИВНОТО ѝ състояние! Това ЯСНО ли е на “Социалните”? А на ЖУРНАЛИСТИТЕ?
Що не отиде екип на НОВА да провери интелектуалната и менталната “годност” на 13-14-15 годишните родилки из махалите и в някои други региони на България? Да ги снима, да ни ги покаже? Да ни шашнат с IQ, а и да видим и битовите им условия?
Уважаема, Genka Shikerova! Имаш СТРАХОТНИ попадения, като журналист, но в ТОЗИ случай – НЕ си себе си! Вземи SNICKERS, ако си гладна! Спри да вадиш ПРЕД СКОБИ майката от Кърджалийско! Изхвърли ДВОЙНИЯТ АРШИН по ТОЗИ случай! Там където се “мери” с ДВОЕН АРШИН – НЯМА ЖУРНАЛИСТИКА! НЯ-МА!

А КАК ЗАВЪРШИ ТОЗИ КАЗУС, ЧЕТЕТЕ ПО-ДОЛУ.

СЪДЪТ ОТМЕНИ ОТНЕМАНЕТО НА БЕБЕТО КАТО ОБЯВИ ЗА МАНИПУЛАТИВНИ ОСНОВАНИЯТА, ОПИСАНИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ПОДКРЕПЕНИ ОТ ГЕНКА ШИКЕРОВА В МЕДИИТЕ :

Днес добрата новина , която никоя телевизия няма да ви кажа е , че съда в Смолян в лицето на наистина достойната за уважение съдия Райна Русева върнаха откраднатото бебе. Никой няма да ви каже , че това стана благодарение на Петър Константинов Низамов . Както и никой до ден днешен не е казал колко деца е върнал и на колко хора е помогнал Перата благодарение на неговата организация – БЮК-Български Юридически комитет . За българските медии е изгодно образа на Перата да е максимално черен, да го асоциираме с престъпник , и е факт , че медиите полагат доста усилия за това. За мен беше изненадващо , когато Генка Шикерова , Лиляна Панделиева и подобни ме нападнаха , изсипвайки в поста ми за откраднатото бебе толкова злъч и толкова негативизъм , че бях меко казано шокирана. Тогава се запитах ” Защо бе , мамка му , какво им става на тези жени , нали и те са майки , как може да подкрепят такава еничарска кражба ? ” . Разбира се , никоя медия няма да ви разкаже как журналистки са се гаврили с майката Симона , как са нахълтали в дома й , обходили са го целия, ровили са във всяка стая, карали са я да им демонстрира дали разпознава мерните единици , като налива определено от журналистките количество вода в бебешко шише. Няма как да знаете , че Симона и майка й са умолявали журналистките да си тръгнат след 3- часовия им престой и ровичкане в дома им. След униженията , на които са били подложени. За сметка на това пък ни заляха с фалшивите новини , че Симона е умствено изостанала , че бабата е деградирала алкохоличка . Благодаря на всички хора , които ми повярваха и ме подкрепиха , защото благодарение на тях към днешна дата дома на Симона е основно ремонтиран , със събраните от даренията пари дограмата е сменена , имат нови бойлер, печка , мебели , дрешки за детето. Единствените реално отразили случая си останаха Елена Крумова и Радио Кърджали. Благодарение на Елена се даде гласност на случая , и тя за пореден път доказа , че е един от най-добрите и обективни журналисти в България. Имам честта и привилегията и Петър Константинов Низамов и Елена Крумова да са мои Приятели, и ако някой днес има право да бъде наречен ДОСТОЕН ЧОВЕК това са именно те. Остава въпроса – защо всички медии така опорочиха Симона и майка й , и защо подкрепиха тази извратена кражба на бебе ? Наистина ли за тях съдбата на това дете е просто поредната новина, с която да запълнят емисията си ? Колко струва да се продадеш , и как спиш после , как прегръщаш детето си , когато си съучастник в кражбата на 20-дневно бебе ? Какво печелят изграждайки образ на едва ли не най-голямата мутра в Европа на Перата ? Може би пък точно това , че вече няколко пъти успя да пребори Системата и да върне и децата от Русе , и децата от Ямбол на родителите им е проблема ? Тогава пък идва въпроса – защо с българските деца може да се гаврят така , но отнето дете от цигани няма ? Не знам …. Имам чувството , че аз и някои от уж великите ни журналисти не живеем в една и съща държава. Отново ще кажа – благодаря на Бог , че имам такива приятели като Елена Крумова и Петър Константинов Низамов , защото благодарение на тях днес бебе Александър за първи път ще спи у дома , с майка си. И бебешкото кошче няма да е празно. Моля ви да споделяте, защото България има нужда точно от тези новини. Едно българче се прибра у дома.

Дарина Гочева – човекът, който даде гласност на случая.

Отнетият бебок 😍 от с. Арда, Смолянско след нашата намеса е вече при мама Симона и чичо Г-н Стрела !
Съдът в Смолян постанови незабавно връщане на бебе Александър на мама Симона.
Победа на една Българска майка, на нашата организация – БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства и на един Народ, който няма да се остави да бъде натровен с фалшиви ценности и извратени принципи !
Съдия Райна Русева реши делото в полза на Народа, а не на неговите иззедници ! Не са налице причини за настаняване на малкия Александър извън семейството.
РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

Решение № 60/ 15.02.2019 по Гражданско дело
номер 20195440100069 по описа за 2019 година на РС–Смолян.
Районен Съд – Смолян , като разгледа докладваното от
Райна Русева

Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ молбата на Дирекция „Социално подпомагане”- Смолян, представлявана от директора, за постановяване на мярка за закрила по отношение на детето А.С.А., чрез настаняване в професионалното приемно
семейство на ….. за срок до настъпване на основание за
промяна или прекратяване на мярката за закрила, но не по-късно от 2021 г., както и искането заопределяне възможността детето да ползва социална услуга – ”заместваща приемна грижа” наоснование чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на
приемни семейства и настаняване на деца в тях ****

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- С.

Това е съдийката от Смолян, която реши на 15 Февруари да върне бебе Александър при мама Симона от с. Арда. Аз искрено вярвам, че тази жена взе правилното решение ! По начина на разглеждане на делото съдя, че е обективна и присъди по вътрешно убеждение, каквото аз вярвам , че е формирано у нея след разпитите на мен и още 3-ма свидетели.
Добра жена, която вижда какво се разиграва пред очите й !

Как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас 51798028 2287417241281914 4302007387348271104 n как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас жълтият сайт на валери симеонов и керанка касабова – “флагман“ – рекордьор по присъди за клевета и обиди петър низамов как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас

Всяко обстоятелство описано в исковата молба на ДА “Закрила на детето” – Смолян , БЕШЕ РАЗБИТО НА ПУХ И ПРАХ.
Първо с мен се свързаха две съученички на майката от гимназията в Смолян, които пожелаха да разкажат впечатленията си за Симона. Симона се оказа не само небавноразвиваща, но и много добра ученичка, която е ходила редовно на училище и е изкарвала не лоши оценки по основните предмети. Тези жени не са я виждали с години и са напълно неутрални свидетели.
Можете да чуете едно от момичетата в клипа.
Според тях всичката помия която се изляза за Симона по NOVA от Генка Шикерова и нейния фен-клуб, СА ДОЛНОПРОБНИ ЛЪЖИ И КЛЕВЕТИ.

На следващо място, твърдението, че бабата била алкохоличка, също бе размазано на парченца след показанията на нейни съселяни. Можете да чуете единия от тях в клипа.
Благодарение на вас и вашите добри сърца, майката получи достатъчно вещи и средства да ремонтира къщата си. Двуетажна еднофамилна къща в едно много китно и уредено село в най-красивата част на Родопите.

Съдийката допусна 4 свидетели, вкл. и мен като такъв, че ще продължавам да подпомагам майката чрез БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства и след връщането на детето.
Насрещната страна беше представена от една не много добра юристка според мен, а ДОБРОТО беше представлявано процесуално от нашия почетен член и юрист на годината за 2018-та – Петър Николов , с който сме връщали не едно дете от лапте на еничарите, наречени “социални” …
Както и много от тях са “плакали” за мястото си след нашата интервенция в техните схеми. Например шефгката на ДАЗД – Русе и още куп други самонадеяни и аморални лица, които е по-добре да стоят далече от децата ни.

Ние се противопоставяме и на стратегията за детето, която се опитват да ни пробутат под външен натиск. Намеса на чужди държавни служители в нашите вътрешни работи.
Преди за такива неща са ставали войни.
Първата Световна Война е започнала, защото Сърбия не е разрешила на Австро-Унгария да разследва убийството на престолонаследника си на нейна територия.

Прокарват директива на ЕС и да да са като Берневерн в Норвегия. Дават си повече правомощия, развиват “джендър” идеолигиите сред децата. Това е скритата цел на тази т.нар. “стратегия”, където като “трянски коне” са вкарани принципи незалегнали в нашето христипнско общество. Не можем да приемем, че “повишаването на капацитета на родителите” ще бъде постигано като, всъщност се отнемат децата им, дават се на приемни родители, а после – най-хубавите се продават на чужденци. Наричам продават, защото, когато искаш възнаграждение от порядъка на няколко десетки хиляди евро за да разрешиш осиновяване на определен чужденец , на българче. Това за мен си е продажба на деца. Това е една пагубна стратегия и ние от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства ще се борим с всички сили , както в съда, така и на улицата пред портите ви !
И да махнат тази снимка от емблемата на тази т.нар. “стратегия”.
Тази снимка е неподходяща за тази стратегия.
Емблема на ТЯХНАТА стратегия може да е само снимка от … Парада на “различните” или изображение на някое разплакано дете, откъсвано от родителите му. Най-добре обаче би и паснало – сцена от “Време разделно” относно Кръвния данък !

Бебе Александър , което върнахме на мама Симона с БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства И адвокат Петър Николов , днес се чувства прекрасно при мама след като го изсръгнахме от лапите на държавата в лицето на ДАЗД и АСП .
Тази стратегия се прокарва отдавна малко по малко. Сега искат да я узаконят и да действат безразборно и безнаказано…
Защото досега успявахме съдебно да връщаме отнетите деца и дори няколко директорки на областни дирекции бяга уволнени след като доказваме в съда тяхното тенденциозно отношение.
С тази стратегия се цели точно това. Да имат формални основания.

 

Фондация под подвеждащото име “За нашите деца”, основана от бившия президент Плевнелиев още от самото начало на президенството му, се опитва да прокара през парламента закон, който да превърне България във фашизоидна държава по подобие на Швеция, Финландия, Дания и други европейски държави, където децата са превърнати в средство за репресия на държавната машина над родителите!

Подобни закони оставиха без своите истински семейства десетки хиляди деца в цяла Европа, като ги осъдиха на мизерно съществувание във верига от постоянно сменящи се приемни “семейства”, в жертва на гей мераци и педофилия.
Сега този геноцид над децата на Българите чука и на нашата врата, въвеждан от група Есесовки (Социални работнички от Държавната агенция за закрила на децата) – защо ли всички те са специално подбрани жени с изряден грим и голяма уста, която да крещи по медиите (днес в предаването Тази сутрин по БТВ) колко е важно децата да бъдат противопоставени на родителите си, мъжете татковци да бъдат противопоставени на жените майки, а като цяло българското семейство да бъде разбито и заличено. Така, че бъдещите поколения да не знаят що е майка, що е баща, що е родителска любов, що е майчин език, що е бащина стряха, що е любов към Родното и Родината.

УСПЕШНО РЕШЕНИЯ ЗА СЕГА СЛУЧАЙ НА БРУТАЛНО ОТНЕТИ ТРИ ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНИТЕ РАЗБОЙНИЦИ В СЕЛО БАЛША ДО СОФИЯ

ПЕТЪР НИЗАМОВ : Бургас има страхотно географско положение за Свободна Безмитна Зона на територията на целия град

Случаят на отнетите три деца в с. Балша.

След делата, които заведе БЮК , голямата дъщеря е вече при мама, а делата за другите две деца предстоят.

Припомняме :

Петър Константинов Низамов is in Burgas, Bulgaria.

СОЦИАЛНИТЕ РАЗБОЙНИЦИ ОТНЕХА ТРИ ДЕЦА ДО СОФИЯ.
С Петър Низамов от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства се свързаха граждани, които ни уведомиха за случай на отнети деца в село Балша до София.
След което проведох разговор с жената.
Взели са ги на 17.9 по анонимен донос. Социалните категорично отказват да кажат от кой е доноса.
Тя живее в жилище с децата, дъщеря й и мъжа й /нейния, не на дъщерята/ в жилище една стая с кухня. В кухнята е спяло момичето, другите в другата стая.
Единственото обвинение е, жилището не им било подходящо на децата.
Ходили са веднъж на оглед. Държали са се грубо и даже 3 годишното се стресирало още на огледа.
Следващия път директно отиват и взимат:
– 12 годишната й дъщеря директно от училището от час по физическо с полицаи пред всички деца на двора.
– бебето от майка му от количката + 3 годишното братче на бебето, което е пищяло в ужас като ги взимат. /има комшии свидетели./.
Голямото дете го пращат в някакво приемно семейство – директно след отнемането. 3-годишното, в друго приемно семейство. Бебето е в дом “Детско щастие”..

Тези, които са взели децата са Агенция “Закрила на детето” – Връбница, СОФИЯ.
Семейството живее в село Балша.
В момента жената е на центъра на София, смазана и не знае накъде да поеме.”

Image may contain: 2 people, people smiling, possible text that says 'отнети три деца в село балша до софия поради бедност. Аз- петър низамов и адв. Петър николов от български юридически комитет ce заемаме да върнем децата безплатно на биологичните родители. '

Преди и СЛЕД !
Благодарение на намесата Български юридически комитет чрез адвокат Петър Николов, адв. ПЕТЪР НИЗАМОВ и с подкрепата на огромна част на БЪЛГАРСКИЯ НАРОД !!!
ЗАЕДНО СМЕ СИЛНИ.
Вече върнатото дете на Екатерина от Балша, отнето от еничарите в АСП.
Това дело беше важно, защото социалните си позволиха да хвърлят инструментариум на манипулация , вкл. и снимки от дома на майката, нарушавайки правото им на непрокосновен личен живот.
Включиха и парцалите си за дезинформация и манипулация- bTV и NOVA .
Въпреки това, ние ПАК ПОБЕДИХМЕ СИСТЕМАТА !!!

Петър Низамов
Председател на Българския юридически комитет и ПП РОДИНА

Как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас 80676807 1725330977598878 2062734717660168192 n. Jpg? Nc cat=105& nc ohc=vyqbvc4uuowax99xj3 & nc ht=scontent sof1 1 как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас жълтият сайт на валери симеонов и керанка касабова – “флагман“ – рекордьор по присъди за клевета и обиди петър низамов как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас

НО СЛЕД СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ДЕЛОТО, ВРЪЩАНЕТО НЕ МИНА ГЛАДКО. СОЦИАЛНИТЕ БЯХА ОЗЛОБЕНИ… ВИЖТЕ ОЩЕ ИСТОРИЯ НА СЛУЧАЯ.

Приятели, знаете добрата новина !
След дело заведено от нашия съдружник адв. Петър Николов и БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства, вчера съдът в Бяла Слатина върна голямата дъщеря на майката от с. Балша, с който случай на трите отнети деца се заехме Септември 2019г.
Може би сте гледали интервюто ми на живо с майката.
Само, че България не е, нито еевропейска държава, нито въобще държава, където съдебните решения се уважават и изпълняват бепрекословно.
Като плод на само-управство днес административните органи, които трябва да изпълнят незабавно решението на съда, са поискали да бъдат спазени допълнителни условия за да изпълнят влязлото в изпълнителна сила съдебно решение.
ЯВНО ИСКАТ ДА РАЗВАЛЯТ КОЛЕДАТА НА СЕМЕЙСТВОТО ОТ ЗЛОБА И ЯД, ЧЕ БЕЗАПЕЛАЦИОННО ЗАГУБИХА ДЕЛОТО.
До края на деня ще публикуваме имената и снимките на мутрите на въпросните само-управници от Агенцията по социално подпомагане – Връбница (СОФИЯ).
И НИЕ ЩЕ РАЗВАЛИМ ТЯХНАТА КОЛЕДА !
Прав ли съм или греша?

Какво погазват Агенцията по “Социално подпомагане” като отказват да изпълнят решението на съда в Бяла Слатина и да върнат голямата дъщеря на майката от Балша :

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА на детето :

Ред за прекратяване на настаняването

Чл. 30. (1) ‼️Настаняването се прекратява от районния съд‼️ по искане на приемното семейство, на семейството на роднини или близки, на дирекция “Социално подпомагане”, на родителите на детето или на прокурора, освен в случаите по чл. 29, т. 4, 5, 7, 10 и 11.
(2) Прекратяване на настаняването може да се извърши временно от дирекция “Социално подпомагане” до произнасянето на съда. В този случай дирекция “Социално подпомагане” може да вземе решение относно бъдещото отглеждане и възпитание на детето или да приеме друга временна мярка за закрила, ако по този начин се осигурява най-добрият интерес на детето.
(3) Решението на районния съд може да се обжалва пред окръжния съд.
‼️‼️Обжалването не спира изпълнението ‼️‼️ Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
(4) ‼️‼️Решението за прекратяване на настаняването се изпълнява ‼️по административен ред ‼️‼️

АДМИНИСТРАТИВНО – ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Дял пети.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ И СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ

Глава седемнадесета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

Раздел I.
Общи положения

Предмет на изпълнение

Чл. 267.‼️ На изпълнение по реда на този дял подлежат изискуемите задължения, породени от изпълнителните основания, предвидени в този кодекс‼️или в друг закон‼️.

Започване на производството

Чл. 276. (1) ‼️Изпълнението започва служебно по инициатива на органа, който е издал или е трябвало да издаде административния акт‼️.
(2) Изпълнението може да започне и по инициатива на горестоящия орган, на прокурора или омбудсмана, или по писмена молба на заинтересован гражданин или организация. С молбата се представя официален препис от изпълнителното основание. По отношение на молбата се прилагат разпоредбите на чл. 158.

Раздел IV.
Изпълнение срещу административния орган

……

Изпълнение на незаместими задължения

Чл. 290. (1) ‼️‼️‼️При виновно неизпълнение органът по изпълнението налага на длъжностните лица, изпълняващи функциите на държавен орган, глоба от 50 до 1200 лв. ‼️‼️‼️седмично до изпълнение на задължението за определено действие‼️‼️. Ако задълженият орган е колективен, на членовете му, гласували за изпълнение на задължението, глоби не се налагат.
(2) ‼️‼️‼️Глобите по ал. 1 се налагат и при всяко неизпълнение на задължението за въздържане от действие.‼️‼️‼️
(3) Глобите по ал. 1 се налагат от органа по изпълнението, без да се спазва редът за установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания и в този кодекс.
(4) Наложените глоби подлежат на обжалване по реда на раздел VI.

В крайна сметка върнаха детето преди Коледа.

Как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас 79420995 2863820333641599 2263841080917098496 o. Jpg? Nc cat=100& nc ohc=usjka8cqnesax9ja4fp& nc ht=scontent sof1 1 как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас жълтият сайт на валери симеонов и керанка касабова – “флагман“ – рекордьор по присъди за клевета и обиди петър низамов как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургасImage may contain: 4 people, including екатерина иванова and петър константинов низамов, people smiling, people standingImage may contain: 3 people, including петър николов and екатерина иванова, people smiling, people standing

Протест „Един за всички, Всички за Атила!“ пред посолството на Холандия

Какво е настоящото полжение на казуса :

ПО СЛУЧАЯ НА ЕКАТЕРИНА ОТ БАЛША
Вчера, 14.01.2020 г. беше делото, с което трябваше да се реши дали Теди, по-големият внук на Екатерина, да се върне при семейството си, или да бъде настанен с приемно семейство (в каквото се намира от 17.09.2019 година). НО!
Делото е отложено. Отново. Причината: ДСП „Връбница“ са ПРОПУСНАЛИ и/или ЗАБРАВИЛИ да изпратят новия социален доклад на съда, който е ИЗИСКАН от въпросния съд.
Помните, че заради стария си работодател, Екатерина беше принудена да напусне жилището си в с. Балша и известно време живееше на друго място. Социалните я бяха предупредили, че първата й работа след намиране на ново жилище, трябва да бъде да ги извика, за да съставят нов доклад за условията на живот. От няколко седмици Екатерина и семейството й са се установили на ново място. Тя е спазила препоръката – веднага е извикала социалните от ДСП „Връбница“ (защото отново става дума за техния район) и те са съставили доклада.
Само че са ПРОПУСНАЛИ и/или ЗАБРАВИЛИ да си свършат работата, за която им се ПЛАЩА, а именно – да го изпратят на 3 места – в Пловдив, където е настанен Теодор; в Бяла Слатина – където беше настанена Цветелина (защото на тях също им е нужен, нищо, че е върната в семейството); в София, където е настанен Емил.
Заради ДСП „Връбница“ делото е отложено. Обръщам се директно към г-жа Denitsa Sacheva – г-жо Министър, защо подопечните Ви са направили такъв съществен пропуск? ДСП „Връбница“ прекрасно знаят, че за тези деца се водят дела и е важно цялата документация да бъде изрядна. Кой ще понесе отговорността за несвършената навреме работа и за нанесените морални и всякакви щети на това нещастно семейство, смазано от машината на социалната ни система? Ще потърсите ли виновниците? Санкции ще има ли? А докладът ще се окаже ли навреме в съда за следващите дела? Докладът, между другото, е добър и е в полза на Екатерина – много важна подробност в случая!
Image may contain: 1 person, closeup

Голямото дете от отнетите деца в село Балша се връща при мама.СНИМКА Преди и след БЮК

Петър Низамов и адв. Петър Николов получиха наградата “Юрист на годината за 2018г.” на сп. “Правен Свят”

Как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас 52319867 1011584002299050 5923361505843085312 n как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас жълтият сайт на валери симеонов и керанка касабова – “флагман“ – рекордьор по присъди за клевета и обиди петър низамов как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас

Петър Низмаов изнася реч на протестите срещу Стратегията за детето в Бургас като разяснява проблемните места в стратегията, закона и Наредбата.

Петър Низамов беше водач на акцията за спасяването на зазиданите котета в ж.к. “Лазур” в гр. Бургас..

Петър Низамов осигури социално жилище на две сирачета след тежки преговори с община Бургас .

Петър Низамов осигури общинско жилище на измамена майка на две малки дечица от кв. Сарафово.

Как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас деца 1 как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас жълтият сайт на валери симеонов и керанка касабова – “флагман“ – рекордьор по присъди за клевета и обиди петър низамов как се разпределят делата а после и безценни имоти на удобни съдии в окръжен съд-бургас

ПЕТЪР НИЗАМОВ издейства социално жилище в Бургас на майка.

Image may contain: 1 person, text that says 'radosveta stoyanova се чувства благодарна в компанията на петър константинов низамов. 30 мин благодаря!!! Всичко което ми каза,стана точно както ми беше обещал! От днес e вече факт! Няма думи с които да изкажа благодарността си! Задължена съм ти! Завинаги!!! Харесва ми коментиране споделяне'

Петър Низамов осветли случая със скандалното строителство на дивите дюни на плажа Алепу (Шофьорския плаж след Созопол) , след което се стигна до спирането на строителните работи и повдигнати обвинения на кмета на Созопол – Панайот Рейзи.

Долу накратко е показана дейността на Петър Низамов и неговия “Български юридически комитет” в защита на майките и децата.

Тук са показани кратко десетките казуси и върнатите над 50 деца при родителите им след неоснователно отнемане  на децата от “Закрила на детето” поради бедност.

Всички казуси са разглеждани и водени безплатно и децата от видеата са върнати на родителите им след намесата на Низамов и неговия партньор адвокат Петър Николов .

След нашите общи усилия , най-накрая беше спряна скандалната и неморална т.нар. “Стратегия за детето 2019-2030г.” Това, което трябва да знаете, че ще има “ново 20” .
Истанбулската конвенция и Стратегията не минаха, но ще има нов опит. С ново име, със същата цел. Може да го нарекат “Инструкция” , “Методика” или както и да е. Но са поети ангажименти, взети са авансово пари и няма да се откажат.

КАК СЕ ОТНЕМАТ ДЕЦА НАСИЛА В БЪЛГАРИЯ ОТ ГОДИНИ.
По-долу можете да разгледате видеотеката на “Български юридически комитет” на случаи на отнети деца от социалните в България и върнати от нас на родителите им след заведени безплатни дела.

ДЕЦА ПОД ЗАКРИЛА СА ПУСКАНИ ДА ПРОСТИТУИРАТ ОТ СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЧНИ ВЪВ ВАРНА

ВНИМАНИЕ ВИДЕОТО СЪДЪРЖА БРУТАЛНИ СЦЕНИ !Отнемане със сила на детето на един русенец Teodor Dalakmanski.
Ние от “Български юридически комитет – защита на българщината с правни средства (БЮК)” и ще направим всичко за да върнем детето при бащата !!!
Смърт за безпардонните, безжалостни и безскрупулни социални работнички (разбойнички) от “Държавна агенция за закрила на детето” :

 

Политическо движение „РОДИНА“ набира честни и неопетнени членове за нова България

Благодаря на нашите приятели навсякъде и тези, които се отзоваха на порива да опазят децата си от лапите на една безскрупулна машина за отнемане, развращаване и продажба на деца.
Ние от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства сме поели борбата преди години за спиране на порочната и продължаваща десетилетиоя практика на отнемане на деца от годни, но бедни родители и продажаба на децата им на чужденци . Всички, които следят проблема, знаят за отнетите три деца на вдовицата от Сливен, за 11-те оптнети деца на най-голямото българско семейство от Русе, на отнетото незакърмено още пелкеначе с баба, недолюбвана от кмета на с. Арда , Смолянско. Все случаи , в които все сме успявали да върнем децата след съдебни дела, заведени безплатно от нас. Но ние не можем да обхванем всички случаи. Разбира се, че става въпрос не за законна, а за корупционна и рекетьорска схема със замесени социални работници на най-високо ниво. Все пак се намираме на нашите географски ширини и тук насоката на всяко подобно действие със замесени държавни висши служители е с цел обогатяване по незаконен начин.
Не искаме поривът на народа да бъде яхван от политически лица, които имат изгода от това да си правят ПИАР преди вота. ВМРО не закъсняха да се самоизтъкнат, че те били едва ли не двигател за народните вълнения и възмущения, довели до спиране на т.нар. “стратегия”. Нека не забравяме, че Ангел Джамбазки гласува “въздържал се” при приемането на Истанбулската конвенция в Европейския парламент. Ковенция, която задължаваше да има обяснителни уроци в училище , които да насочват децата към промяна на пола им. С една дума, да им казват, че не е задължително момчетата да са момчетата и момичетата – момичета и има начин това да се промени.
Разбира се зад това “не” стоят големи медицински холдинги, които са превърнали смяната на пола в индустрия, която се рекламира по този извратен начин. на децата ни.
Тази победа е на независимите граждани.
На традиционното семейство.
На традиционното християнство и християнско-житейски морал.
На децата
На родителите.
Без значение цвят , политическа принадлежност, възгледи и т.н.
Това, което трябва да знаете, че ще има “ново 20” .
Истанбулската конвенция и Стратегията не минаха, но ще има нов опит. С ново име, със същата цел. Може да го нарекат “Инструкция” , “Методика” или както и да е. Но са поети ангажименти, взети са авансово пари и няма да се откажат. Сага има избори, не е изгодно да се продължава въпреки красноречивото неприемане на обществото, изразено в хилядите участници в социалните мрежи.

Тази стратегия се прокарва отдавна малко по малко. Сега искат да я узаконят и да действат безразборно и безнаказано…
Защото досега успявахме съдебно да връщаме отнетите деца и дори няколко директорки на областни дирекции бяга уволнени след като доказваме в съда тяхното тенденциозно отношение.
С тази стратегия се цели точно това. Да имат формални основания.
Бебе Александър , което върнахме на мама Симона с БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с… И адвокат Петър Николов днес се чувства прекрасно при мама след като го изтръгнахме от лапите на държавата в лицето на ДАЗД и АСП .

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!

БЮК се включва в борбата за отнетите българчета в Норвегия

НОРВЕГИЯ – СТРАНА НА ФИОРДИ И… ПЕДОФИЛИ

Петър Низамов върна децата на Даниела Колева от Сливен Майката,на която социалните отнеха трите деца

Ние от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства сме против “Стратегия за детето 2019-2030г.”, защото : Спряната за сега преди изборите “Стратегия за детето 2019-2030г.” налага нова рамка за тълкуване на закона в полза на социалните , защото приравнява родителската и алтернативната грижа. До сега законът и съдебната практика е красноречива, че всички усилия на социалните са към връщане на детето в биологичните му родители след като направят всичко съгласно закона да отстранят евентуални недостатъци при родителския капацитет.
А стратегията приравнява родителя с приемния родител и социалната институция.
По ЗЗДет. сме връщали няколко дузини деца от лапите на социалните. Ако приемат стратегията, съдът ще се задължи да тълкува принципно закона в насока на стратегията, която се приравнява на нормативен акт съгласно ЗЗДет.

Втора част на извращенията на Държавата срещу най-голямото българско семейство.
Отнетите 11 деца на най-голямото българско семейство, които бяха върнати след 11 дела, които бяха спечелени от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства.

Взимаме първото върнато дете от от единсдесетте отнети деца на най-голямото българско семейство !!!
Ние , Адвокат Петър Николов и Български юридически комитет – защита на българщината с правни средства БЮК се преборихме децата да бъдат върнати на родителите им.

http://www.bgdnes.bg/Article/6845627
https://offnews.bg/…/sotcialnite-otneha-11-detca-na-semejst…

“Децата на Ивелина и Красимир искат да се върнат при родителите си Държат децата на 11-членното семейство като затворници, те не спират да плачат, казва адвокатът на фамилията “Децата плачат, търсят родителите си, викат майка си и баща си. Виждал съм го с очите си.” Това разказва потресеният адвокат на семейството с 11 деца от Русе Петър Николов, които държавата отне, за да предаде на приемни семейства. “Виждах как децата плачат за родителите си. Как ги търсят. Трудно е човек да опише такива срещи! Децата нямат правото да говорят по телефон насаме с родителите си и често им се отказва свиждане. Условията са като в затвор”, потресен е юристът. Николов се занимава с казуса, който трогна цяла България от месеци. Юристът води дела за всяко едно от отнетите 11 деца на двойката, която изгуби дома си при пожар през януари.”
“Социалните решиха да отведат малчуганите и да ги настанят в приемни семейства или кризисни центрове, тъй като родителите им били рисково семейство. Сред мотивите за отнемане на децата от Ивелина и Красимир Зартови са, че едното е хванало въшки, друго било със счупени очила, а трето скачало по масата в кухнята. Николов засега се е преборил със съда за три от отнетите дечица, разказа самият юрист. “Досега пазих една новина в тайна заради моите клиенти, но вече мога да я съобщя. С две съдебни решения Районен съд – Бяла, отхвърли исковете на дирекция “Социално подпомагане” за настаняване в приемни семейства на децата Кристиян и близнаците Богомил и Виктор като неоснователни и недоказани”, разказа вчера Николов. Въпреки успеха юристът признава, че ситуацията е много тежка заради реакцията на децата. Плач, сълзи, срещи с мама и татко само по график и пред съдебната зала.
Това е съдбата на 11-те деца. Малчуганите непрекъснато плачат, а едно от децата изпаднало в нервна криза още на първото дело. Тогава 14-годишната Илияна се разплаква истерично и властите са принудени да изведат детето от съдебната зала и да го разпитат в “синя стая”. Николов се надява социалните да откажат обжалването на решението на съда и поне три от децата да успеят бързо да се върнат при семейството си. “Ако решенията не се обжалват, децата ще бъдат върнати при семейството си в най-близко време”, надява се юристът.”

След нашата намеса Бургаският Майкъл Джексън днес беше настанен в общинско жилище

Оказва се, че на всяка майка може да и бъде отнето бебето, дори преди да го закърми. САМО ПО НЕПРОВЕРЕНИ ДОНОСИ. Днес проведохме така очакваната среща със социалните в Смолян, заедно с адвокат Петър Николов от председателстваният от мен „Български юридически комитет- защита на гражданите с правни средства“, майката и бабата на отнетото пеленаче. .
Оказва се, че според социалните бебето било под риск, който, представи си, налага незабавно извеждане от майчината гръд, защото кметът на село Арда – ……., който според моето обосновано заключение има лична вражда с бабата и за това наказва две поколения – майката на бебето и самото бебе… Заради бабата.
Цитирам негов много близък роднина пред момче от селото : „Теб, ако цял живот някой те плюе, какво ще направиш?“ – визира се кмета и сигналът, който той е пуснал до АСП – Смолян срещу майката и бабата.
Според това, което казаха директорката и социалните работнички, изразено днес на срещата между мен, адвокат Петър Николов, майката, бабата и социалните в сградата, където се помещава ДА „Закрила на детето“…
Имало сигнал от кмета – цитирам- че бабата била алкохоличка, което е пълна лъжа, на как то касае майката и бебето?
Освен това, щом бабата пиела, означавало, че няма кой да помага на майката и това вече водило до невъзможност майката да си гледа бебето.
Пълен абсурд и параграф 22 !
Попитах ги. Как установихте това обстоятелство? Хващали ли сте я пияна, да пие?
Без отговор.

Петър Низамов помогна на Майка с две деца от Бургас, измамена и оставена на улицата.
Ами кмета, дето тя била „плюла срещу него цял живот“, явно нямало какво да направи и решил да вреди не само на нея, ами и на още две поколения след нея.
И забележете как ! Чрез отнемане на дете !
Ако иска да ме съди, но това е башибозук, а не кмет !
Моите впечатления са, че до сега за две срещу продължили почти цял ден не съм усетил бабата да мирише на алкохол, нито да трепери от абстиненция !
Според мен много говори и така си е натрупала този „солиден“ враг – селски кмет, който като един истински феодал е разпределил рожбата им да бъде наказана, защото бабата го била „плюла цял живот“.
Според социалните устен сигнал от болницата, където раждаш и докато си в реанимация след усложнения след секцио, лекарките в болницата установили родителски дефицит у майката, защото не кърмела детето.
Ама то детето било в ковиоз, представете си ! В ковиоз и да го кърми …
Само ‘дето майката е вкарана в реанимация и преди да излезе от там, бебето е било вече предадено на приемно семейство.
Само ‘дето майката е имала кърма, но сега след този стрес – няма … И няма да има повече. За това бебе кърменето свърши преди да е започнало…
Само ‚‘дето ходих до селото и питах хората и според тях, нито бабата е алкохоличка, нито майката има родителски дефицит.

Въобще версиите им доста се пообъркаха, аз дори забравих какво ме лъгаха в началото и как стигнаха до лъжите в края на разговора.
Ама това беше срещата на „големите усмивки“.

НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО ЩЕ ПРЕВЪРНЕ СОЦИАЛНИТЕ В СТРАХОВИТАТА БАНЕВЕРН
Лицемерие на високо ниво. Все едно не са отнели дете от майка, все едно това е нищо. Усмихват ни се на мен и на адвокат Николов, усмихват ни се, помислих си , че съм на някоя сбирка на класа. И на майката и се правят на приятелки… Аз щях да повърна, честно !
Едно ви гаранитирам, че ще стигнем до дъното, както на този случай, както и ще разследваме сигналите за откраднати ливади, гори в землището на с. Арда.
Да гласувалите мъртви души, присъстващи в избирателните списъци на селото.
Как в с. Речани никой не е гласувал за кмет, защото … Цитирам жителите : „Така ни казаха ! Да не гласуваме за кмет!“
И те не са гласували.
Обаче от къде идват тези гласове в избирателните списъци на с. Речани, щом хората не са гласували, защото „така са им казали“.

НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО – кампания на СОРОС за отнемане на децата, както се случва в Норвегия.

Веднага след намесата на БЮК майката Симона успя да прегърне бебето си

Разказ от първо лице за Барневерн и отнетите деца в Норвегия.

За Барневерн и отнетите деца в Норвегия. Разговор с човек от кухнята.
Valentin Ivanov Jelev разказва за премеждията си с отнети деца В Норвегия.
БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства.

Разговор с човек, познаващ в дълбочина Барневерн и методите му. Брутален разказ за отнети стотици деца от годни родители за бутафорни причини и невърнати след това. Случаи на сменени самоличности на деца за да не бъдат открити от родителите си.
Защо сме против стратегията ли?
Защото въвежда понятиоя непознати за нашето общество и правна система.
Защото въвежда прецедент в нормативната ни система като допуска за разглеждане анонимни сигани, недопустими до сега съгласно общия закон.
Защото не си поставя за цел децата да растат при биологичните си родители, а разглежда като равностойна на семейната – алтернативната грижа.
До сега съгласно закона, всички действия на социалните са насочени към преодоляване на евентуалните липси в родителските капацитети и децата да бъдат върнати в биологичното си семейство.
Такава цел липсва съгласно т.нар. “Стратегия за детето 2019-2030”.
Това са необходимите правни вратички и условия за могат спокойно
ДА КРАДАТ ДЕЦА И ДА ГИ ПРОДАВАТ БЕЗ ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ.

Г-н Карбовски, моля излъчете спряното ни от #bTV предване за съдийската мафия и предаването на деца на педофили-бащи чрез освидетелстване на здрави майки като луди от едни и същи вещи лица (експерти) към Варненския съд и едни и същи съдебни състави, отговорни за това.
Освен това, нека да бъде направено и онова предаване, за което говорехме преди 3 месеца, за майката в с. Арда, Смолянско, с отнетото непроплакало бебе, което ние върнахме.
Така, смятам на хората ще им стане ясно колко мрачна е действителността и колко още ще почернее след приемането на т.нар. Стратегия за детето.
.
С Уважение Петър Низамов

Това е интервю с майка и баба на отнето новородено.
Чуйте как са подходили социалните и защо са отнели бебето. И най-вече обърнете внимание на поведението на журналистите на Нова и БТВ спрямо пострадалите майка и баба.
Вижте как се действа от нашите служби преди приемането на тази пагубна стратегия и си направете изводите , какво следва след това, ако я приемат.
В този случай успяхме да върнем детето, след дело, което ние заведохме в съда в Смолян.
ТУК ! 
Но ние не можем да огреем навсякъде. Имаме нужда от Народ , а не от публика.
За това трябва да сме плътно един до друг. Силно идеологически обвързани, за да можем да ги победим, защото онези (нашите безчетни противници)…. Те са платени солудно и направлявани вещо.
Но не и България, нали така. Не и тук.
Да си ходят по Скандианавието, но тук няма да бъдат посрещнати добре .
Не и когато заплашват децата ни. Жизнената сила на нацията.

 

 

Параграф 22 : Медийният регулатор СЕМ на гербаджийката София Владимирова не се занимавал с електронни медии

Параграф 22 : Медийният регулатор СЕМ на гербаджийката София Владимирова не се занимавал с електронни медии

Параграф 22 : Медийният регулатор СЕМ на гербаджийката София Владимирова не се занимавал с електронни медии

Параграф 22 : Медийният регулатор СЕМ на гербаджийката София Владимирова не се занимавал с електронни медии

Параграф 22 : Медийният регулатор СЕМ на гербаджийката София Владимирова не се занимавал с електронни медии

Параграф 22 : Медийният регулатор СЕМ на гербаджийката София Владимирова не се занимавал с електронни медии

ПЕТЪР НИЗАМОВ

ПЕТЪР НИЗАМОВ

ПЕТЪР НИЗАМОВ

ПЕТЪР НИЗАМОВ

ПЕТЪР НИЗАМОВ

ПЕТЪР НИЗАМОВ

ПЕТЪР НИЗАМОВ

 

 

Previous articleПараграф 22 : Медийният регулатор СЕМ на гербаджийката София Владимирова не се занимавал с електронни медии
Next articleПетър Низамов – Кръгова Тренировка – физическа подготовка – силова и скоростна издръжливост за спортисти – бойни спортове
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !